Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:011:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 11, 16. leden 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2010.011.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 11

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 53
16. ledna 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2010/C 011/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 312, 19.12.2009

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2010/C 011/02

Věc C-199/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Veřejné zakázky — Směrnice 93/38/EHS — Oznámení o vyhlášení zakázky — Vypracování studie — Kritéria pro automatické vyloučení — Kvalitativní kritéria výběru a kritéria pro zadání zakázky“)

2

2010/C 011/03

Věc C-154/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Šestá směrnice o DPH — Článek 2 a čl. 4 odst. 1, 2 a 5 — Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně — Osoby povinné k dani — Činnosti nebo plnění prováděná ‚registradores de la propiedad‘ jakožto správci jmenovanými výběrčími kancelářemi hypotekární služby — Hospodářské činnosti — Činnost vykonávaná nezávisle — Veřejnoprávní subjekty, které vykonávají činnosti v rámci výkonu veřejných funkcí — Porušení práva Společenství přičitatelné vnitrostátnímu soudu“)

2

2010/C 011/04

Věc C-192/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 12. listopadu 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus — Finsko) — TeliaSonera Finland Oyj v. iMEZ Ab („Odvětví telekomunikací — Elektronické komunikace — Směrnice 2002/19/ES — Článek 4 odst. 1 — Sítě a služby — Dohody o vzájemném propojení mezi telekomunikačními podniky — Povinnost vyjednávat v dobré víře — Pojem‚,operátor veřejných komunikačních sítí‘ — Články 5 a 8 — Pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů — Podnik bez významné tržní síly“)

3

2010/C 011/05

Věc C-351/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. listopadu 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundessozialgericht — Německo) — Christian Grimme v. Deutsche Angestellten-Krankenkasse („Volný pohyb osob — Člen představenstva akciové společnosti založené podle švýcarského práva, který vede její pobočku v Německu — Povinnost pojištění v rámci německého důchodového pojištění — Zproštění této povinnosti ve prospěch členů představenstva akciových společností založených podle německého práva“)

4

2010/C 011/06

Věc C-441/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 12. listopadu 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny — Polská republika) — Elektrownia Pątnów II sp. z o.o v. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu („Nepřímé daně z kapitálových vkladů — Půjčky poskytnuté kapitálové společnosti před přistoupením členského státu k Evropské unii — Vybírání daně z kapitálu podle vnitrostátního práva — Přeměna půjček na podíly po přistoupení členského státu k Evropské unii — Daň z kapitálu vybíraná ze zvýšení základního kapitálu — Bezprostřední použití nové právní úpravy“)

4

2010/C 011/07

Věc C-495/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 12. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 85/337/EHS — Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí — Povinnost odůvodnit rozhodnutí upustit od posouzení vlivů projektu na životní prostředí“)

5

2010/C 011/08

Věc C-554/08 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. listopadu 2009 — Le Carbone-Lorraine SA v. Komise Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Článek 81 ES a článek 53 Dohody o EHP — Trh výrobků z uhlíku a grafitu k elektrickým a mechanickým aplikacím — Článek 15 odst. 2 nařízení č. 17 — Stanovení výše pokuty — Závažnost protiprávního jednání — Spolupráce během správního řízení — Zásada osobní povahy sankcí — Rovné zacházení — Zásada proporcionality“)

5

2010/C 011/09

Věc C-564/08 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. listopadu 2009 — SGL Carbon AG v. Komise Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Článek 81 ES a článek 53 Dohody o EHP — Trh s výrobky na bázi uhlíku a grafitu pro elektrická a mechanická použití — Článek 15 odst. 2 nařízení č. 17 — Pokyny o metodě stanovování pokut — Obrat a podíl na příslušných trzích — Hodnota vlastní spotřeby — Zásada rovného zacházení — Zásada proporcionality“)

6

2010/C 011/10

Věc C-7/09: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 12. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2006/86/ES — Požadavky na sledovatelnost, oznamování závažných nežádoucích reakcí a účinků a některé technické požadavky na kódování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

6

2010/C 011/11

Věc C-12/09: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 12. listopadu 2009 — Komise Evropských společenství v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2006/17/ES — Technické požadavky na darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

7

2010/C 011/12

Věc C-506/07: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 3. září 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de La Coruña — Španělsko) — Lubricantes y Carburantes Galaicos, S. L. v. GALP Energía España SAU („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Článek 81 ES — Dohoda o výhradním zásobování pohonnými hmotami a jinými palivy mezi dodavatelem a provozovatelem čerpací stanice — Výjimka — Dohoda menšího významu — Nařízení (EHS) č. 1984/83 — Článek 12 odst. 2 — Nařízení (ES) č. 2790/1999 — Článek 4 písm. a) a čl. 5 písm. a) — Doba trvání výhradního zásobování — Stanovení prodejní ceny pro veřejnost“)

