Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:073:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 73, 10. březen 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.073.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 73

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
10. března 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2012/C 073/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 65, 3.3.2012

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2012/C 073/02

Věc C-218/10: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. ledna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg — Německo) — ADV Allround Vermittlungs AG, v likvidaci v. Finanzamt Hamburg-Bergedorf („DPH — Šestá směrnice — Články 9, 17 a 18 — Určení místa poskytování služeb — Pojem „poskytování zaměstnanců (personálu)“ — Osoby samostatně výdělečně činné — Nutnost zajistit totožné posouzení poskytování služeb ve vztahu k poskytovateli služby a ve vztahu k příjemci“)

2

2012/C 073/03

Věc C-282/10: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. ledna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation — Francie) — Maribel Dominguez v. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre („Sociální politika — Směrnice 2003/88/ES — Článek 7 — Nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok — Podmínka vzniku nároku stanovená vnitrostátní právní úpravou — Nepřítomnost pracovníka — Délka nároku na dovolenou v závislosti na povaze nepřítomnosti — Vnitrostátní právní úprava odporující směrnici 2003/88 — Úloha vnitrostátního soudu“)

2

2012/C 073/04

Věc C-347/10: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. ledna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Amsterdam — Nizozemsko) — A. Salemink v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen („Sociální zabezpečení migrujících pracovníků — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Pracovník zaměstnaný na plošině pro těžbu zemního plynu umístěné na kontinentálním šelfu přiléhajícím k Nizozemsku — Povinné pojištění — Odmítnutí vyplatit nemocenské“)

3

2012/C 073/05

Věc C-392/10: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 19. ledna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg — Německo) — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas („Nařízení (ES) č. 800/1999 — Článek 15 odst. 1 a 3 — Zemědělské produkty — Režim vývozních náhrad — Rozlišená vývozní náhrada — Podmínky přiznání — Dovoz produktu do třetího státu určení — Zaplacení dovozních cel“)

4

2012/C 073/06

Věc C-586/10: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. ledna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesarbeitsgericht — Německo) — Bianca Kücük v. Land Nordrhein-Westfalen („Sociální politika — Směrnice 1999/70/ES — Ustanovení 5 bod 1 písm. a) rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou — Po sobě jdoucí pracovní smlouvy na dobu určitou — Objektivní důvody, které mohou odůvodnit obnovení takových smluv — Vnitrostátní právní úprava odůvodňující používání smluv na dobu určitou v případě dočasného nahrazení — Stálá nebo pravidelná potřeba zástupu — Zohlednění všech okolností obnovení po sobě jdoucích smluv na dobu určitou“)

4

2012/C 073/07

Věc C-588/10: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. ledna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Polsko) — Minister Finansów v. Kraft Foods Polska SA („Daně — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Článek 90 odst. 1 — Snížení ceny po uskutečnění plnění — Vnitrostátní právní úprava, která váže snížení základu daně na podmínku, že dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb má potvrzení o přijetí opravné faktury od příjemce zboží nebo služeb — Zásada neutrality DPH — Zásada proporcionality“)

5

2012/C 073/08

Věc C-53/11 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. ledna 2012 — Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) v. Nike International Ltd, Aurelio Muñoz Molina („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 58 — Nařízení (ES) č. 2868/95 — Pravidla 49 a 50 — Slovní ochranná známka R10 — Námitky — Postoupení — Přípustnost odvolání — Pojem „osoba, která může podat odvolání“ — Použitelnost metodických pokynů OHIM“)

5

2012/C 073/09

Věc C-185/11: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 26. ledna 2012 — Evropská komise v. Slovinská republika („Nesplnění povinnosti státem — Přímé pojištění jiné než životní — Směrnice 73/239/EHS a 92/49/EHS — Nesprávné a neúplné provedení“)

6

2012/C 073/10

Věc C-192/11: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 26. ledna 2012 — Evropská komise v. Polská republika („Nesplnění povinnosti státem — Nařízení 2009/147/ES — Ochrana volně žijících ptáků — Rozsah režimu ochrany — Odchylky ze zákazů stanovených směrnicí“)

6

2012/C 073/11

Spojené věci C-177/09 a C-179/09: Usnesení Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. listopadu 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Belgie) — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 a C-179/09), Jean-Marie Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne (C-178/09), Les amis de la Forêt de Soignes ASBL (C-179/09) v. Région wallonne („Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí — Směrnice 85/337/EHS — Rozsah působnosti — Pojem „zvláštní vnitrostátní zákon“ — Aarhuská úmluva — Přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí — Rozsah práva podat opravný prostředek proti zákonu“)

