Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:234:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 234, 28. srpen 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.234.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 234

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
28. srpna 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2010/C 234/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 221, 14.8.2010

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2010/C 234/02

Věc C-139/07 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. června 2010 — Evropská komise v. Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Finská republika, Švédské království („Kasační opravný prostředek — Přístup k dokumentům orgánů — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty související s řízením o kontrole státních podpor — Výjimka vztahující se k ochraně cílů vyšetřování — Povinnost dotyčného orgánu provést konkrétní a individuální přezkum obsahu dokumentů, kterých se týká žádost o přístup“)

2

2010/C 234/03

Věc C-441/07 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. června 2010 — Evropská komise v. Alrosa Company Ltd („Kasační opravný prostředek — Dominantní postavení — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Světový trh se surovými diamanty — Individuální závazky přijaté společností a týkající se ukončení jejích nákupů surových diamantů od jiné společnosti — Rozhodnutí, kterým se prohlašují za závazné individuální závazky přijaté společností a kterým se ukončuje řízení“)

3

2010/C 234/04

Věc C-28/08 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. června 2010 — Evropská komise v. The Bavarian Lager Co. Ltd, Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) („Kasační opravný prostředek — Přístup k dokumentům orgánů — Dokument týkající se zasedání konaného v rámci řízení o nesplnění povinnosti — Ochrana osobních údajů — Nařízení (ES) č. 45/2001 — Nařízení (ES) č. 1049/2001“)

3

2010/C 234/05

Věc C-171/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. července 2010 — Evropská komise v. Portugalská republika („Nesplnění povinnosti státem — Články 56 ES a 43 ES — Volný pohyb kapitálu — Přednostní akcie („golden shares“) portugalského státu ve společnosti Portugal Telecom SGPS SA — Omezení pro nabývání kapitálové účasti a pro řízení privatizované společnosti — Státní opatření“)

4

2010/C 234/06

Věc C-194/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné Verwaltungsgerichtshof — Rakousko) — Susanne Gassmayr v. Bundesminister für Wissenschaft und Forschung („Sociální politika — Směrnice 92/85/EHS — Zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň — Článek 5 odst. 3 a čl. 11 body 1 až 3 — Přímý účinek — Těhotná zaměstnankyně, které je přiznáno během těhotenství pracovní volno — Zaměstnankyně na mateřské dovolené — Nárok na vyplácení odměny za pracovní pohotovost“)

4

2010/C 234/07

Věc C-334/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. července 2010 — Evropská komise v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Vlastní zdroje Unie — Odmítnutí poskytnout Unii vlastní zdroje odpovídající některým protiprávním celním povolením — Vyšší moc — Podvodné jednání celních orgánů — Odpovědnost členských států — Bezvadnost zapsání stanovených nároků na zvláštní účty“)

5

2010/C 234/08

Věc C-393/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 1. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Itálie) — Emanuela Sbarigia v. Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma („Vnitrostátní právní předpisy upravující otevírací a uzavírací dobu lékáren — Výjimečné povolení — Pravomoc příslušných orgánů rozhodnout“)

6

2010/C 234/09

Věc C-407/08 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 1. července 2010 — Knauf Gips KG, dříve Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Kartelové dohody — Sádrokartonové desky — Přístup ke spisu — Důkazní prostředek v neprospěch a ve prospěch — Pojem „podnik“ — Hospodářská jednotka — Společnost odpovědná za jednání hospodářské jednotky — Argument poprvé uvedený v průběhu soudního řízení“)

6

2010/C 234/10

Věc C-428/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank 's-Gravenhage — Nizozemí) — Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH („Průmyslové a obchodní vlastnictví — Právní ochrana biotechnologických vynálezů — Směrnice 98/44/ES — Článek 9 — Patent na výrobek obsahující genetickou informaci nebo spočívající v genetické informaci — Materiál zahrnující výrobek — Ochrana — Podmínky“)

7

2010/C 234/11

Věc C-442/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 1. července 2010 — Evropská komise v. Spolková republika Německo („Nesplnění povinnosti státem — Dohoda o přidružení EHS-Maďarsko — Kontrola po propuštění zboží — Nedodržení pravidel původu — Rozhodnutí orgánů vývozního státu — Soudní opravný prostředek — Kontrolní mise Komise — Cla — Dodatečný výběr — Vlastní zdroje — Poskytnutí — Úroky z prodlení“)

