EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:263E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 263, 16. říjen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 263E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
16. října 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

ZASEDÁNÍ 2007-2008

 

Dílčí zasedání od 22. do 25. října 2007

 

Pondělí 22. října 2007

2008/C 263E/01

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Pokračování zasedání

Prohlášení předsednictva

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Složení Parlamentu

Členství ve výborech a delegacích

Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování

Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz

Převody prostředků

Petice

Předložení dokumentů

Plán práce

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Rámcová směrnice o udržitelném využívání pesticidů ***I — Tematická strategie udržitelného používání pesticidů — Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh ***I (rozprava)

Změna článku 173 jednacího řádu EP o doslovných zápisech (rozprava)

Strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel (rozprava)

Konvenční zdroje energie a technologie výroby energie (rozprava)

Poradní výbor pro správu evropských statistik ***I — Evropský poradní výbor pro politiku Společenství v oblasti statistických informací ***I (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

17

 

Úterý 23. října 2007

2008/C 263E/02

ZÁPIS

18

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Předložení dokumentů

Písemná prohlášení (předložení)

Texty smluv dodané Radou

Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Příspěvek daňové politiky k Lisabonské strategii (rozprava)

Výsledky neformální schůzky na nejvyšší úrovni představitelů států a vlád (Lisabon, 18.-19. října 2007) (rozprava)

Pořad jednání

Hlasování

Protokol k Dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh vědeckotechnické dohody ES-Švýcarsko * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Odrůdové právo Společenství * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Ratifikace protokolu ze dne 12. února 2004, kterým se mění Pařížská úmluva ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie, Republikou Slovinsko *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Úmluva OSN/EHK uzavřená v Espoo * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Přistoupení Bulharska a Rumunska k úmluvě ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a k různým protokolům této úmluvy * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Komunikační infrastruktura pro prostředí Schengenského informačního systému (SIS) (rozhodnutí) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (hlasování)

Rámcová směrnice o udržitelném využívání pesticidů ***I (hlasování)

Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh ***I (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Návrh souhrnného rozpočtu EU na rok 2008 (Oddíl III) — Rozpočet na rozpočtový rok 2008 (Oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (rozprava)

Složení Parlamentu

Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Zvýšení cen potravin, ochrana spotřebitele (rozprava)

Tabákový kouř: možnosti politiky na úrovni EU (rozprava)

Protokol, kterým se mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS) ***I (rozprava)

Kvalifikace v oblasti celoživotního vzdělávání ***I (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

34

PŘÍLOHA I

36

PŘÍLOHA II

53

PŘIJATÉ TEXTY

149

P6_TA(2007)0436
Protokol k Dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a Chilskou republikou s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU ***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2007 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Druhého dodatkového protokolu k Dohodě, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii (12550/2007 — C6-0325/2007 — 2007/0083(AVC))

149

P6_TA(2007)0437
Návrh vědeckotechnické dohody ES-Švýcarsko *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2007 o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskými společenstvími na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii (KOM(2007)0305 — C6-0227/2007 — 2007/0106(CNS))

149

P6_TA(2007)0438
Odrůdové právo Společenství *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2007 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94, pokud jde o právo podat žádost o odrůdové právo Společenství (KOM(2007)0445 — C6-0274/2007 — 2007/0161(CNS))

150

P6_TA(2007)0439
Ratifikace protokolu ze dne 12. února 2004, kterým se mění Pařížská úmluva ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie, Republikou Slovinsko ***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2007 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Republika Slovinsko zmocňuje, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovala protokol ze dne 12. února 2004, kterým se mění Pařížská úmluva ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie (9453/2007 — C6-0180/2007 — 2006/0260(AVC))

151

P6_TA(2007)0440
Úmluva OSN/EHK uzavřená v Espoo *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2007 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se jménem Evropského společenství schvalují první a druhá změna Úmluvy OSN/EHK o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států uzavřené v Espoo (KOM(2007)0470 — C6-0291/2007 — 2007/0169(CNS))