7

2012/C 073/12

Věc C-302/10: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. ledna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Højesteret — Dánsko) — Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening („Autorská práva — Informační společnost — Směrnice 2001/29/ES — Článek 5 odst. 1 a 5 — Literární a umělecká díla — Rozmnožování krátkých výňatků z literárních děl — Články v tisku — Dočasné a krátkodobé rozmnoženiny — Technologický proces spočívající ve skenování článků, následném převedení do textového souboru, elektronickém zpracování rozmnoženiny a uložení části této rozmnoženiny — Dočasné úkony rozmnožení představující nedílnou a podstatnou část tohoto technologického procesu — Účel těchto úkonů spočívající v oprávněném užití díla nebo jiného předmětu ochrany — Samostatný hospodářský význam uvedených úkonů“)

8

2012/C 073/13

Věc C-518/10: Usnesení Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 25. listopadu 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené království) — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Humánní léčivé přípravky — Dodatkové ochranné osvědčení — Nařízení (ES) č. 469/2009 — Článek 3 — Podmínky pro získání osvědčení — Výraz „výrobek chráněný platným základním patentem“ — Kritéria — Registrace — Léčivý přípravek uvedený na trh, který obsahuje pouze jedinou účinnou látku, zatímco patentový nárok obsahuje kombinaci účinných látek“)

8

2012/C 073/14

Věc C-560/10 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 13. října 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Neexistence nebezpečí záměny — Správa a údržba portálu „Vaše Evropa“ — Odmítnutí nabídky — Nařízení (Es, Euratom) č. 1605/2002 a 2342/2002 — Úplná kopie hodnotícího posudku — Zásada transparentnosti a zásada rovného zacházení — Právo na řádnou správu a právo na spravedlivý proces — Právní posouzení — Zkreslení důkazů — Zjevná nepřípustnost — Zjevně neopodstatněný žalobní důvod“)

9

2012/C 073/15

Věc C-626/10 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2011 — Kalliope Agapiou Joséphidès v. Evropská komise, Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) („Kasační opravný prostředek — Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Článek 4 odst. 1 písm. b) a čl. 4 odst. 2 první odrážka — Ochrana soukromí a osobnosti jednotlivce — Ochrana obchodních zájmů — Nařízení (ES) č. 58/2003 — Výkonné agentury — Pravomoc zabývat se potvrzujícími žádostmi o přístup k dokumentům — Zásada transparentnosti — Pojem „nadřazeného veřejného zájmu“ — Nesprávná právní posouzení“)

9

2012/C 073/16

Věc C-630/10: Usnesení Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 25. listopadu 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené království) — University of Queensland, CSL Ltd v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Humánní léčivé přípravky — Dodatkové ochranné osvědčení — Nařízení (ES) č. 469/2009 — Článek 3 — Podmínky pro získání osvědčení — Výraz „výrobek chráněný platným základním patentem“ — Kritéria — Existence dalších či odlišných kritérií pro léčivý přípravek obsahující více účinných látek nebo pro vakcínu proti více nemocem („Multi-disease vaccine“ nebo „multivalentní vakcína“)“)

10

2012/C 073/17

Věc C-6/11: Usnesení Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 25. listopadu 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené království) — Daiichi Sankyo Company v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Humánní léčivé přípravky — Dodatkové ochranné osvědčení — Nařízení (ES) č. 469/2009 — Články 3 a 4 — Podmínky pro získání osvědčení — Výraz „výrobek chráněný platným základním patentem“ — Kritéria — Existence dalších či odlišných kritérií pro léčivý přípravek obsahující více účinných látek“)

10

2012/C 073/18

Věc C-52/11 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 26. října 2011 — Fernando Marcelino Victoria Sánchez v. Evropský parlament a Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Žaloba pro nečinnost — Dopis zaslaný Parlamentu a Komisi — Odpověď — Rozhodnutí o odložení věci — Zjevně neopodstatněný a zjevně nepřípustný kasační opravný prostředek“)

11

2012/C 073/19

Věc C-69/11: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 9. prosince 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgie) — Connoisseur Belgium BVBA v. Belgický stát („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Šestá směrnice o DPH — Článek 11 A odst. 1 písm. a) — Základ daně — Výdaje nevyfakturované osobou povinnou k dani“)

