Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:282:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 282, 21. listopad 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.282.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 282

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
21. listopadu 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2009/C 282/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 267, 7.11.2009

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2009/C 282/02

Spojené věci C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P a C-519/06 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. října 2009 — GlaxoSmithKline Services Unlimited, dříve Glaxo Wellcome plc (C-501/06 P), Komise Evropských společenství (C-513/06 P), European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (C-515/06 P), Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (C-519/06 P) v. Komise Evropských společenství, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) („Kasační opravné prostředky — Kartelové dohody — Omezení paralelního obchodu s léčivými přípravky — Článek 81 odst. 1 ES — Cílené omezení hospodářské soutěže — Vnitrostátní regulace cen — Nahrazení odůvodnění — Článek 81 odst. 3 ES — Přispění k podpoře technického pokroku — Přezkum — Důkazní břemeno — Odůvodnění — Právní zájem na podání žaloby“)

2

2009/C 282/03

Spojené věci C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P a C-137/07 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 24. září 2009 — Erste Group Bank AG, dříve Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (C-125/07), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C133/07 P), Bank Austria Creditanstalt AG (C135/07 P), Österreichische Volksbanken AG (C137/07 P) v. Komise Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Kartelové dohody — Stanovení aktivních a pasivních úrokových sazeb rakouskými bankami — „Lombardský klub“ — Ovlivnění obchodu mezi členskými státy — Stanovení výše pokut — Nástupnictví podniků — Skutečný dopad na trh — Provádění kartelové dohody“)

3

2009/C 282/04

Věc C-335/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Finská republika („Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Směrnice 91/271/EHS — Čištění městských odpadních vod — Upuštění od požadavku, aby byl dusík ve všech čistírnách městských odpadních vod odváděných z aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10000 PE odstraňován čištěním podle přísnějších požadavků“)

3

2009/C 282/05

Věc C-370/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 1. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Rada Evropské unie („Žaloba na neplatnost — Vypracování postojů, které mají být zaujímány jménem Společenství v orgánu vytvořeném dohodou — Povinnost uvést odůvodnění — Uvedení právního základu — Čtrnácté zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)“)

4

2009/C 282/06

Věc C-438/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Švédské království („Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Směrnice 91/271/EHS — Čištění městských odpadních vod — Upuštění od požadavku, aby byl dusík ve všech čistírnách městských odpadních vod odváděných z aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10000 PE odstraňován čištěním podle přísnějších požadavků“)

4

2009/C 282/07

Věc C-505/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 1. října 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo — Španělsko) — řízení zahájené Compañía Española de Comercialización de Aceite SA („Řízení o předběžné otázce — Společná organizace trhu s oleji a tuky — Nařízení č. 136/66/EHS — Článek 12a — Skladování olivového oleje bez financování Společenství — Pravomoci vnitrostátních orgánů v oblasti hospodářské soutěže“)

5

2009/C 282/08

Věc C-562/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Volný pohyb kapitálu — Články 56 ES a 40 Dohody o EHP — Přímé daně — Fyzické osoby — Zdanění kapitálových zisků — Rozdíl v zacházení mezi rezidenty a nerezidenty“)

5

2009/C 282/09

Věc C-567/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 1. října 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State — Nizozemsko) — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie v. Woningstichting Sint Servatius („Volný pohyb kapitálu — Článek 56 ES — Omezení — Odůvodnění — Politika bydlení — Služby obecného hospodářského zájmu“)

6

2009/C 282/10

Věc C-569/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 1. října 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Special Commissioners of Income Tax, Londýn — Spojené království) — HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd v. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs („Nepřímé daně — Kapitálové vklady — Výběr daně ve výši 1,5 % z převodu nebo vydání akcií v rámci clearingového centra („clearance service“)“)

6

2009/C 282/11

Věc C-3/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 1. října 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal du travail de Nivelles — Belgie) — Ketty Leyman v. Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Systémy sociálního zabezpečení — Dávky v invaliditě — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Článek 40 odst. 3 — Systémy dávek lišící se v závislosti na členském státu — Znevýhodnění pro migrující pracovníky — Příspěvky bez nároku na protiplnění“)

