Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:051:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 51, 27. únor 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.051.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 51

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
27. února 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2010/C 051/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 37, 13.2.2010

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2010/C 051/02

Věc C-284/05: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. prosince 2009 — Evropská komise v. Finská republika („Nesplnění povinnosti státem — Osvobození dovozu vojenské výzbroje od cla“)

2

2010/C 051/03

Věc C-294/05: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. prosince 2009 — Evropská komise v. Švédské království („Nesplnění povinnosti státem — Osvobození dovozu vojenské výzbroje a zboží dvojího užití, civilního a vojenského, od cla“)

3

2010/C 051/04

Věc C-372/05: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. prosince 2009 — Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo („Nesplnění povinnosti státem — Osvobození dovozu vojenské výzbroje od cla“)

3

2010/C 051/05

Věc C-387/05: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. prosince 2009 — Evropská komise v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Osvobození dovozu materiálu dvojího užití, civilního a vojenského, od cla“)

4

2010/C 051/06

Věc C-409/05: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. prosince 2009 — Evropská komise v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Osvobození dovozu vojenské výzbroje od cla“)

5

2010/C 051/07

Věc C-461/05: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. prosince 2009 — Evropská komise v. Dánské království („Nesplnění povinnosti státem — Osvobození dovozu vojenské výzbroje od cla“)

5

2010/C 051/08

Věc C-239/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. prosince 2009 — Evropská komise v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Osvobození dovozu vojenské výzbroje od cla“)

6

2010/C 051/09

Věc C-45/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 23. prosince 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Brusel — Belgie) — Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck v. Commissie voor het Bank-, Financie-en Assurantiewezen (CBFA) („Směrnice 2003/6 — Obchodování zasvěcených osob — Použití důvěrných informací — Sankce — Podmínky“)

6

2010/C 051/10

Věc C-227/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. prosince 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Salamanca — Španělsko) — Eva Martín Martín v. EDP Editores SL („Směrnice 85/577/EHS — Článek 4 — Ochrana spotřebitele — Smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory — Právo odstoupit od smlouvy — Povinnost dodavatele uvést poučení — Neplatnost smlouvy — Vhodná opatření“)

7

2010/C 051/11

Věc C-248/08: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. prosince 2009 — Evropská komise v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Nařízení (ES) č. 1774/2002 — Článek 4 odst. 2 písm. a) a c), čl. 5 odst. 2 písm. c), čl. 6 odst. 2 písm. b), články 10 až 15, 17, 18 a 26 — Vedlejší produkty živočišného původu — Odpady — Zahrabávání bez předchozího zpracování — Nedostatečné úřední kontroly — Zařízení pro bezpečné zacházení s vedlejšími produkty živočišného původu — Provoz — Neudělení povolení — Spalování specifikovaných rizikových materiálů — Neexistence vhodných postupů“)

8

2010/C 051/12

Věc C-305/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 23. prosince 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato — Itálie) — Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) v. Regione Marche („Veřejné zakázky na služby — Směrnice 2004/18 — Pojmy „zhotovitel“, „dodavatel“ a „poskytovatel služeb“ — Pojem „hospodářský subjekt“ — Univerzity a výzkumné ústavy — Uskupení („konsorcium“) univerzit a orgánů státní správy — Hlavní neziskový účel podle stanov — Povolení účasti v řízení o zadání veřejné zakázky“)

8

2010/C 051/13

Věc C-376/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 23. prosince 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Itálie) — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl v. Comune di Milano („Veřejné zakázky na stavební práce — Směrnice 2004/18/ES — Články 43 ES a 49 ES — Zásada rovného zacházení — Skupiny podniků — Zákaz účasti „consorzio stabile“ („stálého konsorcia“) a společnosti, která je jeho členem, jakožto soutěžitelů na téže zakázce“)