11

2012/C 073/20

Věc C-126/11: Usnesení Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. prosince 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van Cassatie van België — Belgie) — INNO NV v. Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Směrnice 2005/29/ES — Nekalé obchodní praktiky — Vnitrostátní právní úprava zakazující oznámení o snížení cen a oznámení, na základě nichž je možné snížení cen předpokládat“)

12

2012/C 073/21

Věc C-222/11: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. prosince 2011 — Longevity Health Products, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Performing Science LLC („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení Rady (ES) č. 40/94 — Čl. 7 odst. 1 písm. d) — Slovní označení „5 HTP“ — Návrh na prohlášení neplatnosti — Zjevně nepřípustný kasační opravný prostředek“)

12

2012/C 073/22

Věc C-434/11: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. prosince 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Alba — Rumunsko) — Corpul Național al Polițiștilor v. Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ) („Předběžná otázka — Listina základních práv Evropské unie — Přípustnost vnitrostátní právní úpravy, která stanoví snížení platů pro několik kategorií státních zaměstnanců — Neprovedení unijního práva — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“)

13

2012/C 073/23

Věc C-462/11: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. prosince 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Dâmbovița — Rumunsko) — Victor Cozman v. Teatrul Municipal Târgoviște („Řízení o předběžné otázce — Dodatkový protokol č. 1 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod — Přípustnost vnitrostátní právní úpravy, která stanoví snížení platů několika skupin státních zaměstnanců — Neprovedení unijního práva — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“)

13

2012/C 073/24

Spojené věci C-483/11 a C-484/11: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. prosince 2011 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Argeș — Rumunsko) — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11), Mariana Budan (C-484/11) v. Statul român („Řízení o předběžné otázce — Článek 43, čl. 92 odst. 1 a čl. 103 odst. 1 jednacího řádu — Listina základních práv Evropské unie — Odškodnění osob, které byly z politických důvodů odsouzeny komunistickým režimem — Nárok na náhradu vzniklé nemajetkové újmy — Neprovedení unijního práva — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“)

14

2012/C 073/25

Věc C-564/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 9. listopadu 2011 — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia a další v. Comune di Pavia

14

2012/C 073/26

Věc C-616/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 30. listopadu 2011 — T-Mobile Austria GmbH v. Verein für Konsumenteninformation

14

2012/C 073/27

Věc C-622/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 5. prosince 2011 — Staatssecretaris van Financiën, další účastnice řízení: Pactor Vastgoed BV

15

2012/C 073/28

Věc C-634/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Ireland (Irsko) dne 9. prosince 2011 — Anglo Irish Bank Corporation Ltd v. Quinn Investments Sweden AB a další

15

2012/C 073/29

Věc C-639/11: Žaloba podaná dne 13. prosince 2011 — Evropská komise v. Polská republika

16

2012/C 073/30

Věc C-651/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 19. prosince 2011 — Staatssecretaris van Financiën v. X BV

17

2012/C 073/31

Věc C-657/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Cassatie van België (Belgie) dne 21. prosince 2011 — Belgian Electronic Sorting Technology NV v. Bert Peelaers a Visys NV

17

2012/C 073/32

Věc C-660/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Itálie) dne 27. prosince 2011 — Daniele Biasci a další v. Ministero dell’Interno a Questura di Livorno

18

2012/C 073/33

Věc C-662/11: Žaloba podaná dne 22. prosince 2011 — Evropská komise v. Kyperská republika

18

2012/C 073/34

Věc C-666/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Německo) dne 30. prosince 2011 — M a další v. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

19

2012/C 073/35

Věc C-678/11: Žaloba podaná dne 22. prosince 2011 — Evropská komise v. Španělské království

20

2012/C 073/36

Věc C-679/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. prosince 2011 Alliance One International, Inc., dříve Dimon, Inc. proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. října 2011 ve věci T-41/05, Alliance One International, Inc., dříve Dimon Inc., v. Evropská komise

20

2012/C 073/37

Věc C-8/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Itálie) dne 2. ledna 2012 — Cristian Rainone a další v. Ministero dell’Interno a další

21

2012/C 073/38

Věc C-9/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de commerce de Verviers (Belgie) dne 6. ledna 2012 — Corman-Collins SA v. La Maison du Whisky SA