7

2009/C 282/12

Věc C-40/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. října 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao — Španělsko) — Asturcom Telecomunicaciones SL v. Cristina Rodríguez Nogueira („Směrnice 93/13/EHS — Spotřebitelské smlouvy — Nepřiměřená rozhodčí doložka — Neplatnost — Rozhodčí nález, který nabyl účinky věci rozsouzené — Nucený výkon — Pravomoc vnitrostátního soudu příslušného pro vykonávací řízení uplatnit bez návrhu neplatnost nepřiměřené rozhodčí doložky — Zásady rovnocennosti a efektivity“)

7

2009/C 282/13

Věc C-103/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 1. října 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg — Rakousko) — Arthur Gottwald v. Bezirkshauptmannschaft Bregenz („Volný pohyb osob — Občanství Evropské unie — Článek 12 ES — Bezplatné poskytnutí ročního silničního kupónu zdravotně postiženým osobám — Ustanovení omezující poskytnutí takového kupónu zdravotně postiženým osobám, které mají trvalé bydliště nebo místo obvyklého pobytu v tuzemsku“)

8

2009/C 282/14

Věc C-123/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Amsterdam — Nizozemsko) — řízení, jehož předmětem je výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného na Dominica Wolzenburga („Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Evropský zatýkací rozkaz a postupy předávání mezi členskými státy — Článek 4 bod 6 — Důvod, pro který je možné odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu — Provedení do vnitrostátního práva — Zatčená osoba-státní příslušník vystavujícího členského státu — Nevykonání evropského zatýkacího rozkazu členským státem, který má rozkaz vykonat, podmíněné pobytem po dobu pěti let na jeho území — Článek 12 ES“)

8

2009/C 282/15

Věc C-133/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. října 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemsko) — Intercontainer Interfrigo SC (ICF) v. Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV („Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy — Rozhodné právo při neexistenci volby práva — Dopravní nájemní (charterová) smlouva — Kolizní kritéria — Oddělitelnost“)

9

2009/C 282/16

Věc C-141/08 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 1. října 2009 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd v. Rada Evropské unie, Komise Evropských společenství, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA, Italská republika („Kasační opravný prostředek — Obchodní politika — Dumping — Dovozy žehlicích prken pocházejících z Číny — Nařízení (ES) č. 384/96 — Článek 2 odst. 7 písm. c) a článek 20 odst. 4 a 5 — Status podniku působícího v tržním hospodářství — Právo na obhajobu — Antidumpingové šetření — Lhůty stanovené podnikům k předložení jejich stanovisek“)

9

2009/C 282/17

Věc C-153/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Volný pohyb služeb — Články 49 ES a 36 Dohody o EHP — Přímé daně — Daň z příjmů — Osvobození od daně omezené na příjmy loterií a hazardních her pořádaných některými vnitrostátními organizacemi a subjekty“)

10

2009/C 282/18

Věc C-219/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 1. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Volný pohyb služeb — Neodůvodněná překážka — Vysílání pracovníků, kteří jsou státními příslušníky třetích států“)

11

2009/C 282/19

Věc C-247/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 1. října 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Köln — Německo) — Gaz de France — Berliner Investissement SA v. Bundeszentralamt für Steuern („Volný pohyb kapitálu — Osvobození zisku rozdělovaného mateřské společnosti od srážkové daně v členském státě dceřiné společnosti — Pojem „společnost členského státu“ — „Société par actions simplifiée“ podle francouzského práva“)

11

2009/C 282/20

Věc C-252/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Republika Malta („Nesplnění povinnosti státem — Znečišťování a škodliviny — Spalovací zařízení — Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší“)

11

2009/C 282/21

Věc C-267/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. října 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Rakousko) — SPÖ Landesorganisation Kärnten v. Finanzamt Klagenfurt („DPH — Nárok na odpočet daně uhrazené na vstupu — Pojem „hospodářské činnosti“ — Okresní organizace politické strany — Propagační činnosti ve prospěch místních organizací strany — Výdaje související s těmito činnostmi převyšující příjmy“)

12

2009/C 282/22

Věc C-468/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem — Uznávání odborných kvalifikací — Směrnice 2005/36/ES — Neprovedení“)

