Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:013:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 13, 15. leden 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.013.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 13

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
15. ledna 2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2011/C 013/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 346, 18.12.2010

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2011/C 013/02

Věc C-137/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 9. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Maďarská republika) — VB Pénzügyi Lízing Zrt. v. Ferenc Schneider („Směrnice 93/13/EHS — Zneužívající klauzule ve spotřebitelských smlouvách — Kritéria posouzení — Přezkum zneužívajícího charakteru klauzule o soudní příslušnosti vnitrostátním soudem z úřední povinnosti — Článek 23 statutu Soudního dvora“)

2

2011/C 013/03

Věc C-458/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. listopadu 2010 — Evropská komise v. Portugalská republika („Nesplnění povinnosti státem — Porušení článku 49 ES — Stavební odvětví — Požadavek povolení pro výkon činnosti v tomto odvětví — Odůvodnění“)

2

2011/C 013/04

Věc C-540/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 9. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof — Rakousko) — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG v. „Österreich“-Zeitungsverlag GmbH („Směrnice 2005/29/ES — Nekalé obchodní praktiky — Vnitrostátní právní úprava, která zásadně zakazuje obchodní praktiky, jež podmiňují poskytování prémií spotřebitelům koupí zboží nebo využitím služeb“)

3

2011/C 013/05

Věc C-543/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. listopadu 2010 — Evropská komise v. Portugalská republika („Nesplnění povinnosti státem — Články 56 ES a 43 ES — Volný pohyb kapitálu — Zlaté akcie („golden shares“) portugalského státu ve společnosti EDP — Energias de Portugal — Omezení pro nabývání kapitálové účasti a zásah do řízení privatizované společnosti“)

3

2011/C 013/06

Věc C-36/09 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 11. listopadu 2010 — Transportes Evaristo Molina, SA v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Kartelové dohody — Španělský trh čerpacích stanic — Dlouhodobé smlouvy o výhradní dodávce paliva — Rozhodnutí Komise — Právo na odkoupení přiznané některým čerpacím stanicím — Podmínky dodávek společností Repsol — Seznam dotyčných čerpacích stanic — Žaloba na neplatnost — Lhůta k podání žaloby — Výchozí bod“)

4

2011/C 013/07

Spojené věci C-57/09 a C-101/09: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 9. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht — Německo) — Spolková republika Německo v. B (C-57/09), D (C-101/09) („Směrnice 2004/83/ES — Minimální normy týkající se podmínek přiznávání postavení uprchlíka nebo statusu podpůrné ochrany — Článek 12 — Vyloučení z postavení uprchlíka — Článek 12 odst. 2 písm. b) a c) — Pojem „vážný nepolitický zločin“ — Pojem „činy, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených národů“ — Příslušnost k organizaci zapojené do teroristických činů — Následné zapsání této organizace na seznam osob, skupin a subjektů, jenž tvoří přílohu společného postoje 2001/931/SZBP — Osobní odpovědnost za některé činy, kterých se dopustila uvedená organizace — Podmínky — Právo na azyl podle vnitrostátního ústavního práva — Slučitelnost se směrnicí 2004/83/ES“)

4

2011/C 013/08

Věc C-84/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 18. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Regeringsrätten — Švédsko) — X v. Skatteverket („DPH — Směrnice 2006/112/ES — Článek 2, čl. 20 první pododstavec a čl. 138 odst. 1 — Pořízení nové plachetnice uvnitř Společenství — Okamžité používání zboží zakoupeného v členském státě pořízení nebo v jiném členském státě před jeho přepravou do místa konečného určení — Lhůta pro počátek přepravy zboží do místa určení — Maximální doba trvání přepravy — Okamžik rozhodný pro určení, zda se jedná o nový dopravní prostředek pro účely jeho zdanění“)

