EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:103:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 103, 2. duben 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.103.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 103

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
2. dubna 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2011/C 103/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 95, 26.3.2011

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2011/C 103/02

Spojené věci C-436/08 a C-437/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Rakousko) — Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08), Österreichische Salinen AG (C-437/08) v. Finanzamt Linz („Volný pohyb kapitálu — Korporační daň — Osvobození tuzemských dividend od daně — Osvobození zahraničních dividend od daně, jež podléhá splnění určitých podmínek — Použití systému započtení na zahraniční dividendy, které nejsou osvobozeny od daně — Důkazy vyžadované ohledně započitatelné zahraniční daně“)

2

2011/C 103/03

Věc C-52/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Stockholms tingsrätt — Švédsko) — Konkurrensverket v. TeliaSonera AB („Řízení o předběžné otázce — Článek 102 SFEU — Zneužití dominantního postavení — Ceny účtované telekomunikačním operátorem — Vstupní produkty ADSL — Poskytování širokopásmového připojení koncovým uživatelům — Stlačování marží soutěžitelů nebo „tarifní nůžkový“ efekt“)

3

2011/C 103/04

Věc C-251/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. února 2011 — Evropská komise v. Kyperská republika („Veřejné zakázky na dodávky a stavební práce — Odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací — Směrnice 93/38/EHS — Vyhlášení zakázky — Kritéria zadávání — Rovné zacházení s uchazeči — Zásada transparentnosti — Směrnice 92/13/EHS — Přezkumné řízení — Povinnost odůvodnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče“)

4

2011/C 103/05

Věc C-260/09 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. února 2011 — Activision Blizzard Germany GmbH (dříve CD-Contact Data GmbH) v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Články 81 ES a 53 Dohody o EHP — Trh s konzolemi videoher a herními kazetami ochranné známky Nintendo — Omezení paralelních vývozů na tomto trhu — Dohoda mezi výrobcem a výhradním distributorem — Dohoda o distribuci umožňující pasivní prodeje — Prokázání shody vůle v případě, že neexistuje přímý listinný důkaz o omezení těchto prodejů — Úroveň důkazů vyžadovaná k prokázání vertikální dohody“)

4

2011/C 103/06

Věc C-283/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy Warszawa — Polská republika) — Artur Weryński v. Mediatel 4B Spółka z o.o. („Soudní spolupráce v občanských věcech — Dokazování — Výslech svědka dožádaným soudem na žádost dožadujícího soudu — Náhrady náležející svědkům“)

5

2011/C 103/07

Spojené věci C-307/09 až C-309/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. února 2011 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State — Nizozemsko) — Vicoplus SC PUH (C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (C-309/09) v. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid („Volný pohyb služeb — Vysílání pracovníků — Akt o přistoupení z roku 2003 — Přechodná opatření — Přístup polských státních příslušníků na pracovní trh států, které již byly v době přistoupení Polské republiky členy Unie — Požadavek pracovního povolení pro poskytování pracovní síly — Směrnice 96/71/ES — Článek 1 odst. 3“)

5

2011/C 103/08

Věc C-359/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 3. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Ítélőtábla — Maďarská republika) — Donat Cornelius Ebert v. Budapesti Ügyvédi Kamara („Advokáti — Směrnice 89/48/EHS — Uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy — Směrnice 98/5/ES — Trvalý výkon povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace — Používání profesního označení hostitelského členského státu — Podmínky — Zápis do seznamu stavovské organizace advokátů v hostitelském členském státě“)

6

2011/C 103/09

Věc C-494/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Itálie) — Bolton Alimentari SpA v. Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria („Řízení o předběžné otázce — Přípustnost — Celní právo — Celní kvóta — Celní kodex — Článek 239 — Nařízení (EHS) č. 2454/93 — Články 308a, 308b a 905 — Nařízení (ES) č. 975/2003 — Tuňák — Vyčerpání kvóty — Datum otevření — Neděle“)

6

2011/C 103/10

Věc C-11/10: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad de Nederlanden — Nizozemsko) — Staatssecretaris van Financiën v. Marishipping and Transport BV („Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EHS) č. 2658/87 — Společný celní sazebník — Cla — Osvobození — Farmaceutické látky — Složení — Omezení“)

