Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:153:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 153, 04. červenec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.153.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 153

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
4. července 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2009/C 153/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 141, 20.6.2009

1

 

Soud prvního stupně

2009/C 153/02

Určení soudce nahrazujícího předsedu pro účely rozhodování o předběžných opatřeních

2

2009/C 153/03

Kasační senát

2

2009/C 153/04

Kritéria přidělování věcí senátům

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2009/C 153/05

Věc C-180/06: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. května 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Wien — Rakousko) — Renate Ilsinger v. Martin Dreschers, jednající jako správce konkurzní podstaty společnosti Schlank & Schick GmbH („Soudní příslušnost v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Příslušnost ve věcech spotřebitelských smluv — Právo spotřebitele, který je příjemcem klamavé reklamy, soudně vymáhat zdánlivě vyhranou cenu — Kvalifikace — Nárok smluvní povahy podle čl. 15 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení — Podmínky“)

3

2009/C 153/06

Věc C-494/06 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 30. dubna 2009 — Komise Evropských společenství v. Italská republika, Wam SpA („Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Usazení podniku v některých třetích státech — Zvýhodněné půjčky — Ovlivnění obchodu mezi členskými státy — Narušení hospodářské soutěže — Obchod se třetími státy — Rozhodnutí Komise — Protiprávnost státní podpory — Povinnost odůvodnění“)

4

2009/C 153/07

Věc C-497/06 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 30. dubna 2009 — CAS Succhi di Frutta SpA v. Komise Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Mimosmluvní odpovědnost — Postup zadávacího řízení — Platba v naturáliích — Platba úspěšných uchazečů v jiném ovoci nežli ovoci specifikovaném v oznámení o zadávacím řízení — Příčinná souvislost“)

4

2009/C 153/08

Věc C-518/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 28. dubna 2009 — Komise Evropských společenství v. Italská republika (Nesplnění povinnosti státem — Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel — Články 43 ES a 49 ES — Směrnice 92/49/EHS — Vnitrostátní právní předpisy ukládající pojišťovnám povinnost poskytnout pojištění — Omezení svobody usazování a volného pohybu služeb — Sociální ochrana poškozených v důsledku dopravní nehody — Proporcionalita — Svoboda sazeb pojišťoven — Zásada kontroly domovským členským státem)

4

2009/C 153/09

Věc C-531/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Svoboda usazování — Volný pohyb kapitálu — Články 43 ES a 56 ES — Veřejné zdraví — Lékárny — Předpisy opravňující k provozování lékáren pouze lékárníky — Odůvodnění — Spolehlivé a kvalitní zásobování obyvatelstva léčivy — Profesní nezávislost lékárníků — Podniky distribuující farmaceutické výrobky — Obecní lékárny“)

5

2009/C 153/10

Spojené věci C-171/07 a C-172/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. května 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht des Saarlandes — Německo) — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Fritz Trennheuser, Deutscher Apothekerverband eV (C-171/07), Helga Neumann-Seiwert (C-172/07) v. Saarland, Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales („Svoboda usazování — Článek 43 ES — Veřejné zdraví — Lékárny — Předpisy opravňující k provozování lékáren pouze lékárníky — Odůvodnění — Spolehlivé a kvalitní zásobování obyvatelstva léčivy — Profesní nezávislost lékárníků“)

5

2009/C 153/11

Spojené věci C-393/07 a C-9/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 30. dubna 2009 — Italská republika v. Evropský parlament („Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. května 2007 o ověření pověřovacích listin Beniamina Donniciho — Poslanec Evropského parlamentu — Ověření pověřovacích listin člena Parlamentu — Jmenování poslance v důsledku odstoupení kandidátů — Články 6 a 12 aktu z roku 1976“)

6

2009/C 153/12

Věc C-398/07 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. května 2009 — Waterford Wedgwood plc v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Obrazová ochranná známka WATERFORD STELLENBOSCH — Námitky majitele slovní ochranné známky Společenství WATERFORD — Zamítnutí zápisu odvolacím senátem“)

