Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:063:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 63, 26. únor 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.063.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 63

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
26. února 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2011/C 063/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 55, 19.2.2011

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2011/C 063/02

Věc C-120/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Bavaria NV v. Bayerischer Brauerbund eV („Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EHS) č. 2081/92 a (ES) č. 510/2006 — Časová působnost — Článek 14 — Zápis podle zjednodušeného postupu — Vztahy mezi ochrannými známkami a chráněnými zeměpisnými označeními“)

2

2011/C 063/03

Věc C-507/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. prosince 2010 — Evropská komise v. Slovenská republika („Nesplnění povinnosti státem — Státní podpora — Částečné zrušení daňového dluhu společnosti v rámci vyrovnání s věřiteli — Rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje neslučitelnost podpory se společným trhem a nařizuje se její navrácení — Neprovedení“)

2

2011/C 063/04

Věc C-77/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Itálie) — Gowan Comércio Internacional e Serviços Lda v. Ministero della Salute („Přípravky na ochranu rostlin — Směrnice 2006/134/ES — Platnost — Omezení použití fenarimolu jako účinné látky“)

3

2011/C 063/05

Věc C-118/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Rakousko) — řízení zahájené Robertem Kollerem („Pojem „vnitrostátní soud“ ve smyslu článku 234 ES — Uznávání diplomů — Směrnice 89/48/EHS — Advokát — Zápis do seznamu profesní komory v jiném členském státě, než ve kterém byl uznán diplom“)

3

2011/C 063/06

Věc C-208/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof — Rakousko) — Ilonka Sayn-Wittgenstein v. Landeshauptmann von Wien („Evropské občanství — Svoboda pohybovat se a pobývat v členských státech — Zákon členského státu o zrušení šlechtictví v tomto státě, který má právní sílu ústavního zákona — Příjmení dospělé osoby, státního příslušníka uvedeného členského státu, získané osvojením v jiném členském státě, ve kterém má bydliště — Šlechtický titul a šlechtický přídomek tvořící součást příjmení — Zápis do matriky provedený orgány prvního členského státu — Oprava zápisu provedená bez návrhu — Odnětí šlechtického titulu a přídomku“)

4

2011/C 063/07

Věc C-215/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Markkinaoikeus — Finsko) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, dříve Suomen Terveystalo Oyj v. Oulun kaupunki („Veřejné zakázky na služby — Směrnice 2004/18/ES — Smíšená smlouva — Smlouva uzavřená mezi zadavatelem a soukromou společností, která je na něm nezávislá — Vytvoření společného podniku s rovnou účastí poskytujícího zdravotnické služby — Závazek partnerů nakupovat od společného podniku po dobu přechodného období čtyř let zdravotnické služby, které musí poskytovat svým zaměstnancům“)

4

2011/C 063/08

Věc C-245/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeidshof te Brussel — Belgie) — Omalet NV v. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid („Volný pohyb služeb — Článek 49 ES — Podnikatel usazený v členském státě — Využívání subdodavatelů usazených ve stejném členském státě — Zcela vnitrostátní situace — Nepřípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce“)

5

2011/C 063/09

Věc C-273/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Haarlem — Nizozemsko) — Premis Medical BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid („Nařízení (ES) č. 729/2004 — Zařazení zboží „pojízdné chodítko“ do kombinované nomenklatury — Položka 9021 — Položka 8716 — Oprava — Platnost“)

5

2011/C 063/10

Věc C-277/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Session (Scotland), Edinburgh — Spojené království) — The Commissioner for Her Majesty's Revenue & Customs v. RBS Deutschland Holdings GmbH („Šestá směrnice o DPH — Nárok na odpočet daně — Nákup motorových vozidel a používání pro účely leasingu — Rozdíly mezi daňovými systémy dvou členských států — Zásada zákazu zneužití“)

6

2011/C 063/11

Věc C-304/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. prosince 2010 — Evropská komise v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Státní podpory — Podpory ve prospěch společností nedávno kótovaných na burze — Navrácení podpory“)

6

2011/C 063/12

Věc C-338/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Rakousko) — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH v. Landeshauptmann von Wien („Volný pohyb služeb — Svoboda usazování — Pravidla hospodářské soutěže — Kabotážní doprava — Vnitrostátní linková autobusová osobní doprava — Žádost o provozování linkové dopravy — Koncese — Povolení — Podmínky — Požadavek sídla nebo stálého usazení na vnitrostátním území — Snížení příjmů ohrožující výnosnost provozování již povolené linkové dopravy“)

