Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:204:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 204, 9. červenec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.204.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 204

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
9. července 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2011/C 204/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 194, 2.7.2011

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2011/C 204/02

Věc C-47/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. května 2011 — Evropská komise v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Článek 43 ES — Svoboda usazování — Notáři — Podmínka státní příslušnosti — Článek 45 ES — Účast na výkonu veřejné moci — Směrnice 89/48/EHS“)

2

2011/C 204/03

Věc C-50/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. května 2011 — Evropská komise v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem — Článek 43 ES — Svoboda usazování — Notáři — Podmínka státní příslušnosti — Článek 45 ES — Účast na výkonu veřejné moci“)

2

2011/C 204/04

Věc C-51/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. května 2011 — Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství („Nesplnění povinnosti státem — Článek 43 ES — Svoboda usazování — Notáři — Podmínka státní příslušnosti — Článek 45 ES — Účast na výkonu veřejné moci — Směrnice 89/48/EHS“)

3

2011/C 204/05

Věc C-52/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. května 2011 — Evropská komise v. Portugalská republika („Nesplnění povinnosti státem — Notáři — Směrnice 2005/36/ES“)

3

2011/C 204/06

Věc C-53/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. května 2011 — Evropská komise v. Rakouská republika („Nesplnění povinnosti státem — Článek 43 ES — Svoboda usazování — Notáři — Podmínka státní příslušnosti — Článek 45 ES — Účast na výkonu veřejné moci — Směrnice 89/48/EHS a 2005/36/ES“)

4

2011/C 204/07

Věc C-54/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. května 2011 — Evropská komise v. Spolková republika Německo („Nesplnění povinnosti státem — Článek 43 ES — Svoboda usazování — Notáři — Podmínka státní příslušnosti — Článek 45 ES — Účast na výkonu veřejné moci — Směrnice 89/48/EHS a směrnice 2005/36/ES“)

4

2011/C 204/08

Věc C-61/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. května 2011 — Evropská komise v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Článek 43 ES — Svoboda usazování — Notáři — Podmínka státní příslušnosti — Článek 45 ES — Účast na výkonu veřejné moci — Směrnice 89/48/EHS“)

5

2011/C 204/09

Věc C-83/09 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. května 2011 — Evropská komise v. Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Spolková republika Německo, Land Sachsen-Anhalt („Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Článek 88 odst. 2 a 3 ES — Nařízení (ES) č. 659/1999 — Rozhodnutí nevznášet námitky — Žaloba na neplatnost — Podmínky přípustnosti — Uplatnitelné důvody neplatnosti — Pojem „zúčastněná strana“ — Konkurenční vztah — Ovlivnění — Trh zásobování“)

5

2011/C 204/10

Věc C-115/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein — Westfalen — Německo) — Bund Für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein- Westfalen e. V. v. Bezirksregierung Arnsberg („Směrnice 85/337/EHS — Posuzování vlivu na životní prostředí — Aarhuská úmluva — Směrnice 2003/35/ES — Přístup k právní ochraně — Nevládní organizace na ochranu životního prostředí“)

6

2011/C 204/11

Věc C-176/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. května 2011 — Lucemburské velkovévodství v. Evropský parlament, Rada Evropské unie („Žaloba na neplatnost — Směrnice 2009/12/ES — Letištní poplatky — Oblast působnosti — Letiště, jejichž roční objem provozu je vyšší než 5 milionů odbavených cestujících, a letiště s nejvyšším počtem odbavených cestujících v každém členském státě — Platnost — Zásady rovného zacházení, proporcionality a subsidiarity“)

6

2011/C 204/12

Věc C-376/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. května 2011 — Evropská komise v. Maltská republika („Nesplnění povinnosti státem — Nařízení (ES) č. 2037/2000 — Článek 4 odst. 4 písm. v) a článek 16 — Povinnost vyřadit z provozu systémy požární ochrany a hasicí přístroje s obsahem halonů pro nekritická použití na palubách lodí — Výjimky — Kritická použití halonů 1301 a 2402“)

7

2011/C 204/13

Věc C-410/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 12. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Najwyższy — Polská republika) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej („Akt o podmínkách přistoupení k Evropské unii — Článek 58 — Směrnice 2002/21/ES — Pokyny Komise — Nevyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie v jazyce členského státu — Uplatnitelnost vůči jednotlivcům“)

7

2011/C 204/14

Věc C-441/09: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 12. května 2011 — Evropská komise v. Rakouská republika („Nesplnění povinnosti státem — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Uplatnění snížené sazby daně — Živá zvířata obvykle určená k použití při přípravě potravin a krmiv — Dodání, dovoz a pořízení určitých živých zvířat, zejména koní“)

