EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:252:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 252, 27. srpen 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.252.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 252

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
27. srpna 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2011/C 252/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 238, 13.8.2011

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2011/C 252/02

Věc C-212/08: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 30. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État — Francie) — Société Zeturf Ltd v. Premier ministre („Režim výlučného provozování dostihových sázek mimo závodiště — Článek 49 ES — Omezení volného pohybu služeb — Naléhavé důvody obecného zájmu — Cíl bojovat proti hráčské závislosti a podvodným a kriminálním činnostem, jakož i cíl přispět k rozvoji venkova — Proporcionalita — Omezující opatření, jež musí směřovat k omezení herních příležitostí a omezení činností hazardních her soudržným a systematickým způsobem — Hospodářský subjekt vedoucí dynamickou obchodní politiku — Uměřená reklamní politika — Posouzení překážky v obchodování prostřednictvím tradičních kanálů a internetu“)

2

2011/C 252/03

Věc C-262/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 30. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Köln — Německo) — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde, Marina Stöffler v. Finanzamt Bonn-Innenstadt („Volný pohyb kapitálu — Daň z příjmů — Osvědčení o korporační dani skutečně odvedené z dividend zahraničního původu — Zamezení dvojímu zdanění dividend — Sleva na dani u dividend vyplácených společnostmi rezidenty — Důkazy vyžadované ohledně započitatelné zahraniční daně“)

3

2011/C 252/04

Věc C-263/09 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 5. července 2011 — Edwin Co. Ltd v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Elio Fiorucci („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 52 odst. 2 písm. a) — Slovní ochranná známka Společenství ELIO FIORUCCI — Návrh na prohlášení neplatnosti založený na právu na jméno podle vnitrostátního práva — Přezkum Soudního dvora týkající se výkladu a použití vnitrostátního práva Tribunálem — Pravomoc Tribunálu změnit rozhodnutí odvolacího senátu — Meze“)

4

2011/C 252/05

Věc C-388/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 30. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundessozialgericht Kassel — Německo) — Joao Filipe da Silva Martins v. Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse („Řízení o předběžné otázce — Sociální zabezpečení — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Články 15, 27 a 28 — Články 39 ES a 42 ES — Bývalý migrující pracovník — Povolání vykonávané v členském státě původu a v jiném členském státě — Důchod v členském státě původu — Důchod vyplácený oběma členskými státy — Oddělený režim systému sociálního zabezpečení pokrývající riziko odkázanosti na péči třetího — Existence ve druhém bývalém členském státě zaměstnání — Volitelná pokračující účast v uvedeném režimu — Zachování nároku na příspěvek ve stavu odkázanosti po návratu do členského státu původu“)

4

2011/C 252/06

Věc C-485/09: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 30. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg — Německo) — Viamex Agrar Handels GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas („Směrnice 91/628/EHS — Kapitola VII bod 48 odst. 5 přílohy — Nařízení (ES) č. 615/98 — Článek 5 odst. 3 — Vývozní náhrady — Ochrana skotu během přepravy po železnici — Podmínky výplaty vývozních náhrad za skot — Dodržování ustanovení směrnice 91/628/EHS — Zásada proporcionality“)

5

2011/C 252/07

Věc C-271/10: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 30. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State van België — Belgie) — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) v. Belgische Staat („Směrnice 92/100/EHS — Autorské právo a práva s ním související — Veřejné půjčování — Odměna autorů — Odpovídající příjmy“)

5

2011/C 252/08

Věc C-397/10: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 30. června 2011 — Evropská komise v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Článek 56 SFEU — Volný pohyb služeb — Vnitrostátní právní úprava, která podmiňuje činnost agentur zprostředkujících dočasnou práci řadou povinností — Neodůvodněné překážky“)

6

2011/C 252/09

Věc C-353/09 P: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. února 2011 — Perfetti Van Melle SpA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Cloetta AB, právní nástupkyně Cloetta Fazer AB („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství CENTER SHOCK — Starší národní slovní ochranná známka CENTER — Přezkum nebezpečí záměny“)