8

2010/C 234/12

Spojené věci C-447/08 a C-448/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 8. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Svea hovrätt — Švédsko) — trestní řízení proti Otto Sjöbergovi (C-447/08) a Andersu Gerdinovi (C-448/08) („Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Provozování hazardních her prostřednictvím internetu — Propagace her organizovaných v jiných členských státech — Činnosti vyhrazené veřejnoprávním nebo neziskovým organizacím — Trestní sankce“)

8

2010/C 234/13

Věc C-471/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Helsingin käräjäoikeus — Finsko) — Sanna Maria Parviainen v. Finnair Oyj („Sociální politika — Směrnice 92/85/EHS — Ochrana bezpečnosti a zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň — Článek 5 odst. 2 a čl. 11 bod 1 — Zaměstnankyně dočasně převedená na jiné pracovní místo po dobu svého těhotenství — Povinné převedení z důvodu rizika pro její bezpečnost nebo zdraví nebo pro bezpečnost nebo zdraví jejího dítěte — Nižší odměna než průměrná odměna vyplácená před tímto převedením — Předchozí odměna složená ze základní mzdy a různých příplatků — Výpočet mzdy, na kterou má těhotná zaměstnankyně nárok po dobu svého dočasného převedení“)

9

2010/C 234/14

Věc C-526/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. června 2010 — Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství („Nesplnění povinnosti státem — Přípustnost — Non bis in idem — Překážka věci rozsouzené — Články 226 ES a 228 ES — Článek 29 jednacího řádu — Jednací jazyk — Směrnice 91/676/EHS — Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů — Neslučitelnost vnitrostátních opatření s pravidly upravujícími období, podmínky a techniky používání hnojiv — Minimální kapacita pro skladování hnoje — Zákaz používání hnojiv na velmi strmých pozemcích — Techniky umožňující zajistit jednotné a efektivní používání hnojiv“)

10

2010/C 234/15

Věc C-558/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemsko) — Portakabin Ltd, Portakabin BV v. Primakabin BV („Ochranné známky — Reklama na internetu prostřednictvím klíčových slov („keyword advertising“) — Směrnice 89/104/EHS — Články 5 až 7 — Zobrazování inzerce prostřednictvím klíčového slova totožného s ochrannou známkou — Zobrazování inzerce prostřednictvím klíčových slov přebírajících ochrannou známku s „drobnými pravopisnými chybami“ — Reklama na použité zboží — Zboží vyráběné a uváděné na trh majitelem ochranné známky — Vyčerpání práv z ochranné známky — Umístění etiket, na kterých je uveden název dalšího prodejce a odstranění etiket, na kterých je uvedena ochranná známka — Reklama prováděná prostřednictvím ochranné známky jiné osoby na použité zboží, které kromě zboží vyrobeného majitelem ochranné známky zahrnuje i zboží s jiným původem“)

10

2010/C 234/16

Věc C-35/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 1. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione — Itálie) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate v. Paolo Speranza („Nepřímé daně — Daň ze zvýšení základního kapitálu — Článek 4 odst. 1 písm. c) směrnice 69/335/EHS — Vnitrostátní právní úprava ukládající daň ze zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti — Solidární zdanění přijímající společnosti a notáře — Neexistence skutečného kapitálového vkladu — Omezení způsobů dokazování“)

11

2010/C 234/17

Věc C-99/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 1. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Najwyższy — Polská republika) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej („Telekomunikační služby — Směrnice 2002/22/ES — Článek 30 odst. 2 — Přenositelnost telefonních čísel — Pravomoc vnitrostátních regulačních orgánů — Přímé zpoplatnění účastníků — Odrazující povaha — Zohlednění nákladů“)

12

2010/C 234/18

Věc C-233/09: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 1. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Antwerpen — Belgie) — Gerhard Dijkman, Maria Dijkman-Lavaleije v. Belgický stát („Volný pohyb služeb — Volný pohyb kapitálu — Přímé daně — Rozdílné zacházení podle místa investice nebo vkladu“)