151

P6_TA(2007)0441
Přistoupení Bulharska a Rumunska k úmluvě ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství a k různým protokolům této úmluvy *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2007 o doporučení rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, Protokolu ze dne 27. září 1996, vypracovaném na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, Protokolu ze dne 29. listopadu 1996, vypracovaném na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, Protokolu o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžných otázkách Soudním dvorem Evropských společenství a Druhého protokolu ze dne 19. června 1997, vypracovaném na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (KOM(2007)0277 — C6-0238/2007 — 2007/0100(CNS))

152

P6_TA(2007)0442
Komunikační infrastruktura pro prostředí Schengenského informačního systému (SIS) (rozhodnutí) *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o zavedení, provozu a řízení komunikační infrastruktury pro prostředí Schengenského informačního systému (SIS) (KOM(2007)0306 — C6-0215/2007 — 2007/0104(CNS))

153

P6_TA(2007)0443
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2007 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení (KOM(2007)0415 — C6-0323/2007 — 2007/2168(ACI))

155

PŘÍLOHA

156

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

156

P6_TA(2007)0444
Rámcová směrnice o udržitelném využívání pesticidů ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů (KOM(2006)0373 — C6-0246/2006 — 2006/0132(COD))

157

P6_TC1-COD(2006)0132
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. října 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů

158

PŘÍLOHA I
PROGRAMY ŠKOLENÍ NEBO ODBORNÉ PŘÍPRAVY

175

PŘÍLOHA II
ZDRAVOTNÍ, BEZPEČNOSTNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ S KONTROLOU APLIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

176

PŘÍLOHA III
MINIMÁLNÍ SOUČÁSTI VNITROSTÁTNÍ ZPRÁVY O SITUACI

177

PŘÍLOHA IV
MINIMÁLNÍ PRVKY NÁRODNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ SNIŽOVÁNÍ RIZIK A POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ

179

PŘÍLOHA V
PRVKY VŠEOBECNÝCH A PRO JEDNOTLIVÉ PLODINY SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ INTEGROVANÉ OCHRANY PŘED ŠKŮDCI

180

P6_TA(2007)0445
Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (KOM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD))

181

P6_TC1-COD(2006)0136
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. října 2007 k přijetí nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. .../2008 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

182

PŘÍLOHA I
POSTUPY A KRITÉRIA PRO SCHVÁLENÍ ÚČINNÝCH LÁTEK, SAFENERŮ A SYNERGENTŮ PODLE KAPITOLY II

237

PŘÍLOHA II
SEZNAM ÚČINNÝCH LÁTEK SCHVÁLENÝCH PRO ZAHRNUTÍ DO PROSTŘEDKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

243

PŘÍLOHA III
SEZNAM FORMULAČNÍCH PŘÍSAD, SAFENERŮ A SYNERGENTŮ SCHVÁLENÝCH PRO ZAHRNUTÍ DO PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

243

PŘÍLOHA IV
SROVNÁVACÍ POSOUZENÍ PODLE ČLÁNKU 53

243

PŘÍLOHA V
ZRUŠENÉ SMĚRNICE S NÁSLEDNÝMI ZMĚNAMI

245

 

Středa 24. října 2007

2008/C 263E/03

ZÁPIS

247

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Složení Parlamentu

Písemná prohlášení (předložení)

Vztahy mezi Evropskou unií a Tureckem (rozprava)

Schůzka na nejvyšší úrovni EU-Rusko (rozprava)

Prohlášení předsednictva

Přivítání

Hlasování

Doručování soudních a mimosoudních písemností ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Dohoda o zpětném přebírání osob mezi ES a Bosnou a Hercegovinou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Krátkodobá víza mezi ES a Bosnou a Hercegovinou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Dohoda o zpětném přebírání osob mezi ES a Srbskem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Krátkodobá víza mezi ES a Srbskem * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Dohoda o zpětném přebírání osob mezi ES a Černou Horou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Krátkodobá víza mezi ES a Černou Horou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Dohoda o zpětném přebírání osob mezi ES a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Krátkodobá víza mezi ES a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Krátkodobá víza mezi ES a Albánií * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Imunita pana Giana Paola Gobbo (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 6/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Protokol, kterým se mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS) *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Změna článku 173 jednacího řádu EP o doslovných zápisech (hlasování)