5

2011/C 013/09

Spojené věci C-92/09 a C-93/09: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 9. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Wiesbaden — Německo) — Volker und Markus Schecke GbR GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09) v. Land Hessen („Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů — Zveřejňování informací o příjemcích zemědělských podpor — Platnost ustanovení práva Unie, která toto zveřejňování vyžadují a stanoví pravidla jeho provedení — Listina základních práv Evropské unie — Články 7 a 8 — Směrnice 95/46/ES — Výklad článků 18 a 20“)

6

2011/C 013/10

Věc C-142/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde — Belgie) — trestní řízení proti V.W. Lahoussemu, Lavichy BVBA („Směrnice 92/61/EHS a 2002/24/ES — Schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel — Vozidla určená k soutěžím na pozemních komunikacích nebo v terénu — Vnitrostátní právní úprava zakazující výrobu, uvádění na trh a montáž zařízení určených ke zvýšení výkonu motoru nebo rychlosti mopedů“)

7

2011/C 013/11

Věc C-152/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Schwerin — Německo) — André Grootes v. Amt Für Landwirtschaft Parchim („Společná zemědělská politika — Integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor — Režim jednotné platby — Nařízení (ES) č. 1782/2003 — Výpočet platebních nároků — Článek 40 odst. 5 — Zemědělci, kteří během referenčního období podléhali agroenvironmentálním závazkům — Článek 59 odst. 3 — Regionální provádění režimu jednotné platby — Článek 61 — Různé jednotkové hodnoty pro hektary stálých pastvin a pro jakýkoli jiný hektar, na který lze poskytnout podporu“)

7

2011/C 013/12

Věc C-156/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — Finanzamt Leverkusen v. Verigen Transplantation Service International AG („Šestá směrnice o DPH — Článek 13 část A odst. 1 písm. c) — Osvobození činností ve veřejném zájmu — Poskytnutí lékařské péče — Vyjmutí a pěstování buněk chrupavky za účelem jejich reimplantace pacientovi“)

8

2011/C 013/13

Věc C-159/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 18. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de commerce de Bourges — Francie) — Lidl SNC v. Vierzon Distribution SA („Směrnice 84/450/EHS a 97/55/ES — Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy — Srovnání cen vybraných potravinářských výrobků prodávaných dvěma konkurenčními řetězci obchodů — Zboží, které slouží stejným potřebám nebo je zamýšleno pro stejný účel — Klamavá reklama — Srovnání ověřitelného charakteristického rysu“)

9

2011/C 013/14

Věc C-164/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 11. listopadu 2010 — Evropská komise v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Ochrana volně žijících ptáků — Směrnice 79/409/EHS — Odchylky od režimu ochrany volně žijících ptáků — Lov“)

9

2011/C 013/15

Věc C-226/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 18. listopadu 2010 — Evropská komise v. Irsko („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/18/ES — Postupy při zadávání veřejných zakázek — Uzavření smlouvy na tlumočnické a překladatelské služby — Služby náležející do přílohy II B uvedené směrnice — Služby, na něž se nevztahují všechny požadavky této směrnice — Poměrná váha kritérií pro zadání zakázky stanovená po podání nabídek — Změna poměrné váhy po prvním posouzení podaných nabídek — Dodržení zásady rovného zacházení a povinnosti transparentnosti“)

10

2011/C 013/16

Věc C-229/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundespatentgericht — Německo) — Hogan Lovells International LLP v. Bayer CropScience AG („Patentové právo — Přípravky na ochranu rostlin — Nařízení (ES) č. 1610/96 — Směrnice 91/414/EHS — Dodatkové ochranné osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin — Vydání osvědčení pro produkt, na který bylo vydáno předběžné povolení k uvedení na trh“)

10

2011/C 013/17

Věc C-232/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākās tiesas Senāts — Lotyšská republika) — Dita Danosa v. LKB Līzings SIA („Sociální politika — Směrnice 92/85/EHS — Opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň — Článek 2 písm. a) a článek 10 — Pojem ‚těhotná zaměstnankyně‘ — Zákaz dát výpověď těhotné zaměstnankyni v době od počátku těhotenství až do konce mateřské dovolené — Směrnice 76/207/EHS — Rovné zacházení pro muže a ženy — Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti — Vnitrostátní právní předpisy dovolující propustit takového člena bez jakéhokoli omezení“)