12

2009/C 282/23

Věc C-477/08: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 24. září 2009 — Komise Evropských společenství v. Rakouská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2005/36/ES — Uznávání odborných kvalifikací — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

13

2009/C 282/24

Věc C-502/08: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 1. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2005/60/ES — Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu — Neúplné provedení — Neoznámení prováděcích opatření“)

13

2009/C 282/25

Věc C-504/08: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 24. září 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2006/70/ES — Úředníci a politici — Praní peněz — Neúplné provedení“)

14

2009/C 282/26

Věc C-549/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Irsko („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2006/70/ES — Praní peněz a financování terorismu — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

14

2009/C 282/27

Věc C-575/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2005/56/ES — Přeshraniční fúze kapitálových společností — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

15

2009/C 282/28

Věc C-6/09: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2005/60/ES — Praní peněz a financování terorismu — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

15

2009/C 282/29

Věc C-8/09: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 24. září 2009 — Komise Evropských společenství v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2006/17/ES — Technické požadavky na darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

15

2009/C 282/30

Věc C-9/09: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 22. září 2009 — Komise Evropských společenství v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Veřejné zdraví — Směrnice 2004/23/ES — Stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

16

2009/C 282/31

Věc C-100/09: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 1. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Česká republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2007/14/ES — Prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

16

2009/C 282/32

Věc C-416/08 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 10. července 2009 — Apple Computer, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), TKS-Teknosoft SA („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Slovní ochranná známka QUARTZ — Námitka majitele obrazové ochranné známky Společenství QUARTZ — Zamítnutí zápisu — Podobnost výrobků — Nebezpečí záměny — Kasační opravný prostředek zjevně nepřípustný“)

17

2009/C 282/33

Věc C-445/08: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 9. července 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg -Německo) — Kurt Wierer v. Land Baden-Württemberg („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Řidičské průkazy — Směrnice 91/439/EHS — Odnětí vnitrostátního řidičského průkazu za řízení v opilosti — Nepředložení lékařsko-psychologického posudku nezbytného k získání nového řidičského průkazu v hostitelském členském státě — Průkaz vydaný v jiném členském státě — Ověření splnění podmínky bydliště hostitelským členským státem — Možnost opřít se o informace poskytnuté držitelem průkazu na základě povinnosti spolupráce, která mu přísluší na základě vnitrostátního práva hostitelského členského státu — Možnost provést vyšetřování v členském státě, který průkaz vydal“)

17

2009/C 282/34

Věc C-483/08: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 9. července 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Mons — Belgie) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne v. Belgický stát — SPF Finances („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Šestá směrnice o DPH — Článek 10 odst. 1 a 2 — Vymáhání daně, která byla neprávem odečtena — Okamžik, od kterého běží promlčecí lhůta“)

18

2009/C 282/35

Věc C-257/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Dioikitiko Protodikeio Tripoleos (Řecko) dne 10. července 2009 — Alfa Vita Vassilopoulos AE, dříve Trofo Super-Markets AE v. Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Lakonias

18

2009/C 282/36

Věc C-264/09: Žaloba podaná dne 14. července 2009 — Komise Evropských společenství v. Slovenská republika

19

2009/C 282/37

Věc C-323/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division dne 12. srpna 2009 — Interflora Inc, Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

19

2009/C 282/38

Věc C-327/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Německo) dne 14. srpna 2009 — Mensch und Natur AG v. Freistaat Bayern

21

2009/C 282/39

Věc C-335/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. srpna 2009 Polskou republikou proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 10. června 2009 ve věci T-257/04, Polsko v. Komise

21

2009/C 282/40

Věc C-336/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. srpna 2009 Polskou republikou proti usnesení Soudu prvního stupně (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 10. června 2009 ve věci T-258/04, Polsko v. Komise

23

2009/C 282/41

Věc C-337/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. srpna 2009 Radou Evropské unie proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) vydanému dne 17. června 2009 ve věci T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd v. Rada Evropské unie

23

2009/C 282/42

Věc C-338/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Rakousko) dne 24. srpna 2009 — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

24

2009/C 282/43

Věc C-339/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne 24. srpna 2009 — Skoma-Lux sro v. Celní ředitelství Olomouc

25

2009/C 282/44

Věc C-346/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof 's-Gravenhage (Nizozemsko) dne 28. srpna 2009 — Staat der Nederlanden v. Denkavit Nederland b.v., Cehave Landbouwbelang Voeders b.v., Arie Blok b.v., Internationale Handelsmaatschappij „Demeter“ b.v.