Poradní výbor pro správu evropských statistik ***I (hlasování)

Evropský poradní výbor pro politiku Společenství v oblasti statistických informací ***I (hlasování)

Kvalifikace v oblasti celoživotního vzdělávání ***I (hlasování)

Baterie a akumulátory a odpadní baterie a akumulátory (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I (hlasování)

Komunikační infrastruktura pro prostředí schengenského informačního systému (nařízení) * (hlasování)

Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami * (hlasování)

Tematická strategie udržitelného používání pesticidů (hlasování)

Konvenční zdroje energie a technologie výroby energie (hlasování)

Strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel (hlasování)

Příspěvek daňové politiky k Lisabonské strategii (hlasování)

Tabákový kouř: možnosti politiky na úrovni EU (hlasování)

Vztahy mezi Evropskou unií a Tureckem (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Vztahy mezi Evropskou unií a Srbskem (rozprava)

Současný stav vztahů mezi EU a Afrikou (rozprava)

Mezinárodní dohoda o zákazu kazetové munice (rozprava)

Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Členství ve výborech a delegacích

Výroba opia pro lékařské účely v Afghánistánu (rozprava)

Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii: obstavení bankovních účtů (Zelená kniha) (rozprava)

Uznávání podmíněných trestů, alternativních sankcí a podmíněných odsouzení a o dohledu nad nimi * — Evropský příkaz k výkonu trestu a předávání odsouzených osob * (rozprava)

Registry hospodářských subjektů pro statistické účely ***II (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

265

PŘÍLOHA I

267

PŘÍLOHA II

286

PŘIJATÉ TEXTY

397

P6_TA(2007)0446
Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (8703/5/2007 — C6-0217/2007 — 2005/0126(COD))

397

P6_TA(2007)0447
Dohoda o zpětném přebírání osob mezi ES a Bosnou a Hercegovinou *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o předávání a zpětném přebírání osob (KOM(2007)0425 — C6-0299/2007 — 2007/0142(CNS))

398

P6_TA(2007)0448
Krátkodobá víza mezi ES a Bosnou a Hercegovinou *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zjednodušení vydávání krátkodobých víz (KOM(2007)0423 — C6-0296/2007 — 2007/0140(CNS))

398

P6_TA(2007)0449
Dohoda o zpětném přebírání osob mezi ES a Srbskem *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o předávání a zpětném přebírání osob (KOM(2007)0438 — C6-0298/2007 — 2007/0153(CNS))

399

P6_TA(2007)0450
Krátkodobá víza mezi ES a Srbskem *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zjednodušení vydávání krátkodobých víz (KOM(2007)0422 — C6-0295/2007 — 2007/0144(CNS))

400

P6_TA(2007)0451
Dohoda o zpětném přebírání osob mezi ES a Černou Horou *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o předávání a zpětném přebírání osob (KOM(2007)0431 — C6-0301/2007 — 2007/0146(CNS))

400

P6_TA(2007)0452
Krátkodobá víza mezi ES a Černou Horou *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zjednodušení vydávání krátkodobých víz (KOM(2007)0426 — C6-0297/2007 — 2007/0149(CNS))

401

P6_TA(2007)0453
Dohoda o zpětném přebírání osob mezi ES a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o předávání a zpětném přebírání osob (KOM(2007)0432 — C6-0300/2007 — 2007/0147(CNS))

402

P6_TA(2007)0454
Krátkodobá víza mezi ES a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze 24. října 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o zjednodušení vydávání krátkodobých víz (KOM(2007)0421 — C6-0294/2007- 2007/0159(CNS))

402

P6_TA(2007)0455
Krátkodobá víza mezi ES a Albánií *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zjednodušení vydávání krátkodobých víz (KOM(2007)0413 — C6-0293/2007 — 2007/0148(CNS))

403

P6_TA(2007)0456
Konzultace týkající se imunity a výsad pana Giana Paola Gobbo
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o žádosti o konzultaci ohledně imunity a výsad, kterých požívá Gian Paolo Gobbo (2007/2014(IMM))

404

P6_TA(2007)0457
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI))