6

2011/C 252/10

Věc C-457/09: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 1. března 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Liège — Belgie) — Claude Chartry v. Belgický stát („Řízení o předběžné otázce — Článek 234 ES — Přezkum slučitelnosti vnitrostátního pravidla s právem Unie, jakož i s ústavou daného státu — Vnitrostátní právní úprava stanovující přednostní povahu incidenčního řízení kontroly ústavnosti — Listina základních práv Evropské unie — Nutnost spojitosti s právem Unie — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“)

7

2011/C 252/11

Věc C-535/09 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 23. března 2011 — Estonská republika v. Evropská komise, Lotyšská republika („Kasační opravný prostředek — Cukr — Stanovení přebytečného množství cukru, isoglukosy a fruktosy pro nové členské státy“)

7

2011/C 252/12

Věc C-5/10 P: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. května 2011 — Giampietro Torresan v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka — Slovní ochranná známka CANNABIS — Prohlášení neplatnosti — Relativní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 7 odst. 1 písm. c)“)

7

2011/C 252/13

Věc C-194/10: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 24. března 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht München I — Německo) — Robert Nicolaus Abt a další v. Hypo Real Estate Holding AG („Řízení o předběžné otázce — Relevance otázky — Nedostatek pravomoci“)

8

2011/C 252/14

Věc C-254/10 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 3. března 2011 — Centre de Coordination Carrefour SNC v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Režim podpor ve prospěch koordinačních center usazených v Belgii — Podmínky přípustnosti žaloby na neplatnost — Pojem „právní zájem na podání žaloby“ — Překážka věci rozsouzené“)

8

2011/C 252/15

Věc C-288/10: Usnesení Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 30. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank van Koophandel te Dendermonde — Belgie) — Wamo BVBA v. JBC NV, Modemakers Fashion NV („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Směrnice 2005/29/ES — Nekalé obchodní praktiky — Vnitrostátní právní úprava zakazující oznámení o snížení cen a oznámení, na základě nichž je možné snížení cen předpokládat“)

9

2011/C 252/16

Věc C-349/10 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 2. března 2011 — Claro SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) a Telefónica, S.A. („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Zamítnutí zápisu — Přípustnost odvolání k odvolacímu senátu — Nepředložení odůvodnění odvolání — Článek 59 nařízení (ES) č. 40/94 — Pravidlo 49 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95 — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

9

2011/C 252/17

Věc C-367/10 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 31. března 2011 — EMC Development AB v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Kartelové dohody — Evropský trh s cementem — Žaloba na neplatnost směřující proti rozhodnutí o zamítnutí stížnosti týkající se přijetí harmonizované normy pro cement — Postup přijetí normy — Závazná povaha normy — Zčásti nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

9

2011/C 252/18

Věc C-369/10 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 14. března 2011 — Ravensburger AG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Educa Borras SA („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka Společenství MEMORY — Řízení o prohlášení neplatnosti — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 7 odst. 1 písm. c)“)

10

2011/C 252/19

Věc C-388/10 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 24. března 2011 — Félix Muñoz Arraiza v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b), čl. 43 odst. 2 a čl. 44 odst. 1 — Přihláška slovní ochranné známky Společenství RIOJAVINA — Námitky majitele starší kolektivní obrazové ochranné známky Společenství RIOJA — Zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny“)

10

2011/C 252/20

Věc C-429/10 P: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. května 2011 — X Technology Swiss GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Označení spočívající v dílčím zabarvení výrobku — Oranžové zabarvení ponožky v oblasti prstů — Absolutní důvod zamítnutí — Neexistence rozlišovací způsobilosti — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 7 odst. 1 písm. b)“)

11

2011/C 252/21

Věc C-433/10 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 31. března 2011 — Volker Mauerhofer v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Unií podporovaný projekt v Bosně a Hercegovině — Smlouvy uzavřené mezi Komisí a konsorciem a mezi konsorciem a experty — Správní opatření Komise, kterým byla změněna její smlouva s uvedeným konsorciem — Žaloba na neplatnost tohoto správního opatření podaná jedním z expertů — Přípustnost — Žaloba na náhradu škody — Mimosmluvní odpovědnost Unie — Příčinná souvislost mezi správním opatřením Komise a újmou, kterou údajně utrpěl uvedený expert“)