25

2009/C 282/45

Věc C-347/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bezirksgericht Linz (Rakousko) dne 31. srpna 2009 — trestní řízení proti Jochenu Dickingerovi a Franzi Ömerovi

26

2009/C 282/46

Věc C-348/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Německo) dne 31. srpna 2009 — Pietro Infusino v. starostka města Remscheid

27

2009/C 282/47

Věc C-352/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. září 2009 ThyssenKrupp Nirosta AG, dříve ThyssenKrupp Stainless AG, proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého senátu) vydanému dne 1. července 2009 ve věci T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG v. Komise Evropských společenství

27

2009/C 282/48

Věc C-354/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden dne 3. září 2009 — Gaston Schul BV v. Staatssecretaris van Financiën

28

2009/C 282/49

Věc C-356/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 4. září 2009 — Pensionsversicherungsanstalt v. Dr. Christine Kleist

29

2009/C 282/50

Věc C-372/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 17. září 2009 — Josep Penarroja Fa v. Procureur général près la Cour d'appel de Paris

29

2009/C 282/51

Věc C-373/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 17. září 2009 — Josep Penarroja Fa v. Procureur général près la Cour de cassation

30

2009/C 282/52

Věc C-380/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. září 2009 Melli Bank plc proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 9. července 2009 ve spojených věcech T-246/08 a T-332/08, Melli Bank plc v. Rada Evropské unie podporovaná Francouzskou republikou, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Komisí Evropských společenství

30

2009/C 282/53

Věc C-381/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 25. září 2009 — Gennaro Curia v. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

31

2009/C 282/54

Věc C-394/09: Žaloba podaná dne 6. října 2009 — Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

31

2009/C 282/55

Věc C-467/07: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. července 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Monomeles Protodikeio Livadeias — Řecko) — Panagiotis Koskovolis, Aikaterini Pappa v. Koinotita Kyriakiou Voiotias

32

2009/C 282/56

Věc C-424/08: Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 29. července 2009 — Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

32

2009/C 282/57

Věc C-509/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. července 2009 — Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

32

2009/C 282/58

Věc C-521/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 1. července 2009 — Komise Evropských společenství v. Irsko

32

2009/C 282/59

Věc C-529/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 10. července 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz v. Deutsche Lufthansa AG

33

2009/C 282/60

Věc C-547/08: Usnesení předsedy pátého senátu Soudního dvora ze dne 21. července 2009 — Komise Evropských společenství v. Švédské království

33

2009/C 282/61

Věc C-5/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 23. července 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika

33

2009/C 282/62

Věc C-114/09: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 29. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království

33

 

Soud prvního stupně

2009/C 282/63

Spojené věci T-192/01 a T-245/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — Lior v. Komise a Komise v. Lior („Rozhodčí doložka — Programy Thermie a Altener II — Smlouvy týkající se projektů v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie a úspor energie — Přípustnost — Žádost o zaplacení — Prokázání nákladů — Žádost o vrácení zaplacených záloh — Náhrada škody“)

34

2009/C 282/64

Věc T-161/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — Hoechst v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s kyselinou monochloroctovou — Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES — Rozdělení trhu a stanovení cen — Přičitatelnost protiprávního chování — Pokuty — Proporcionalita — Spolupráce — Přitěžující okolnosti — Opakování protiprávního jednání — Přístup ke spisu — Zpráva úředníka pro slyšení — Příkaz k ukončení jednání“)

35

2009/C 282/65

Věc T-168/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — Arkema v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s kyselinou monochloroctovou — Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES — Rozdělení trhu a stanovení cen — Přičitatelnost protiprávního chování — Zásada individuality trestů a sankcí — Povinnost uvést odůvodnění — Pokuty — Proportionnalita — Závažnost a délka trvání protiprávního jednání — Odrazující účinek — Skutečný dopad na trh — Polehčující okolnosti — Následovnická role — Přitěžující okolnosti — Opakování protiprávního jednání“)