7

2011/C 063/13

Věc C-351/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. prosince 2010 — Evropská komise v. Maltská republika („Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Směrnice 2000/60/ES — Články 8 a 15 — Stav vnitrozemských povrchových vod — Vypracování a zavádění programů pro monitorování stavu — Opomenutí — Předložení souhrnných zpráv k těmto programům pro monitorování stavu — Opomenutí“)

7

2011/C 063/14

Věc C-393/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu — Česká republika) — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury („Duševní vlastnictví — Směrnice 91/250/EHS — Právní ochrana počítačových programů — Pojem „vyjádření počítačového programu v jakékoliv formě“ — Vztažení či nevztažení na grafické uživatelské rozhraní programu — Autorské právo — Směrnice 2001/29/ES — Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti — Televizní vysílání grafického uživatelského rozhraní — Sdělování díla veřejnosti“)

8

2011/C 063/15

Věc C-438/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny — Polská republika) — Bogusław Juliusz Dankowski v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi („Šestá směrnice o DPH — Nárok na odpočet DPH odvedené na vstupu — Poskytované služby — Osoba povinná k dani nezapsaná do registru DPH — Údaje povinně uváděné na faktuře pro účely DPH — Vnitrostátní daňové právní předpisy — Vyloučení nároku na odpočet na základě čl. 17 odst. 6 šesté směrnice o DPH“)

8

2011/C 063/16

Věc C-488/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo — Španělsko) — Asociación de Transporte International por Carretera (ASTIC) v. Administración General del Estado („Úmluva TIR — Celní kodex Společenství — Přeprava uskutečněná na základě karnetu TIR — Záruční sdružení — Nesrovnalosti při vykládce — Určení místa porušení předpisů — Výběr dovozního cla“)

9

2011/C 063/17

Věc C-517/09: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel — Belgie) — v řízení týkajícím se RTL Belgium SA, dříve TVi SA. („Směrnice 89/552/EHS — Služby televizního vysílání — Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel — Pojem „vnitrostátní soud“ ve smyslu článku 267 SFEU — Nedostatek pravomoci Soudního dvora“)

9

2011/C 063/18

Věc C-524/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif de Paris — Francie) — Ville de Lyon v. Caisse des dépôts et consignations („Řízení o předběžné otázce — Aarhuská úmluva — Směrnice 2003/4/ES — Přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Nařízení (ES) č. 2216/2004 — Standardizovaný a bezpečný systém rejstříků — Přístup k údajům o transakcích ve věci povolenek na emise skleníkových plynů — Odepření zpřístupnění — Ústřední správce — Správci národních rejstříků — Důvěrná povaha údajů držených v rejstřících — Výjimky“)

10

2011/C 063/19

Věc C-12/10: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf — Německo) — Lecson Elektromobile GmbH v. Hauptzollamt Dortmund („Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Třída XVII — Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení — Kapitola 87 — Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství — Čísla 8703 a 8713 — Elektrická vozidla se třemi nebo čtyřmi koly, která jsou určena pro přepravu jedné osoby, dosahují maximální rychlosti 6 až 15 km/h a jsou vybavena odděleným a nastavitelným sloupkem řízení, tzv. „elektromobily“ “)

11

2011/C 063/20

Věc C-116/10: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, Lucemburk) — Lucemburské velkovévodství, Administration de l'enregistrement et des domaines v. Pierre Feltgen (správce konkurzní podstaty společnosti Bacino Charter Company SA), Bacino Charter Company SA („Šestá směrnice o DPH — Osvobození — Článek 15 odst. 4 písm. a) a čl. 15 odst. 5 — Osvobození nájmu námořních lodí — Působnost“)

11

2011/C 063/21

Věc C-276/10: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 22. prosince 2010 — Evropská komise v. Česká republika („Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Směrnice 2006/118/ES — Ochrana podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

12

2011/C 063/22

Věc C-287/10: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif — Lucembursko) — Tankreederei I SA v. Directeur de l'administration des contributions directes („Volný pohyb služeb — Volný pohyb kapitálu — Sleva na dani za investici — Poskytnutí podmíněné skutečným využitím investice v tuzemsku — Provozování lodí pro říční plavbu v jiných členských státech“)

12

2011/C 063/23

Věc C-491/10 PPU: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Celle — Německo) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga v. Simone Pelz („Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 2201/2003 — Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti — Rodičovská zodpovědnost — Právo péče o dítě — Únos dítěte — Článek 42 — Výkon rozhodnutí nařizujícího navrácení dítěte, které bylo vydáno příslušným (španělským) soudem — Pravomoc (německého) soudu výkonu zamítnout výkon uvedeného rozhodnutí v případě závažného porušení práv dítěte“)