6

2009/C 153/13

Věc C-420/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 28. dubna 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené království — Meletis Apostolides v. David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Protokol č. 10 o Kypru — Pozastavení uplatňování acquis communautaire na územích, nad nimiž kyperská vláda nevykonává skutečnou kontrolu — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Příslušnost, uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Rozhodnutí vydané kyperským soudem, který má sídlo na území, nad nímž uvedená vláda vykonává skutečnost kontrolu, a týká se nemovitosti nacházející se mimo toto území — Článek 22 bod 1, čl. 34 body 1 a 2, čl. 35 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 uvedeného nařízení“)

7

2009/C 153/14

Věc C-504/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 7. května 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa v. Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP) („Nařízení (EHS) č. 1191/69 — Závazky veřejné služby — Poskytnutí vyrovnání — Odvětví městské osobní dopravy“)

7

2009/C 153/15

Věc C-516/07: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2000/60/CE — Rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky — Určení příslušných orgánů pro oblasti povodí“)

8

2009/C 153/16

Věc C-530/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Portugalská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/271/EHS — Znečištění a škodliviny — Čištění městských odpadních vod — Články 3 a 4“)

8

2009/C 153/17

Věc C-531/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 30. dubna 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof — Rakousko) — Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft v. LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Volný pohyb zboží — Vnitrostátní právní úprava regulující cenu dovážených knih — Opatření s účinkem rovnocenným množstevnímu omezení dovozu — Odůvodnění)

9

2009/C 153/18

Věc C-538/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. května 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Itálie) — Assitur Srl v. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano („Směrnice 92/50/EHS — Článek 29 první pododstavec — Veřejné zakázky na služby — Vnitrostátní právní úprava, která brání společnostem, mezi kterými existuje ovládací vztah nebo vztah, v rámci něhož vykonává jedna společnost v ostatních společnostech významný vliv, aby se účastnily stejného zadávacího řízení jako soutěžitelé“)

9

2009/C 153/19

Věc C-553/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. května 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State — Nizozemsko) — College van burgemeester en wethouders van Rotterdam v. M. E. E. Rijkeboer („Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů — Směrnice 95/46/ES — Ochrana soukromí — Výmaz údajů — Právo na přístup k údajům a informacím o příjemcích údajů — Lhůta pro výkon práva na přístup“)

10

2009/C 153/20

Věc C-27/08: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 30. dubna 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht — Německo) — BIOS Naturprodukte GmbH v. Saarland („Směrnice 2001/83/ES — Článek 1 bod 2 písm. b) — Pojem ‚léčivý přípravek podle funkce‘ — Dávkování výrobku — Obvyklý způsob užívání — Zdravotní riziko — Schopnost obnovit, upravit či ovlivnit lidské fyziologické funkce“)

10

2009/C 153/21

Věc C-34/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. května 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale ordinario di Padova — Itálie) — Azienda Agricola Disarò Antonio v. Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl („Zemědělství — Společná organizace trhů — Mléčné kvóty — Dávka — Platnost nařízení (ES) č. 1788/2003 — Cíle společné zemědělské politiky — Zásada nediskriminace a zásada proporcionality — Stanovení vnitrostátního referenčního množství — Kritéria — Relevance kritéria členského státu s deficitem produkce“)

11

2009/C 153/22

Věc C-75/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 30. dubna 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené království) — The Queen, Christopher Mellor v. Secretary of State for Communities and Local Government („Směrnice 85/337/EHS — Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí — Povinnost zpřístupnit veřejnosti odůvodnění rozhodnutí o tom, že záměr nepodléhá posouzení“)

11

2009/C 153/23

Věc C-132/08: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 30. dubna 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Bíróság — Maďarská republika) — Lidl Magyarország Kereskedelmi bt v. Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa („Volný pohyb zboží — Rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení — Vzájemné uznávání shody — Neuznání prohlášení o shodě vydaného výrobcem usazeným v jiném členském státě“)