35

2009/C 282/66

Věc T-174/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — Elf Aquitaine v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s kyselinou monochloroctovou — Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES — Rozdělení trhu a stanovení cen — Práva obhajoby — Povinnost uvést odůvodnění — Přičitatelnost protiprávního chování — Zásada individuality trestů a sankcí — Zásada legality trestů — Presumpce neviny — Zásada řádné správy — Zásada právní jistoty — Zneužití pravomoci — Pokuty“)

36

2009/C 282/67

Věc T-175/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — Akzo Nobel a další v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s kyselinou monochloroctovou — Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES — Žaloba na neplatnost — Přípustnost — Rozdělení trhu a stanovení cen — Přičitatelnost protiprávního chování — Pokuty — Povinnost uvést odůvodnění — Závažnost a délka trvání protiprávního jednání — Odrazující účinek“)

36

2009/C 282/68

Spojené věci T-300/05 a T-316/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 2. října 2009 — Kypr v. Komise („Zemědělství — Společná organizace trhů — Přechodná opatření, která mají být přijata z důvodu přistoupení nových členských států — Nařízení (ES) č. 651/2005, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru — Žaloba na neplatnost — Lhůta pro podání žaloby — Začátek běhu — Opožděnost — Změna ustanovení nařízení — Znovuotevření možnosti podat žalobu proti tomuto ustanovení a proti všem ustanovením tvořícím s ním jeden celek — Nepřípustnost — Nařízení (ES) č. 832/2005, kterým se stanoví přebytečné množství cukru, isoglukosy a fruktosy — Námitka protiprávnosti — Pravomoc — Zásada nediskriminace — Legitimní očekávání — Žaloba na neplatnost — Proporcionalita — Odůvodnění — Zákaz zpětné účinnosti — Kolegialita“)

37

2009/C 282/69

Věc T-324/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 2. října 2009 — Estonsko v. Komise („Zemědělství — Společná organizace trhů — Přechodná opatření, která mají být přijata z důvodu přistoupení nových členských států — Nařízení (ES) č. 832/2005, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru — Žaloba na neplatnost — Kolegialita — Koncept „zásob“ — Okolnosti, za jakých se vytvořily zásoby — Odůvodnění — Správný úřední postup — Dobrá víra — Zákaz diskriminace — Právo vlastnit majetek — Proporcionalita“)

37

2009/C 282/70

Věc T-420/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 7. října 2009 — Vischim v. Komise („Přípravky na ochranu rostlin — Účinná látka chlorthalonil — Zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS — Hodnotící postup — Směrnice 2005/53/ES — Žaloba na neplatnost — Žaloba pro nečinnost — Žaloba na náhradu škody“)

38

2009/C 282/71

Věc T-8/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 6. října 2009 — FAB v. Komise („Státní podpory — Digitální pozemní televizní vysílání — Podpora poskytnutá německými orgány provozovatelům vysílání užívajícím digitální pozemní televizní síť (DVB-T) v oblasti Berlín-Braniborsko — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou se společným trhem a nařizuje se její navrácení — Žaloba na neplatnost — Pojem „státní podpora“ — Státní prostředky — Vyrovnání představující protiplnění za plnění povinností veřejné služby — Podpora na rozvoj kultury — Legitimní očekávání“)

38

2009/C 282/72

Věc T-21/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 6. října 2009 — Německo v. Komise („Státní podpory — Digitální pozemní televizní vysílání — Podpora poskytnutá německými orgány provozovatelům vysílání užívajícím digitální pozemní televizní síť (DVB-T) v oblasti Berlín-Braniborsko — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou se společným trhem a nařizuje se její navrácení — Zásady řádné správy a proporcionality — Práva obhajoby“)

39

2009/C 282/73

Věc T-24/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 6. října 2009 — MABB v. Komise („Státní podpory — Digitální pozemní televizní vysílání — Podpora poskytnutá německými orgány provozovatelům vysílání užívajícím digitální pozemní televizní síť (DVB-T) v oblasti Berlín-Braniborsko — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou se společným trhem a nařizuje se její navrácení — Žaloba na neplatnost — Nedostatek osobního dotčení — Nepřípustnost“)

