Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:232:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 232, 6. srpen 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.232.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 232

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
6. srpna 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2011/C 232/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 226, 30.7.2011

1

 

Tribunál

2011/C 232/02

Kasační senát

2

2011/C 232/03

Kritéria přidělování věcí senátům

2

2011/C 232/04

Určení soudce nahrazujícího předsedu pro účely rozhodování o předběžných opatřeních

3


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2011/C 232/05

Věc C-484/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 16. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank ’s-Gravenhage — Nizozemsko) — Fatma Pehlivan v. Staatssecretaris van Justitie („Dohoda o přidružení EHS-Turecko — Sloučení rodiny — Článek 7 první pododstavec první odrážka rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80 — Dítě tureckého pracovníka, které s ním více než tři roky žilo ve společné domácnosti, ale před uplynutím tříleté lhůty stanovené v uvedeném ustanovení uzavřelo manželství — Vnitrostátní právo zpochybňující z tohoto důvodu povolení dotyčné osoby k pobytu“)

4

2011/C 232/06

Věc C-196/09: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rady pro stížnosti evropských škol) — Paul Miles a další v. Evropské školy („Řízení o předběžné otázce — Pojem „soudu členského státu“ ve smyslu článku 267 SFEU — Rada pro stížnosti evropských škol — Systém odměňování učitelů přidělených k evropským školám — Nepřizpůsobení odměn po snížení hodnoty libry šterlinků — Slučitelnost s články 18 SFEU a 45 SFEU“)

4

2011/C 232/07

Věc C-346/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Nizozemsko) — Staat der Nederlanden v. Denkavit Nederland BV a další („Zemědělství — Veterinární předpisy — Směrnice 90/425/EHS — Vnitrostátní přechodné nařízení o boji proti šíření bovinní spongiformní encefalopatie, které zakazuje výrobu zpracovaných živočišných bílkovin ke zkrmování hospodářskými zvířaty a uvádění těchto bílkovin na trh — Použití tohoto nařízení před vstupem v platnost rozhodnutí 2000/766/ES, které takový zákaz upravuje — Použití tohoto nařízení na dva produkty, jež mohou být vyňaty ze zákazu upraveného tímto rozhodnutím — Slučitelnost se směrnicí 90/425/EHS a s rozhodnutími 94/381/ES a 2000/766/ES“)

5

2011/C 232/08

Věc C-360/09: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Bonn — Německo) — Pfleiderer AG v. Bundeskartellamt („Hospodářská soutěž — Správní řízení — Dokumenty a informace poskytnuté v rámci vnitrostátního programu shovívavosti — Možné nepříznivé účinky zpřístupnění takových dokumentů třetím osobám na řádné fungování spolupráce mezi orgány tvořícími Evropskou síť pro hospodářskou soutěž“)

5

2011/C 232/09

Věc C-399/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu — Česká republika) — Marie Landtová v. Česká správa sociálního zabezpečení („Volný pohyb pracovníků — Sociální zabezpečení — Úmluva v oblasti sociálního zabezpečení uzavřená mezi dvěma členskými státy před jejich přistoupením k Evropské unii — Členský stát příslušný ke zhodnocení získaných dob pojištění — Starobní důchod — Vyrovnávací příspěvek k dávce přiznávaný pouze státním příslušníkům členského státu s bydlištěm v tomto státě“)

6

2011/C 232/10

Věc C-462/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 16. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemsko) — Stichting de Thuiskopie v. Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee („Sbližování právních předpisů — Autorské právo a práva s ním související — Směrnice 2001/29/ES — Právo na rozmnožování — Výjimky a omezení — Výjimka pro rozmnožování k soukromému užití — Článek 5 odst. 2 písm. b) a odst. 5 — Spravedlivá odměna — Osoba povinná zaplatit poplatek určený na financování této odměny — Prodej na dálku uskutečněný mezi dvěma osobami s bydlištěm v různých členských státech“)