11

2011/C 252/22

Věc C-476/10: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 24. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg — Rakousko) — řízení zahájené projektart Errichtungsgesellschaft mbH, Evou Marií Pepic, Herbertem Hilbem („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Volný pohyb kapitálu — Článek 40 a příloha XII Dohody o EHP — Nabytí rekreačního objektu nacházejícího se ve spolkové zemi Vorarlbersko (Rakousko) státním příslušníkem Lichtenštejnského knížectví — Řízení o předchozím povolení — Přípustnost“)

11

2011/C 252/23

Věc C-72/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 18. února 2011 — Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof v. Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi a Heinz Ulrich Kessel

12

2011/C 252/24

Věc C-222/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. května 2011 Longevity Health Products, Inc. proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 9. března 2011 ve věci T-190/09, Longevity Health Products, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), další účastnice řízení: Performing Science LLC

12

2011/C 252/25

Věc C-243/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgie), dne 20. května 2011 — RVS Levensverzekeringen NV v. Belgický stát

13

2011/C 252/26

Věc C-248/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curte de Apel Cluj (Rumunsko) dne 23. května 2011 — trestní řízení proti Rareșu Doralin Nilașovi, Gicu Agenor Gânscăovi, Ana-Maria Oprean (rozené Șchiopu), Sergiu-Dan Dascălovi, Ionuțu Horea Baboșovi

13

2011/C 252/27

Věc C-259/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 26. května 2011 — D. T. Z. Zadelhoff V. O. F. v. Staatssecretaris van Financiën

14

2011/C 252/28

Věc C-278/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. června 2011 Densmorem Ronaldem Doverem proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. března 2011 ve věci T-149/09, Densmore Ronald Dover v. Evropský parlament

14

2011/C 252/29

Věc C-281/11: Žaloba podaná dne 6. června 2011 — Evropská komise v. Polská republika

15

2011/C 252/30

Věc C-288/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. března 2011 Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 8. června 2011 ve věcech T-443/08 a T-455/08, Freistaat Sachsen a další v. Evropská komise

16

2011/C 252/31

Věc C-289/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. června 2011 Legris Industries SA proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. března 2011 ve věci T-376/06, Legris Industries v. Komise

17

2011/C 252/32

Věc C-290/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. června 2011 Comap SA proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 24. března 2011 ve věci T-377/06, Comap v. Komise

18

2011/C 252/33

Věc C-291/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 9. června 2011 — Staatssecretaris van Financiën v. TNT Freight Management (Amsterdam) B. V.

18

2011/C 252/34

Věc C-292/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. června 2011 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 29. března 2011 ve věci T-33/09, Portugalská republika v. Evropská komise

19

2011/C 252/35

Věc C-294/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 9. června 2011 — Ministero dell’Economia e delle Finanze a Agenzia delle Entrate v. Elsacom NV

19

2011/C 252/36

Věc C-296/11: Žaloba podaná dne 14. června 2011 — Evropská komise v. Francouzská republika

19

2011/C 252/37

Věc C-300/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království) dne 17. června 2011 — ZZ v. Secretary of State for the Home Department

20

2011/C 252/38

Věc C-301/11: Žaloba podaná dne 16. června 2011 — Evropská komise v. Nizozemské království

20

2011/C 252/39

Věc C-302/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 17. června 2011 — Rosanna Valenza v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

20

2011/C 252/40

Věc C-303/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 17. června 2011 — Maria Laura Altavista v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

21

2011/C 252/41

Věc C-304/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 17. června 2011 — Rosanna Valenza v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

22

2011/C 252/42

Věc C-305/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 17. června 2011 — Laura Marsella, Simonetta Schettini, Sabrina Tomassini v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

22

2011/C 252/43

Věc C-309/11: Žaloba podaná dne 17. června 2011 — Evropská komise v. Finská republika

23

2011/C 252/44

Věc C-313/11: Žaloba podaná dne 21. června 2011 — Evropská komise v. Polská republika

23

2011/C 252/45

Věc C-320/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen Sad Varna (Bulharsko) dne 27. června 2011 — Digitalnet OOD v. Načalnik na Mitničeski punkt Varna Zapad pri Mitnica Varna

24

2011/C 252/46

Věc C-322/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 28. června 2011 — K

25

2011/C 252/47

Věc C-330/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varnenski Administrativen Sad (Bulharsko), dne 29. června 2011 — Cifrova kompania v. Načalnik na Mitničeski punkt Varna Zapad pri Mitnica Varna

