EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:032:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 32, 07. únor 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 32

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
7. února 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2009/C 032/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 19, 24.1.2009

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2009/C 032/02

Věc C-380/06: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Opožděné platby v obchodních transakcích — Lhůta — Směrnice 2000/35/ES — Porušení čl. 3 odst. 1, 2 a 4“)

2

2009/C 032/03

Věc C-52/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 11. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Marknadsdomstolen – Švédsko) – Kanal 5 Ltd, TV 4 AB v. Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) („Autorské právo — Organizace pro správu autorských práv, která má postavení faktického monopolu — Výběr poplatku za televizní vysílání hudebních děl — Metoda výpočtu tohoto poplatku — Dominantní postavení — Zneužití“)

2

2009/C 032/04

Věc C-174/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Článek 10 ES — Směrnice 2006/112/ES — Šestá směrnice o DPH — Povinnosti ve vnitřním režimu — Kontroly zdanitelných plnění — Amnestie“)

3

2009/C 032/05

Věc C-285/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – A.T. v. Finanzamt Stuttgart-Körperschaften („Směrnice 90/434/EHS — Přeshraniční výměna akcií — Daňová neutralita — Podmínky — Články 43 ES a 56 ES — Právní předpisy členského státu, které podmiňují zachování účetní hodnoty převáděných podílů pro za ně získané nové podíly, a tudíž daňovou neutralitu převodu, převedením této hodnoty do daňové rozvahy cizí nabývající společnosti — Slučitelnost“)

3

2009/C 032/06

Věc C-293/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS — Ochrana volně žijících ptáků — Zvláště chráněné oblasti — Nedostatečná ochranná opatření“)

4

2009/C 032/07

Věc C-295/07 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Département du Loiret, Scott SA („Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Preferenční cena pozemku — Rozhodnutí Komise — Navrácení podpory neslučitelné se společným trhem — Aktualizovaná hodnota podpory — Složená úroková míra — Nedostatek odůvodnění — Zrušení v plném rozsahu — Přípustnost“)

4

2009/C 032/08

Věc C-297/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Regensburg – Německo) – Trestní řízení proti Klausi Bourquainovi („Úmluva k provedení Schengenské dohody — Článek 54 — Zásada ne bis in idem — Působnost — Odsouzení v nepřítomnosti za tentýž čin — Pojem ‚pravomocně odsouzený‘ — Procesní pravidla vnitrostátního práva — Pojem ‚sankce, která již nemůže být vykonána‘“)

5

2009/C 032/09

Věc C-334/07 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Freistaat Sachsen („Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Záměr režimu podpor malým a středním podnikům — Slučitelnost se společným trhem — Kritéria přezkumu státních podpor — Časová působnost — Záměr oznámený před vstupem nařízení (ES) č. 70/2001 v platnost — Rozhodnutí přijaté po tomto vstupu v platnost — Legitimní očekávání — Právní jistota — Úplné oznámení“)

5

2009/C 032/10

Věc C-362/07 a C-363/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris – Francie) – Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07) v. Administration des douanes – Direction Générale des douanes et droits indirects („Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Sazební zařazení zboží — Multifunkční zařízení — Zařízení složená z jednotky laserové tiskárny a z jednotky skeneru s funkcí kopírky — Číslo 8471 — Číslo 9009“)

6

2009/C 032/11

Věc C-371/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 11. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vestre Landsret – Dánsko) – Danfoss A/S, AstraZeneca A/S v. Skatteministeriet („Šestá směrnice o DPH — Článek 6 odst. 2 — Poskytování služeb, které bezplatně provádí osoba povinná k dani k jiným účelům než pro potřebu svého podniku — Nárok na odpočet DPH — Článek 17 odst. 6 druhý pododstavec — Možnost členských států zachovat vynětí z nároku na odpočet daně obsažená v jejich vnitrostátních předpisech v době vstupu šesté směrnice v platnost“)

7

2009/C 032/12

Věc C-387/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Ancona – Itálie) – MI. VER Srl, Daniele Antonelli v. Provincia di Macerata („Odpady — Pojem ‚dočasné skladování‘ — Směrnice 75/442/EHS — Rozhodnutí 2000/532/ES — Možnost smíchat odpady odpovídající různým kódům — Pojem ‚směsné obaly‘“)