7

2011/C 232/11

Věc C-536/09: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 16. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovinská republika) — Marija Omejc v. Slovinská republika („Společná zemědělská politika — Režimy podpor Společenství — Integrovaný administrativní a kontrolní systém — Nařízení (ES) č. 796/2004 — Zabránění provedení kontroly na místě — Pojem — Zemědělec, který nebydlí v zemědělském podniku — Zástupce zemědělce — Pojem“)

7

2011/C 232/12

Věc C-10/10: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16. června 2011 — Evropská komise v. Rakouská republika („Nesplnění povinnosti státem — Volný pohyb kapitálu — Odpočítatelnost darů poskytnutých zařízením pověřeným výzkumnými a vzdělávacími činnostmi — Omezení odpočítatelnosti na dary poskytnuté zařízením usazeným na vnitrostátním území“)

8

2011/C 232/13

Věc C-152/10: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 16. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Højesteret — Dánsko) — Unomedical A/S v. Skatteministeriet („Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Plastové drenážní vaky pro dialýzu výhradně určené pro dialyzační přístroje (umělé ledviny) — Plastové močové drenážní vaky výhradně určené pro katetry — Čísla 9018 a 3926 — Pojmy, „části, součásti“ a, „příslušenství“ — Ostatní výrobky z plastů“)

8

2011/C 232/14

Věc C-212/10: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Polská republika) — Logstor ROR Polska Sp z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach („Daně — Daň z kapitálu — Směrnice 69/335/EHS — Nepřímé daně z kapitálových vkladů — Zdanění půjčky, kterou kapitálová společnost přijala od osoby, která má nárok na procentní podíl na zisku této společnosti — Právo členského státu znovu zavést zdanění, které ke dni jeho přistoupení k Evropské unii již nebylo v platnosti“)

9

2011/C 232/15

Věc C-317/10 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16. června 2011 — Union Investment Privatfonds GmbH v. UniCredito Italiano SpA, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Slovní ochranné známky UNIWEB a UniCredit Wealth Management — Námitky majitelky národních slovních ochranných známek UNIFONDS a UNIRAK, jakož i národní obrazové ochranné známky UNIZINS — Posouzení nebezpečí záměny — Nebezpečí asociace — Série nebo skupina ochranných známek“)

9

2011/C 232/16

Věc C-32/10: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varhoven kasacionen sad (Bulharsko) — Bulharsko) — Tony Georgiev Semerdžev v. ET Del-Pi-Krasimira Mančeva („Článek 92 odst. 1 jednacího řádu — Směrnice 90/314/EHS — Cesty, pobyty a zájezdy — Skutečnosti nastalé před přistoupením Bulharské republiky k Evropské unii — Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora k zodpovězení otázek“)

10

2011/C 232/17

Spojené věci C-267/10 a C-268/10: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Namur — Belgie) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10) v. Belgický stát — SPF Finances („Čl. 6 odst. 1 EU — Článek 35 Listiny základních práv Evropské unie — Držení a prodej zpracovaného tabáku určeného ke kouření — Vnitrostátní ustanovení opravňující k výběru spotřební daně na tabákové výrobky — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“)

10

2011/C 232/18

Věc C-460/10 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 14. dubna 2011 — Luigi Marcuccio v. Soudní dvůr Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Mimosmluvní odpovědnost — Zastoupení žalobce — Advokát bez plné moci — Doručení kasačního opravného prostředku — Žádost o náhradu škody — Soudní dvůr Evropské unie — Zamítnutí — Žaloba na neplatnost — Škoda, jež údajně vznikla — Žaloba na náhradu škody — Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

11

2011/C 232/19

Věc C-613/10: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 15. dubna 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria provinciale di Parma — Itálie) — Danilo Debiasi v. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma („Řízení o předběžné otázce — Zjevná nepřípustnost“)

11

2011/C 232/20

Věc C-180/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Bíróság (Maďarsko) dne 18. dubna 2011 — Bericap Záródástechnikai Bt. v. Plastinnova 2000

11

2011/C 232/21

Věc C-204/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. dubna 2011 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 17. února 2011 ve věci T-385/07, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) v. Evropská komise

12

2011/C 232/22

Věc C-205/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. dubna 2011 Fédération Internationale de Football Association (FIFA) proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 17. února 2011 ve věci T-68/08, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) v. Evropská komise