39

2009/C 282/74

Věc T-183/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — Portugalsko v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Odvětví lnu — Účinnost kontrol“)

40

2009/C 282/75

Věc T-380/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 7. října 2009 — Vischim v. Komise („Přípravky na ochranu rostlin — Účinná látka chlorthalonil — Změna podmínek pro zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS — Směrnice 2006/76/ES — Zpětná účinnost — Neexistence přechodného období — Právní jistota — Legitimní očekávání — Zásada rovného zacházení“)

40

2009/C 282/76

Spojené věci T-40/07 P a T-62/07 P: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 5. října 2009 — de Brito Sequeira Carvalho v. Komise a Komise v. de Brito Sequeira Carvalho („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Volno — Volno z důvodu nemoci — Uložení i bez návrhu volna z důvodu nemoci — Prodloužení i bez návrhu volna z důvodu nemoci — Další předběžná lékařská prohlídka — Pravomoc Soudu pro veřejnou službu — Změna předmětu sporu“)

40

2009/C 282/77

Věc T-55/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — Nizozemsko v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Podpora rozvoje venkova — Přechodná opatření — Pojem „víceleté výdaje“ — Článek 4 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 2603/1999“)

41

2009/C 282/78

Věc T-341/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — Sison v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu — Společný postoj 2001/931/SZBP a nařízení (ES) č. 2580/2001 — Žaloba na neplatnost — Úprava návrhových žádání — Soudní přezkum — Odůvodnění — Podmínky provedení opatření Společenství směřujícího ke zmrazení finančních prostředků“)

42

2009/C 282/79

Věc T-432/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — Francie v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Ovoce a zelenina — Podmínky uznání organizací producentů“)

42

2009/C 282/80

Věc T-58/08 P: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 5. října 2009 — Komise v. Roodhuijzen („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Sociální zabezpečení — Společný systém nemocenského pojištění — Pojištění partnera/partnerky úředníka, který/která není ženatý/vdaná“)

43

2009/C 282/81

Věc T-75/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — JOOP! v. OHIM (!) („Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství tvořené vyobrazením vykřičníku — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) a odstavec 3 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) a odstavec 3 nařízení (ES) č. 207/2009)“)

43

2009/C 282/82

Věc T-102/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 6. října 2009 — Sundholm v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Posudek o vývoji služebního postupu vypracovaný na základě rozsudku Soudu — Hodnocené období 2001/2002 — Odůvodněná nepřítomnost — Povinnost uvést odůvodnění“)

43

2009/C 282/83

Věc T-140/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 14. října 2009 — Ferrero v. OHIM — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství TiMi KiNDERJOGHURT — Starší slovní ochranná známka KINDER — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence podobnosti označení — Předchozí námitkové řízení — Neexistence překážky věci rozsouzené — Článek 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 5 a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) 207/2009)“)

44

2009/C 282/84

Věc T-146/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 13. října 2009 — Deutsche Rockwool Mineralwoll v. OHIM — Redrock Construction (REDROCK) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství REDROCK — Starší národní slovní ochranná známka Rock — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009)“)

44

2009/C 282/85

Věc T-191/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — JOOP! v. OHIM (Znázornění vykřičníku umístěného v obdélníku) („Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství znázorňující vykřičník umístěný v obdélníku — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c), a odstavec 3 nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c), a odstavec 3 nařízení (ES) č. 207/2009)“)

45

2009/C 282/86

Věc T-193/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — Skareby v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Hodnotící zpráva služebního postupu — Hodnotící období 2004 — Stanovení cílů a sdělení kritérií pro hodnocení“)

45

2009/C 282/87

Věc T-390/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 14. října 2009 — Bank Melli Iran v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Iránské islámské republice s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Soudní přezkum — Zneužití pravomoci — Rovné zacházení — Proporcionalita — Právo vlastnit majetek — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Povinnost uvést odůvodnění — Pravomoc Společenství“)