7

2011/C 103/11

Věc C-16/10: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené království) — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd v. Office of Communications, British Telecommunications plc („Sbližování právních předpisů — Telekomunikace — Sítě a služby — Směrnice 2002/22/ES — Určení podniků pro poskytování univerzální služby — Uložení zvláštních povinností určenému podniku — Informační služba o účastnických číslech a účastnické seznamy“)

8

2011/C 103/12

Věc C-25/10: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Liège — Belgie) — Missionswerk Werner Heukelbach ev v. Belgický stát („Přímé daně — Volný pohyb kapitálu — Dědická daň — Odkazy ve prospěch neziskových organizací — Odmítnutí uplatnit sníženou sazbu daně, pokud tyto organizace mají sídlo v jiném členském státě, než ve kterém zůstavitel skutečně bydlel nebo pracoval — Omezení — Odůvodnění“)

8

2011/C 103/13

Věc C-30/10: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 10. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Linköpings tingsrätt — Švédsko) — Lotta Andersson v. Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten („Řízení o předběžné otázce — Směrnice 80/987/EHS — Článek 10 písm. c) — Vnitrostátní ustanovení — Záruka za úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců — Vyloučení osob, které byly v období šesti měsíců předcházejících podání návrhu na prohlášení konkurzu na společnost, jejímiž byly zaměstnanci, vlastníky podstatné části této společnosti a měly na ni značný vliv“)

9

2011/C 103/14

Věc C-78/10: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. února 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Rouen — Francie) — Marc Berel, a další v. Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre („Celní kodex Společenství — Články 213, 233 a 239 — Solidární závazek více dlužníků v případě téhož celního dluhu — Prominutí dovozního cla — Zánik celního dluhu — Možnost solidárního spoludlužníka dovolávat se prominutí cla jinému spoludlužníkovi — Neexistence“)

9

2011/C 103/15

Věc C-321/10: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 17. února 2011 — Evropská komise v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2007/2/CE — Politika v oblasti životního prostředí — Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) — Výměna a aktualizace dat v elektronické podobě — Neúplné provedení“)

10

2011/C 103/16

Věc C-391/10: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 3. února 2011 — Evropská komise v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2007/36/ES — Výkon některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi — Nezajištění úplného provedení ve stanovené lhůtě“)

10

2011/C 103/17

Věc C-395/10: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 3. února 2011 — Evropská komise v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2007/2/ES — Politika životního prostředí — Infrastruktura pro prostorové informace — Výměna a aktualizace elektronických dat — Nepřijetí vnitrostátních prováděcích opatření“)

11

2011/C 103/18

Věc C-143/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. ledna 2010 Antonim Tomaszem Uznańskim proti usnesení Soudu prvního stupně (osmého senátu) vydanému dne 27. listopadu 2009 ve věci T-348/09, Uznański v. Polsko

11

2011/C 103/19

Věc C-611/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 23. prosince 2010 — Waldemar Hudzinski v. Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

11

2011/C 103/20

Věc C-612/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 23. prosince 2010 — Jaroslaw Wawrzyniak v. Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

11

2011/C 103/21

Věc C-625/10: Žaloba podaná dne 29. prosince 2010 — Evropská komise v. Francouzská republika

12

2011/C 103/22

Věc C-626/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. prosince 2010 Kalliope Agapiou Joséphidès proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 21. října 2010 ve věci T-439/08, Agapiou Joséphidès v. Komise a EACEA

13

2011/C 103/23

Věc C-627/10: Žaloba podaná dne 29. prosince 2010 — Evropská komise v. Slovinská republika

13

2011/C 103/24

Věc C-5/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 6. ledna 2011 — Trestní řízení proti Titu Alexanderu Jochenu Donnerovi

14

2011/C 103/25

Věc C-25/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) dne 17. ledna 2011 — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA v. Fazenda Pública

14

2011/C 103/26

Věc C-34/11: Žaloba podaná dne 21. ledna 2011 — Evropská komise v. Portugalská republika

15

2011/C 103/27

Věc C-35/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) (Spojené království) dne 21. ledna 2011 — Test Claimants in the FII Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

15

2011/C 103/28

Věc C-42/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel d'Amiens (Francie) dne 31. ledna 2011 — trestní řízení proti Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

16

2011/C 103/29

Věc C-46/11: Žaloba podaná dne 1. února 2011 — Evropská komise v. Polská republika

16

2011/C 103/30

Věc C-48/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 2. února 2011 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

17

2011/C 103/31

Věc C-52/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. února 2011 Fernando Marcelino Victoria Sánchez proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 17. listopadu 2010 ve věci T-61/10