25

2011/C 252/48

Věc C-352/11: Žaloba podaná dne 5. července 2011 — Evropská komise v. Rakouská republika

26

2011/C 252/49

Věc C-353/11: Žaloba podaná dne 5. července 2011 — Evropská komise v. Česká republika

26

2011/C 252/50

Věc C-341/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 9. února 2011 — Acegas-APS SpA, dříve Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) v. Evropská komise

26

2011/C 252/51

Věc C-390/09: Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 11. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato — Itálie) — Reti Televisive Italiane SpA (RTI) v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Sky Italia Srl

26

2011/C 252/52

Věc C-86/10: Usnesení předsedy druhého senátu Soudního dvora ze dne 23. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeitsgericht Siegburg — Německo) — Hüseyin Balabán v. Zelter GmbH

27

2011/C 252/53

Věc C-97/10 až C-99/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance de Dax — Francie) — AG2R Prévoyance v. Bourdil SARL (C-97/10), Société boucalaise de boulangerie SARL (C-98/10), Baba-Pom SARL (C-99/10)

27

2011/C 252/54

Věc C-253/10: Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 19. května 2011 — Evropská komise v. Slovenská republika

27

2011/C 252/55

Věc C-269/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 15. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif de Montreuil — Francie) — Accor Services France v. Le Chèque Déjeuner CCR, Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

27

2011/C 252/56

Věc C-278/10: Usnesení předsedy sedmého senátu Soudního dvora ze dne 17. března 2011 — Evropská komise v. Řecká republika

27

2011/C 252/57

Věc C-299/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 15. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Judicial de Amares — Portugalsko) — Cristiano Marques Vieira v. Companhia de Seguros Tranquilidade SA

27

2011/C 252/58

Věc C-363/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 6. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso — Portugalsko) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues v. Companhia de Seguros Zurich SA

27

2011/C 252/59

Věc C-428/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 24. března 2011 — Evropská komise v. Francouzská republika

27

2011/C 252/60

Věc C-466/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. února 2011 — Evropská komise v. Řecká republika

28

2011/C 252/61

Věc C-486/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 13. května 2011 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

28

2011/C 252/62

Věc C-487/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif de Rennes — Francie) — L'Océane Immobilière SAS v. Direction de contrôle fiscal Ouest

28

2011/C 252/63

Věc C-531/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. dubna 2011 — Evropská komise v. Slovenská republika

28

2011/C 252/64

Věc C-570/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 2. května 2011 — Evropská komise v. Irsko

28

2011/C 252/65

Věc C-50/11: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Ivrea — Itálie) — Procura della Repubblica v. Lucky Emegor

28

2011/C 252/66

Věc C-60/11: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Ragusa — Itálie) — Procura della Repubblica v. Mohamed Mrad

28

2011/C 252/67

Věc C-63/11: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal di Rovereto — Itálie) — Procura della Repubblica v. John Austine

28

2011/C 252/68

Věc C-94/11: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Bergamo — Itálie) — Procura della Repubblica v. Survival Godwin

29

2011/C 252/69

Věc C-140/11: Usnesení předsedy prvního senátu Soudního dvora ze dne 29. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione — Itálie) — Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione v. Demba Ngagne

29

 

Tribunál

2011/C 252/70

Věc T-112/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2011 — Hitachi a další v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s projekty, které se týkají plynem izolovaných spínacích přístrojů — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Rozdělení trhu — Právo na obhajobu — Důkaz o protiprávním jednání — Jediné a trvající protiprávní jednání — Pokuty — Závažnost a doba trvání protiprávního jednání — Odrazující účinek — Spolupráce“)

30

2011/C 252/71

Věc T-113/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2011 — Toshiba v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s projekty, které se týkají plynem izolovaných spínacích přístrojů — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Rozdělení trhu — Právo na obhajobu — Důkaz o protiprávním jednání — Jediné a trvající protiprávní jednání — Pokuty — Závažnost a doba trvání protiprávního jednání — Odůvodnění — Výchozí částka — Referenční rok“)

30

2011/C 252/72

Věc T-132/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2011 — Fuji Electric v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s projekty, které se týkají plynem izolovaných spínacích přístrojů — Rozhodnutí, které konstatuje porušení článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Rozdělení trhu — Důkaz o protiprávním jednání — Přičitatelnost protiprávního jednání — Doba trvání protiprávního jednání — Pokuty — Polehčující okolnosti — Spolupráce“)

