Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:080:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 80, 12. březen 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.080.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 80

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
12. března 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2011/C 080/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 72, 5.3.2011

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2011/C 080/02

Věc C-382/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 25. ledna 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Rakousko) — Michael Neukirchinger v. Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen („Letecká doprava — Licence k pořádání komerčních letů balónem — Článek 12 ES — Podmínka bydliště nebo sídla — Správní sankce“)

2

2011/C 080/03

Věc C-90/09 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. ledna 2011 — General Química, SA, Repsol Química, SA, Repsol YPF, SA v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Odvětví gumárenských chemikálií — Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES — Skupina podniků — Společná a nerozdílná odpovědnost mateřské společnosti za porušení pravidel hospodářské soutěže jejími dceřinými společnostmi — Přičitatelnost odpovědnosti mateřské společnosti v čele skupiny“)

2

2011/C 080/04

Věc C-155/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. ledna 2011 — Evropská komise v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Články 12 ES, 18 ES, 39 ES a 43 ES — Články 4, 28 a 31 Dohody o Evropském hospodářském prostoru — Daňové právní předpisy — Podmínky osvobození od daně z převodu nemovitostí při koupi první nemovitosti — Osvobození od daně vyhrazené pouze osobám s bydlištěm v tuzemsku, jakož i řeckým státním příslušníkům, kteří nemají v tuzemsku bydliště ke dni koupě“)

3

2011/C 080/05

Věc C-168/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. ledna 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Milano — Itálie) — Flos SpA v. Semeraro Casa e Famiglia SpA („Průmyslové a obchodní vlastnictví — Směrnice 98/71/ES — Právní ochrana (průmyslových) vzorů — Článek 17 — Povinnost kumulace ochrany (průmyslových) vzorů s ochranou autorského práva — Vnitrostátní právní předpisy, jež vylučují nebo po určitou dobu neumožňují autorskoprávní ochranu (průmyslových) vzorů, které se staly volnými před vstupem těchto předpisů v platnost — Zásada ochrany legitimního očekávání“)

4

2011/C 080/06

Věc C-463/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. ledna 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha — Španělsko) — CLECE, S.A. v. María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa („Sociální politika — Směrnice 2001/23/ES — Převod podniků — Zachování práv zaměstnanců — Pojem, „převod“ — Úklidové činnosti — Činnost zajišťovaná přímo obcí s přijetím nových zaměstnanc‘)

4

2011/C 080/07

Věc C-489/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. ledna 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van Beroep te Gent — Belgie) — Vandoorne NV v. Belgický stát („Šestá směrnice o DPH — Článek 11 část C odst. 1 a čl. 27 odst. 1 a 5 — Základ daně — Zjednodušené postupy — Tabákové výrobky — Daňové kolky — Výběr DPH pouze u zdroje — Zprostředkující dodavatel — Celkové nebo částečné nezaplacení ceny — Odmítnutí vrátit DPH“)

5

2011/C 080/08

Věc C-490/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. ledna 2011 — Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství („Nesplnění povinnosti státem — Článek 49 ES — Volný pohyb služeb — Neuhrazení výdajů na laboratorní analýzy a zkoušky provedené v jiných členských státech než v Lucemburském velkovévodství — Vnitrostátní právní úprava neumožňující jejich hrazení formou náhrady výdajů vynaložených na takové analýzy a zkoušky — Vnitrostátní právní úprava podmiňující hrazení služeb zdravotní péče splněním podmínek stanovených touto právní úpravou“)

5

2011/C 080/09

Věc C-92/10 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 13. ledna 2011 — Media-Saturn-Holding GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Ochranná známka tvořená reklamním sloganem a tvořená prvky, které samostatně postrádají rozlišovací způsobilost — Obrazové označení, „BEST BUY“ “)

6

2011/C 080/10

Věc C-559/08 P: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. září 2010 — Deepak Rajani (Dear!Net Online v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Artoz-Papier AG („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka ATOZ — Námitky majitele mezinárodní slovní ochranné známky ARTOZ — Zamítnutí zápisu“)

6

2011/C 080/11

Věc C-342/09 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 27. října 2010 — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, se sídlem v Gallecs („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 — Obrazová ochranná známka Gallecs — Námitky majitele národních obrazových ochranných známek GALLO, GALLO AZEITE NOVO a Azeite Novo a obrazové ochranné známky Společenství GALLO — Zamítnutí námitek — Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