17

 

Tribunál

2011/C 103/32

Věc T-118/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. února 2011 — P.P.TV v. OHIM — Rentrak (PPT) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství PPT — Starší národní obrazová ochranná známka PPTV — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

19

2011/C 103/33

Věc T-385/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2011 — FIFA v. Komise („Televizní vysílání — Článek 3a směrnice 89/552/EHS — Opatření přijatá Belgickým královstvím týkající se událostí zásadního společenského významu pro Belgii — Mistrovství světa ve fotbale — Rozhodnutí prohlašující opatření za slučitelná s právem Společenství — Odůvodnění — Články 43 ES a 49 ES — Právo vlastnit majetek“)

19

2011/C 103/34

Věc T-55/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2011 — UEFA v. Komise („Televizní vysílání — Článek 3a směrnice 89/552/EHS — Opatření přijatá Spojeným královstvím týkající se událostí zásadního společenského významu pro tento členský stát — Mistrovství Evropy ve fotbale — Rozhodnutí, kterým se prohlašují opatření za slučitelná s právem Společenství — Odůvodnění — Články 49 ES a 86 ES — Právo vlastnit majetek“)

20

2011/C 103/35

Věc T-68/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2011 — FIFA v. Komise („Televizní vysílání — Článek 3a směrnice 89/552/EHS — Opatření přijatá Spojeným královstvím týkající se událostí zásadního společenského významu pro tento členský stát — Mistrovství světa ve fotbale — Rozhodnutí, kterým se prohlašují opatření za slučitelná s právem Společenství — Odůvodnění — Články 43 ES, 49 ES a 86 ES — Právo vlastnit majetek“)

20

2011/C 103/36

Věc T-10/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2011 — Formula One Licensing v. OHIM — Global Sports Media (F1-LIVE) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství F1-LIVE — Starší obrazová ochranná známka Společenství, starší národní slovní ochranné známky a starší mezinárodní slovní ochranná známka F1 a F1 Formula 1 — Zamítnutí námitek odvolacím senátem — Relativní důvody pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009)“)

21

2011/C 103/37

Věc T-122/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2011 — Zhejiang Xinshiji Foods a Hubei Xinshiji Foods v. Rada („Dumping — Dovoz upravených nebo konzervovaných citrusových plodů pocházejících z Čínské lidové republiky — Práva obhajoby — Povinnost uvést odůvodnění — Zásada řádné správy — Článek 15 odst. 2 a čl. 20 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 384/96 (nyní čl. 15 odst. 2 a čl. 20 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 1225/2009)“)

21

2011/C 103/38

Věc T-324/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2011 — J & F Participações v. OHIM — Plusfood Wrexham (Friboi) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Friboi — Starší národní slovní ochranná známka FRIBO — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009“)

22

2011/C 103/39

Věc T-385/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2011 — Annco v. OHIM — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ANN TAYLOR LOFT — Starší národní slovní ochranná známka LOFT — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

22

2011/C 103/40

Věc T-471/10: Žaloba podaná dne 28. září 2010 — Gill v. Komise

22

2011/C 103/41

Věc T-32/11: Žaloba podaná dne 24. ledna 2011 — Verenigde Douaneagenten v. Komise

23

2011/C 103/42

Věc T-60/11: Žaloba podaná dne 26. ledna 2011 — Kraft Foods Global Brands v. OHIM — Fenaco (SUISSE PREMIUM)

24

2011/C 103/43

Věc T-65/11: Žaloba podaná dne 28. ledna 2011 — Recombined Dairy System v. Komise

25

2011/C 103/44

Věc T-78/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. února 2011 Erika Lenz proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 14. prosince 2010 ve věci F-80/09, Lenz v. Komise

25

2011/C 103/45

Věc T-80/11: Žaloba podaná dne 9. února 2011 — Nath Kalsi v. OHIM — American Clothing Associates (RIDGE WOOD)

26

2011/C 103/46

Věc T-85/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. února 2011 Luigim Marcucciem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. listopadu 2010 ve věci F-65/09, Marcuccio v. Komise

27

2011/C 103/47

Věc T-88/11: Žaloba podaná dne 18. února 2011 — BIA Separations v. Komise

27

2011/C 103/48

Věc T-92/11: Žaloba podaná dne 18. února 2011 — Andersen v. Komise

28


CS

 

Top