46

2009/C 282/88

Věc T-12/05: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 24. září 2009 — SBS TV a SBS Danish Television v. Komise („Státní podpory — Rekapitalizace veřejnoprávní rozhlasové stanice po vydání prvního rozhodnutí, kterým bylo nařízeno vrácení neslučitelných státních podpor — Rozhodnutí nevznášet námitky — Zrušení prvního rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

46

2009/C 282/89

Věc T-16/05: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 24. září 2009 — Viasat Broadcasting UK v. Komise („Státní podpory — Rekapitalizace veřejnoprávní rozhlasové stanice po vydání prvního rozhodnutí, kterým bylo nařízeno vrácení neslučitelných státních podpor — Rozhodnutí nevznášet námitky — Zrušení prvního rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

47

2009/C 282/90

Věc T-2/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 5. října 2009 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen v. Komise („Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Nedostatek osobního dotčení — Nepřípustnost“)

47

2009/C 282/91

Věc T-46/08 P: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 28. září 2009 — Marcuccio v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Žádost o informace týkající se osobních věcí zaslaných z místa zaměstnání do místa bydliště — Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

48

2009/C 282/92

Věc T-166/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — Ivanov v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost — Místní zaměstnanec administrativní a technické pomoci — Odmítnutí kandidatury — Pravomoc Soudu — Prekluze žaloby na neplatnost — Dostatečně závažné porušení právního pravidla, které uděluje práva jednotlivcům — Akt Evropského veřejného ochránce práv — Žaloba, která je částečně nepřípustná a částečně zjevně postrádající jakýkoliv právní základ“)

48

2009/C 282/93

Věc T-229/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 30. září 2009 — Impala v. Komise („Hospodářská soutěž — Spojování — Společný podnik Sony BMG — Zrušení původního rozhodnutí Soudem — Nové rozhodnutí, kterým se spojení prohlašuje za slučitelné se společným trhem — Bezpředmětnost sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci“)

48

2009/C 282/94

Věc T-256/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 9. září 2009 — Wrigley v. OHIM — Mejerigaarden (POLAR ICE) („Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

49

2009/C 282/95

Věc T-353/09: Žaloba podaná dne 4. září 2009 — mtronix v. OHIM — Growth Finance (mtronix)

49

2009/C 282/96

Věc T-355/09: Žaloba podaná dne 14. září 2009 — Reber Holding v. OHIM — Wedl & Hofmann (Walzer Traum)

50

2009/C 282/97

Věc T-360/09: Žaloba podaná dne 18. září 2009 — E.ON Ruhrgas a E.ON v. Komise

50

2009/C 282/98

Věc T-361/09: Žaloba podaná dne 16. září 2009 — Centraal bureau voor de statistiek v. Komise

51

2009/C 282/99

Věc T-364/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2009 Giorgiem Lebedefem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 7. července 2009 ve věci F-39/08, Lebedef v. Komise

52

2009/C 282/00

Věc T-366/09: Žaloba podaná dne 17. září 2009 — Insula v. Komise

53

2009/C 282/01

Věc T-368/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. září 2009 Robertem Sevenierem proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 8. července 2009 ve věci F-62/08, Sevenier v. Komise

53

2009/C 282/02

Věc T-370/09: Žaloba podaná dne 18. září 2009 — GDF Suez v. Komise

54

2009/C 282/03

Věc T-371/09: Žaloba podaná dne 24. září 2009 — Retractable Technologies v. OHIM — Abbott Laboratories (RT)

55

2009/C 282/04

Věc T-372/09: Žaloba podaná dne 21. září 2009 — Visti Beheer v. OHIM — Meister (GOLD MEISTER)

55

2009/C 282/05

Věc T-373/09: Žaloba podaná dne 25. září 2009 — El Corte Inglés v. OHIM — Pucci International (Emidio Tucci)

56

2009/C 282/06

Věc T-374/09: Žaloba podaná dne 28. září 2009 — Lorenz Shoe Group v. OHIM — Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder)

57

2009/C 282/07

Věc T-376/09: Žaloba podaná dne 25. září 2009 — Glenton España v. OHIM — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)