11

2011/C 013/18

Věc C-247/09: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 18. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Baden-Württemberg — Německo) — Alketa Xhymshiti v. Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Lörrach („Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob — Nařízení (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72, jakož i nařízení (ES) č. 859/2003 — Sociální zabezpečení migrujících pracovníků — Rodinné dávky — Státní občan třetího státu, který pracuje ve Švýcarsku a se svými dětmi žije v členském státě, jehož státní občanství mají děti“)

11

2011/C 013/19

Spojené věci C-250/09 a C-268/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 18. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rayonen sad Plovdiv — Bulharsko) — Vasil Ivanov Georgiev v. Tehnicheski universitet — Sofia, filial Plovdiv („Směrnice 2000/78/ES — Článek 6 odst. 1 — Zákaz diskriminace na základě věku — Univerzitní profesoři — Vnitrostátní ustanovení, které po dosažení věku 65 let stanoví uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou — Povinný odchod do důchodu ve věku 68 let — Opodstatněnost rozdílů v zacházení na základě věku“)

12

2011/C 013/20

Věc C-261/09: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 16. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Stuttgart — Německo) — Výkon evropského zatýkacího rozkazu vystaveného na Gaetana Mantella („Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v trestní oblasti — Evropský zatýkací rozkaz — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Článek 3 odst. 2 — Ne bis in idem — Pojem ‚,stejný čin‘ — Možnost vykonávajícího justičního orgánu odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu — Konečné rozhodnutí vydané ve vystavujícím členském státě — Držení omamných látek — Obchod s omamnými látkami — Zločinné spolčení“)

13

2011/C 013/21

Věc C-317/09 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. listopadu 2010 — Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Započtení pohledávek, které podléhají odlišným právním řádům — Žádost o vrácení vyplacených částek — Zásada litis denuntiatio — Právo na obhajobu a právo na spravedlivý proces“)

13

2011/C 013/22

Věc C-322/09 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. listopadu 2010 — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Státní podpora — Stížnost soutěžitele — Přípustnost — Nařízení (ES) č. 659/1999 — Články 4, 10, 13 a 20 — Rozhodnutí Komise nepokračovat ve vyšetřování stížnosti — Kvalifikace opatření ze strany Komise jako opatření, která z části nepředstavují státní podporu a zčásti představují existující podpory slučitelné se společným trhem — Článek 230 ES — Pojem ‚napadnutelný akt‘“)

14

2011/C 013/23

Věc C-356/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 18. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof — Rakousko) — Pensionsversicherungsanstalt v. Christine Kleist („Sociální politika — Rovné zacházení s muži a ženami v oblasti zaměstnání a povolání — Směrnice 76/207/EHS — Článek 3 odst. 1 písm. c) — Vnitrostátní právní úprava usnadňující propouštění zaměstnanců, kterým vznikl nárok na starobní důchod — Cíl podpory zaměstnanosti mladších osob — Vnitrostátní právní úprava stanovící pro vznik nároku na důchod věk 60 let pro ženy a 65 let pro muže“)

14

2011/C 013/24

Věc C-48/10: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. listopadu 2010 — Evropská komise v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Směrnice 2008/1/ES — Integrovaná prevence a omezování znečištění — Podmínky povolení pro stávající zařízení — Povinnost zajistit provoz takových zařízení v souladu s požadavky směrnice“)

15

2011/C 013/25

Věc C-296/10: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. listopadu 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Stuttgart — Německo) — Bianca Purrucker v. Guillermo Vallés Pérez („Justiční spolupráce v občanských věcech — Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti — Nařízení (ES) č. 2201/2003 — Překážka věci zahájené — Žaloba ve věci samé týkající se práva péče o dítě a návrh na předběžná opatření týkající se práva péče o téže dítě“)