13

2010/C 234/19

Věc C-246/09: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesarbeitsgericht Hamburg — Německo) — Susanne Bulicke v. Deutsche Büro Sevice GmbH („Směrnice 2000/78/ES — Články 8 a 9 — Vnitrostátní řízení směřující k prosazení dodržování povinností podle směrnice — Lhůta pro podání žaloby — Zásada rovnocennosti a zásada efektivity — Princip nesnížení předchozí úrovně ochrany“)

13

2010/C 234/20

Věc C-343/09: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 8. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Spojené království) — Afton Chemical Limited v. Secretary of State for Transport („Řízení o předběžné otázce — Platnost — Směrnice 2009/30/ES — Článek 1 odst. 8 — Směrnice 98/70/ES — Článek 8a — Znečištění ovzduší — Paliva — Používání kovových aditiv v palivech — Maximální hodnota obsahu methylcyklopentadienyl mangan trikarbonylu (MMT) — Označování — Studie dopadů — Zjevně nesprávné posouzení — Zásada obezřetnosti — Proporcionalita — Rovné zacházení — Právní jistota — Přípustnost“)

14

2010/C 234/21

Věc C-363/09: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. července 2010 — Evropská komise v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/414/EHS — Přípravky na ochranu rostlin — Žádost o povolení uvedení na trh — Ochrana údajů“)

15

2010/C 234/22

Věc C-550/09: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. června 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Düsseldorf — Německo) — trestní řízení proti E, F („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu — Společný postoj 2001/931/SZBP — Nařízení (ES) č. 2580/2001 — Články 2 a 3 — Zápis organizace na seznam osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů — Převod finančních prostředků získaných z výtěžků dobrovolných sbírek a prodeje publikací provedený členy organizace ve prospěch této organizace“)

15

2010/C 234/23

Věc C-211/10 PPU: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. července 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof — Rakousko) — Doris Povse v. Mauro Alpago („Soudní spolupráce v občanských věcech — Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti — Nařízení (ES) č. 2201/2003 — Neoprávněné odebrání/přemístění dítěte — Předběžná opatření týkající se „rozhodovací moci rodičů“ — Právo péče — Rozhodnutí nařizující navrácení dítěte — Výkon rozhodnutí — Příslušnost — Naléhavé řízení o předběžné otázce“)

16

2010/C 234/24

Věc C-517/08 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 15. dubna 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA v. Evropská komise, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Španělské království („Kasační opravný prostředek — Směrnice 91/414/EHS — Nezařazení endosulfanu do přílohy I uvedené směrnice — Zrušení registrací — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

17

2010/C 234/25

Věc C-39/09 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 22. března 2010 — Société des plantations de Mbanga SA (SPM) v. Rada Evropské unie, Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Článek 119 jednacího řádu Soudního dvora — Mimosmluvní odpovědnost Společenství — Společná organizace trhu v odvětví banánů — Dovozní režim banánů pocházejících ze zemí AKT do Společenství — Škoda, kterou údajně utrpěl nezávislý producent — Nedodržení pravidel hospodářské soutěže v oblasti společné zemědělské politiky — Porušení obecných právních zásad, zejména zásady řádné správy — Zjevně nepřípustný nebo zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

17

2010/C 234/26

Věc C-91/09: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. března 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Eis.de GmbH v. BBY Vertriebsgesellschaft mbH („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Ochranné známky — Internet — Reklama prostřednictvím klíčových slov („keyword advertising“) — Zobrazování inzerce konkurenta majitele ochranné známky prostřednictvím klíčového slova, které je totožné s uvedenou ochrannou známkou — Směrnice 89/104/EHS — Článek 5 odst. 1 písm. a)“)

18

2010/C 234/27

Věc C-193/09 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 4. března 2010 — Kaul GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Bayer AG („Kasační opravný prostředek — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ARCOL — Námitka majitele slovní ochranné známky Společenství CAPOL — Výkon rozsudku, který zrušuje rozhodnutí odvolacího senátu, ze strany OHIM — Právo být vyslechnut — Riziko záměny — Stupeň minimální podobnosti požadovaných ochranných známek — Zamítnutí pro zjevnou irelevanci nových skutečností předložených odvolacímu senátu — Články 8 odstavec 1 písm. b), 61 odst. 2, 63 odst. 6, 73 druhá věta a 74 odst. 2 nařízení č. 40/94“)