7

2010/C 011/13

Spojené věci C-404/08 a C-409/08: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. září 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Naumburg — Německo) — Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale v. Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt („Řízení o předběžné otázce — Zjevná nepřípustnost“)

8

2010/C 011/14

Věc C-415/08 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 23. září 2009 — Complejo Agrícola, SA v. Komise Evropských společenství, Španělské království („Kasační opravný prostředek — Ochrana přírodních stanovišť — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Rozhodnutí Komise — Žaloba na neplatnost podaná fyzickými nebo právnickými osobami — Přípustnost — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

9

2010/C 011/15

Věc C-421/08 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 23. září 2009 — Calebus, SA v. Komise Evropských společenství, Španělské království („Kasační opravný prostředek — Ochrana přírodních stanovišť — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Rozhodnutí Komise — Žaloba na neplatnost podaná fyzickými nebo právnickými osobami — Přípustnost — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

9

2010/C 011/16

Věc C-481/08 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 24. září 2009 — Alcon Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka BioVisc — Námitky majitele slovních ochranných známek Společenství a mezinárodních slovních ochranných známek PROVISC a DUOVISC — Zamítnutí námitek odvolacím senátem OHIM“)

10

2010/C 011/17

Věc C-501/08 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 24. září 2009 — Munícipio de Gondomar v. Komise Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Fond soudržnosti — Nařízení (ES) č. 1164/94 — Zrušení finančního pomoci Společenství — Žaloba na neplatnost — Přípustnost — Akty, které se žalobce bezprostředně a osobně dotýkají“)

10

2010/C 011/18

Věc C-520/08 P: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 24. září 2009 — HUP Uslugi Polska sp. z o.o. (dříve HP Temporärpersonalgesellschaft mbH) v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), Manpower Inc. („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 7 odst. 1 písm. b) až d) a g) — Návrh na prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství I.T.@MANPOWER“)

11

2010/C 011/19

Věc C-552/08 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 1. října 2009 — Agrar-Invest-Tatschl GmbH v. Komise Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Celní kodex — Článek 220 odst. 2 písm. b) — Následné vymáhání dovozního cla — Nezaúčtování dovozního cla podle dodatečného výměru — Oznámení dovozcům — Dobrá víra“)

11

2010/C 011/20

Věc C-297/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof te Amsterdam (Nizozemsko) dne 29. července 2009 — Trestní řízení proti X

11

2010/C 011/21

Věc C-345/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Centrale Raad van Beroep (Nizozemsko) dne 27. srpna 2009 — J. A. van Delft a další v. College van zorgverzekeringen

12

2010/C 011/22

Věc C-368/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Baranya Megyei Bíróság (Maďarsko) dne 14. září 2009 — Pannon Gép Centrum Kft. v. APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály

13

2010/C 011/23

Věc C-392/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Baranya Megyei Bíróság (Maďarsko) dne 5. října 2009 — Uszodaépítő Kft. v. APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály

13

2010/C 011/24

Věc C-393/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne 5. října 2009 — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany v. Ministerstvo kultury

14

2010/C 011/25

Věc C-401/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. října 2009 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) vydanému dne 2. července 2009 ve věci T-279/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Evropská centrální banka ECB

14

2010/C 011/26

Věc C-404/09: Žaloba podaná dne 20. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království

15

2010/C 011/27

Věc C-407/09: Žaloba podaná dne 22. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika

16

2010/C 011/28

Věc C-406/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) dne 27. října 2009 — José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio v. Companhia de Seguros Fidelidade — Mundial SA

17

2010/C 011/29

Věc C-427/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) dne 28. října 2009 — Generics (UK) Ltd v. Synaptech Inc

18

2010/C 011/30

Věc C-434/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom dne 5. listopadu 2009 — Shirley McCarthy v. Secretary of State for the Home Department

18

2010/C 011/31

Věc C-168/07: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. srpna 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Bruxelles — Belgie) — Axa Belgium SA v. Belgický stát, Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines (Belgický stát), Administration de l'inspection spéciale des impôts, inspection de Mons 3 (Belgický stát)

19

2010/C 011/32

Věc C-193/07: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 25. srpna 2009 — Komise Evropských společenství v. Polská republika

19

2010/C 011/33

Věc C-309/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. září 2009 — Komise Evropských společnství v. Polská republika

19

2010/C 011/34

Věc C-357/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. září 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika

19

2010/C 011/35

Věc C-397/08: Usnesení předsedy pátého senátu Soudního dvora ze dne 23. září 2009 — Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