12

2011/C 063/24

Věc C-336/08: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 14. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landessozialgericht Berlin — Německo) — Christel Reinke v. AOK Berlin („Řízení o předběžné otázce — Nevydání rozhodnutí ve věci“)

13

2011/C 063/25

Věc C-334/09: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 2. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Meiningen — Německo) — Frank Scheffler v. Landkreis Wartburgkreis („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Směrnice 91/439/EHS — Vzájemné uznávání řidičských průkazů — Vzdání se řidičského oprávnění po dosažení horního limitu bodů za spáchání několika přestupků — Řidičský průkaz vydaný v jiném členském státě — Záporný lékařsko-psychologický znalecký posudek vypracovaný v členském státě bydliště po získání nového řidičského průkazu v jiném členském státě — Odnětí řidičského oprávnění na území prvního členského státu — Možnost, aby členský stát bydliště držitele řidičského průkazu vydaného jiným členským státem uplatnil na tohoto držitele své vnitrostátní předpisy týkající se omezení, pozastavení, odnětí nebo zrušení řidičského oprávnění — Podmínky — Výklad pojmu „chování následující po získání nového řidičského průkazu“ “)

13

2011/C 063/26

Věc C-20/10: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 11. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Trani — Itálie) — Vino Cosimo Damiano v. Poste Italiane SpA („Článek 104 odst. 3 jednacího řádu — Sociální politika — Směrnice 1999/70/ES — Ustanovení 3 a 8 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou — Pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou ve veřejném sektoru — První nebo jediná smlouva — Povinnost uvést objektivní důvody — Zrušení — Snížení obecné úrovně ochrany zaměstnanců — Zásada zákazu diskriminace — Články 82 ES a 86 ES“)

14

2011/C 063/27

Věc C-22/10 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 27. října 2010 — REWE-Zentral AG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Clina — Starší slovní ochranná známka Společenství CLINAIR — Zamítnutí zápisu — Relativní důvod pro zamítnutí — Posouzení nebezpečí záměny — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b)“)

15

2011/C 063/28

Věc C-102/10: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 28. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Judecătoria Focșani — Rumunsko) — Frăsina Bejan v. Tudorel Mușat („Jednací řád — Článek 92 odst. 1, čl. 103 odst. 1 a čl. 104 odst. 3 první a druhý pododstavec — Sbližování právních předpisů — Systém povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel — Dobrovolná smlouva o pojištění — Nepoužitelnost“)

15

2011/C 063/29

Věc C-193/10: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 9. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf — Německo) — KMB Europe BV v. Hauptzollamt Duisburg („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Sazební zařazení zboží — MP3 přehrávač (MP3 Media Player) — Číslo 8521 — Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci“)

16

2011/C 063/30

Věc C-199/10: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — Secilpar — Sociedade Unipessoal SL v. Fazenda Pública („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Články 56 ES a 58 ES — Zdanění dividend — Srážková daň — Vnitrostátní daňové právní předpisy stanovující osvobození dividend vyplácených společnostem usazeným v daném státě od daně“)

16

2011/C 063/31

Věc C-377/10: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Dolj — Rumunsko) — Adrian Băilă v. Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu („Řízení o předběžné otázce — Chybějící vztah k realitě nebo předmětu sporu — Nepřípustnost“)

17

2011/C 063/32

Věc C-439/10: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Bacău — Rumunsko) — SC DRA SPEED SRL v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău („Řízení o předběžné otázce — Chybějící popis skutkových okolností — Nepřípustnost“)

17

2011/C 063/33

Věc C-440/10: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Bacău — Rumunsko) — SC SEMTEX SRL v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău („Řízení o předběžné otázce — Chybějící popis skutkových okolností — Nepřípustnost“)

18

2011/C 063/34

Věc C-441/10: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Bacău — Rumunsko) — Ioan Anghel v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău („Řízení o předběžné otázce — Chybějící popis skutkových okolností — Nepřípustnost“)

18

2011/C 063/35

Věc C-262/88 INT: Žádost o výklad rozsudku Soudu ze dne 17. května 1990, Barber (C-262/88) podaná dne 26. května 2010 Manuelem Enriquem Peinado Guitartem

18

2011/C 063/36

Věc C-549/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. listopadu 2010 Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 9. září 2010 ve věci T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS v. Evropská komise

18

2011/C 063/37

Věc C-562/10: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2010 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