8

2011/C 204/15

Věc C-452/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 19. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte di Appello di Firenze — Itálie) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle v. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa („Směrnice 82/76/EHS — Svoboda usazování a volný pohyb služeb — Lékaři — Získání dokladu o dosažené kvalifikaci v odborném lékařství — Odměna v období odborné přípravy — Pětiletá promlčecí lhůta u práva na uhrazení pravidelných odměn“)

8

2011/C 204/16

Věc C-453/09: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 12. května 2011 — Evropská komise v. Spolková republika Německo („Nesplnění povinnosti státem — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Uplatnění snížené sazby daně — Živá zvířata obvykle určená k použití při přípravě potravin a krmiv — Dodání, dovoz a pořízení určitých živých zvířat, zejména koní“)

9

2011/C 204/17

Věc C-122/10: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 12. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Marknadsdomstolen — Švédsko) — Konsumentombudsmannen v. Ving Sverige AB („Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2005/29/ES — Článek 2 písm. i) a čl. 7 odst. 4 — Obchodní komunikace zveřejněná v periodiku — Pojem, „výzva ke koupi“ — Výchozí cena — Informace, které musí být obsaženy ve výzvě ke koupi“)

9

2011/C 204/18

Věc C-184/10: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Německo) — Mathilde Grasser v. Freistaat Bayern („Směrnice 91/439/EHS — Vzájemné uznávání řidičských průkazů — Řidičský průkaz vydaný členským státem za nedodržení podmínky bydliště — Odmítnutí uznání hostitelským členským státem založené pouze na nedodržení podmínky bydliště“)

10

2011/C 204/19

Spojené věci C-256/10 a C-261/10: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 19. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Španělsko) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) v. Gerardo García SL („Směrnice 2003/10/ES — Hodnoty expozice — Hluk — Ochrana sluchu — Užitečný účinek“)

11

2011/C 204/20

Věc C-308/10 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 19. května 2011 — Union Investment Privatfonds GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Unicre-Cartão International De Crédito SA („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 74 odst. 2 — Důkazy, které na podporu námitek nebyly předloženy ve lhůtě stanovené za tímto účelem — Nezohlednění — Posuzovací pravomoc odvolacího senátu“)

11

2011/C 204/21

Věc C-423/10: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 18. května 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf — Německo) — Delphi Deutschland GmbH v. Hauptzollamt Düsseldorf („Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Sazební zařazení zboží — Elektrické propojky — Položka 8536 69 — Zástrčky a zásuvky“)

12

2011/C 204/22

Věc C-133/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 18. března 2011 — Folien Fischer AG a Fofitec AG v. RITRAMA SpA

12

2011/C 204/23

Věc C-151/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 28. března 2011 — Condor Flugdienst GmbH v. Jürgen Dörchel

12

2011/C 204/24

Věc C-152/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeitsgericht München (Německo) dne 28. března 2011 — Johann Odar v. Baxter Deutschland GmbH

13

2011/C 204/25

Věc C-160/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polská republika) dne 1. května 2011 — Bawaria Motors Sp. z o.o. a Minister Finansów

13

2011/C 204/26

Věc C-175/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Courg of Ireland (Irsko) dne 13. dubna 2011 — HID, BA v. Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

14

2011/C 204/27

Věc C-190/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 22. dubna 2011 — Daniela Mühlleitner v. Ahmad Yusufi a Wadat Yusufi

14

2011/C 204/28

Věc C-193/11: Žaloba podaná dne 20. dubna 2011 — Evropská komise v. Polská republika

15

2011/C 204/29

Věc C-200/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. dubna 2011 Italskou republikou proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 3. února 2011 ve věci T-3/09, Italská republika v. Evropská komise

15

2011/C 204/30

Věc C-201/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. dubna 2011 Union of European Football Associations (UEFA) proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 17. února 2011 ve věci T-55/08, Union of European Football Associations (UEFA) v. Evropská komise

16

2011/C 204/31

Věc C-231/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. března 2011 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 13. května 2011 ve spojených věcech T-122/07 až T-124/07, Siemens AG Österreich a další v. Komise

17

2011/C 204/32

Věc C-232/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. března 2011 Siemens Transmission & Distribution Ltd proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 16. května 2011 ve spojených věcech T-122/07 až T-124/07, Siemens AG Österreich a další v. Komise

18

2011/C 204/33

Věc C-233/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. května 2011 společnostmi Siemens Transmission & Distribution SA a Nuova Magrini Galileo SpA proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 3. března 2011 ve spojených věcech T-122/07 až T-124/07, Siemens AG. Österreich a další v. Komise

18

 