13

2011/C 232/23

Věc C-218/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Ítélőtábla (Maďarsko) dne 11. května 2011 — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe v. Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

Věc C-219/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshofs (Německo) dne 11. května 2011 — BrainProducts GmbH v. BioSemi V.O.F. a další

15

2011/C 232/25

Věc C-221/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Německo) dne 11. května 2011 — Leyla Ecem Demirkan v. Německá spolková republika

15

2011/C 232/26

Věc C-234/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen Sad Varna (Bulharsko) dne 16. května 2011 — TETS Haskovo AD v. Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia po prihodite (ředitel ředitelství „Odvolací agendy a správy výkonu“ Varna při ústřední správě Národní agentury pro příjmy)

15

2011/C 232/27

Věc C-241/11: Žaloba podaná dne 19. května 2011 — Evropská komise v. Česká republika

16

2011/C 232/28

Věc C-249/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen Sad Sofia-grad (Bulharsko) dne 19. května 2011 — Hristo Byankov v. Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

17

2011/C 232/29

Věc C-254/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Legfelsőbb Bíróság (Maďarsko) dne 25. května 2011 — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége v. Oskar Shomodi

17

2011/C 232/30

Věc C-262/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) dne 26. května 2011 — Kremikovtsi AD v. Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma (ministr pro hospodářství, energii a turismus a zastupující ministr pro hospodářství, energii a turismus)

18

2011/C 232/31

Věc C-269/11: Žaloba podaná dne 31. května 2011 — Evropská komise v. Česká republika

19

2011/C 232/32

Věc C-271/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Symvoulio tis Epikrateias (Státní rada, Řecko) dne 31. května 2011 — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) a další v. Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Ypourgos Metaforon kai Epikoinonion, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

19

2011/C 232/33

Věc C-293/11: Žaloba podaná dne 9. června 2011 — Evropská komise v. Řecká republika

21

2011/C 232/34

Věc C-295/11: Žaloba podaná dne 10. června 2011 — Italská republika v. Rada Evropské unie

21

2011/C 232/35

Věc C-298/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Varna (Bulharsko) dne 14. června 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD v. Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (ředitel ředitelství „Odvolací agendy a správy výkonu“ Varna při ústřední správě Národní agentury pro příjmy)

22

2011/C 232/36

Věc C-547/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 20. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Innsbruck — Rakousko) — Pensionsversicherungsanstalt v. Andrea Schwab

23

2011/C 232/37

Věc C-341/10: Usnesení předsedy Soudního dvoru ze dne 17. května 2011 — Evropská komise v. Polská republika

23

2011/C 232/38

Věc C-437/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 20. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Judicial de Vieira do Minho — Portugalsko) — Manuel Afonso Esteves v. Axa — Seguros de Portugal SA

23

2011/C 232/39

Spojené věci C-622/10 a C-623/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 7. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Namur — Belgie) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) v. Belgický stát — SFP Finances

23

2011/C 232/40

Věc C-110/11: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemsko) — Minister van Financiën v. G. in 't Veld

23

 

Tribunál

2011/C 232/41

Věc T-471/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2011 — Oetker Nahrungsmittel v. OHIM — Bonfait (Buonfatti) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství „Buonfatti“ — Starší slovní ochranná známka Beneluxu „Bonfait“ — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

24

2011/C 232/42

Věc T-475/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2011 — ATB Norte v. OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BRICO CENTER — Starší obrazové ochranné známky Společenství ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro a CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

24

2011/C 232/43

Věc T-476/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2011 — ATB Norte v. OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BRICO CENTER — Starší obrazové ochranné známky Společenství ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro a CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

25

2011/C 232/44

Věc T-477/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2011 — ATB Norte v. OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BRICO CENTER — Starší obrazové ochranné známky Společenství ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro a CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

25

2011/C 232/45

Věc T-478/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2011 — ATB Norte v. OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BRICO CENTER — Starší obrazové ochranné známky Společenství ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro a CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

26

2011/C 232/46

Věc T-479/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2011 — ATB Norte v. OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BRICO CENTER Garden — Starší obrazové ochranné známky Společenství ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro a CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