31

2011/C 252/73

Věc T-133/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2011 — Mitsubishi Electric v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s projekty, které se týkají plynem izolovaných spínacích přístrojů — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Rozdělení trhu — Právo na obhajobu — Důkaz o protiprávním jednání — Doba trvání protiprávního jednání — Pokuty — Výchozí částka — Referenční rok — Rovné zacházení“)

31

2011/C 252/74

Věc T-374/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2011 — Aldi Einkauf v. OHIM — Illinois Tools Works (TOP CRAFT) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství TOP CRAFT — Starší národní obrazové ochranné známky Krafft — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (po změně čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) — Skutečné užívání starších ochranných známek — Článek 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 40/94 (po změně čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009) a pravidlo 22 nařízení (ES) č. 2868/95“)

32

2011/C 252/75

Věc T-80/09 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2011 — Komise v. Q („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Vzájemný kasační opravný prostředek — Psychické obtěžování — Článek 12 služebního řádu — Sdělení o politice v oblasti psychického obtěžování — Povinnosti orgánů poskytnout pomoc — Článek 24 služebního řádu — Rozsah — Žádost o pomoc — Předběžné opatření o přeložení — Povinnost řádné péče — Odpovědnost — Žaloba na náhradu škody — Soudní přezkum v plné jurisdikci — Podmínky provedení — Zpráva o vývoji služebního postupu — Žaloba na neplatnost — Právní zájem na podání žaloby“)

32

2011/C 252/76

Věc T-197/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2011 — Slovinsko v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Plodiny na orné půdě“)

33

2011/C 252/77

Věc T-209/11 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 21. června 2011 — MB System v. Komise („Předběžná opatření — Státní podpora — Povinnost navrácení — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost — Vyvažování zájmů“)

33

2011/C 252/78

Věc T-259/11: Žaloba podaná dne 16. května 2011 — Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs v. Komise

33

2011/C 252/79

Věc T-288/11: Žaloba podaná dne 1. června 2011 — Kieffer Omnitec v. Komise

34

2011/C 252/80

Věc T-319/11: Žaloba podaná dne 14. června 2011 — ABN AMRO Group v. Komise

35

2011/C 252/81

Věc T-320/11: Žaloba podaná dne 17. června 2011 — Maďarsko v. Komise

36

2011/C 252/82

Věc T-323/11: Žaloba podaná dne 21. června 2011 — UCP Backus y Johnston v. OHIM (Tvar láhve)

36

2011/C 252/83

Věc T-325/11: Žaloba podaná dne 17. června 2011 — Amador López v. OHIM (AUTOCOACHING)

37

2011/C 252/84

Věc T-329/11: Žaloba podaná dne 20. června 2011 — TM.E. v. Komise

37

2011/C 252/85

Věc T-336/11: Žaloba podaná dne 24. června 2011 — Italiana Calzature v. OHIM — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)

38

2011/C 252/86

Věc T-337/11: Žaloba podaná dne 24. června 2011 — Italiana Calzature v. OHIM — Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI)

38

2011/C 252/87

Věc T-338/11: Žaloba podaná dne 30. června 2011 — Getty Images v. OHIM (PHOTOS.COM)

39

2011/C 252/88

Věc T-339/11: Žaloba podaná dne 28. června 2011 — Španělsko v. Komise

39

2011/C 252/89

Věc T-341/11: Žaloba podaná dne 30. června 2011 — Ecologistas en Acción-CODA v. Komise

40

2011/C 252/90

Věc T-342/11: Žaloba podaná dne 30. června 2011 — CEEES a Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio v. Komise

40

2011/C 252/91

Věc T-343/11: Žaloba podaná dne 28. června 2011 — Nizozemsko v. Komise

41

2011/C 252/92

Věc T-346/11: Žaloba podaná dne 7. července 2011 — Gollnisch v. Parlament

42

2011/C 252/93

Věc T-347/11: Žaloba podaná dne 7. července 2011 — Gollnisch v. Parlament

43

2011/C 252/94

Věc T-353/11: Žaloba podaná dne 29. června 2011 — Event v. OHIM — CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS)

43

2011/C 252/95

Věc T-357/11: Žaloba podaná dne 1. července 2011 — Bimbo v. OHIM — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO)