7

2011/C 080/12

Věc C-459/09 P: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. září 2010 — Dominio de la Vega, SL v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Ambrosio Velasco SA („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství DOMINIO DE LA VEGA — Starší obrazová ochranná známka PALACIO DE LA VEGA — Existence nebezpečí záměny v části území Unie — Posouzení podobnosti ochranných známek — Dominantní prvek“)

7

2011/C 080/13

Věc C-487/09: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 6. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo — Španělsko) — Inmogolf SA v. Dirección General de Tributos de la Consejería de Economia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Směrnice 69/335/EHS — Nepřímé daně — Kapitálové vklady — Převody cenných papírů — Základní kapitál z větší části tvořený nemovitým majetkem“)

8

2011/C 080/14

Věc C-532/09 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 4. října 2010 — Vladimir Ivanov v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Žaloba na určení mimosmluvní odpovědnosti — Ztráta šance na přijetí — Výhrada zneužití řízení — Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

8

2011/C 080/15

Spojené věci C-74/10 P a C-75/10 P: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 29. září 2010 — European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Článek 19 statutu Soudního dvora — Zastoupení účastníka řízení advokátem, který nemá postavení třetí osoby — Zjevná nepřípustnost“)

9

2011/C 080/16

Věc C-84/10 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. října 2010 — Longevity Health Products, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Merck KGaA („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Slovní označení „Kids Vits“ — Námitky majitele slovní ochranné známky Společenství VITS4KIDS — Úroveň pozornosti relevantní veřejnosti — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Právo být vyslechnut“)

9

2011/C 080/17

Věc C-290/10 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 9. září 2010 (osmého senátu) — Franssons Verkstäder AB v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Lindner Recyclingtech GmbH („Kasační opravný prostředek — Žaloba k Tribunálu, jejímž předmětem je zrušení rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM — Nařízení (ES) č. 6/2002 — Lhůta pro podání žaloby — Nepřípustnost z důvodu opožděnosti — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

9

2011/C 080/18

Věc C-513/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. října 2010 Dimitrisem Platisem proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 30. září 2010 ve věci T-311/10, Dimitris Platis v. Rada a Řecko

10

2011/C 080/19

Věc C-587/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof Německo) dne 15. prosince 2010 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) v. Finanzamt Plauen, vedlejší účastník: Bundesministerium der Finanzen

10

2011/C 080/20

Věc C-594/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden dne 17. prosince 2010 — T.G. van Laarhoven v. Staatssecretaris van Financiën

10

2011/C 080/21

Věc C-600/10: Žaloba podaná dne 16. prosince 2010 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

11

2011/C 080/22

Věc C-603/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovinská republika) dne 21. prosince 2010 — Pelati doo v. Slovinská republika

12

2011/C 080/23

Věc C-613/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Itálie) dne 30. prosince 2010 — Danilo Debiasi v. Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

12

2011/C 080/24

Věc C-622/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance de Namur (Belgie) dne 22. prosince 2010 — Rémi Paquot v. Belgický stát — SPF Finances

12

2011/C 080/25

Věc C-623/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance de Namur (Belgie) dne 22. prosince 2010 — Adrien Daxhelet v. Belgický stát — SPF Finances

13

2011/C 080/26

Věc C-7/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Palermo (Itálie) dne 5. ledna 2011 — Trestní řízení proti Fabiu Caronnovi

14

2011/C 080/27

Věc C-12/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Dublin Metropolitan District Court (Irsko) dne 10. ledna 2011 — Danise McDonagh v. Ryanair Ltd

14

2011/C 080/28

Věc C-14/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. ledna 2011 Evropská komise proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 27. října 2010 ve věci T-24/05, Alliance One International, Inc. (dříve Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd v. Evropská komise

15

2011/C 080/29

Věc C-20/11: Žaloba podaná dne 13. ledna 2011 — Evropská komise v. Polská republika

15

2011/C 080/30

Věc C-22/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 17. ledna 2011 — Finnair Oyj v. Timy Lassooy

15

2011/C 080/31

Věc C-37/11: Žaloba podaná dne 25. ledna 2011 — Evropská komise v. Česká republika

16

2011/C 080/32

Věc C-455/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 22. září 2010 — Evropská komise v. Polská republika

17

2011/C 080/33

Věc C-525/09: Usnesení předsedy šestého senátu Soudního dvora ze dne 28. září 2010 — Evropská komise v. Portugalská republika

17

 