12

2009/C 153/24

Věc C-150/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. května 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Nizozemsko) — Siebrand BV v. Staatssecretaris van Financiën („Kombinovaná nomenklatura — Sazebníkové položky 2206 a 2208 — Kvašený (fermentovaný) nápoj, který obsahuje destilovaný alkohol — Nápoj vyráběný z ovoce nebo přírodního produktu — Přidání látek — Důsledky — Ztráta chuti, vůně a vzhledu původního nápoje“)

13

2009/C 153/25

Věc C-161/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 14. května 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Antwerpen — Belgie) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV v. Belgický stát („Volný pohyb zboží — Tranzitní režim Společenství — Přepravy uskutečňované na podkladě karnetu TIR — Porušení předpisů nebo nesrovnalosti — Lhůta pro oznámení — Lhůta pro poskytnutí důkazu o místu, na kterém byly spáchány porušení předpisů nebo nesrovnalosti“)

13

2009/C 153/26

Věc C-253/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 19. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Portugalská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2006/22/ES — Sbližování právních předpisů — Právní předpisy v sociální oblasti týkající se činností v silniční dopravě — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

14

2009/C 153/27

Věc C-256/08: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 30. dubna 2009 — Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/83/ES — Minimální normy, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo o mezinárodní ochranu — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

14

2009/C 153/28

Věc C-266/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/81/ES — Právo pobytu státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány — Neexistence úplného provedení — Neoznámení prováděcích opatření“)

15

2009/C 153/29

Věc C-313/08: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 19. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2003/58/ES — Právo společností — Listiny a údaje podléhající zveřejnění — Dopisy a objednávkové listy — Sankce — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

15

2009/C 153/30

Věc C-322/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Švédské království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/83/ES — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

16

2009/C 153/31

Věc C-368/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 19. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/35/ES — Náprava škod na životním prostředí — Zásada ‚znečišťovatel platí‘ “)

16

2009/C 153/32

Věc C-390/08: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 14. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství („Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Rozhodnutí č. 280/2004/ES — Provádění Kjótského protokolu — Vnitrostátní opatření k omezení nebo snížení emisí skleníkových plynů — Neoznámení požadovaných informací“)

16

2009/C 153/33

Věc C-443/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 1999/13/ES — Omezování emisí těkavých organických sloučenin — Neprovedení pojmů ‚malé zařízení‘ a ‚podstatná změna‘ “)

17

2009/C 153/34

Věc C-532/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 19. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Irsko („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2005/60/ES — Praní peněz a financování terorismu — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

17

2009/C 153/35

Věc C-128/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 6. dubna 2009 — Antoine Boxus, Willy Roua v. Région wallonne

18

2009/C 153/36

Věc C-129/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 6. dubna 2009 — Guido Durlet, Angela Verweij, Chretien Bruninx, Hans Hoff, Michel Raeds v. Région wallonne

18

2009/C 153/37

Věc C-130/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 6. dubna 2009 — Paul Fastrez, Henriette Fastrez v. Région wallonne

19

2009/C 153/38

Věc C-131/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 6. dubna 2009 — Philippe Daras v. Région wallonne

20

2009/C 153/39

Věc C-132/09: Žaloba podaná dne 6. dubna 2009 — Komise Evropských společenství v. Belgické království

21

2009/C 153/40

Věc C-133/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Bíróság (Maďarsko) dne 8. dubna 2009 — Dr. József Uzonyi v. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

21

2009/C 153/41

Věc C-134/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 10. dubna 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A. Ch, Bernard Page v. Région wallonne

22

2009/C 153/42

Věc C-135/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 9. dubna 2009 — Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Léon L’Hoir, Nadine Dartois v. Région wallonne

23

2009/C 153/43

Věc C-138/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Ordinario di Palermo (Itálie) dne 15. dubna 2009 — Todaro Nunziatina & C. snc v. Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