7

2009/C 032/13

Věc C-407/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing v. Staatssecretaris van Financiën („Šestá směrnice o DPH — Článek 13 část A odst. 1 písm. f) — Osvobození — Podmínky — Poskytování služeb nezávislými seskupeními — Služby poskytnuté jednomu nebo více členům seskupení“)

8

2009/C 032/14

Věc C-486/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. prosince 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) v. Cosorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl („Společná organizace trhů — Obilniny — Kukuřice — Určení ceny — Snížení ceny — Uplatnitelné snížení ceny“)

9

2009/C 032/15

Věc C-524/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Rakouská republika („Nesplnění povinnosti státem — Články 28 ES a 30 ES — Registrace ojetých motorových vozidel, která již byla registrována v jiných členských státech — Technické požadavky týkající se znečišťujících emisí a hladiny akustického tlaku — Ochrana zdraví — Ochrana životního prostředí“)

9

2009/C 032/16

Věc C-57/08 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Gateway, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Fujitsu Siemens Computers GmbH („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka — Nařízení (ES) č. 40/94 — Čl. 8 odst. 1 písm. b) a článek 5 — Starší ochranné známky obsahující slovní označení ‚GATEWAY‘ — Slovní označení ‚ACTIVY Media Gateway‘ — Neexistence podobnosti označení — Neexistence nebezpečí záměny — Zohlednění proslulosti starších ochranných známek při celkovém posouzení kolidujících označení“)

10

2009/C 032/17

Věc C-239/08: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2006/100/ES — Volný pohyb osob — Úprava některých směrnic z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

10

2009/C 032/18

Věc C-330/08: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/35/ES — Odpovědnost za životní prostředí — Prevence a náprava škod na životním prostředí — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

11

2009/C 032/19

Věc C-445/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Německo) dne 9. října 2008 – Kurt Wierer v. Land Baden-Württemberg

11

2009/C 032/20

Věc C-455/08: Žaloba podaná dne 17. října 2008 – Komise Evropských společenství v. Irsko

12

2009/C 032/21

Věc C-474/08: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

13

2009/C 032/22

Věc C-475/08: Žaloba podaná dne 5. listopadu – Komise Evropských společenství v. Belgické království

13

2009/C 032/23

Věc C-480/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) dne 7. listopadu 2008 – Maria Teixeira v. London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

14

2009/C 032/24

Věc C-482/08: Žaloba podaná dne 10. listopadu 2008 – Spojené království Velké Británie a Severního Irska v. Rada Evropské unie

15

2009/C 032/25

Věc C-485/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. listopadu 2008 Claudií Gualtieri proti rozsudku Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) vydanému dne 10. září 2008 ve věci T-284/06, Gualtieri v. Komise

15

2009/C 032/26

Věc C-494/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. listopadu 2008 společností Prana Haus GmbH proti rozsudku Soudu prvního stupně (osmého senátu) vydanému dne 17. září 2008 ve věci T-226/07, Prana Haus GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

17

2009/C 032/27

Věc C-495/08: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2008 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

17

2009/C 032/28

Věc C-508/08: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2008 – Komise Evropských společenství v. Maltská republika

18

2009/C 032/29

Věc C-509/08: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2008 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

18

2009/C 032/30

Věc C-511/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 25. listopadu 2008 – Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V. v. Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

19

2009/C 032/31

Věc C-513/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2008 Luigim Marcucciem proti usnesení Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) vydanému dne 9. září 2008 ve věci T-143/08, Marcuccio v. Komise

19

2009/C 032/32

Věc C-514/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de première instance de Namur (Belgie) dne 26. listopadu 2008 – Atenor Group SA v. Belgický stát – SPF Finances

20

2009/C 032/33

Věc C-516/08: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2008 – Komise Evropských společenství v. Polská republika

20

2009/C 032/34

Věc C-518/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de grande instance de Paris (Francie) dne 27. listopadu 2008 – Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos v. Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

20

2009/C 032/35

Věc C-521/08: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2008 – Komise Evropských společenství v. Irsko

21

2009/C 032/36

Věc C-528/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2008 Luigim Marcucciem proti usnesení Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) vydanému dne 9. září 2008 ve věci T-144/08, Marcuccio v. Komise

21

2009/C 032/37

Věc C-532/08: Žaloba podaná dne 2. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Irsko

22

2009/C 032/38

Věc C-535/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itálie) dne 3. prosince 2008 – Maria Catena Rita Pignataro v. Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania a další