19

2010/C 011/36

Věc C-531/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 4. září 2009 — Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

20

2010/C 011/37

Věc C-174/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 14. září 2009 — Komise Evropských společenství v. Polská republika

20

 

Tribunál

2010/C 011/38

Věc T-375/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. listopadu 2009 — Scheucher-Fleisch a další v. Komise („Státní podpory — Zemědělství — Režim podpor ve prospěch programů jakosti v zemědělské a potravinářské oblasti v Rakousku — Rozhodnutí nevznést námitky — Žaloba na neplatnost — Zúčastněná strana — Ochrana procesních práv — Přípustnost — Významné obtíže — Pokyny ke státní podpoře na reklamu“)

21

2010/C 011/39

Věc T-143/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17. listopadu 2009 — MTZ Polyfilms v. Rada („Dumping — Dovoz polyethylentereftalátového filmu pocházejícího z Indie — Nařízení o zastavení prozatímního přezkumu — Závazky minimálních dovozních cen — Stanovení vývozní ceny — Použití odlišné metody od metody použité při původním šetření — Volba právního základu — Článek 2 odst. 8 a 9 a čl. 11 odst. 3 a 9 nařízení (ES) č. 384/96“)

21

2010/C 011/40

Věc T-234/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. listopadu 2009 — Torresan v. OHIM — Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství CANNABIS — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

22

2010/C 011/41

Věc T-298/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. listopadu 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM (1000) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství 1000 — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

22

2010/C 011/42

Spojené věci T-64/07 až T-66/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. listopadu 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM (350, 250 a 150) („Ochranná známka Společenství — Přihlášky slovních ochranných známek Společenství 350, 250 a 150 — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní po změně čl. 7 odst. 1 písm. c), nařízení (ES) č. 207/2009]“)

22

2010/C 011/43

Spojené věci T-200/07 až T-202/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. listopadu 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM (222, 333 a 555) („Ochranná známka Společenství — Přihlášky slovních ochranných známek Společenství 222, 333 a 555 — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní po změně čl. 7 odst. 1 písm. c), nařízení (ES) č. 207/2009]“)

23

2010/C 011/44

Věc T-334/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. listopadu 2009 — Denka International v. Komise („Přípravky na ochranu rostlin — Účinná látka dichlorvos — Nezařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS — Postup hodnocení — Stanovisko vědecké komise úřadu EFSA — Námitka protiprávnosti — Článek 20 nařízení (ES) č. 1490/2002 — Předložení nových studií a údajů v průběhu postupu hodnocení — Článek 8 nařízení (ES) č. 451/2000 — Článek 28 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 — Legitimní očekávání — Proporcionalita — Rovné zacházení — Zásada řádné správy — Právo na obhajobu — Zásada subsidiarity — Článek 95 odst. 3 ES, čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 směrnice 91/414“)

23

2010/C 011/45

Věc T-376/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 25. listopadu 2009 — Německo v. Komise („Státní podpory — Podpory malým a středním podnikům — Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytnout informace ohledně dvou režimů státních podpor — Kontrolní pravomoci Komise na základě čl. 9 odst. 2 čtvrté věty nařízení (ES) č. 70/2001“)

24

2010/C 011/46

Spojené věci T-425/07 a T-426/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. listopadu 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. OHIM (100 a 300) („Ochranná známka Společenství — Přihlášky obrazových ochranných známek Společenství 100 a 300 — Prohlášení o rozsahu ochrany — Článek 38 odst. 2 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009] — Nedostatek rozlišovací způsobilosti“)

24

2010/C 011/47

Věc T-438/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. listopadu 2009 — Spa Monopole v. OHIM — De Francesco Import (SpagO) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SpagO — Starší národní slovní ochranná známka SPA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nepoškození dobrého jména — Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009]“)

24

2010/C 011/48

Věc T-49/08 P: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. listopadu 2009 — Michail v. Komise („Kasační opravný prostředek — Incidenční kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnocené období 2003 — Přidělení známky za zásluhy bez přidělení úkolů, které mají být provedeny — Nemajetková újma — Povinnost Soudu pro veřejnou službu uvést odůvodnění“)

25

2010/C 011/49

Věc T-50/08 P: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. listopadu 2009 — Michail v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnocené období 2004 — Povinnost Soudu pro veřejnou službu uvést odůvodnění“)

25

2010/C 011/50

Věc T-399/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. listopadu 2009 — Clearwire Corporation v. OHIM (CLEARWIFI) („Ochranná známka Společenství — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství — Slovní ochranná známka CLEARWIFI — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

