Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:346:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 346, 18. prosinec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.346.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 346

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
18. prosince 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2010/C 346/03

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 328, 4.12.2010

1

 

Tribunál

2010/C 346/01

Složení přísahy nového člena Tribunálu

2

2010/C 346/02

Přidělení p. Popesca k senátům

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2010/C 346/04

Věc C-535/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. října 2010 — Evropská komise v. Rakouská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS — Ochrana volně žijících ptáků — Nesprávné vyhlášení a nedostatečná právní ochrana zvláště chráněných oblastí“)

3

2010/C 346/05

Věc C-185/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank ’s-Gravenhage — Nizozemsko) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV v. Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV („Směrnice 89/106/EHS — Stavební výrobky — Směrnice 89/686/EHS — Osobní ochranné prostředky — Rozhodnutí 93/465/EHS — Označení CE — Kotvicí zařízení k ochraně proti pádu z výšky při práci na střechách — Norma EN 795“)

3

2010/C 346/06

Věc C-280/08 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. října 2010 — Deutsche Telekom AG v. Evropská komise, Vodafone D2 GmbH, dříve Vodafone AG & Co. KG, dříve Arcor AG & Co. KG a další („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Článek 82 ES — Trh telekomunikačních služeb — Přístup do pevné sítě historického provozovatele — Velkoobchodní ceny mezitímních služeb přístupu k účastnickému vedení poskytovaných soutěžitelům — Maloobchodní ceny za přístupové služby poskytované účastníkům — Tarifní praktiky dominantního podniku — Stlačení marží soutěžitelů — Ceny schválené vnitrostátním regulačním orgánem — Rozhodovací prostor dominantního podniku — Přičitatelnost protiprávního jednání — Pojem „zneužití“ — Kritérium stejně výkonného soutěžitele — Výpočet stlačení marží — Účinky zneužití — Výše pokuty“)

4

2010/C 346/07

Věc C-350/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 28. října 2010 — Evropská komise v. Litevská republika („Nesplnění povinnosti státem — Akt o přistoupení z roku 2003 — Povinnosti přistupujících států — Acquis communautaire — Směrnice 2001/83/ES a 2003/63/ES — Nařízení (EHS) č. 2309/93 a nařízení (ES) č. 726/2004 — Humánní léčivé přípravky — Podobné biologické léčivé přípravy vycházející z biotechnologie — Vnitrostátní registrace udělená před přistoupením“)

5

2010/C 346/08

Věc C-467/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Barcelona — Španělsko) — PADAWAN SL v. Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) („Sbližování právních předpisů — Autorské právo a práva s ním související — Směrnice 2001/29/ES — Právo na rozmnožování — Výjimky a omezení — Výjimka pro rozmnožování k soukromému užití — Pojem „spravedlivá odměna“ — Jednotný výklad — Provedení členskými státy — Kritéria — Meze — Poplatek za soukromé rozmnožování uplatněný na vybavení, přístroje a nosiče určené k digitálnímu rozmnožování“)

5

2010/C 346/09

Věc C-482/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. října 2010 — Spojené království Velké Británie a Severního Irska v. Rada Evropské unie („Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí 2008/633/SVV — Konzultační přístup určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů — Rozvoj ustanovení schengenského acquis — Vyloučení Spojeného království z postupu přijímání uvedeného rozhodnutí — Platnost“)

6

2010/C 346/10

Věc C-499/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vestre Landsret — Dánsko) — Ingeniørforeningen i Danmark, jednající jménem Ole Andersena v. Region Syddanmark („Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Zákaz diskriminace na základě věku — Nezaplacení odstupného zaměstnancům, kteří mají nárok na starobní důchod“)

7

2010/C 346/11

Věc C-508/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 28. října 2010 — Evropská komise v. Maltská republika („Nesplnění povinnosti státem — Volný pohyb služeb v námořní dopravě — Nařízení (EHS) č. 3577/92 — Články 1 a 4 — Služby kabotáže v rámci členského státu — Povinnost uzavírat smlouvy na poskytování veřejné služby na nediskriminačním základě — Uzavření výhradní smlouvy bez předchozího zadávacího řízení před přistoupením členského státu k Unii“)