22

2009/C 032/39

Věc C-546/08: Žaloba podaná dne 9. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Švédské království

22

2009/C 032/40

Věc C-547/08: Žaloba podaná dne 9. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Švédské království

23

2009/C 032/41

Věc C-548/08: Žaloba podaná dne 9. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Švédské království

23

2009/C 032/42

Věc C-555/08: Žaloba podaná dne 16. prosince 2008 – Komise Evropských společenství v. Švédské království

23

 

Soud prvního stupně

2009/C 032/43

Věc T-57/99: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. prosince 2008 – Nardone v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Žaloba na náhradu škody — Nemoc z povolání — Vystavení azbestu a jiným látkám“)

24

2009/C 032/44

Věc T-388/02: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. prosince 2008 – Kronoply a Kronotex v. Komise („Státní podpory — Rozhodnutí Komise nevznést námitky — Žaloba na neplatnost — Lhůta pro podání žaloby — Zveřejnění stručného oznámení — Nedostatek podstatného ovlivnění stavu hospodářské soutěže — Nepřípustnost — Zúčastněná strana — Přípustnost — Nezahájení formálního vyšetřovacího řízení — Neexistence významných obtíží“)

24

2009/C 032/45

Věc T-196/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17. prosince 2008 – Ryanair v. Komise („Státní podpory — Dohody uzavřené Valonským regionem a letištěm Charleroi Brusel Jih s leteckou společností Ryanair — Existence hospodářské výhody — Použití kritéria soukromého investora v tržním hospodářství“)

25

2009/C 032/46

Věc T-462/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17. prosince 2008 – HEG a Graphite India v. Rada („Společná obchodní politika — Antidumpingová cla — Vyrovnávací cla — Dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie — Právo na obhajobu — Rovné zacházení — Určení újmy — Příčinná souvislost“)

25

2009/C 032/47

Věc T-462/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. prosince 2008 – JTEKT v. OHIM (IFS) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky IFS — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek popisného charakteru — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94“)

26

2009/C 032/48

Věc T-90/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. prosince 2008 – Tomorrow Focus v. OHIM – Information Builders (Tomorrow Focus) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Tomorrow Focus — Starší obrazová ochranná známka Společenství FOCUS — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

26

2009/C 032/49

Spojené věci T-225/06, T-255/06, T-257/06 a T-309/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. prosince 2008 – Budějovický Budvar v. OHIM – Anheuser-Busch (BUD) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství BUD a přihláška obrazové ochranné známky Společenství BUD — Označení ‚bud‘ — Relativní důvody pro zamítnutí — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 40/94“)

27

2009/C 032/50

Věc T-228/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. prosince 2008 – Giorgio Beverly Hills v. OHIM – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství GIORGIO BEVERLY HILLS — Starší národní slovní ochranná známka GIORGIO — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

27

2009/C 032/51

Věc T-259/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. prosince 2008 – Torres v. OHIM – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství MANSO DE VELASCO — Starší národní slovní ochranná známka VELASCO — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

28

2009/C 032/52

Věc T-339/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. prosince 2008 – Řecko v. Komise („Zemědělství — Společná organizace trhu s vínem — Podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic — Nařízení (ES) č. 1493/1999 — Stanovení konečných finančních přídělů členským státům — Rozhodnutí č. 2006/669/ES — Závazný charakter lhůty stanovené v čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1227/2000 — Zásady loajální spolupráce, dobré víry a řádné správy, proporcionality a užitečného účinku“)

28

2009/C 032/53

Věc T-365/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. prosince 2008 – Bateaux Mouches v. OHIM – Castanet (BATEAUX MOUCHES) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství BATEAUX MOUCHES — Absolutní důvody pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a čl. 51 odst. 1 nařízení (ES) č. 40/94 — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 3 a čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94“)

29

2009/C 032/54

Věc T-412/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. prosince 2008 – Vitro Corporativo v. OHIM – VKR Holding (Vitro) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Vitro — Starší slovní ochranná známka Společenství VITRAL — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

29

2009/C 032/55

Věc T-86/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. prosince 2008 – Deichmann-Schuhe v. OHIM – Design for Woman (DEITECH) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství DEITECH — Starší národní a starší mezinárodní obrazová ochranná známka DEI-tex — Relativní důvod zamítnutí — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 40/94“)