9

2010/C 051/14

Spojené věci C-410/08 až C-412/08: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. prosince 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Baden-Württemberg — Německo) — Swiss Caps AG v. Hauptzollamt Singen („Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Sazební zařazení — Čísla 1515, 1517, 2106 a 3004 — Želatinové kapsle — Rybí olej, olej z pšeničných klíčků a z černuchy seté (černý kmín) — Pojem „obal“ “)

9

2010/C 051/15

Věc C-455/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 23. prosince 2009 — Evropská komise v. Irsko („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 89/665/EHS a 92/13/EHS — Veřejné zakázky na dodávky a stavební práce — Přezkum rozhodnutí o zadání zakázky — Záruka účinného přezkumu — Minimální lhůta, kterou je třeba dodržet mezi doručením rozhodnutí o zadání zakázky vyloučeným uchazečům a podpisem smlouvy ohledně této zakázky“)

10

2010/C 051/16

Věc C-505/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 17. prosince 2009 — Evropská komise v. Spolková republika Německo („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2005/36/ES — Uznávání odborných kvalifikací — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

11

2010/C 051/17

Věc C-586/08: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 17. prosince 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Itálie) — Angelo Rubino v. Ministero dell'Università e della Ricerca („Směrnice 2005/36/ES — Uznávání diplomů — Pojem („regulované povolání“) — Výběr předem vymezeného počtu osob na základě srovnávacího hodnocení, který uděluje doklad o kvalifikaci s časově omezenou platností — Vnitrostátní vědecká způsobilost — Univerzitní profesor“)

11

2010/C 051/18

Věc C-120/09: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. prosince 2009 — Evropská komise v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 1999/31/ES — Ukládání odpadů na skládky — Pojmy „podzemní úložiště“, „skládkový plyn“ a „eluát“ — Povinnost stanovit krizové hodnoty, při jejichž překročení lze mít za to, že skládka má významný nepříznivý účinek na jakost podzemních vod — Neprovedení do práva Valonského regionu ve stanovené lhůtě“)

12

2010/C 051/19

Spojené věci C-450/07 a C-451/07: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 9. listopadu 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Itálie) — Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei Titolari di Farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07) v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Směrnice 89/105/EHS — Průhlednost opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků — Článek 4 — Zmrazení cen — Snížení cen“)

12

2010/C 051/20

Věc C-281/08 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 24. listopadu 2009 — Landtag Schleswig-Holstein v. Komise Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Žaloba na neplatnost — Přístup k dokumentům — Procesní způsobilost regionálního parlamentu“)

13

2010/C 051/21

Věc C-353/08: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 9. listopadu 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Itálie) — A. Menarini — Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, FIRMA Srl, Laboratori Guidotti SpA, Menarini International Operatins Luxembourg SA, Instituto Lusofarmaco d'Italia SpA, Malesi Istituto Farmacobiologico SpA v. Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Směrnice 89/105 EHS — Průhlednost opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků — Čl. 4 odst. 1 — Zmrazení cen — Snížení cen)“)

13

2010/C 051/22

Věc C-553/08 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 2. prosince 2009 — Powerserv Personalservice GmbH, dříve Manpower Personalservice GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Manpower Inc. („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 7 odst. 1 písm. c) a čl. 51 odst. 1 a 2 — Návrh na prohlášení neplatnosti — Vzájemný kasační opravný prostředek — Slovní ochranná známka Společenství MANPOWER — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Rozlišovací způsobilost získaná užíváním“)

14

2010/C 051/23

Spojené věci C-561/08 P a C-4/09 P: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Gerasimos Potamianos (C-561/08 P), Gerasimos Potamianos v. Komise Evropských společenství (C-4/09 P) („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Dočasný zaměstnanec — Neprodloužení smlouvy na dobu určitou — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení“)

15

2010/C 051/24

Věc C-85/09 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 29. října 2009 — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda v. Komise Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Mimosmluvní odpovědnost — Návrh na náhradu škody vzniklé z důvodu různých opomenutí ze strany Komise při uplatnění směrnice 93/42/EHS — Neexistence příčinné souvislosti mezi tvrzenými opomenutími a škodou vzniklou navrhovatelce při uvedení vadných digitálních teploměrů na trh — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