18

2010/C 234/28

Věc C-332/09 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 23. dubna 2010 — Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) v. Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Slovní ochranná známka FLUGBÖRSE — Řízení o neplatnosti — Datum rozhodné pro posouzení důvodu absolutní neplatnosti“)

19

2010/C 234/29

Věc C-451/09 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 12. května 2010 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia v. Rada Evropské unie, Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Mimosmluvní odpovědnost — Důkaz o původu ze Společenství produktů vylovených lodí náležející společnosti založené podle řeckého práva — Nepřijetí ustanovení, která by umožnila celním orgánům členských států přijmout dokumenty vydané třetím státem, jiné než dokument T2M“)

19

2010/C 234/30

Věc C-514/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. prosince 2009 Hubertem Ségaudem proti usnesení Soudu prvního stupně (šestého senátu) vydanému dne 29. října 2009 ve věci T-249/09, Ségaud v. Komise

20

2010/C 234/31

Věc C-214/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesarbeitsgericht Hamm (Německo) dne 4. května 2010 — KHS AG v. Winfried Schulte

20

2010/C 234/32

Věc C-244/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 19. května 2010 — Mesopotamia Broadcast A/S METV v. Spolková republika Německo

20

2010/C 234/33

Věc C-245/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht dne 19. května 2010 — ROJ TV A/S v. Spolková republika Německo

21

2010/C 234/34

Věc C-250/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 20. května 2010 — Haltergemeinschaft LBL GbR v. Hauptzollamt Düsseldorf

21

2010/C 234/35

Věc C-263/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Gorj (Rumunsko) dne 27. května 2010 — Iulian Andrei Nisipeanu v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu — Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

22

2010/C 234/36

Věc C-271/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State dne 31. května 2010 — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) v. Belgický stát

22

2010/C 234/37

Věc C-280/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polská republika) dne 4. června 2010 — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna v. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

23

2010/C 234/38

Věc C-281/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. června 2010 PepsiCo, Inc. proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 18. března 2010 ve věci T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), PepsiCo, Inc.

23

2010/C 234/39

Věc C-282/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 7. června 2010 — Maribel Dominguez v. Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

24

2010/C 234/40

Věc C-283/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunsko) dne 7. června 2010 — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) v. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A

25

2010/C 234/41

Věc C-299/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial de Amares (Portugalsko) dne 17. června 2010 — Cristiano Marques Vieira v. Companhia de Seguros Tranquilidade S.A.

25

2010/C 234/42

Věc C-300/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalsko) dne 17. června 2010 — Vítor Hugo Marques Almeida v. Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A., Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

26

2010/C 234/43

Věc C-305/10: Žaloba podaná dne 25. června 2010 — Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

26

2010/C 234/44

Věc C-310/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curte de Apel Bacău (Rumunsko) dne 29. června 2010 — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești v. Ștefan Agafiței a další

27

2010/C 234/45

Věc C-316/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 1. července 2010 — Danske Svineproducenter v. Justitsministeriet

28

2010/C 234/46

Věc C-342/10: Žaloba podaná dne 7. července 2010 — Evropská komise v. Finská republika

28

2010/C 234/47

Věc C-343/10: Žaloba podaná dne 7. července 2010 — Evropská komise v. Španělské království

29

2010/C 234/48

Věc C-349/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. července 2010 Claro, S.A. proti rozsudku Tribunálu (pátému senátu) vydanému dne 28. dubna 2010 ve věci T-225/09 Claro, S.A. v. OHIM a Telefónica, S.A.

29

2010/C 234/49

Věc C-566/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 25. února 2010 — Evropský parlament v. Rada Evropské unie

30

2010/C 234/50

Věc C-572/08: Usnesení předsedy prvního senátu Soudního dvora ze dne 6. května 2010 — Evropská komise v. Italská republika

30

2010/C 234/51

Věc C-147/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 29. dubna 2010 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Wien — Rakousko) — Ronald Seunig v. Maria Hölzel

30

 

Tribunál

2010/C 234/52

Věc T-331/06: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2010 — Evropaïki Dynamiki v. EEA („Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení EEA — Poskytování konzultačních služeb v oblasti informačních technologií — Odmítnut nabídky — Žaloba na neplatnost — Pravomoc Tribunálu — Zadávací kritéria stanovená v zadávací dokumentaci — Podpůrná kritéria — Zjevně nesprávné posouzení — Povinnost uvést důvody, na nichž se rozhodnutí zakládá“)