44

2011/C 252/96

Věc T-358/11: Žaloba podaná dne 27. června 2011 — Itálie v. Komise

44

2011/C 252/97

Věc T-362/11: Žaloba podaná dne 7. července 2011 — Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe v. Komise

46

 

Soud pro veřejnou službu

2011/C 252/98

Věc F-17/05 REV: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 15. června 2011 — de Brito Sequeira Carvalho v. Komise („Veřejná služba — Návrh na obnovu řízení — Nová skutečnost — Neexistence — Nepřípustnost návrhu“)

47

2011/C 252/99

Věc F-67/05 RENV: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 14. prosince 2010 — Michail v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Vrácení věci Soudu po zrušení — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnocený rok 2003 — Žaloba na neplatnost — Žaloba na náhradu škody“)

47

2011/C 252/00

Věc F-113/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. dubna 2011 — Irmantas Šimonis v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Převedení mezi institucemi — Právník lingvista — Nahrazení odůvodnění — Minimální požadovaná délka služby“)

47

2011/C 252/01

Věc F-119/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 17. února 2011 — Strack v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Mediační řízení — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Článek 73 služebního řádu — Stabilizace — Prozatímní náhrada“)

48

2011/C 252/02

Věc F-120/07: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 15. března 2011 — Strack v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Převod dnů dovolené za kalendářní rok — Článek 4 příloha V ke služebnímu řádu — Důvody vyplývající z potřeb služby — Článek 73 služebního řádu — Směrnice 2003/88/ES — Právo na placenou dovolenou za kalendářní rok — Volno z důvodu nemoci“)

48

2011/C 252/03

Věc F-82/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. dubna 2011 — Clarke a další v. OHIM („Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Článek 8 PŘOZ — Klauzule o ukončení smlouvy v případě, že dočasný zaměstnanec nebude zařazen na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení — Otevřená výběrová řízení OHIM/AD/02/07 a OHIM/AST/02/07 — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Zásada plnění smluv v dobré víře — Povinnost péče — Zásada řádné správy — Jazykové požadavky — Nedostatek pravomoci EPSO — Směrnice 1999/70/ES — Práce na dobu určitou“)

49

2011/C 252/04

Věc F-29/09 REV: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. dubna 2011 — Lebedef a Jones v. Komise („Veřejná služba — Obnova řízení — Nová skutečnost — Neexistence — Nepřípustnost“)

49

2011/C 252/05

Věc F-30/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. dubna 2011 — Chaouch v. Komise („Veřejná služba — Odměna — Příspěvek na zařízení — Určení nároků — Nástup do služebního poměru jako úředník ve zkušební době — Zohlednění změny bydliště po jmenování — Podmínka bydliště úředníka podle článku 20 služebního řádu“)

49

2011/C 252/06

Věc F-53/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. května 2011 — J v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Sociální zabezpečení — Úrazové pojištění a nemoc z povolání — Článek 73 služebního řádu — Odmítnutí uznat skutečnost, že nemoc má svůj původ v povolání — Povinnost provést řízení v přiměřené lhůtě“)

50

2011/C 252/07

Věc F-68/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 15. února 2011 — Barbin v. Parlament („Veřejná služba — Úředníci — Povyšovací řízení za rok 2006 — Splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně — Zvážení srovnatelných zásluh — Zásada rovného zacházení — Rodičovská dovolená na polovinu pracovní doby“)

50

2011/C 252/08

Věc F-73/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. dubna 2011 — Sukup v. Komise („Veřejná služba — Odměňování a příspěvky — Příspěvek na vyživované dítě — Příspěvek na vzdělání — Zpětné přiznání“)

50

2011/C 252/09

Věc F-83/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. května 2011 — Kalmár v. Europol („Veřejná služba — Zaměstnanci Europolu — Propouštění — Návrh na zrušení — Vyplacení odměny — Účinek zrušujícího rozsudku“)

51

2011/C 252/10

Věc F-105/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. dubna 2011 — Scheefer v. Parlament („Veřejná služba — Dočasný zaměstnanec — Obnovení pracovní smlouvy na dobu určitou — Přeměna pracovní smlouvy na dobu určitou na pracovní smlouvu na dobu neurčitou — Článek 8 první pododstavec PŘOZ“)