15

2010/C 051/25

Věc C-143/09: Usnesení Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. září 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Bíróság — Maďarská republika) — Pannon GSM Távközlési Rt. v. Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Přistoupení k Evropské unii — Směrnice 2002/22/ES — Časová působnost — Příslušnost Soudního dvora“)

16

2010/C 051/26

Věc C-198/09: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 9. listopadu 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Itálie) — IFB Stroder Srl v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) („Článek 104 odstavec 3 první pododstavec jednacího řádu — Směrnice 89/105/ES — Průhlednost opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků — Článek 4 — Zmrazení cen — Snížení cen“)

16

2010/C 051/27

Věc C-333/09: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 27. listopadu 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil de prud'hommes de Caen — Francie) — Sophie Noël v. SCP Brouard Daude, likvidátor pověřený soudní likvidací Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d'Étude AGS IDF EST („Řízení o předběžné otázce — Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod — Mezinárodní pakt o občanských a politických právech — Zásada rovného zacházení — Propuštění z hospodářských důvodů — Chybějící souvislost s právem Společenství — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“)

17

2010/C 051/28

Věc C-443/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Ordinario di Cosenza (Itálie) dne 13. listopadu 2009 — C.C.I.A.A. di Cosenza v. Grillo Star srl Fallimento

18

2010/C 051/29

Věc C-504/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2009 Evropskou komisí proti rozsudku Soudu prvního stupně vydanému dne 23. září 2009 ve věci T-183/07, Polsko v. Komise

18

2010/C 051/30

Věc C-517/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (Belgie) dne 11. prosince 2009 — RTL Belgium SA (dříve TVI SA) v. Conseil supérieur de l'audiovisuel

19

2010/C 051/31

Věc C-522/09: Žaloba podaná dne 15. prosince 2009 — Evropská komise v. Rumunsko

20

2010/C 051/32

Věc C-525/09: Žaloba podaná dne 17. prosince 2009 — Evropská komise v. Portugalská republika

21

2010/C 051/33

Věc C-526/09: Žaloba podaná dne 17. prosince 2009 — Evropská komise v. Portugalská republika

21

2010/C 051/34

Věc C-529/09: Žaloba podaná dne 18. prosince 2009 — Evropská komise v. Španělské království

21

2010/C 051/35

Věc C-531/09: Žaloba podaná dne 18. prosince 2009 — Evropská komise v. Portugalská republika

22

2010/C 051/36

Věc C-532/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2009 Vladimirem Ivanovem proti usnesení Soudu prvního stupně (třetího senátu) vydanému dne 30. září 2009 ve věci T-166/08, Ivanov v. Komise

22

2010/C 051/37

Věc C-533/09: Žaloba podaná dne 18. prosince 2009 — Evropská komise v. Portugalská republika

23

2010/C 051/38

Věc C-538/09: Žaloba podaná dne 21. prosince 2009 — Evropská komise v. Belgické království

23

2010/C 051/39

Věc C-539/09: Žaloba podaná dne 21. prosince 2009 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

24

2010/C 051/40

Věc C-540/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Regeringsrätten (Švédsko) dne 21. prosince 2009 — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp v. Skatteverket

24

2010/C 051/41

Věc C-544/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. prosince 2009 Spolkovou republikou Německo proti rozsudku Tribunálu Evropské unie (sedmého senátu) vydanému dne 6. října 2009 ve věci T-21/06, Spolková republika Německo v. Komise Evropských společenství

25

2010/C 051/42

Věc C-553/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. prosince 2009 společností BCS SpA proti rozsudku Soudu prvního stupně (osmého senátu) vydanému dne 28. října 2009 ve věci T-137/08, BCS SpA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

26

2010/C 051/43

Věc C-40/10: Žaloba podaná dne 25. ledna 2010 — Evropská komise v. Rada Evropské unie

27

2010/C 051/44

Věc C-466/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Kyperská republika