31

2010/C 234/53

Věc T-12/08 P-RENV-RX: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2010 — M v. EMA („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Přezkum rozsudku Tribunálu — Věc, ve které soudní řízení dovoluje rozhodnout“)

31

2010/C 234/54

Věc T-85/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2010 — Exalation v. OHIM (Vektor-Lycopin) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Vektor-Lycopin — Absolutní důvody pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

32

2010/C 234/55

Věc T-160/08 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2010 — Komise v. Putterie-De-Beukelaer („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Zrušení v prvním stupni posudku o vývoji služebního postupu — Hodnocený rok 2005 — Použitelná právní úprava — Oddíl „Potenciál“ — Posudkové řízení — Osvědčovaní řízení“)

32

2010/C 234/56

Věc T-385/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2010 — Trautwein v. OHIM (Ztvárnění psa) („Ochranná známka Společenství — Přihláška ochranné známky Společenství ztvárňující psa — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

32

2010/C 234/57

Věc T-386/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2010 — Trautwein v. OHIM (Ztvárnění koně) („Ochranná známka Společenství — Přihláška ochranné známky Společenství ztvárňující koně — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

33

2010/C 234/58

Věc T-396/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2010 — Freistaat Sachsen a Land Sachsen — Anhalt v. Komise („Státní podpory — Podpory na vzdělávání — Rozhodnutí prohlašující podporu za zčásti slučitelnou a zčásti neslučitelnou se společným trhem — Nezbytnost podpory — Pozitivní externality — Povinnost uvést odůvodnění“)

33

2010/C 234/59

Věc T-430/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2010 — Grain Millers v. OHIM — Grain Millers (GRAIN MILLERS) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška ochranné známky Společenství GRAIN MILLERS — Starší obchodní název Grain Millers a jeho zobrazení — Částečné zamítnutí přihlášky — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009)“)

34

2010/C 234/60

Věc T-510/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2010 — Toqueville v. OHIM — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13) („Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Společenství TOCQUEVILLE 13 — Nedodržení lhůty pro podání odvolání proti rozhodnutí o zrušení — Žádost o navrácení do původního stavu — Článek 78 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní článek 81 nařízení (ES) č. 207/2009)“)

34

2010/C 234/61

Věc T-30/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2010 — Engelhorn v. OHIM — The Outdoor Group (peerstorm) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství peerstorm — Starší slovní ochranná známka Společenství PETER STORM a starší národní slovní ochranná známka PETER STORM — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) — Skutečné užívání starších ochranných známek — Článek 15 a čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní článek 15 a čl. 42 odst. 2 nařízení 207/2009)“)

35

2010/C 234/62

Věc T-368/09 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2010 — Sevenier v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Odstoupení — Zamítavé rozhodnutí Komise přijmout zpětvzetí odstoupení a předložit věc výboru pro otázky invalidity — Lhůta pro podání stížnosti — Opožděnost — Neexistence omluvitelného omylu“)

35

2010/C 234/63

Věc T-570/08: Usnesení Tribunálu ze dne 14. července 2010 — Deutsche Post v. Komise („Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Příkaz k poskytnutí informací — Akt, který není napadnutelný žalobou — Nepřípustnost“)

35

2010/C 234/64

Věc T-571/08: Usnesení Tribunálu ze dne 14. července 2010 — Německo v. Komise („Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Uložení povinnosti poskytnout informace — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“)

36

2010/C 234/65

Věc T-166/09 P: Usnesení Tribunálu ze dne 8. července 2010 — Marcuccio v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Předkládací usnesení — Rozhodnutí, které nemůže být předmětem kasačního opravného prostředku — Žaloba na náhradu škody — Postup před zahájením soudního řízení — Vady řízení — Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

36

2010/C 234/66

Věc T-349/09: Usnesení Tribunálu ze dne 6. července 2010 — PAGO International v. OHIM — Tirol Milch (Pago) („Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení práv — Zrušení rozhodnutí odvolacího senátu — Bezpředmětnost sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