Tribunál

2011/C 080/34

Věc T-437/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. února 2011 — Oyster Cosmetics v. OHIM — Kadabell (Oyster cosmetics) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Oyster cosmetics — Starší obrazová ochranná známka Společenství Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

18

2011/C 080/35

Věc T-54/07: Usnesení Tribunálu ze dne 21. ledna 2011 — Vtesse Networks v. Komise („Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Telekomunikace — Daň z obchodního majetku ve Spojeném království — Rozhodnutí o tom, že dotčené opatření nepředstavuje podporu — Neexistence osobního dotčení — Nepřípustnost“)

18

2011/C 080/36

Věc T-586/10: Žaloba podaná dne 22. prosince 2010 — Aktieselskabet af 21. november 2001 v. OHIM — Parfums Givenchy (only givenchy)

19

2011/C 080/37

Věc T-592/10: Žaloba podaná dne 27. prosince 2010 — El Corte Inglés v. OHIM — Technisynthese (BTS)

19

2011/C 080/38

Věc T-593/10: Žaloba podaná dne 29. prosince 2010 — El Corte Inglés v. OHIM — Ruan (B)

20

2011/C 080/39

Věc T-596/10: Žaloba podaná dne 28. prosince 2010 — Almunia Textil v. OHIM — FIBA Europe (EuroBasket)

20

2011/C 080/40

Věc T-597/10: Žaloba podaná dne 27. prosince 2010 — Biodes v. OHIM — Manasul International (BIESUL)

21

2011/C 080/41

Věc T-598/10: Žaloba podaná dne 27. prosince 2010 — Biodes v. OHIM — Manasul International (LINEASUL)

21

2011/C 080/42

Věc T-14/11: Žaloba podaná dne 11. ledna 2011 — Timab Industries a CFPR v. Komise

22

2011/C 080/43

Věc T-23/11: Žaloba podaná dne 17. ledna 2011 — El Corte Inglés v. OHIM — BA&SH (ba&sh)

22

2011/C 080/44

Věc T-24/11: Žaloba podaná dne 19. ledna 2011 — Bank Refah Kargaran v. Rada

23

2011/C 080/45

Věc T-25/11: Žaloba podaná dne 17. ledna 2011 — Germans Boada v. OHIM (Tvar řezačky na keramiku)

23

2011/C 080/46

Věc T-29/11: Žaloba podaná dne 14. ledna 2011 — Technische Universität Dresden v. Komise

23

2011/C 080/47

Věc T-33/11: Žaloba podaná dne 24. ledna 2011 — Peeters Landbouwmachines v. OHIM — Fors MW (BIGAB)

24

2011/C 080/48

Věc T-34/11: Žaloba podaná dne 24. ledna 2011 — Canon Europa v. Komise

24

2011/C 080/49

Věc T-35/11: Žaloba podaná dne 24. ledna 2011 — Kyocera Mita Europe v. Komise

25

2011/C 080/50

Věc T-36/11: Žaloba podaná dne 24. ledna 2011 — Japan Airlines v. Komise

25

2011/C 080/51

Věc T-39/11: Žaloba podaná dne 24. ledna 2011 — Cargolux Airlines v. Komise

26

2011/C 080/52

Věc T-40/11: Žaloba podaná dne 24. ledna 2011 — Lan Airlines a Lan Cargo v. Komise

27

2011/C 080/53

Věc T-42/11: Žaloba podaná dne 19. ledna 2011 — Universal v. Komise

28

2011/C 080/54

Věc T-44/11: Žaloba podaná dne 17. ledna 2011 — Itálie v. Komise

29

2011/C 080/55

Věc T-45/11: Žaloba podaná dne 21. ledna 2011 — Itálie v. Komise

30

2011/C 080/56

Věc T-46/11: Žaloba podaná dne 24. ledna 2011 — Deutsche Lufthansa a další v. Komise

31

2011/C 080/57

Věc T-48/11: Žaloba podaná dne 24. ledna 2011 — British Airways v. Komise

32

2011/C 080/58

Věc T-54/11: Žaloba podaná dne 27. ledna 2011 — Španělské království v. Evropská komise

33

2011/C 080/59

Věc T-57/11: Žaloba podaná dne 27. ledna 2011 — Castelnou Energía v. Komise

33

2011/C 080/60

Věc T-399/07: Usnesení Tribunálu ze dne 25. ledna 2011 — Basell Polyolefine v. Komise

34


CS

 

Top