7

2010/C 346/12

Věc C-570/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Anotato Dikastirio Kyprou — Kyperská republika) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias v. Anatheoritiki Archi Prosforon („Veřejné zakázky — Směrnice 89/665/EHS — Článek 2 odst. 8 — Orgán příslušný k přezkumu, který není soudem — Zrušení rozhodnutí zadavatele přijmout nabídku — Možnost zadavatele podat návrh na soudní přezkum tohoto zrušujícího rozhodnutí“)

8

2010/C 346/13

Věc C-16/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — Gudrun Schwemmer v. Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse („Sociální zabezpečení — Nařízení (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72 — Rodinné dávky — Pravidla o vyloučení souběhu — Článek 76 odst. 2 nařízení č. 1408/71 — Článek 10 odst. 1 písm. a) nařízení č. 574/72 — Děti, které bydlí v členském státě s matkou, jež v něm splňuje podmínky pro vyplácení rodinných dávek, a jejichž otec, který pracuje ve Švýcarsku a a priori splňuje podmínky pro vyplácení rodinných dávek stejného druhu podle švýcarských právních předpisů, nepodal žádost o přiznání těchto dávek“)

8

2010/C 346/14

Věc C-45/09: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeitsgericht Hamburg — Německo) — Gisela Rosenbladt v. Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH („Směrnice 2000/78/ES — Diskriminace na základě věku — Skončení pracovního poměru z důvodu dosažení důchodového věku“)

9

2010/C 346/15

Věc C-49/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 28. října 2010 — Evropská komise v. Polská republika („Nesplnění povinnosti státem — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Následné přistoupení členských států — Přechodná ustanovení — Časová působnost — Uplatňování snížené sazby — Kojenecké ošacení, oděvní doplňky a dětská obuv“)

9

2010/C 346/16

Věc C-61/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Německo) — Landkreis Bad Dürkheim v. Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion („Společná zemědělská politika — Integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor — Nařízení (ES) č. 1782/2003 — Režim jednotné platby — Společná pravidla pro režimy přímých podpor — Pojem „hektar, na který lze poskytnout podporu“ — Nezemědělská činnost — Podmínky pro přičlenění zemědělské plochy k podniku“)

10

2010/C 346/17

Věc C-67/09 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. října 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra srl v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Režim podpor investic ve znevýhodněných oblastech Itálie — Rozhodnutí Komise prohlašující tento režim za slučitelný se společným trhem — Návrhy na náhradu škod údajně vzniklých v důsledku přijetí tohoto rozhodnutí — Přechodná opatření upravující přechod mezi tímto a předchozím režimem — Časová působnost rozhodnutí Komise nevznášet námitky vůči předchozímu režimu — Zásady právní jistoty, ochrany legitimního očekávání a rovného zacházení“)

11

2010/C 346/18

Věc C-72/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 28. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation — Francie) — Établissements Rimbaud SA v. Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence („Přímé daně — Volný pohyb kapitálu — Právnické osoby se sídlem v třetím státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru — Vlastnictví nemovitostí, které se nacházejí v členském státu — Daň z tržní hodnoty těchto nemovitostí — Odmítnutí přiznat osvobození od daně — Boj proti daňovým únikům — Posouzení s ohledem na Dohodu o EHP“)

11

2010/C 346/19

Věc C-81/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 21. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Symvoulio tis Epikrateias — Řecko) — Idryma Typou A. E. v. Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis („Svoboda usazování — Volný pohyb kapitálu — Právo společností — První směrnice 68/151/EHS — Akciová společnost spadající do odvětví tisku a televize — Společnost a akcionář, kteří drží podíl převyšující 2,5 % akcií — Správní pokuta uložená společně a nerozdílně“)

12

2010/C 346/20

Věc C-97/09: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Rakousko) — Ingrid Schmelz v. Finanzamt Waldviertel („Šestá směrnice o DPH — Článek 24 odst. 3 a článek 28i — Směrnice 2006/112/ES — Článek 283 odst. 1 písm. c) — Platnost — Články 12 ES, 43 ES a 49 ES — Zásada rovného zacházení — Zvláštní režim pro malé podniky — Osvobození od DPH — Odmítnutí přiznat osvobození od daně osobám povinným k dani usazeným v jiných členských státech — Pojem „roční obrat“ “)