22

2012/C 073/39

Věc C-14/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. ledna 2012 Sheilesh Shah, Akhil Shah proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 10. listopadu 2011 ve věci T-313/10, Three-N-Products Private Ltd v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

23

2012/C 073/40

Věc C-28/12: Žaloba podaná dne 18. ledna 2012 — Evropská komise v. Rada Evropské unie

23

2012/C 073/41

Věc C-41/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. ledna 2012 Monster Cable Products, Inc. proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 23. listopadu 2011 ve věci T-216/10, Monster Cable Products, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Live Nation (Music) UK Limited

24

2012/C 073/42

Věc C-436/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 13. ledna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht — Německo) — Attila Belkiran v. Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, vedlejší účastník řízení: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

24

2012/C 073/43

Věc C-228/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. ledna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené království) — Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd v. Euroview Sport Ltd

25

2012/C 073/44

Věc C-313/10: Usnesení předsedy druhého senátu Soudního dvora ze dne 25. října 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesarbeitsgericht Köln — Německo) — Severní Porýní-Vestfálsko v. Sylvia Jansen

25

2012/C 073/45

Věc C-13/11: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 25. listopadu 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal da Relação de Guimarães — Portugalsko) — Maria das Dores Meira da Silva v. Zurich — Companhia de Seguros SA

25

2012/C 073/46

Věc C-266/11: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 24. listopadu 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vestre Landsret — Dánsko) — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet jednající jménem Franka Frandsena v. Cimber Air A/S

25

2012/C 073/47

Věc C-381/11: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 12. ledna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado Mercantil de Barcelona — Španělsko) — Manuel Mesa Bertrán a Cristina Farrán Morenilla v. Novacaixagalicia

25

2012/C 073/48

Věc C-531/11: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 13. prosince 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Německo) — Angela Strehl v. Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

25

 

Tribunál

2012/C 073/49

Věc T-206/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. ledna 2012 — Španělsko v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Odvětví vína — Zákaz nové výsadby vinic — Vnitrostátní systémy kontroly — Paušální finanční opravy — Procesní záruky — Nesprávné posouzení — Proporcionalita“)

26

2012/C 073/50

Věc T-237/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. února 2012 — Valonský region v. Komise („Životní prostředí — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Národní alokační plán pro povolenky na emise skleníkových plynů pro Belgii na období 2008 až 2012 — Článek 44 nařízení (ES) č. 2216/2004 — Pozdější úprava — Nový účastník — Rozhodnutí pověřit hlavního správce nezávislé evidence transakcí Společenství, aby zanesl úpravu do tabulky „Národního alokačního plánu“ “)

26

2012/C 073/51

Věc T-291/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. února 2012 — Carrols v. OHIM — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Absolutní důvod pro zamítnutí — Dobrá víra — Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

26

2012/C 073/52

Věc T-353/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 1. února 2012 — mtronix v. OHIM — Growth Finance (mtronix) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství mtronix — Starší slovní ochranná známka Společenství Montronix — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

27

2012/C 073/53

Věc T-378/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. ledna 2012 — Spar v. OHIM — Spa Group Europe (SPA GROUP) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SPA GROUP — Starší obrazové národní ochranné známky SPAR — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Neexistence podobnosti označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

27

2012/C 073/54

Věc T-205/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 31. ledna 2012 — Cervecería Modelo v. OHIM — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství LA VICTORIA DE MEXICO — Starší obrazová ochranná známka Společenství obsahující slovní prvek „victoria“ a starší národní obrazová ochranná známka VICTORIA — Částečné zamítnutí zápisu ochranné známky — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

27

2012/C 073/55

Věc T-650/11: Žaloba podaná dne 19. prosince 2011 — Dimension Data Belgium v. Parlament

28

2012/C 073/56

Věc T-657/11: Žaloba podaná dne 21. prosince 2011 — Technion — Israel Institute of Technology a Technion Research & Development v. Komise

28

2012/C 073/57

Věc T-28/12: Žaloba podaná dne 21. ledna 2012 — PT Ecogreen Oleochemicals and Others v. Rada

29

2012/C 073/58

Věc T-35/12: Žaloba podaná dne 16. ledna 2012 — Icelandic Group UK v. Komise

29

2012/C 073/59

Věc T-37/12: Žaloba podaná dne 25. ledna 2012 — Advance Magazine Publishers v. OHIM — López Cabré (TEEN VOGUE)

30


CS

 

Top