37

2010/C 234/67

Věc T-401/09: Usnesení Tribunálu ze dne 6. července 2010 — Marcuccio v. Soudní dvůr („Žaloba na neplatnost — Zamítnutí žádosti o náhradu škody Soudním dvorem — Žaloba na náhradu škody — Doručení kasačního opravného prostředku bývalému zástupci žalobce — Neexistence újmy — Žaloba, která je částečně zjevně nepřípustná a částečně zjevně právně nepodložená“)

37

2010/C 234/68

Věc T-84/10 R a T-223/10 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 25. června 2010 — Regione Puglia v. Komise („Předběžná opatření — Rozhodnutí o snížení finanční podpory Společenství — Oznámení o dluhu — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“)

38

2010/C 234/69

Věc T-177/10 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 9. července 2010 — Alcoa Trasformazioni v. Komise („Předběžné opatření — Státní podpory — Preferenční sazby za dodávky elektřiny — Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou se společným trhem a nařizující její navrácení — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“)

38

2010/C 234/70

Věc T-211/10: Usnesení Tribunálu ze dne 8. července 2010 — Strålfors v. OHIM (ID SOLUTIONS) („Žaloba na neplatnost — Žaloba — Formální náležitosti — Zjevná nepřípustnost“)

38

2010/C 234/71

Věc T-212/10: Usnesení Tribunálu ze dne 8. července 2010 — Strålfors v. OHIM (IDENTIFICATION SOLUTIONS) („Žaloba na neplatnost — Žaloba — Formální náležitosti — Zjevná nepřípustnost“)

39

2010/C 234/72

Věc T-210/10: Žaloba podaná dne 5. května 2010 — Condé v. Rada

39

2010/C 234/73

Věc T-243/10: Žaloba podaná dne 26. května 2010 — Rungis express v. OHIM — Žito (MARESTO)

40

2010/C 234/74

Věc T-258/10: Žaloba podaná dne 10. června 2010 — France Télécom v. Komise

40

2010/C 234/75

Věc T-259/10: Žaloba podaná dne 8. června 2010 — Ax v. Rada

41

2010/C 234/76

Věc T-267/10: Žaloba podaná dne 16. června 2010 — Land Wien v. Komise

42

2010/C 234/77

Věc T-269/10: Žaloba podaná dne 14. června 2010 — LIS v. Komise

42

2010/C 234/78

Věc T-274/10: Žaloba podaná dne 22. června 2010 — Suez Environnement a Lyonnaise des eaux France v. Komise

43

2010/C 234/79

Věc T-275/10: Žaloba podaná dne 22. června 2010 — mPAY24 GmbH v. OHIM — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

44

2010/C 234/80

Věc T-276/10: Žaloba podaná dne 22. června 2010 — El Coto De Rioja v. OHIM — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)

45

2010/C 234/81

Věc T-279/10: Žaloba podaná dne 21. června 2010 — K-Mail Order v. OHIM — IVKO (MEN’Z)

45

2010/C 234/82

Věc T-280/10: Žaloba podaná dne 25. června 2010 — Milux v. OHIM (ANEURYSMCONTROL)

46

2010/C 234/83

Věc T-281/10: Žaloba podaná dne 25. června 2010 — Milux v. OHIM (APPETITECONTROL)

47

2010/C 234/84

Věc T-282/10: Žaloba podaná dne 25. června 2010 — Milux v. OHIM (STOMACONTROL)

47

2010/C 234/85

Věc T-283/10: Žaloba podaná dne 25. června 2010 — Milux v. OHIM (BMICONTROL)

48

2010/C 234/86

Věc T-284/10: Žaloba podaná dne 25. června 2010 — Milux v. OHIM (IMPLANTCONTROL)

48

2010/C 234/87

Věc T-285/10: Žaloba podaná dne 25. června 2010 — Milux v. OHIM (CHEMOCONTROL)

49

2010/C 234/88

Věc T-287/10: Žaloba podaná dne 25. června 2010 — Unilever España a Unilever v. OHIM — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)

49

2010/C 234/89

Věc T-290/10: Žaloba podaná dne 30. června 2010 — Sports Warehouse v. OHIM (TENNIS WAREHOUSE)