26

2011/C 232/47

Věc T-480/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2011 — ATB Norte v. OHIM — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BRICOCENTER — Starší obrazové ochranné známky Společenství ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro a CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

27

2011/C 232/48

Věc T-481/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2011 — ATB Norte v. OHIM — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství maxi BRICO CENTER — Starší obrazové ochranné známky Společenství ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro a CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

27

2011/C 232/49

Věc T-482/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2011 — ATB Norte v. OHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BRICO CENTER Città — Starší obrazové ochranné známky Společenství ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro a CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

28

2011/C 232/50

Věc T-483/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2011 — ATB Norte v. OHIM — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Affiliato BRICO CENTER — Starší obrazové ochranné známky Společenství ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro a CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

28

2011/C 232/51

Věc T-487/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2011 — ReValue Immobilienberatung v. OHIM (ReValue) („Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství ReValue — Částečné zamítnutí zápisu — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

29

2011/C 232/52

Věc T-207/07 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 10. června 2011 — Eurallumina v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou se společným trhem a kterým se nařizuje její navrácení — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“)

29

2011/C 232/53

Věc T-259/10: Usnesení Tribunálu ze dne 15. června 2011 — Ax v. Rada („Žaloba na neplatnost — Finanční pomoc Unie členskému státu, který čelí vážným hospodářským nebo finančním obtížím — Nařízení o zavedení podmínek a postupu pro přiznání finanční pomoci Unie — Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“)

29

2011/C 232/54

Věc T-199/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. března 2011 Guidem Strackem proti rozsudku vydanému dne 20. ledna 2011 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-132/07, Strack v. Komise

30

2011/C 232/55

Věc T-251/11: Žaloba podaná dne 18. května 2011 — Rakousko v. Komise

30

2011/C 232/56

Věc T-268/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. května 2011 Evropskou komisí proti rozsudku vydanému dne 15. března 2011 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-120/07, Strack v. Komise

31

2011/C 232/57

Věc T-274/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. května 2011 Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni proti rozsudku vydanému dne 15. března 2011 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-28/10, Mioni v. Komise

32

2011/C 232/58

Věc T-275/11: Žaloba podaná dne 27. května 2011 — TF1 v. Komise

32

2011/C 232/59

Věc T-276/11: Žaloba podaná dne 31. května 2011 — Carlotti v. Parlament

33

2011/C 232/60

Věc T-279/11: Žaloba podaná dne 30. května 2011 — T&L Sugars a Sidul Açúcares v. Komise

33

2011/C 232/61

Věc T-284/11: Žaloba podaná dne 7. června 2011 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones v. OHIM — MIP Metro (METROINVEST)

35

2011/C 232/62

Věc T-286/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. června 2011 Luigim Marcuccim proti usnesení vydanému dne 16. března 2011 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-21/10 Marcuccio v. Komise

35

2011/C 232/63

Věc T-291/11: Žaloba podaná dne 9. června 2011 — Portovesme v. Komise

36

2011/C 232/64

Věc T-299/11: Žaloba podaná dne 6. června 2011 — European Dynamics Luxembourg a další v. OHIM

37

2011/C 232/65

Věc T-305/11: Žaloba podaná dne 8. června 2011 — Italmobiliare v. Komise

38

 

Soud pro veřejnou službu

2011/C 232/66

Věc F-50/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. května 2011 — Missir Mamachi di Lusignano v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Žaloba na náhradu škody — Pravidlo souladu mezi žádostí, stížností a žalobou na náhradu škody — Kontradiktornost řízení — Použití důvěrného dokumentu se stupněm utajení „RESTREINT EU“ před soudy — Mimosmluvní odpovědnost orgánů — Odpovědnost za zaviněné protiprávní jednání — Příčinná souvislost — Existence více příčin škody — Škoda způsobená třetí osobou — Objektivní odpovědnost — Povinnost poskytnout pomoc — Povinnost orgánu zajistit ochranu svých zaměstnanců — Vražda úředníka a jeho manželky spáchaná třetí osobou — Ztráta šance na přežití“)