27

2010/C 051/45

Věc C-544/08: Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 4. prosince 2009 — Evropská komise v. Česká republika

27

2010/C 051/46

Věc C-548/08: Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 12. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Švédské království

28

2010/C 051/47

Věc C-15/09: Usnesení předsedy pátého senátu Soudního dvora ze dne 26. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Česká republika

28

2010/C 051/48

Věc C-42/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 2. prosince 2009 — Evropská komise v. Italská republika

28

2010/C 051/49

Věc C-171/09: Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 2. prosince 2009 — Komise Evropských společenství v. Francouzská republika

28

2010/C 051/50

Věc C-183/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 30. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika

28

2010/C 051/51

Věc C-184/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 20. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království

28

2010/C 051/52

Věc C-192/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Nizozemské království

28

2010/C 051/53

Věc C-206/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 18. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Italská republika

29

2010/C 051/54

Věc C-207/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 7. prosince 2009 — Evropská komise v. Slovenská republika

29

2010/C 051/55

Věc C-220/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 12. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Maltská republika

29

2010/C 051/56

Věc C-252/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 19. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

29

 

Tribunál

2010/C 051/57

Věc T-355/04 a T-446/04: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. ledna 2010 — Co-Frutta v. Komise („Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se trhu Společenství v oblasti dovozu banánů — Konkludentní odepření přístupu následované odepřením výslovným — Žaloba na neplatnost — Přípustnost — Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů třetí osoby — Dodržování lhůt — Předchozí souhlas členského státu — Povinnost uvést odůvodnění“)

30

2010/C 051/58

Věc T-252/07, 271/07 a 272/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. ledna 2010 — Sungro a další v. Rada a Komise („Mimosmluvní odpovědnost — Společná zemědělská politika — Změna režimu podpor Společenství pro bavlnu — Hlava IV kapitola 10a nařízení (ES) č. 1782/2003, zavedená článkem 1 bodem 20 nařízení (ES) č. 864/2004 — Zrušení předmětných ustanovení rozsudkem Soudního dvora — Příčinná souvislost“)

30

2010/C 051/59

Věc T-460/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. ledna 2010 — Nokia v. OHIM — Medion (LIFE BLOG) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství LIFE BLOG — Starší národní slovní ochranná známka LIFE — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) — Částečné zamítnutí zápisu“)

31

2010/C 051/60

Věc T-355/08 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. ledna 2010 — De Fays v. Komise („Kasační opravný prostředek — Incidenční kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Dovolená — Volno z důvodu nemoci — Neomluvená nepřítomnost konstatovaná na základě lékařské prohlídky — Snížení nároků na dovolenou za kalendářní rok — Ztráta nároku na odměnu“)

31

2010/C 051/61

Věc T-254/08: Usnesení Tribunálu ze dne 22. prosince 2009 — Associazione Giùlemanidallajuve v. Komise („Údajná porušení článků 81 ES a 82 ES — Stížnost — Žaloba pro nečinnost — Stanovisko Komise k ukončení nečinnosti — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

32

2010/C 051/62

Věc T-71/09: Usnesení Tribunálu ze dne 5. ledna 2010 — Química Atlântica v. Komise („Žaloba pro nečinnost — Zaujetí stanoviska — Žaloba na náhradu škody — Článek 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Tribunálu — Nepřípustnost“)

32

2010/C 051/63

Věc T-95/09 R II: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 15. ledna 2010 — United Phosphorus v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Směrnice 91/414/EHS — Rozhodnutí o nezařazení napropamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414 — Prodloužení odkladu vykonatelnosti“)

32

2010/C 051/64

Věc T-446/09 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 8. ledna 2010 — Escola Superior Agrária de Coimbra v. Komise („Předběžné opatření — Program Life — Vrácení části vyplacených částek — Příkaz k navrácení — Oznámení o dluhu — Návrh na odklad provádění — Finanční újma — Výjimečné okolnosti — Neexistence naléhavosti“)