Tribunál

2011/C 204/34

Spojené věci T-109/05 a T-444/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. května 2011 — NLG v. Komise („Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se nákladových položek plynoucích z povinností veřejné služby v oblasti státních podpor — Odepření přístupu — Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů třetí osoby — Profesní tajemství — Povinnost uvést odůvodnění — Rovné zacházení — Dokumenty pocházející z členského státu“)

20

2011/C 204/35

Věc T-250/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. května 2011 — Batchelor v. Komise („Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Korespondence týkající se posouzení slučitelnosti opatření přijatých v oblasti televizního vysílání s právními předpisy Společenství — Odepření přístupu — Výjimka týkající se ochrany rozhodovacího procesu — Výjimka týkající se ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu“)

20

2011/C 204/36

Věc T-397/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. května 2011 — Prinz von Hannover v. OHIM (Vyobrazení erbu) („Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství znázorňující erb — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Napodobení státního znaku z heraldického hlediska — Článek 7 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 6b Pařížské úmluvy“)

21

2011/C 204/37

Věc T-408/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. května 2011 — ancotel v. OHIM — Acotel (ancotel.) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství ancotel — Starší obrazová ochranné známka Společenství ACOTEL — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Relevantní veřejnost“)

21

2011/C 204/38

Věc T-422/09: Usnesení Tribunálu ze dne 25. května 2011 — São Paulo Alpargatas v. OHIM — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BAHIANAS LAS ORIGINALES — Starší obrazová ochranná známka Společenství a národní ochranná známka a starší slovní národní ochranná známka HAVAIANAS — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

22

2011/C 204/39

Věc T-144/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. května 2011 — Space Beach Club v. OHIM — Flores Gómez (SpS space of sound) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství SpS space of sound — Starší národní obrazové ochranné známky a obrazové ochranné známky Společenství space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD a space DANCE a starší národní slovní ochranná známka SPACE VIVA — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Neexistence nebezpečí záměny — Neexistence podobnosti označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

22

2011/C 204/40

Věc T-161/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. května 2011 — Longevity Health Products v. OHIM — Tecnifar (E-PLEX) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství E-PLEX — Starší národní slovní ochranná známka EPILEX — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

22

2011/C 204/41

Věc T-392/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. května 2011 — Euro-Information v. OHIM (EURO AUTOMATIC CASH) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství EURO AUTOMATIC CASH — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

23

2011/C 204/42

Věc T-210/09: Usnesení Tribunálu ze dne 19. května 2011 — Formenti Seleco v. Komise („Dohoda o přidružení EHS-Turecko — Dovoz barevných televizorů z Turecka — Žaloba na náhradu škody — Promlčení — Nepřípustnost“)

23

2011/C 204/43

Věc T-226/10: Usnesení Tribunálu ze dne 23. května 2011 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej v. Komise („Žaloba na neplatnost — Zastoupení advokáty, kteří nemají povahu třetích osob — Nepřípustnost“)

23

2011/C 204/44

Věc T-217/11: Žaloba podaná dne 18. dubna 2011 — Staelen v. Veřejný ochránce práv

24

2011/C 204/45

Věc T-233/11: Žaloba podaná dne 28. dubna 2011 — Řecká republika v. Komise

24

2011/C 204/46

Věc T-237/11: Žaloba podaná dne 4. května 2011 — Lidl Stiftung v. OHIM — Lactimilk (BELLRAM)

25

2011/C 204/47

Věc T-239/11: Žaloba podaná dne 3. května 2011 — Sigma Alimentos Exterior v. Komise

26

2011/C 204/48

Věc T-240/11: Žaloba podaná dne 4. května 2011 — L'Oréal v. OHIM — United Global Media Group (MyBeauty)

27

2011/C 204/49

Věc T-249/11: Žaloba podaná dne 10. května 2011 — Sanco v. OHIM — Marsalman (Ztvárnění kuřete)

27

2011/C 204/50

Věc T-256/11: Žaloba podaná dne 20. května 2011 — Ezz a další v. Rada

28

2011/C 204/51

Věc T-206/96: Usnesení Tribunálu ze dne 17. května 2011 — Van Bennekom v. Rada a Komise

28

2011/C 204/52

Věc T-207/96: Usnesení Tribunálu ze dne 17. května 2011 — Van Rossum v. Rada a Komise

29

2011/C 204/53

Věc T-385/10: Usnesení Tribunálu ze dne 19. května 2011 — ArcelorMittal Wire France a další v. Komise

29

 

Soud pro veřejnou službu

2011/C 204/54

Věc F-34/11: Žaloba podaná dne 4. dubna 2011 — ZZ v. Europol

30

2011/C 204/55

Věc F-54/11: Žaloba podaná dne 4. května 2011 — ZZ v. Evropský veřejný ochránce práv

30


CS

 

Top