23

2009/C 153/44

Věc C-140/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Genova (Itálie) dne 17. dubna 2009 — Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana v. Presidenza del Consiglio dei Ministri

24

2009/C 153/45

Věc C-142/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgie) dne 22. dubna 2009 — Trestní řízení proti V. W. Lahousse & Lavichy BVBA

25

2009/C 153/46

Věc C-143/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Bíróság (Maďarská republika) dne 23. dubna 2009 — Pannon GSM Távközlési Rt. v. Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

25

2009/C 153/47

Věc C-144/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 24. dubna 2009 — Hotel Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller

26

2009/C 153/48

Věc C-145/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Německo) dne 24. dubna 2009 — Land Baden-Württemberg v. Panagiotis Tsakouridis

26

2009/C 153/49

Věc C-146/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 24. dubna 2009 — Prof. Dr. Claus Scholl v. Stadtwerke Aachen AG

26

2009/C 153/50

Věc C-147/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Wien (Rakousko) dne 24. dubna 2009 — Ronald Seunig v. Maria Hölzel

27

2009/C 153/51

Věc C-150/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. dubna 2009 Iride SpA a Iride Energia SpA proti rozsudku Soudu prvního stupně (druhého senátu) vydanému dne 11. února 2009 ve věci T-25/07, Iride, Iride Energia SpA v. Komise Evropských společenství

27

2009/C 153/52

Věc C-154/09: Žaloba podaná dne 4. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

28

2009/C 153/53

Věc C-160/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Symvoulio tis Epikrateias (Řecko) dne 8. května 2009 — Veřejná obchodní společnost „Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.“ v. Ministerstvo hospodářství

28

2009/C 153/54

Věc C-161/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Simvoulio tis Epikrateias (Státní rada) (Řecko) dne 8. května 2009 — K. Fragkopoulos kai SIA Ο.Ε. v. Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias

29

2009/C 153/55

Věc C-162/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království) dne 8. května 2009 — Secretary of State for Work and Pensions v. Taous Lassal

29

2009/C 153/56

Věc C-169/09: Žaloba podaná dne 13. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika

29

2009/C 153/57

Věc C-170/09: Žaloba podaná dne 13. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Francouzská republika

30

2009/C 153/58

Věc C-171/09: Žaloba podaná dne 13. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Francouzská republika

30

2009/C 153/59

Věc C-175/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Spojené království) dne 14. května 2009 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs v. Axa UK plc

30

 

Soud prvního stupně

2009/C 153/60

Věc T-116/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 6. května 2009 — Wieland-Werke v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s měděnými průmyslovými trubkami — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhů — Pokuty — Zásada legality trestů — Velikost dotčeného trhu — Odrazující účinek — Délka trvání protiprávního jednání — Spolupráce“)

32

2009/C 153/61

Věc T-122/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 6. května 2009 — Outokumpu a Luvata v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s měděnými průmyslovými trubkami — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhů — Pokuty — Velikost dotčeného trhu — Přitěžující okolnosti — Recidiva“)

32

2009/C 153/62

Věc T-127/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 6. května 2009 — KME Germany a další v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s měděnými průmyslovými trubkami — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhů — Pokuty — Skutečný dopad na trh — Velikost dotčeného trhu — Doba trvání protiprávního jednání — Polehčující okolnosti — Spolupráce“)

33

2009/C 153/63

Věc T-151/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 7. května 2009 — NVV a další v. Komise („Hospodářská soutěž — Spojování podniků — Trh, na němž se nakupují živá prasata a živé prasnice určené na porážku — Rozhodnutí prohlašující spojení za slučitelné se společným trhem — Vymezení relevantního zeměpisného trhu — Povinnost řádné péče — Povinnost uvést odůvodnění“)

33

2009/C 153/64

Věc T-414/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 7. května 2009 — NHL Enterprises v. OHIM — Glory & Pompea (LA KINGS) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství LA KINGS — Starší národní obrazová ochranná známka KING — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