30

2009/C 032/56

Věc T-101/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. prosince 2008 – Dada v. OHIM – Dada (DADA) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství DADA — Starší národní slovní ochranná známka DADA — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94“)

30

2009/C 032/57

Věc T-136/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 9. prosince 2008 – Colgate-Palmolive v. OHIM – CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství VISIBLE WHITE — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94“)

31

2009/C 032/58

Věc T-290/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. prosince 2008 – MIP Metro v. OHIM – Metronia (METRONIA) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství METRONIA — Starší národní obrazová ochranná známka METRO — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

31

2009/C 032/59

Věc T-295/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. prosince 2008 – Vitro Corporativo v. OHIM – VKR Holding (Vitro) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Vitro — Starší slovní ochranná známka Společenství VITRAL — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

32

2009/C 032/60

Věc T-335/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. prosince 2008 – Mergel a další v. OHIM (Patentconsult) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Patentconsult — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94“)

32

2009/C 032/61

Věc T-351/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17. prosince 2008 – Somm v. OHIM (stínící přístřešek) („Ochranná známka Společenství — Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství — Stínící přístřešek — Absolutní důvody pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 3 nařízení č. 40/94“)

32

2009/C 032/62

Věc T-357/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. prosince 2008 – Focus Magazin Verlag v. OHIM – Editorial Planeta (FOCUS Radio) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství FOCUS Radio — Starší národní slovní ochranné známky FOCUS MILENIUM — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“)

33

2009/C 032/63

Věc T-174/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17. prosince 2008 – Komise v. Cooperação e Desenvolvimento Regional („Rozhodčí doložka — Smlouva o finanční pomoci uzavřená v rámci zvláštního projektu v odvětví telepatických aplikací společného zájmu — Projekt Encata — Vrácení záloh — Úroky z prodlení — Rozsudek pro zmeškání“)

33

2009/C 032/64

Spojené věci T-8/95 a T-9/95: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 3. listopadu 2008 – Pelle a Konrad v. Rada a Komise („Mimosmluvní odpovědnost — Mléko — Doplňková dávka — Referenční množství — Nařízení (ES) č. 2187/93 — Náhrada škody producentům — Mezitímní rozsudek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

34

2009/C 032/65

Věc T-393/06: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 26. listopadu 2008 – Makhteshim-Agan Holding a další v. Komise („Žaloba na neplatnost — Žaloba pro nečinnost — Směrnice 91/414/EHS — Přípravky na ochranu rostlin — Aktivní látka azinfos-metyl — Zápis do přílohy I směrnice 91/414/EHS — Nepředložení nového návrhu Komise po námitce Rady — Článek 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/EHS — Nenapadnutelný akt — Neexistence výzvy konat — Nepřípustnost“)

34

2009/C 032/66

Věc T-188/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 25. listopadu 2008 – Fastweb v. Komise („Státní podpory — Příspěvky na nákup digitálních dekodérů — Telekomunikace — Rozhodnutí Komise prohlašující podporu za neslučitelnou se společným trhem — Rozhodnutí, které v průběhu řízení přijal členský stát, spočívající v tom, že od podniku, který napadl rozhodnutí Komise v rámci žaloby na neplatnost, nebude vyžadovat navrácení podpory — Zánik právního zájmu na podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

35

2009/C 032/67

Věc T-13/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 8. října 2008 – Koinotita Grammatikou v. Komise („Žaloba na neplatnost — Fond soudržnosti — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“)

35

2009/C 032/68

Věc T-392/08 R: Usnesení soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních ze dne 19. listopadu 2008 – AEPI v. Komise („Předběžné opatření — Rozhodnutí Komise, které nařizuje ukončit jednání ve vzájemné shodě při kolektivní správě autorských práv — Návrh na odklad výkonu rozhodnutí — Nedostatek naléhavosti“)

35

2009/C 032/69

Věc T-410/08 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 14. listopadu 2008 – GEMA v. Komise („Předběžné opatření — Rozhodnutí Komise nařizující ukončení jednání ve vzájemné shodě v oblasti kolektivní správy autorských práv — Návrh na odklad vykonatelnosti — Nedostatek naléhavosti“)