12

2010/C 346/21

Věc C-175/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 28. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal — Spojené království) — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs v. Axa UK plc („Šestá směrnice o DPH — Osvobození od daně — Článek 13 část B písm. d) bod 3 — Operace týkající se plateb a převodů — Vymáhání dluhů — Platební plány pro účely poskytování zubní péče — Služby inkasování a zpracování plateb ve prospěch zákazníků poskytovatele služeb“)

13

2010/C 346/22

Věc C-203/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 28. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Volvo Car Germany GmbH v. Autohof Weidensdorf GmbH („Směrnice 86/653/EHS — Nezávislí obchodní zástupci — Ukončení smlouvy o obchodním zastoupení zmocnitelem — Nárok obchodního zástupce na odškodnění“)

14

2010/C 346/23

Věc C-205/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 21. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Szombathelyi Városi Bíróság — Maďarská republika) — trestní řízení proti Emilu Eredicsovi, Márii Vassné Sápi („Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2001/220/SVV — Postavení obětí v trestním řízení — Pojem „oběť“ — Právnická osoba — Mediace v rámci trestního řízení — Prováděcí pravidla“)

14

2010/C 346/24

Věc C-227/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 21. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale ordinario di Torino — Itálie) — Antonino Accardo a další v. Comune di Torino („Sociální politika — Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků — Úprava pracovní doby — Příslušníci městské policie — Směrnice 93/104/ES — Směrnice 93/104/ES, ve znění směrnice 2000/34/ES — Směrnice 2003/88/ES — Články 5, 17 a 18 — Maximální délka týdenní pracovní doby — Kolektivní smlouvy nebo dohody uzavřené mezi sociálními partnery na úrovni členského státu nebo regionu — Odchylky týkající se doby odpočinku v týdnu, který byl odložen, a náhradní doby odpočinku — Přímý účinek — Konformní výklad“)

15

2010/C 346/25

Věc C-242/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gerechtshof te Amsterdam — Nizozemsko) — Albron Catering BV v. FNV Bondgenoten, John Roest („Sociální politika — Převody podniků — Směrnice 2001/23/ES — Zachování práv zaměstnanců — Skupina společností, ve které jsou pracovníci zaměstnáni „zaměstnavatelskou“ společností a trvale přiděleni k „provozní společnosti“ — Převod podniku provozní společnosti“)

15

2010/C 346/26

Věc C-243/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Halle — Německo) — Günter Fuß v. Stadt Halle („Sociální politika — Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků — Směrnice 2003/88/ES — Úprava pracovní doby — Hasiči zaměstnaní ve veřejném sektoru — Zásahová služba — Článek 6 písm. b) a čl. 22 odst. 1 první pododstavec písm. b) — Maximální délka týdenní pracovní doby — Odmítnutí vykonávat práci přesahující tuto délku — Nucené převedení na jinou práci — Přímý účinek — Důsledek pro vnitrostátní soudy“)

16

2010/C 346/27

Věc C-306/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour constitutionnelle — Belgie) — Výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného na I. B. („Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Evropský zatýkací rozkaz a postupy předávání mezi členskými státy — Článek 4 — Důvody, pro které je možné výkon odmítnout — Článek 4 bod 6 — Zatýkací rozkaz vydaný za účelem výkonu trestu — Článek 5 — Záruky, které musí poskytnout vystavující členský stát — Článek 5 bod 1 — Odsouzení v nepřítomnosti — Článek 5 bod 3 — Zatýkací rozkaz vydaný za účelem trestního stíhání — Předání podmíněné tím, že vyžádaná osoba bude vrácena do vykonávajícího členského státu — Společné uplatnění bodů 1 a 3 článku 5 — Slučitelnost“)

16

2010/C 346/28

Věc C-345/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Centrale Raad van Beroep — Nizozemsko) — J. A. van Delft, J. C. Ramaer, J. M. van Willigen, J. F. van der Nat, C. M. Janssen, O. Fokkens v. College van zorgverzekeringen („Sociální zabezpečení — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Hlava III kapitola 1 — Články 28, 28a a 33 — Nařízení (EHS) č. 574/72 — Článek 29 — Volný pohyb osob — Články 21 SFEU a 45 SFEU — Dávky zdravotního pojištění — Poživatelé starobního důchodu nebo důchodu vypláceného z důvodu pracovní neschopnosti — Bydliště v jiném členském státě, než je stát povinný k vyplácení důchodu — Poskytování věcných dávek ve státě bydliště na náklady státu povinného k vyplácení důchodu — Neprovedení registrace ve státě bydliště — Povinnost platit příspěvky ve státě povinném k vyplácení důchodu — Změna vnitrostátních právních předpisů státu povinného k vyplácení důchodu — Kontinuita zdravotního pojištění — Rozdílné zacházení s rezidenty a nerezidenty“)