33

2010/C 051/65

Věc T-464/09: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2009 — Evropská komise v. New Acoustic Music a Anna Hildur Hildibrandsdottir

33

2010/C 051/66

Věc T-486/09: Žaloba podaná dne 4. prosince 2009 — Polsko v. Komise

34

2010/C 051/67

Věc T-498/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. prosince 2009 Petrus Kerstens proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. září 2009 ve věci F-102/07, Kerstens v. Komise

35

2010/C 051/68

Věc T-502/09: Žaloba podaná dne 11. prosince 2009 — Inovis v. OHIM — Sonaecom (INOVIS)

35

2010/C 051/69

Věc T-503/09: Žaloba podaná dne 16. prosince 2009 — Cybergun v. OHIM — Umarex Sportwaffen (AK 47)

36

2010/C 051/70

Věc T-505/09: Žaloba podaná dne 16. prosince 2009 — Carlyle v. OHIM — Mascha & Regner Consulting (CAFE CARLYLE)

36

2010/C 051/71

Věc T-506/09: Žaloba podaná dne 16. prosince 2009 — Carlyle v. OHIM — Mascha & Regner Consulting (THE CARLYLE)

37

2010/C 051/72

Věc T-513/09: Žaloba podaná dne 22. prosince 2009 — Baena Grupo v. OHIM — Neuman a Galdeano del Sel ((průmyslové) vzory)

37

2010/C 051/73

Věc T-514/09: Žaloba podaná dne 31. prosince 2009 — De Post v. Komise

38

2010/C 051/74

Věc T-515/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. prosince 2009 Luigim Marcucciem proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 7. října 2009 ve věci F-3/08, Marcuccio v. Komise

39

2010/C 051/75

Věc T-516/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. prosince 2009 Luigim Marcucciem proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 21. prosince 2009 ve věci F-122/07, Marcuccio v. Komise

40

2010/C 051/76

Věc T-517/09: Žaloba podaná dne 21. prosince 2009 — Alstom v. Komise

40

2010/C 051/77

Věc T-519/09: Žaloba podaná dne 23. prosince 2009 — Toshiba v. Komise

41

2010/C 051/78

Věc T-521/09: Žaloba podaná dne 21. prosince 2009 — Areva T&D v. Komise

42

2010/C 051/79

Věc T-522/09: Žaloba podaná dne 21. prosince 2009 — Gemmi Furs v. OHIM — Lemmi-Fashion (GEMMI)

43

2010/C 051/80

Věc T-523/09: Žaloba podaná dne 23. prosince 2009 — Smart Technologies v. OHIM (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH)

44

2010/C 051/81

Věc T-524/09: Žaloba podaná dne 24. prosince 2009 — Meredith v. OHIM (BETTER HOMES AND GARDENS)

44

2010/C 051/82

Věc T-528/09: Žaloba podaná dne 30. prosince 2009 — Hubei Xinyegang Steel v. Rada

45

2010/C 051/83

Věc T-2/10: Žaloba podaná dne 5. ledna 2010 — De Lucia v. OHIM — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)

45

2010/C 051/84

Věc T-4/10: Žaloba podaná dne 7. ledna 2010 — Al Saadi v. Komise

46

2010/C 051/85

Věc T-6/10: Žaloba podaná dne 11. ledna 2010 — Sviluppo Globale v. Komise

47

2010/C 051/86

Věc T-219/09: Usnesení Tribunálu ze dne 18. prosince 2009 — Balfe a další v. Parlament

48

2010/C 051/87

Věc T-245/09: Usnesení Tribunálu ze dne 5. ledna 2010 — Shell Hellas v. Komise

48

2010/C 051/88

Věc T-251/09: Usnesení Tribunálu ze dne 5. ledna 2010 — Société des Pétroles Shell v. Komise

48

2010/C 051/89

Věc T-438/09: Usnesení Tribunálu ze dne 14. prosince 2009 — Serifo v. Komise a Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

48


CS

 

Top