50

2010/C 234/90

Věc T-291/10: Žaloba podaná dne 26. června 2010 — Martin v. Komise

51

2010/C 234/91

Věc T-295/10: Žaloba podaná dne 7. července 2010 — Camara v. Rada

51

2010/C 234/92

Věc T-299/10: Žaloba podaná dne 15. července 2010 — Babcock Noell GmbH v. Evropský společný podnik pro ITER a rozvoj termonukleární energie

52

2010/C 234/93

Věc T-178/06: Usnesení Tribunálu ze dne 29. června 2010 — Bavaria v. Rada

53

2010/C 234/94

Věc T-286/07: Usnesení Tribunálu ze dne 30. června 2010 — Torres v. OHIM — Torres de Anguix (A TORRES de ANGUIX)

53

2010/C 234/95

Věc T-115/08: Usnesení Tribunálu ze dne 29. června 2010 — Gourmet Burger Kitchen v. OHIM (GOURMET BURGER KITCHEN)

54

2010/C 234/96

Věc T-121/09: Usnesení Tribunálu ze dne 13. července 2010 — Al Shanfari v. Rada a Komise

54

2010/C 234/97

Věc T-361/09: Usnesení Tribunálu ze dne 30. června 2010 — Centraal bureau voor de statistiek v. Komise

54

2010/C 234/98

Věc T-112/10: Usnesení Tribunálu ze dne 5. července 2010 — Prionics v. Komise a EFSA

54

 

Soud pro veřejnou službu

2010/C 234/99

Věc F-64/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. července 2010 — Bergström v. Komise („Veřejná služba — Jmenování — Dočasní zaměstnanci jmenovaní úředníky — Kandidáti zapsaní na seznam kandidátů vhodných pro přijetí před vstupem v platnost nového služebního řádu — Přechodná pravidla o zařazování do tříd při přijímání — Zařazování do tříd podle nových, méně příznivých pravidel — Článek 5 odst. 4 a článek 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu“)

55

2010/C 234/00

Věc F-67/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. července 2010 — Lesniak v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Jmenování — Dočasní zaměstnanci jmenovaní úředníky — Žadatelé zapsaní na seznam kandidátů vhodných na přijetí před vstupem nového služebního řádu v platnost — Přechodná pravidla pro zařazení do platového stupně při přijetí — Zařazení do platového stupně podle nových, méně výhodných, pravidel — Článek 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu“)

55

2010/C 234/01

Věc F-139/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. července 2010 — Kurrer v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Dočasní zaměstnanci jmenovaní úředníky — Žadatelé o pracovní místo zapsaní na seznam kandidátů vhodných na přijetí před vstupem nového služebního řádu v platnost — Přechodná pravidla o zařazení do platové třídy při přijetí do zaměstnání — Zařazení do platové třídy na základě nových méně příznivých pravidel — Článek 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu“)

56

2010/C 234/02

Věc F-53/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (pléna) ze dne 5. května 2010 — Bouillez a další v. Rada („Veřejná služba — Úředníci — Povyšování — Hodnocený rok 2007 — Právní zájem na podání žaloby — Rozhodnutí o povýšení — Seznam povýšených úředníků — Srovnání zásluh — Kritérium úrovně vykonávaných úkolů — Návrh na zrušení rozhodnutí o povýšení — Vyváženost zájmů“)

56

2010/C 234/03

Věc F-89/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 24. února 2010 — P v. Parlament („Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Evropský parlament — Propuštění — Ztráta důvěry“)

57

2010/C 234/04

Věc F-2/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 24. února 2010 — Menghi v. ENISA („Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Propuštění po uplynutí zkušební doby — Morální obtěžování“)

57

2010/C 234/05

Věc F-55/09: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 11. května 2010 — Maxwell v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Dočasné přidělení v zájmu služby — Pracovní volno z osobních důvodů — Výdaje na ubytování a vzdělání — Žaloba na náhradu škody — Odpovědnost za zaviněné protiprávní jednání — Bezdůvodné obohacení“)

57

2010/C 234/06

Věc F-78/09: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 22. června 2010 — Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Žaloba na náhradu škody — Náhrada nákladů — Námitka nevyčerpání jiných opravných prostředků — Zjevná nepřípustnost“)

58

2010/C 234/07

Věc F-34/10: Žaloba podaná dne 26. května 2010 — Arango Jaramillo a další v. EIB

58


CS

 

Top