17

2010/C 346/29

Věc C-367/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 28. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Antwerpen — Belgie) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau v. SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV („Řízení o předběžné otázce — Poškozování finančních zájmů Evropské unie — Nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 — Článek 1, čl. 3 odst. 1 třetí pododstavec, články 5 a 7 — Nařízení (EHS) č. 3665/87 — Článek 11 a čl. 18 odst. 2 písm. c) — Pojem „hospodářský subjekt“ — Osoby, které se podílely na nesrovnalosti — Osoby, které odpovídají za nápravu nesrovnalosti nebo jsou povinny zajistit, aby k ní nedošlo — Správní sankce — Přímý účinek — Promlčení stíhání — Přerušení“)

18

2010/C 346/30

Věc C-385/09: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Litevská republika) — Nidera Handelscompagnie BV v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos („Směrnice 2006/112/ES — Nárok na odpočet DPH odvedené na vstupu — Vnitrostátní právní úprava vylučující nárok na odpočet daně u zboží prodaného dále před identifikací osoby povinné k dani pro účely DPH“)

19

2010/C 346/31

Věc C-423/09: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 28. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemsko) — Staatssecretaris van Financiën v. X BV („Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Sušená zelenina (hlavičky česneku), z níž nebyla odstraněna veškerá tekutina“)

19

2010/C 346/32

Věc C-428/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d’État — Francie) — Union syndicale Solidaire Isère v. Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports („Sociální politika — Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků — Směrnice 2003/88/ES — Úprava pracovní doby — Články 1, 3 a 17 — Rozsah působnosti — Příležitostná a sezónní činnost osob, které uzavřely „smlouvu o příležitostné mimoškolské výchovné činnosti“ — Omezení pracovní doby těchto pracovníků v rekreačních a volnočasových zařízeních na 80 dnů ročně — Vnitrostátní právní úprava, která nestanoví pro tyto pracovníky minimální dobu denního odpočinku — Odchylky stanovené v článku 17 — Podmínky — Záruka rovnocenné náhradní doby odpočinku nebo, ve výjimečných případech, záruka náležité ochrany“)

20

2010/C 346/33

Věc C-500/09: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 28. října 2010 — Evropská komise v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Poštovní služby — Směrnice 97/67/CE — Vnitrostátní omezení — Podniky poskytující expresní poštovní služby — Vnitrostátní režim licencí“)

20

2010/C 346/34

Věc C-41/10: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 28. října 2010 — Evropská komise v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Přímé pojištění jiné než životní — Směrnice 73/239/EHS a 92/49/EHS — Vzájemné pojišťovny činné na trhu doplňkového nemocenského pojištění — Nesprávné a neúplné provedení“)

21

2010/C 346/35

Věc C-117/09 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 24. června 2010 — Kronoply GmbH & Co. KG v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Žádost o podporu, kterou má být pozměněna podpora, jež byla příjemci dříve schválena a která byla Komisi oznámena po úplném provedení investičního záměru — Kritéria motivačního účinku a nezbytnosti“)

21

2010/C 346/36

Věc C-386/09: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 15. září 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour du travail de Bruxelles — Belgie) — Jhonny Briot v. Randstad Interim, Sodexho SA, Rada Evropské unie („Článek 104 odst. 3 druhý pododstavec jednacího řádu — Směrnice 2001/23/ES — Převod podniků — Zachování práv zaměstnanců — Neprodloužení pracovní smlouvy zaměstnance agentury práce uzavřené na dobu určitou“)

22

2010/C 346/37

Věc C-28/10 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 2. září 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu v. Evropský parlament, Rada Evropské unie („Kasační opravný prostředek — Článek 119 jednacího řádu — Návrhová žádání stižená vadami — Zjevná nepřípustnost“)