36

2009/C 032/70

Věc T-425/08 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 5. prosince 2008 – KODA v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Rozhodnutí, kterým Komise nařizuje ukončení jednání ve vzájemné shodě při kolektivní správě autorských práv — Návrh na odklad provádění — Neexistence naléhavosti“)

36

2009/C 032/71

Věc T-433/08 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 20. listopadu 2008 – SIAE v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Rozhodnutí Komise nařizující ukončení jednání ve vzájemné shodě v oblasti kolektivní správy autorských práv — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“)

36

2009/C 032/72

Věc T-471/08: Žaloba podaná dne 23. října 2008 – Toland v. Parlament

37

2009/C 032/73

Věc T-474/08: Žaloba podaná dne 31. října 2008 – Umbach v. Komise

37

2009/C 032/74

Věc T-482/08: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2008 – Atlas Transport v. OHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

38

2009/C 032/75

Věc T-484/08: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2008 – Longevity Health Products v. OHIM – Merck (Kids Vits)

38

2009/C 032/76

Věc T-491/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. listopadu 2008 Philippem Bui Vanem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 11. září 2008 ve věci F-51/07, Bui Van v. Komise

39

2009/C 032/77

Věc T-492/08: Žaloba podaná dne 18. listopadu 2008 – Wessang v. OHIM – Greinwald (star foods)

40

2009/C 032/78

Věc T-494/08: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2008 – Ryanair v. Komise

40

2009/C 032/79

Věc T-495/08: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2008 – Ryanair v. Komise

41

2009/C 032/80

Věc T-496/08: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2008 – Ryanair v. Komise

41

2009/C 032/81

Věc T-497/08: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2008 – Ryanair v. Komise

42

2009/C 032/82

Věc T-498/08: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2008 – Ryanair v. Komise

42

2009/C 032/83

Věc T-499/08: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2008 – Ryanair v. Komise

43

2009/C 032/84

Věc T-500/08: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2008 – Ryanair v. Komise

43

2009/C 032/85

Věc T-509/08: Žaloba podaná dne 7. listopadu 2008 – Ryanair v. Komise

44

2009/C 032/86

Věc T-511/08: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2008 – Unity OSG FZE v. Rada a EUPOL Afghanistan

44

2009/C 032/87

Věc T-522/08: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2008 – Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat v. OHIM – Mary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

45

2009/C 032/88

Věc T-523/08: Žaloba podaná dne 1. prosince 2008 – Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat v. OHIM – Mary Quant Cosmetics Japan Ltd (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

46

2009/C 032/89

Věc T-527/08: Žaloba podaná dne 4. prosince 2008 – Komise v. TMT Pragma

46

2009/C 032/90

Věc T-529/08: Žaloba podaná dne 2. prosince 2008 – Diputación Foral de Álava v. Komise

47

2009/C 032/91

Věc T-530/08: Žaloba podaná dne 2. prosince 2008 – Diputación Foral de Guipúzcoa v. Komise Evropských společenství

47

2009/C 032/92

Věc T-531/08: Žaloba podaná dne 2. prosince 2008 – Diputación Foral de Vizcaya v. Komise Evropských společenství

48

2009/C 032/93

Věc T-56/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 10. prosince 2008 – Stichting IEA Secretariaat Nederland a další v. Komise

48

2009/C 032/94

Věc T-66/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 2. prosince 2008 – British Sky Broadcasting Group v. OHIM – Vortex (SKY)

48

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2009/C 032/95

Věc F-83/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Schell v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Prioritní body — Obecná prováděcí ustanovení článku 45 služebního řádu“)

49

2009/C 032/96

Věc F-113/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Bouis a další v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení zvané ‚druhého typu‘ — Hodnotící období 2005 — Udělování prioritních bodů — Přechodná ustanovení — Obecná prováděcí ustanovení k článku 45 služebního řádu — Rovné zacházení — Přípustnost“)

49

2009/C 032/97

Věc F-116/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Buckingham a další v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení tzv. ‚druhého typu‘ — Hodnotící období 2005 — Přidělení prioritních bodů — Přechodná ustanovení — Obecná prováděcí ustanovení článku 45 služebního řádu — Rovné zacházení — Přípustnost“)

50

2009/C 032/98

Věc F-136/06: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2008 – Reali v. Komise („Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Přijímání — Zařazení do platové třídy — Odborná praxe — Diplom — Rovnocennost“)

50


CS

 

Top