405

PŘÍLOHA

406

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

406

P6_TA(2007)0458
Předběžný návrh opravného rozpočtu č. 6/2007
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2007 na rozpočtový rok 2007 (13851/2007 — C6-0351/2007 — 2007/2178(BUD))

407

P6_TA(2007)0459
Protokol, kterým se mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS) ***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se jménem Evropského společenství přijímá Protokol, kterým se mění Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS), sjednaný v Ženevě dne 6. prosince 2005 (8934/2006 — C6-0359/2006 — 2006/0060(AVC))

408

P6_TA(2007)0460
Změna článku 173 jednacího řádu o doslovných záznamech
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o změně článku 173 a o doplnění článku 173a jednacího řádu Evropského parlamentu o doslovných a audiovizuálních záznamech (2007/2137(REG))

409

P6_TA(2007)0461
Poradní výbor pro správu evropských statistik ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o založení Poradního výboru pro správu evropských statistik (KOM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD))

410

P6_TC1-COD(2006)0199
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2007 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2008/ES o založení Poradního výboru pro správu evropských statistik

410

P6_TA(2007)0462
Evropský poradní výbor v oblasti statistiky ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský poradní výbor v oblasti statistických informací (KOM(2006)0653 — C6-0379/2006 — 2006/0217(COD))

411

P6_TC1-COD(2006)0217
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2007 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2008/ES, kterým se zřizuje Evropský statistický poradní výbor a zrušuje rozhodnutí Rady 91/116/EHS

411

P6_TA(2007)0463
Kvalifikace pro celoživotního vzdělávání ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání (KOM(2006)0479 — C6-0294/2006 — 2006/0163(COD))

412

P6_TC1-COD(2006)0163
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2007 k přijetí doporučení Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení

412

P6_TA(2007)0464
Změna směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2007)0093 — C6-0088/2007 — 2007/0036(COD))

413

P6_TC1-COD(2007)0036
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

413

P6_TA(2007)0465
Komunikační infrastruktura pro prostředí schengenského informačního systému (nařízení) *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o návrhu nařízení Rady o zavedení, provozu a řízení komunikační infrastruktury pro prostředí Schengenského informačního systému (SIS) (KOM(2007)0311 — C6-0216/2007 — 2007/0108(CNS))

414

P6_TA(2007)0466
Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 18. prosince 1997 o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (KOM(2007)0216 — C6-0170/2007 — 2007/0073(CNS))

417

P6_TA(2007)0467
Tematická strategie udržitelného používání pesticidů
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o tematické strategii udržitelného používání pesticidů (2007/2006(INI))

418

P6_TA(2007)0468
Konvenční zdroje energie a technologie výroby energie
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o konvenčních energetických zdrojích a energetické technologii (2007/2091(INI))

424

P6_TA(2007)0469
Strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o strategii Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel (2007/2119(INI))

433

P6_TA(2007)0470
Příspěvek daňové a celní politiky k Lisabonské strategii
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o příspěvku daňové a celní politiky k Lisabonské strategii (2007/2097(INI))

441

P6_TA(2007)0471
Tabákový kouř: možnosti politiky na úrovni EU
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o zelené knize: „K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU“ (2007/2105(INI))

447

P6_TA(2007)0472
Vztahy mezi EU a Tureckem
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o vztazích mezi EU a Tureckem

452

 

Čtvrtek 25. října 2007

2008/C 263E/04

ZÁPIS

457

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Činnosti Evropského veřejného ochránce práv za rok 2006 (rozprava)

Označování původu (písemné prohlášení)

Prohlášení předsednictva

Sacharovova cena za rok 2007 (vyhlášení laureáta)

Přivítání

Hlasování

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie — Rozpočet 2008 (hlasování)

Návrh souhrnného rozpočtu EU na rok 2008 (Oddíl III) (hlasování)

Rozpočet na rozpočtový rok 2008 (Oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (hlasování)

Uznávání podmíněných trestů, alternativních sankcí a podmíněných odsouzení a o dohledu nad nimi * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Evropský příkaz k výkonu trestu a předávání odsouzených osob * (hlasování)