22

2010/C 346/38

Věc C-292/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Regensburg (Německo) dne 11. června 2010 — G v. Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Věc C-328/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (třetí senát) (Itálie) dne 5. července 2010 — Enipower SpA v. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Věc C-329/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (třetí senát) (Itálie) dne 5. července 2010 — ENI SpA v. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Věc C-330/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (třetí senát) (Itálie) dne 5. července 2010 — Edison Trading SpA v. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Věc C-331/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (třetí senát) (Itálie) dne 5. července 2010 — E.On Produzione SpA v. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Věc C-332/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (třetí senát) (Itálie) dne 5. července 2010 — Edipower SpA v. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Věc C-333/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itálie) dne 5. července 2010 — E.On Energy Trading SpA v. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Věc C-406/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division) (Anglie a Wales) dne 11. srpna 2010 — SAS Institute Inc. v. World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Věc C-426/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. srpna 2010 Bell & Ross BV proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 18. června 2010 ve věci T-51/10, Bell & Ross v. OHIM

28

2010/C 346/47

Věc C-442/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dne 13. září 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans v. Benjamin Wilkinson, zastoupený svým otcem Stevenem Wilkinsonem jako litigation friend, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Věc C-458/10: Žaloba podaná dne 17. září 2010 — Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

29

2010/C 346/49

Věc C-464/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Mons (Belgie) dne 24. září 2010 — Belgický stát v. Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe, (jednající jako konkurzní správci společnosti Tierce Franco-Belge S.A.)

30

2010/C 346/50

Věc C-465/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Francie) dne 27. září 2010 — Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales v. Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre

30

2010/C 346/51

Věc C-468/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 28. září 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) v. Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Věc C-469/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 28. září 2010 — Federación de Comercio Electrónico a Marketing Directo (FECEMD) v. Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Věc C-472/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Pest Megyei Bíróság (Maďarská republika) dne 29. září 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság v. Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Věc C-484/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 7. října 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) v. Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Věc C-487/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal administratif de Rennes (Francie) dne 11. října 2010 — L'Océane Immobilière SAS v. Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Věc C-488/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Španělsko) dne 11. října 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. v. Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

Věc C-491/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Celle (Německo) dne 15. října 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga v. Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Věc C-496/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Itálie) dne 15. října 2010 — Trestní řízení vedené proti Aldovi Patriciellovi

34

2010/C 346/59

Věc C-500/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Itálie) dne 19. října 2010 — Ufficio IVA di Piacenza v. Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Věc C-501/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itálie) dne 19. října 2010 — Trestní řízení proti Raffaelu Russovi

34

2010/C 346/61

Věc C-502/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 20. října 2010 — Staatssecretaris van Justicie v. M. Singh

35

2010/C 346/62

Věc C-503/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 20. října 2010 — Evroetil AD v. Direktor na Agentsia „Mitnitsi“

35

2010/C 346/63

Věc C-510/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 25. října 2010 — DR a TV2 Danmark A/S v. NCB

36

2010/C 346/64

Věc C-235/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesgericht Ried im Innkreis — Rakousko) — Trestní řízení proti Rolandu Langerovi

37

2010/C 346/65

Věc C-95/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 1. července 2010 — Evropská komise v. Irsko

37

2010/C 346/66

Věc C-182/09: Usnesení předsedy prvního senátu Soudního dvora ze dne 3. června 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division — Spojené království) — Seaport (NI) Ltd v. Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Věc C-355/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 2. září 2010 — Evropská komise v. Irsko

38

2010/C 346/68

Věc C-394/09: Usnesení předsedy pátého senátu Soudního dvora ze dne 22. června 2010 — Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

38

2010/C 346/69

Věc C-510/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 9. června 2010 — Evropská komise v. Francouzská republika

38

2010/C 346/70

Věc C-531/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 1. září 2010 — Evropská komise v. Portugalská republika

38

2010/C 346/71

Věc C-541/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 24. září 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di pace di Varese — Itálie) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin v. Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Věc C-192/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 19. října 2010 — Evropská komise v. Španělské království

38

2010/C 346/73

Věc C-223/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 1. září 2010 — Evropská komise v. Rakouská republika

38

2010/C 346/74

Věc C-264/10: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 19. října 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Inalta Curte de Casație și Justiție — Rumunsko) — Trestní řízení proti Gheorge Kitovi

38

 

Tribunál

2010/C 346/75

Věc T-24/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. října 2010 — Alliance One International a další v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Španělský trh nákupu a prvotního zpracování surového tabáku — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhu — Povinnost uvést odůvodnění — Přičitatelnost protiprávního jednání — Rovné zacházení“)