39

2011/C 232/67

Věc F-84/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. června 2011 — Larue a Seigneur v. ECB („Veřejná služba — Zaměstnanci ECB — Odměňování — Obecná úprava platů — Nerespektování způsobu výpočtu“)

39

2011/C 232/68

Věc F-22/10: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 25. května 2011 — Bombín Bombín v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Pracovní volno z osobních důvodů — Dovolená za kalendářní rok — Převod dovolené — Úředník, jehož služební poměr skončil — Peněžní náhrada“)

39

2011/C 232/69

Věc F-49/10: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 28. června 2011 — De Nicola v. Evropská investiční banka („Veřejná služba — Zaměstnanci Evropské investiční banky — Zdravotní pojištění — Zamítnutí úhrady léčebných výloh — Žádost o určení nezávislého lékaře — Přiměřená lhůta“)

40

2011/C 232/70

Věc F-55/10: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. června 2011 — AS v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Oznámení o volném místě — Zamítnutí kandidatury — Právní zájem na zahájení řízení — Úředník v invalidním důchodu — Neoddělitelnost rozhodnutí o zamítnutí kandidatury a rozhodnutí o jmenování — Neexistence — Rozdíl mezi úředníky náležejícími do téže funkční skupiny a zařazenými do téže platové třídy a úředníky náležejícími do různých skupin služebního postupu — Soulad mezi platovou třídou a pracovním místem“)

40

2011/C 232/71

Věc F-64/10: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. června 2011 — Mantzouratos v. Parlament („Veřejná služba — Úředníci — Povyšování — Povyšovací řízení 2009 — Rozhodnutí o nepovýšení — Přípustnost námitky protiprávnosti — Srovnávací přezkum zásluh — Zjevně nesprávné posouzení“)

40

2011/C 232/72

Věc F-66/10: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. května 2011 — AQ v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnotící období 2009 — Hodnotitel v nižší platové třídě než zaměstnanec — Hodnocení pracovního výkonu za část referenčního období — Nestanovení cílů zaměstnanci“)

41

2011/C 232/73

Věc F-128/10: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. června 2011 — Mora Carrasco a další v. Parlament („Veřejná služba — Úředníci — Převedení mezi orgány v průběhu povyšovacího řízení, v němž by byl úředník v původním orgánu povýšen — Orgán příslušný k rozhodnutí o povýšení převáděného úředníka“)

41

2011/C 232/74

Věc F-74/07 RENV: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 25. května 2011 — Meierhofer v. Komise („Veřejná služba — Přijímání zaměstnanců — Otevřené výběrové řízení — Neúspěch uchazeče u ústní zkoušky — Povinnost uvést odůvodnění — Pravidla, jimiž se řídí práce výběrové komise“)

41

2011/C 232/75

Věc F-33/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 22. června 2011 — Lebedef v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Hodnotící období za rok 2005 — Posudek o vývoji služebního postupu — Obecná prováděcí ustanovení k článku 43 služebního řádu — Posudek vyhotovený po vyhlášení rozsudku ve věci F-36/07 — Zjevná nepřípustnost“)

42

2011/C 232/76

Věc F-88/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 30. června 2011 — Van Asbroeck v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Rozhodnutí o zařazení do prozatímní platové třídy — Žádost o přezkum — Nová podstatná skutečnost — Neexistence — Zjevně nepřípustná žaloba“)

42

2011/C 232/77

Věc F-125/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2011 — Schuerewegen v. Parlament („Veřejná služba — Úředníci — Vykázání z pracoviště — Odnětí služebního průkazu — Odnětí přístupových práv k informační síti — Předcházející správní stížnost — Předání elektronickou cestou — Skutečné obeznámení administrativy — Opožděnost — Zjevná nepřípustnost“)

42

2011/C 232/78

Věc F-90/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 20. května 2011 — Florentiny v. Parlament

43

2011/C 232/79

Věc F-93/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 25. května 2011 — AL v. Parlament

43

2011/C 232/80

Věc F-120/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 27. dubna 2011 — AR v. Komise

43


CS

 

Top