26

2010/C 011/51

Věc T-473/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17. listopadu 2009 — Apollo Group v. OHIM (THINKING AHEAD) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství THINKING AHEAD — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

26

2010/C 011/52

Věc T-89/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 20. října 2009 — Lebard v. Komise („Žaloba na neplatnost — Neexistence právního zájmu na podání žaloby — Nepřípustnost“)

26

2010/C 011/53

Věc T-180/08 P: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 10. listopadu 2009 — Tiralongo v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Neprodloužení smlouvy na dobu určitou — Žaloba na náhradu škody — Původ újmy — Povinnost Soudu pro veřejnou službu uvést odůvodnění“)

27

2010/C 011/54

Věc T-409/09: Žaloba podaná dne 5. října 2009 — Evropaïki Dynamiki v. Komise

27

2010/C 011/55

Věc T-421/09: Žaloba podaná dne 19. října 2009 — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) v. Komise Evropských společenství

28

2010/C 011/56

Věc T-426/09: Žaloba podaná dne 21. října 2009 — Bayerische Asphalt-Mischwerke v. OHIM — Koninklijke BAM Groep (bam)

29

2010/C 011/57

Věc T-428/09: Žaloba podaná dne 22. října 2009 — Berenschot Groep v. Komise

30

2010/C 011/58

Věc T-435/09: Žaloba podaná dne 22. října 2009 — GL2006 Europe v. Komise a OLAF

30

2010/C 011/59

Věc T-436/09: Žaloba podaná dne 29. října 2009 — Dufour v. ECB

31

2010/C 011/60

Věc T-437/09: Žaloba podaná dne 19. října 2009 — Oyster Cosmetics v. OHIM — Kadabell (OYSTER COSMETICS)

32

2010/C 011/61

Věc T-439/09: Žaloba podaná dne 23. října 2009 — Purvis v. Parlament

32

2010/C 011/62

Věc T-443/09: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2009 — Agriconsulting Europe v. Komise

33

2010/C 011/63

Věc T-444/09: Žaloba podaná dne 29. října 2009 — La City v. OHIM — Bücheler a Ewert (citydogs)

34

2010/C 011/64

Věc T-450/09: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2009 — Simba Toys v. OHIM — Seven Towns (Trojrozměrné zobrazení dětské kostkové hračky)

34

2010/C 011/65

Věc T-452/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. listopadu 2009 Eckehardem Rosenbaumem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 10. září 2009 ve věci F-9/08, Rosenbaum v. Komise

35

2010/C 011/66

Věc T-457/09: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2009 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband v. Komise

35

2010/C 011/67

Věc T-458/09: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2009 — Slovak Telekom v. Komise

36

2010/C 011/68

Věc T-462/09: Žaloba podaná dne 17. listopadu 2009 — Storck v. OHIM — RAI (Ragolizia)

37

2010/C 011/69

Věc T-463/09: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2009 — Herm. Sprenger v. OHIM — Kieffer Sattlerwarenfabrik (forma třmenu)

37

2010/C 011/70

Věc T-74/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 30. října 2009 — Nestlé v. OHIM — Quick (QUICKY)

38

2010/C 011/71

Věc T-301/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 13. listopadu 2009 — Lumenis v. OHIM (FACES)

38

2010/C 011/72

Věc T-252/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. listopadu 2009 — Tipik v. Komise

38

2010/C 011/73

Věc T-559/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 17. listopadu 2009 — STIM d'Orbigny v. Komise

38

2010/C 011/74

Věc T-561/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 27. října 2009 — Bactria a Gutknecht v. Komise

39

2010/C 011/75

Věc T-263/09: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 12. listopadu 2009 — Mannatech v. OHIM (BOUNCEBACK)

39

 

Soud pro veřejnou službu

2010/C 011/76

Věc F-46/09: Žaloba podaná dne 5. října 2009 — V v. Evropský parlament

40

2010/C 011/77

Věc F-86/09: Žaloba podaná dne 21. října 2009 — W v. Komise

40

2010/C 011/78

Věc F-90/09: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2009 — Ernotte v. Komise

41

2010/C 011/79

Věc F-91/09: Žaloba podaná dne 30. října 2009 — Luigi Marcuccio v. Komise Evropských společenství

41

2010/C 011/80

Věc F-92/09: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2009 — U v. Parlament

42

2010/C 011/81

Věc F-94/09: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2009 — Nikolchov v. Komise

42


 

Opravy

2010/C 011/82

Oprava rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 9. září 2009 — Diputación Foral de Álava a další v. Komise (Věcy T-30/01 až T/32/01 a T-86/02 až T-88/02) (Úř. věst. C 256 ze dne 24.10.2009)

43


CS

 

Top