39

2010/C 346/76

Věc T-227/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. října 2010 — Španělsko v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Podpory na výrobu určené zpracovatelům rajčat — Namátkové kontroly během přiměřeného období — Přiměřenost“)

39

2010/C 346/77

Věc T-236/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. října 2010 — Německo v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Schválení účetních závěrek — Rozpočtový rok 2006 — Datum použití čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1290/2005 — Závaznost jednostranného prohlášení Komise přiloženého k protokolu ze zasedání Výboru stálých zástupců“)

39

2010/C 346/78

Věc T-23/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. října 2010 — CNOP a CCG v. Komise („Hospodářská soutěž — Správní řízení — Rozhodnutí nařizující kontrolu — Článek 20 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003 — Příjemce postrádající právní subjektivitu — Povinnost uvést odůvodnění — Pojmy „podnik“ a „sdružení podniků“ “)

40

2010/C 346/79

Věc T-65/09 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. října 2010 — Reali v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Přijetí do zaměstnání — Zařazování do tříd — Odborná praxe — Diplom — Rovnocennost“)

40

2010/C 346/80

Věc T-131/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. října 2010 — Farmeco v. OHIM — Allergan (BOTUMAX) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství BOTUMAX — Starší slovní ochranná známka Společenství a starší obrazová ochranná známka Společenství BOTOX — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Poškození dobrého jména — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009)“)

40

2010/C 346/81

Věc T-365/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. října 2010 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki v. OHIM — Free (FREE) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství FREE — Starší národní slovní ochranná známka FREE a starší národní obrazová ochranná známka free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

41

2010/C 346/82

Věc T-32/09 P: Usnesení Tribunálu ze dne 28. října 2010 — Marcuccio v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Postup před zahájením soudního řízení — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek — Vzájemný kasační opravný prostředek, který se omezuje na náklady řízení“)

41

2010/C 346/83

Věc T-515/09 P: Usnesení Tribunálu ze dne 18. října 2010 — Marcuccio v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Odmítnutí orgánu přeložit rozhodnutí — Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

41

2010/C 346/84

Věc T-516/09 P: Usnesení Tribunálu ze dne 18. října 2010 — Marcuccio v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Zamítnutí žádosti o šetření — Odmítnutí orgánu přeložit rozhodnutí — Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

42

2010/C 346/85

Věc T-18/10 R II: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 25. října 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami a další v. Parlament a Komise („Předběžné opatření — Nařízení (ES) č. 1007/2009 — Obchodování s produkty z tuleňů — Zákaz dovozu a prodeje — Výjimka ve prospěch inuitské komunity — Další návrh na odklad provádění — Nové skutkové okolnosti — Nedostatek naléhavosti“)

42

2010/C 346/86

Věc T-353/10 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 25. října 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Finanční podpora — Oznámení o dluhu týkající se vrácení finanční podpory — Návrh na odklad vykonatelnosti — Nedodržení formálních požadavků — Nepřípustnost“)

43

2010/C 346/87

Věc T-435/10: Žaloba podaná dne 17. září 2010 — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS A.E. v. Evropská komise

43

2010/C 346/88

Věc T-446/10: Žaloba podaná dne 17. září 2010 — Dow AgroSciences a Dintec Agroquímica — Produtos Químicos v. Komise

43

2010/C 346/89

Věc T-447/10: Žaloba podaná dne 21. září 2010 — Evropaïki Dynamiki v. Soudní dvůr

44

2010/C 346/90

Věc T-449/10: Žaloba podaná dne 20. září 2010 — ClientEarth a další v. Komise

45

2010/C 346/91

Věc T-456/10: Žaloba podaná dne 1. října 2010 — Timab Industries a CFPR v. Komise

46

2010/C 346/92

Věc T-457/10: Žaloba podaná dne 26. září 2010 — Evropaïki Dynamiki v. Komise

47

2010/C 346/93

Věc T-474/10: Žaloba podaná dne 26. září 2010 — Evropaïki Dynamiki v. Komise

48

2010/C 346/94

Věc T-477/10: Žaloba podaná dne 9. října 2010 — SE — Blusen Stenau v. OHIM — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Věc T-478/10: Žaloba podaná dne 4. října 2010 — Département du Gers v. Komise