15

2011/C 013/26

Věc C-339/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 7. července 2010 — Krasimir Asparuhov Estov, Monika Lyusien Ivanova a Kemko International EAD v. Ministerski savet na Republika Bulgaria

16

2011/C 013/27

Věc C-474/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal in Northern Ireland (Spojené království) dne 29. září 2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts and Creagh Concrete Products Ltd v. Department of the Environment for Northern Ireland

16

2011/C 013/28

Věc C-486/10: Žaloba podaná dne 8. října 2010 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

17

2011/C 013/29

Věc C-489/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Najwyższy (Polská republika) dne 12. října 2010 — trestní řízení proti Łukaszi Marcinu Bondovi

17

2011/C 013/30

Věc C-490/10: Žaloba podaná dne 12. října 2010 — Evropský parlament v. Rada Evropské unie

18

2011/C 013/31

Věc C-492/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Unabhängigen Finanzsenats, Außenstelle Linz (Rakousko) dne 14. října 2010 — Immobilien Linz GmbH & Co KG v. Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

18

2011/C 013/32

Věc C-493/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Ireland dne 15. října 2010 — M. E. a další v. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform

18

2011/C 013/33

Věc C-498/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 14. října 2010 — X NV v. Staatssecretaris van Financiën

19

2011/C 013/34

Věc C-499/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgie) dne 19. října 2010 — Vlaamse Oliemaatschappij v. F.O.D. Financiën

19

2011/C 013/35

Věc C-505/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Højesteret (Dánsko) dne 21. října 2010 — Partrederiet Sea Fighter v. Skatteministeriet

20

2011/C 013/36

Věc C-507/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Firenze (Itálie) dne 25. října 2010 — Denise Bernardi, zastoupená matkou Katiou Mecacci v. Fabio Bernardi

20

2011/C 013/37

Věc C-514/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 2. listopadu 2010 — Wolf Naturprodukte GmbH v. Sewar spol. s. r. o.

20

2011/C 013/38

Věc C-516/10: Žaloba podaná dne 29. října 2010 — Evropská komise v. Rakouská republika

21

2011/C 013/39

Věc C-518/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dne 2. listopadu 2010 — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc v. Comptroller-General of Patents

21

2011/C 013/40

Věc C-519/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 27. října 2010 — Giovanni Colapietro v. Ispettorato Centrale Repressioni Frodi

21

2011/C 013/41

Věc C-537/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. listopadu 2010 Deltafina SpA proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 8. září 2010 ve věci T-29/05, Deltafina v. Komise

22

 

Tribunál

2011/C 013/42

Věc T-35/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. listopadu 2010 — Codorniu Napa v. OHIM — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství ARTESA NAPA VALLEY — Starší obrazová ochranná známka Společenství ARTESO a starší národní slovní ochranná známka LA ARTESA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

23

2011/C 013/43

Věc T-95/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. listopadu 2010 — Itálie v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Režim podpory produkce v odvětví produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny — Mimořádná opatření na podporu odvětví hovězího masa — Režim prémií na tabák“)

23

2011/C 013/44

Věc T-113/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. listopadu 2010 — Španělsko v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Podpora produkce olivového oleje — Podpora na plochu plodin na orné půdě“)

23

2011/C 013/45

Věc T-9/09 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2010 — Marcuccio v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Odmítnutí žaloby v prvním stupni jako zjevně nepřípustné — Žádost o vydání osobních věcí — Oznámení rozhodnutí o zamítnutí stížnosti v jiném jazyce než v jazyce stížnosti — Opožděná žaloba — Nezodpovězení bodu návrhových žádání předloženého v prvním stupni“)

24

2011/C 013/46

Věc T-137/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2010 — Nike International v. OHMI — Muñoz Molina (R10) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství R10 — Nezapsaná národní slovní ochranná známka R10 — Převod národní ochranné známky — Procesní vada“)