19

2011/C 063/38

Věc C-566/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. prosince 2010 Italskou republikou proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. září 2010 ve spojených věcech T-166/07 a T-285/07, Italská republika v. Evropská komise

21

2011/C 063/39

Věc C-567/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle (Belgie) dne 3. prosince 2010 — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL v. Vláda regionu Brusel — hlavní město

22

2011/C 063/40

Věc C-570/10: Žaloba podaná dne 6. prosince 2010 — Evropská komise v. Irsko

22

2011/C 063/41

Věc C-601/10: Žaloba podaná dne 17. prosince 2010 — Evropská komise v. Řecká republika

22

2011/C 063/42

Věc C-6/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené království) dne 5. ledna 2011 — Daiichi Sankyo Company v. Comptroller-General of Patents

23

2011/C 063/43

Věc C-16/11: Žaloba podaná dne 11. ledna 2011 — Evropská komise v. Estonská republika

24

2011/C 063/44

Věc C-60/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 1. prosince 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Itálie) — Lucio Rubano v. Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

24

2011/C 063/45

Věc C-116/09: Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 7. prosince 2010 — (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bezirksgericht Ried i. I. — Rakousko) — trestní řízení proti Antoniu Formatovi, Lence Rohackove, Torstenu Kuntzovi, Gardelu Jong Atenovi, Hubertu Kanatschnigovi, Jarmile Szabove, Zdence Powerove, Nousii Nettuno

24

2011/C 063/46

Věc C-387/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 30. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Španělsko) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) v. Magnatrading SL

24

2011/C 063/47

Věc C-33/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. prosince 2010 — Evropská komise v. Dánské království

25

2011/C 063/48

Věc C-208/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 23. listopadu 2010 — Evropská komise v. Portugalská republika

25

 

Tribunál

2011/C 063/49

Věc T-382/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. ledna 2011 — Advance Magazine Publishers v. OHIM — Capela & Irmãos (VOGUE) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství VOGUE — Starší národní slovní ochranná známka VOGUE Portugal — Neexistence skutečného užívání starší ochranné známky — Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009)“)

26

2011/C 063/50

Věc T-336/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. ledna 2011 — Häfele v. OHIM — Topcom Europe (Topcom) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Topcom — Starší slovní ochranné známky Společenství a Beneluxu TOPCOM — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost výrobků — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

26

2011/C 063/51

Věc T-411/09: Usnesení Tribunálu ze dne 12. ledna 2011 — Terezakis v. Komise („Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Částečné odepření přístupu — Nahrazení napadeného aktu během probíhajícího řízení — Odmítnutí úpravy návrhových žádání — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

26

2011/C 063/52

Věc T-563/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. prosince 2010 Patrizií De Luca proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 30. září 2010 ve věci F-20/06, De Luca v. Komise

27

2011/C 063/53

Věc T-570/10: Žaloba podaná dne 17. prosince 2010 — Environmental Manufacturing v. OHIM — Wolf (Forma vlčí hlavy)

27

2011/C 063/54

Věc T-571/10: Žaloba podaná dne 16. prosince 2010 — Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik v. OHIM — Impexmetal (FŁT-1)

28

2011/C 063/55

Věc T-580/10: Žaloba podaná dne 22. prosince 2010 — Wohlfahrt v. OHIM — Ferrero (Kindertraum)

29

2011/C 063/56

Věc T-581/10: Žaloba podaná dne 23. prosince 2010 — X Technology Swiss v. OHIM — Brawn (X-Undergear)

29

2011/C 063/57

Věc T-585/10: Žaloba podaná dne 17. prosince 2010 — Aitic Penteo v. OHIM — Atos Worldline (PENTEO)

30

2011/C 063/58

Věc T-7/11: Žaloba podaná dne 7. ledna 2011 — Bank Melli Iran v. Rada

30

2011/C 063/59

Věc T-12/11: Žaloba podaná dne 7. ledna 2011 — Iran Insurance v. Rada

31

2011/C 063/60

Věc T-13/11: Žaloba podaná dne 7. ledna 2011 — Post Bank v. Rada

32

 

Soud pro veřejnou službu

2011/C 063/61

Věc F-118/10: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2010 — Aristidis v. ENISA

34

2011/C 063/62

Věc F-122/10: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2010 — Cocchi a Falcione v. Komise

34

2011/C 063/63

Věc F-124/10: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2010 — Labiri v. EHSV

34

2011/C 063/64

Věc F-128/10: Žaloba podaná dne 30. prosince 2010 — Mora Carrasco a další v. Parlament

35


CS

 

Top