49

2010/C 346/96

Věc T-479/10: Žaloba podaná dne 4. října 2010 — Département du Gers v. Komise

50

2010/C 346/97

Věc T-480/10: Žaloba podaná dne 4. října 2010 — Département du Gers v. Komise

50

2010/C 346/98

Věc T-481/10: Žaloba podaná dne 4. října 2010 — Département du Gers v. Komise

50

2010/C 346/99

Věc T-482/10: Žaloba podaná dne 4. října 2010 — Département du Gers v. Komise

50

2010/C 346/00

Věc T-485/10: Žaloba podaná dne 13. října 2010 — MIP Metro v. OHIM — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Věc T-498/10: Žaloba podaná dne 18. října 2010 — Mayer Naman v. OHIM — Daniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Věc T-499/10: Žaloba podaná dne 8. října 2010 — MOL v. Komise

52

2010/C 346/03

Věc T-500/10: Žaloba podaná dne 19. října 2010 — Dorma v. OHIM — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Věc T-501/10: Žaloba podaná dne 22. října 2010 — TI Media Broadcasting a TI Media v. Komise

53

2010/C 346/05

Věc T-502/10: Žaloba podaná dne 18. října 2010 — Département du Gers v. Komise

54

2010/C 346/06

Věc T-503/10: Žaloba podaná dne 21. října 2010 — IDT Biologika v. Komise

54

2010/C 346/07

Věc T-504/10: Žaloba podaná dne 22. října 2010 — Prima TV v. Komise

55

2010/C 346/08

Věc T-505/10: Žaloba podaná dne 18. října 2010 — Höganäs v. OHIM — Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Věc T-506/10: Žaloba podaná dne 22. října 2010 — Reti a Elettronica Industriale SpA v. Komise

56

2010/C 346/10

Věc T-508/10: Žaloba podaná dne 19. října 2010 — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat v. OHIM — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 1932 20 FILTER)

56

2010/C 346/11

Věc T-509/10: Žaloba podaná dne 20. října 2010 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft v. Rada

57

2010/C 346/12

Věc T-512/10: Žaloba podaná dne 26. října 2010 — Nike International v. OHIM (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Věc T-443/09: Usnesení Tribunálu ze dne 28. října 2010 — Agriconsulting Europe v. Komise

58

2010/C 346/14

Věc T-16/10: Usnesení Tribunálu ze dne 18. října 2010 — Alisei v. Komise

58

2010/C 346/15

Věc T-151/10: Usnesení Tribunálu ze dne 22. října 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten v. Komise

58

2010/C 346/16

Věc T-299/10: Usnesení Tribunálu ze dne 28. října 2010 — Babcock Noell v. Společný podnik Fusion for Energy

58

 

Soud pro veřejnou službu

2010/C 346/17

Věc F-85/05: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 28. října 2010 — Sørensen v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Jmenování — Úředníci nastupující do vyšší funkční skupiny na základě otevřeného výběrového řízení — Žadatelé zapsaní na seznam kandidátů vhodných k přijetí před vstupem nového služebního řádu v platnost — Přechodná pravidla o zařazování do platových tříd při přijetí do zaměstnání — Zařazování do platových tříd podle nových, méně příznivých pravidel — Článek 5 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII ke služebnímu řádu“)

59

2010/C 346/18

Věc F-113/05: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 28. října 2010 — Kay v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Jmenování — Úředníci přistupující do vyšší funkční skupiny na základě výběrového řízení — Kandidáti zapsaní na seznam kandidátů vhodných pro přijetí před vstupem v platnost nového služebního řádu — Přechodná pravidla o zařazení do platové třídy při přijetí do zaměstnání — Zařazování do tříd podle nových, méně příznivých pravidel — Článek 2, čl. 5 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII ke služebnímu řádu“)

59

2010/C 346/19

Věc F-60/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 27. října 2010 — Birkhoff v. Komise („Úředníci — Odměna — Rodinné přídavky — Příspěvek na vyživované dítě — Dítě trpící vážnou nemocí nebo postižením, které mu brání v obstarávání jeho potřeb — Žádost o prodloužení vyplácení příspěvku — Článek 2 odst. 5 přílohy VII služebního řádu — Maximální příjem dítěte jako podmínka pro prodloužení vyplácení příspěvku — Náklady odpočitatelné z uvedeného příjmu“)

60

2010/C 346/20

Věc F-51/07 RENV: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. září 2010 — Bui Van v. Komise

60


CS

 

Top