34

2009/C 153/65

Věc T-165/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 14. května 2009 — Fiorucci v. OHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti a o zrušení — Slovní ochranná známka Společenství ELIO FIORUCCI — Zápis jména proslulé osoby jako ochranné známky — Článek 52 odst. 2 písm. a) a čl. 50 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94“)

34

2009/C 153/66

Spojené věci T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 a T-178/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. května 2009 — Euro-Information v. OHIM (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE a CYBERHOME) („Ochranná známka Společenství — Přihlášky slovních ochranných známek Společenství CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE a CYBERHOME — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 3 nařízení č. 40/94“)

35

2009/C 153/67

Věc T-277/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 7. května 2009 — Omnicare v. OHIM — Astellas Pharma (OMNICARE) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství OMNICARE — Starší národní obrazová ochranná známka OMNICARE — Zamítnutí žádosti o navrácení do původního stavu“)

35

2009/C 153/68

Věc T-89/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. května 2009 — VIP Car Solutions v. Parlament („Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení Společenství — Přeprava členů Evropského parlamentu osobním automobilem nebo mikrobusem s řidičem během období zasedání ve Štrasburku — Odmítnutí nabídky uchazeče — Povinnost odůvodnění — Odmítnutí sdělit cenu nabídnutou vybraným uchazečem — Žaloba na náhradu škody“)

36

2009/C 153/69

Věc T-185/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 7. května 2009 — Klein Trademark Trust v. OHIM — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství CK CREACIONES KENNYA — Starší obrazová ochranná známka Společenství CK Calvin Klein a starší obrazové národní ochranné známky CK — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Neexistence podobnosti označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

36

2009/C 153/70

Spojené věci T-405/07 a T-406/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 20. května 2009 — CFCMCEE v. OHIM (P@YWEB CARD a PAYWEB CARD) („Ochranná známka Společenství — Přihlášky slovních ochranných známek Společenství P@YWEB/email CARD a PAYWEB CARD — Absolutní důvod pro zamítnutí — Částečný nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

37

2009/C 153/71

Věc T-410/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. května 2009 — Jurado Hermanos v. OHIM (JURADO) („Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka Společenství JURADO — Neexistence žádosti majitele ochranné známky o obnovu zápisu — Výmaz ochranné známky po uplynutí doby platnosti zápisu — Žádost o navrácení do původního stavu podaná nabyvatelem výlučné licence“)

37

2009/C 153/72

Věc T-136/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 13. května 2009 — Aurelia Finance v. OHIM (AURELIA) („Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka Společenství AURELIA — Neuhrazení poplatku za obnovu zápisu — Výmaz ochranné známky po uplynutí doby platnosti zápisu — Žádost o navrácení do původního stavu“)

38

2009/C 153/73

Věc T-183/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 13. května 2009 — Schuhpark Fascies v. OHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové a slovní ochranné známky Společenství jello SCHUHPARK — Starší národní slovní ochranná známka Schuhpark — Relativní důvod pro zamítnutí — Důkaz o užívání starší ochranné známky — Článek 43 odst. 2 nařízení (ES) č. 40/94“)

38

2009/C 153/74

Věc T-58/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 29. dubna 2009 — HALTE v. Komise („Státní podpory — Stížnost — Žaloba pro nečinnost — Vyjádření Komise ukončující nečinnost — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

38

2009/C 153/75

Věc T-282/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 28. dubna 2009 — Tailor v. OHIM (Zobrazení levé zadní kapsy) („Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství, která představuje levou zadní kapsu — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 — Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ“)

39

2009/C 153/76

Věc T-283/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 28. dubna 2009 — Tailor v. OHIM (Zobrazení pravé zadní kapsy) („Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství, která představuje pravou zadní kapsu — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení ES č. 40/94 — Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ“)

39

2009/C 153/77

Věc T-45/09: Žaloba podaná dne 30. ledna 2009 — Al Barakaat International Foundation v. Komise