24

2011/C 013/47

Věc T-260/09 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. listopadu 2010 — OHIM v. Simões Dos Santos („Kasační opravný prostředek — Vzájemný kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Hodnotící období 2003 — Zrušení a nový výpočet bodů za zásluhy — Splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně — Překážka věci rozsouzené — Právní základ — Neexistence zpětné působnosti — Legitimní očekávání — Majetková újma — Ztráta šance na povýšení — Morální újma“)

24

2011/C 013/48

Věc T-404/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. listopadu 2010 — Deutsche Bahn v. OHIM (Vodorovná kombinace šedé a červené barvy) („Ochranná známka Společenství — Přihláška ochranné známky Společenství tvořené vodorovnou kombinací šedé a červené barvy — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

25

2011/C 013/49

Věc T-405/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. listopadu 2010 — Deutsche Bahn v. OHIM (Vodorovná kombinace šedé a červené barvy) („Ochranná známka Společenství — Přihláška ochranné známky Společenství tvořené vodorovnou kombinací šedé a červené barvy — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

25

2011/C 013/50

Věc T-61/10: Usnesení Tribunálu ze dne 17. listopadu 2010 — Victoria Sánchez v. Parlament a Komise („Žaloba pro nečinnost — Nepřijetí opatření — Návrh na vydání soudního příkazu — Návrh na nařízení ochranných opatření — Žaloba, která je částečně zjevně nepřípustná a částečně zjevně zcela neopodstatněná“)

25

2011/C 013/51

Věc T-101/09: Žaloba podaná dne 1. září 2010 — Maftah v. Komise

26

2011/C 013/52

Věc T-102/09: Žaloba podaná dne 1. září 2010 — Elosta v. Komise

26

2011/C 013/53

Věc T-488/10: Žaloba podaná dne 11. října 2010 — Francie v. Komise

27

2011/C 013/54

Věc T-491/10: Žaloba podaná dne 15. října 2010 — SNCF v. OHIM — Infotrafic (infotrafic)

28

2011/C 013/55

Věc T-507/10: Žaloba podaná dne 28. října 2010 — Viktor Uspaskich v. Evropský parlament

28

2011/C 013/56

Věc T-511/10: Žaloba podaná dne 22. října 2010 — Evropaïki Dynamiki v. Komise

29

2011/C 013/57

Věc T-513/10: Žaloba podaná dne 1. listopadu 2010 — Hamberger Industriewerke v. OHIM (Atrium)

29

2011/C 013/58

Věc T-514/10: Žaloba podaná dne 1. listopadu 2010 — Fruit of the Loom v. OHIM — Blueshore Management (FRUIT)

30

2011/C 013/59

Věc T-516/10: Žaloba podaná dne 3. listopadu 2010 — Francie v. Komise

30

2011/C 013/60

Věc T-517/10: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2010 — Pharmazeutische Fabrik Evers v. OHIM — Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL)

31

2011/C 013/61

Věc T-519/10: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2010 — Seikoh Giken v. OHIM — Seiko (SG SEIKOH GIKEN)

32

2011/C 013/62

Věc T-520/10: Žaloba podaná dne 10. listopadu 2010 — Cumunidad Autónoma de Galicia v. Komise

32

2011/C 013/63

Věc T-522/10: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2010 — Hell Energy v. OHIM — Hansa Mineralbrunnen (HELL)

33

2011/C 013/64

Věc T-523/10: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2010 — Interkobo v. OHIM — XXXLutz Marken (mybaby)

33

2011/C 013/65

Věc T-525/10: Žaloba podaná dne 5. listopadu 2010 — Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio v. OHIM Weinkellerei Lenz Moser (SERVO SUO)

34

2011/C 013/66

Věc T-526/10: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami a další v. Komise

34

2011/C 013/67

Věc T-25/08: Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2010 — Katjes Fassin v. OHMI (Yoghurt Gums)

35

 

Soud pro veřejnou službu

2011/C 013/68

Věc F-77/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. října 2010 — Vicente Carbajosa a další v. Komise („Veřejná služba — Otevřená výběrová řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 v oblasti boje proti podvodům — Vyloučení uchazečů na základě výsledků dosažených v přístupových testech — Rozhodnutí OOJ — Nepodání stížnosti — Nepřípustnost žaloby“)