51

2011/C 252/11

Věc F-40/10: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. května 2011 — Lebedef v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Dovolená za kalendářní rok — Nepřítomnost po vyčerpání dovolené za kalendářní rok a bez předchozího souhlasu — Ztráta nároku na odměnu — Článek 60 služebního řádu“)

52

2011/C 252/12

Věc F-10/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 31. března 2011 — Hecq v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Sociální zabezpečení — Úhrada 100 % léčebných výloh — Konkludentní rozhodnutí o zamítnutí — Chybějící rozhodnutí o uznání nemoci jako nemoci z povolání — Vázaná pravomoc správy — Rozhodnutí, jímž se zamítá stížnost — Rozhodnutí, které není čistě potvrzující — Neexistence stížnosti — Nepřípustnost“)

52

2011/C 252/13

Věc F-14/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 30. června 2011 — Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Sociální zabezpečení — Úraz — Řízení o uznání částečné trvalé invalidity ve smyslu článku 73 služebního řádu — Doba trvání řízení — Žaloba na náhradu škody — Žaloba zjevně postrádající jakýkoliv právní základ — Článek 94 jednacího řádu“)

52

2011/C 252/14

Věc F-56/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 10. června 2011 — Hecq v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Sociální zabezpečení — Převzetí léčebných výdajů ve výši 100 % — Implicitní zamítavé rozhodnutí — Předčasná stížnost — Nepřípustnost“)

53

2011/C 252/15

Věc F-75/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 27. června 2011 — Scheefer v. Parlament („Veřejná služba — Dočasný zaměstnanec — Obnovení pracovní smlouvy na dobu určitou — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

53

2011/C 252/16

Věc F-78/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. června 2011 — Antelo Sanchez a další v. Parlament („Veřejná služba — Roční úprava odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

53

2011/C 252/17

Věc F-82/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. června 2011 — Nolin v. Komise („Veřejná služba — Roční úprava odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

54

2011/C 252/18

Věc F-87/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. června 2011 — Adriaens a další v. Komise („Veřejná služba — Roční úprava odměn a důchodů úředníků a dalších zaměstnanců — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

54

2011/C 252/19

Věc F-92/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. června 2011 — Dricot-Daniele a další v. Komise („Veřejná služba — Roční úprava odměn a důchodů úředníků a dalších zaměstnanců — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

54

2011/C 252/20

Věc F-96/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. června 2011 — Andrecs a další v. Komise („Veřejná služba — Roční úprava odměn a důchodů úředníků a dalších zaměstnanců — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

55

2011/C 252/21

Věc F-99/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. června 2011 — Ashbrook a další v. Komise („Veřejná služba — Roční úprava odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

55

2011/C 252/22

Věc F-106/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 20. června 2011 — Gross a další v. Soudní dvůr („Veřejná služba — Roční úprava odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

55

2011/C 252/23

Věc F-47/11: Žaloba podaná dne 15. dubna 2011 — ZZ v. Komise

56

2011/C 252/24

Věc F-51/11: Žaloba podaná dne 21. dubna 2011 — ZZ v. Komise

56

2011/C 252/25

Věc F-55/11: Žaloba podaná dne 9. května 2011 — ZZ v. Komise

56

2011/C 252/26

Věc F-64/11: Žaloba podaná dne 24. června 2011 — ZZ v. Evropská komise

57

2011/C 252/27

Věc F-65/11: Žaloba podaná dne 3. července 2011 — ZZ v. Parlament

57

2011/C 252/28

Věc F-87/09: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. ledna 2011 — Dekker v. Europol

57

2011/C 252/29

Věc F-70/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. července 2011 — Hidalgo v. Parlament

57

2011/C 252/30

Věc F-94/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 18. května 2011 — Carpenito v. Rada

58

2011/C 252/31

Věc F-97/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. června 2011 — Kerstens v. Komise

58

2011/C 252/32

Věc F-101/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. července 2011 — Massez a další v. Soudní dvůr

58

2011/C 252/33

Věc F-102/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. července 2011 — Geradon v. Rada

58

2011/C 252/34

Věc F-8/11: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 17. června 2011 — Nieminen v. Rada

58

2011/C 252/35

Věc F-28/11: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. července 2011 — BC v. Rada

58


CS

 

Top