57

2009/C 282/08

Věc T-377/09: Žaloba podaná dne 29. září 2009 — Mövenpick-Holding v. OHIM (PASSIONATELY SWISS)

58

2009/C 282/09

Věc T-378/09: Žaloba podaná dne 30. září 2009 — SPAR v. OHIM — SPA Group Europe (SPA GROUP)

58

2009/C 282/10

Věc T-379/09: Žaloba podaná dne 24. září 2009 — Itálie v. Komise

59

2009/C 282/11

Věc T-380/09: Žaloba podaná dne 24. září 2009 — Bianchin v. OHIM — Grotto (GASOLINE)

60

2009/C 282/12

Věc T-383/09: Žaloba podaná dne 28. září 2009 — Fuller & Thaler Asset Management v. OHIM (BEHAVIOURAL INDEX)

60

2009/C 282/13

Věc T-385/09: Žaloba podaná dne 2. října 2009 — Annco v. OHIM — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)

61

2009/C 282/14

Věc T-386/09: Žaloba podaná dne 5. října 2009 — Grúas Abril Asistencia v. Komise

61

2009/C 282/15

Věc T-388/09: Žaloba podaná dne 2. října 2009 — Rosenruist v. OHIM (Vyobrazení kapsy se dvěma křivkami protínajícími se v jednom bodě)

62

2009/C 282/16

Věc T-474/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 5. října 2009 — Komise v. CAE Consulting Sven Rau

62

2009/C 282/17

Věc T-25/09: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 24. září 2009 — Johnson & Johnson v. OHIM — Simca (YourCare)

62

 

Soud pro veřejnou službu

2009/C 282/18

Věc F-22/05 RENV: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 23. září 2009 — Neophytou v. Komise („Veřejná služba — Vrácení věci Soudu pro veřejnou službu po zrušení — Otevřené výběrové řízení — Nezapsání na seznam kandidátů vhodných na přijetí — Výběrová komise — Jmenování“)

63

2009/C 282/19

Věc F-39/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou (první senát) službu ze dne 7. července 2009 — Lebedef v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Dovolená za kalendářní rok — Činnosti zástupce zaměstnanců — Dočasné přidělení poloviny pracovního úvazku pro účely odborového zastoupení — Činnosti spojené se zastupováním stanoveným služebním řádem — Neomluvená nepřítomnost — Snížení nároků na dovolenou za kalendářní rok — Článek 60 služebního řádu“)

63

2009/C 282/20

Věc F-101/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. října 2009 — Pappas v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Převod nároků na důchod nabytých před vstupem do služeb Společenství do systému Společenství — Odnětí — Přípustnost — Odchod do důchodu ve služebním zájmu — Výše důchodu“)

64

2009/C 282/21

Věc F-122/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. října 2009 — Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Žádost o šetření — Odmítnutí orgánu přeložit rozhodnutí do jazyka zvoleného žalobcem — Zjevná nepřípustnost — Zjevně neopodstatněná žaloba z právního hlediska“)

64

2009/C 282/22

Věc F-3/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. října 2009 — Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Odmítnutí orgánu přeložit rozhodnutí — Zjevně zcela neopodstatněná žaloba z právního hlediska — Článek 94 jednacího řádu“)

64

2009/C 282/23

Věc F-56/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 4. června 2009 — De Britto Patricio-Dias v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Společný systém zdravotního pojištění — Zahrnutí závislých dětí do okruhu primárně oprávněných v rámci společného systému zdravotního pojištění — Neexistence stížnosti — Zjevná nepřípustnost“)

65

2009/C 282/24

Věc F-62/08: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 8. července 2009 — Sevenier v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Ukončení služebního poměru — Odstoupení — Žádost o zpětvzetí“)

65

2009/C 282/25

Věc F-77/09: Žaloba podaná dne 14. září 2009 — Nijs v. Evropský účetní dvůr

65

2009/C 282/26

Věc F-79/09: Žaloba podaná dne 22. září 2009 — Schlienger v. Komise

66

2009/C 282/27

Věc F-80/09: Žaloba podaná dne 26. září 2009 — Lenz v. Komise

66

2009/C 282/28

Věc F-18/05 RENV: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. září 2009 — D v. Komise

67


CS

 

Top