36

2011/C 013/69

Věc F-84/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. října 2010 — Cerafogli v. Evropská centrální banka („Veřejná služba — Zaměstnanci ECB — Žaloba na náhradu škody směřující k náhradě újmy přímo vyplývající z údajné protiprávností pracovního řádu a z pracovních pravidel pro zaměstnance — Nepříslušnost Soudu — Nepřípustnost — Zproštění služební povinnosti z důvodu zastupování zaměstnanců — Nepřizpůsobení pracovní zátěže — Nesprávný postup“)

36

2011/C 013/70

Věc F-96/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. října 2010 — Cerafogli v. Evropská centrální banka („Veřejná služba — Zaměstnanci ECB — Odměna — Dodatečné zvýšení platu — Povýšení ad personam — Konzultace výboru zaměstnanců za účelem stanovení kritérií pro přiznávání dodatečného zvýšení platu“)

37

2011/C 013/71

Věc F-9/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. října 2010 — Vicente Carbajosa a další v. Komise („Veřejná služba — Otevřená výběrová řízení EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 v oblasti boje proti podvodům — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Vyloučení uchazečů na základě výsledků dosažených v přístupových testech — Nepříslušnost EPSO“)

37

2011/C 013/72

Věc F-49/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 12. října 2010 — Wendler v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Starobní důchod — Vyplácení důchodu — Povinnost otevřít bankovní účet ve státě bydliště — Volný pohyb služeb — Neopominutelný důvod — Zásada rovnosti“)

37

2011/C 013/73

Věc F-3/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 26. října 2010 — AB v. Komise („Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Neobnovení pracovní smlouvy na dobu určitou — Opožděná stížnost — Zjevná nepřípustnost“)

38

2011/C 013/74

Věc F-82/10: Žaloba podaná dne 22. září 2010 — Nolin v. Komise

38

2011/C 013/75

Věc F-83/10: Žaloba podaná dne 23. září 2010 — Giannakouris v. Komise

38

2011/C 013/76

Věc F-84/10: Žaloba podaná dne 23. září 2010 — Chatzidoukakis v. Komise

39

2011/C 013/77

Věc F-85/10: Žaloba podaná dne 23. září 2010 — AI v. Soudní dvůr

39

2011/C 013/78

Věc F-87/10: Žaloba podaná dne 24. září 2010 — Adriaens a další v. Komise

40

2011/C 013/79

Věc F-91/10: Žaloba podaná dne 30. září 2010 — AK v. Komise

40

2011/C 013/80

Věc F-92/10: Žaloba podaná dne 1. října 2010 — Dricot-Daniele a další v. Komise

40

2011/C 013/81

Věc F-94/10: Žaloba podaná dne 4. října 2010 — Carpenito v. Rada

41

2011/C 013/82

Věc F-97/10: Žaloba podaná dne 4. října 2010 — Kerstens v. Komise

41

2011/C 013/83

Věc F-98/10: Žaloba podaná dne 7. října 2010 — Cervelli v. Komise

42

2011/C 013/84

Věc F-99/10: Žaloba podaná dne 5. října 2010 — Ashbrook a další v. Komise

42

2011/C 013/85

Věc F-104/10: Žaloba podaná dne 21. října 2010 — De Pretis Cagnodo a Trampuz v. Evropská komise

42

2011/C 013/86

Věc F-109/10: Žaloba podaná dne 26. října 2010 — Schätzel v. Komise

43

2011/C 013/87

Věc F-110/10: Žaloba podaná dne 29. října 2010 — Couyoufa v. Komise

43

2011/C 013/88

Věc F-112/10: Žaloba podaná dne 2. listopadu 2010 — Trentea v. FRA

43

2011/C 013/89

Věc F-17/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. listopadu 2010 — Vereecken v. Komise

44


CS

 

Top