39

2009/C 153/78

Věc T-130/09: Žaloba podaná dne 2. dubna 2009 — Eliza v. OHIM — Went Computing Consultancy Group (eliza)

40

2009/C 153/79

Věc T-138/09: Žaloba podaná dne 7. dubna 2009 — Muñoz Arraiza v. OHIM — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)

40

2009/C 153/80

Věc T-143/09 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. dubna 2009 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. ledna 2009 ve věci F-98/07, Petrilli v. Komise

41

2009/C 153/81

Věc T-147/09: Žaloba podaná dne 9. dubna 2009 — Trelleborg Industrie v. Komise

41

2009/C 153/82

Věc T-152/09: Žaloba podaná dne 11. dubna 2009 — Rintisch v. OHIM — Valfeuri Pates Alimentaires (PROTIACTIVE)

42

2009/C 153/83

Věc T-155/09: Žaloba podaná dne 15. dubna 2009 — Maxcom v. OHIM — Maxdata Computer (maxcom)

42

2009/C 153/84

Věc T-156/09: Žaloba podaná dne 17. dubna 2009 — Four Ace International v. OHIM (skiken)

43

2009/C 153/85

Věc T-158/09: Žaloba podaná dne 14. dubna 2009 — Řecká republika v. Komise

43

2009/C 153/86

Věc T-159/09: Žaloba podaná dne 27. dubna 2009 — Biofrescos — Comércio de Produtos Alimentares, Lda v. Komise Evropských společenství

44

2009/C 153/87

Věc T-161/09: Žaloba podaná dne 21. dubna 2009 — Ilink Kommunikationssysteme v. OHIM (ilink)

44

2009/C 153/88

Věc T-164/09: Žaloba podaná dne 3. dubna 2009 — Kitou v. Evropský inspektor ochrany údajů

44

2009/C 153/89

Věc T-170/09: Žaloba podaná dne 24. dubna 2009 — Shanghai Biaowu High- Tensile Fastener a Shanghai Prime Machinery v. Rada Evropské unie

45

2009/C 153/90

Věc T-172/09: Žaloba podaná dne 24. dubna 2009 — Gem-Year a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) v. Rada

46

2009/C 153/91

Věc T-174/09: Žaloba podaná dne 27. dubna 2009 — Complejo Agrícola v. Komise

48

2009/C 153/92

Věc T-176/09: Žaloba podaná dne 6. května 2009 — Government of Gibraltar v. Komise

48

2009/C 153/93

Věc T-183/09: Žaloba podaná dne 11. května 2009 — Spa Monopole v. OHIM — Club de Golf Peralada (WINE SPA)

49

2009/C 153/94

Spojené věci T-142/94 a T-143/94: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 5. května 2009 — Roche v. Rada a Komise

50

2009/C 153/95

Věc T-170/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 8. května 2009 — Opus Arte UK v. OHIM Arte (OPUS ARTE)

50

2009/C 153/96

Věc T-470/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 5. května 2009 — Komise v. Eurgit a Cirese

50

2009/C 153/97

Věc T-503/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 4. května 2009 — Rundpack v. OHIM (zobrazení poháru)

50

 

Soud pro veřejnou službu

2009/C 153/98

Věc F-26/09: Žaloba podaná dne 27. března 2009 — B v. Parlament

51

2009/C 153/99

Věc F-40/09: Žaloba podaná dne 7. dubna 2009 — Časta v. Komise

51

2009/C 153/00

Věc F-45/09: Žaloba podaná dne 24. dubna 2009 — Lebedef-Caponi v. Komise

51

2009/C 153/01

Věc F-47/09: Žaloba podaná dne 7. května 2009 — Fries Guggenheim v. CEDEFOP

52


 

Opravy

2009/C 153/02

Oprava sdělení v Úředním věstníku ve věci T-126/09 (Úř. věst. C 129 ze dne 6.6.2009, s. 18)

53


CS

 

Top