Dohody mezi ES a Madagaskarem o rybolovu * (hlasování)

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi ES a Mosambikem * (hlasování)

Registry hospodářských subjektů pro statistické účely ***II (hlasování)

Zvýšení cen potravin, ochrana spotřebitele (hlasování)

Zvláštní opatření pro Irák na rok 2007 (hlasování)

Vztahy mezi Evropskou unií a Srbskem (hlasování)

Současný stav vztahů mezi EU a Afrikou (hlasování)

Mezinárodní dohoda o zákazu kazetové munice (hlasování)

Výroba opia pro lékařské účely v Afghánistánu (hlasování)

Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii: obstavení bankovních účtů (Zelená kniha) (hlasování)

Činnosti Evropského veřejného ochránce práv za rok 2006 (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Sdělení společných postojů Rady

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Právo společností (rozprava)

Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

Írán

Pákistán

Súdán: zavraždění příslušníků mírových sil Africké unie

Hlasování

Írán (hlasování)

Pákistán (hlasování)

Súdán: zavraždění příslušníků mírových sil Africké unie (hlasování)

Právo společností (hlasování)

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Členství ve výborech a delegacích

Lhůty pro předložení (Schůzka na nejvyšší úrovni EU-Rusko)

Předložení dokumentů

Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu)

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

476

PŘÍLOHA I

477

PŘÍLOHA II

507

PŘIJATÉ TEXTY

583

P6_TA(2007)0473
Návrh souhrnného rozpočtu EU na rok 2008 (Oddíl III)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, Oddíl III - Komise (C6-0287/2007 — 2007/2019(BUD)) a návrh na změnu č. 1/2008 (13659/2007 — C6-0341/2007) k návrhu souhrného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008

583

PŘÍLOHA
SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ PŘIJATÁ V RÁMCI DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ DNE 13. ČERVENCE 2007

589

P6_TA(2007)0474
Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2008 (Oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX)
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008, Oddíl I - Evropský parlament, Oddíl II - Rada, Oddíl IV - Soudní dvůr, Oddíl V - Účetní dvůr, Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor, Oddíl VII - Výbor regionů, Oddíl VIII - Evropský veřejný ochrnánce práv, Oddíl IX - Evropský inspektor ochrany údajů (C6-0288/2007 — 2007/2019B(BUD))

592

P6_TA(2007)0475
Uznávání podmíněných trestů, alternativních sankcí a podmíněných odsouzení a o dohledu nad nimi *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o podnětu Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky k přijetí rámcového rozhodnutí Rady o uznávání podmíněných trestů, alternativních sankcí a podmíněných odsouzení a o dohledu nad nimi (6480/2007 — C6-0129/2007 — 2007/0807(CNS))

601

P6_TA(2007)0476
Evropský příkaz k výkonu trestu a předávání odsouzených osob *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o provádění zásady vzájemného uznávání rozsudků ve věcech trestních, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii (9688/2007 — C6-0209/2007 — 2005/0805(CNS))

616

P6_TA(2007)0477
Dohody mezi ES a Madagaskarem o rybolovu *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o pozměněném návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (KOM(2007)0428 — C6-0064/2007 — 2007/0006(CNS))

617

P6_TA(2007)0478
Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi ES a Mosambikem *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (KOM(2007)0472 — C6-0284/2007 — 2007/0170(CNS))

618

P6_TA(2007)0479
Registry hospodářských subjektů pro statistické účely ***II
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (7656/5/2007 — C6-0218/2007 — 2005/0032 (COD))

620

P6_TC2-COD(2005)0032
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 25. října 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93

621

P6_TA(2007)0480
Rostoucí ceny krmiv a potravin
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o rostoucích cenách krmiv a potravin

621

P6_TA(2007)0481
Zvláštní opatření pro Irák na rok 2007
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o návrhu rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje zvláštní opatření pro Irák na rok 2007

624

P6_TA(2007)0482
Vztahy mezi Evropskou unií a Srbskem
Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 25. října 2007 o vztazích mezi Evropskou unií a Srbskem (2007/2126 (INI))

626

P6_TA(2007)0483
Současný stav vztahů mezi EU a Afrikou
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o současném stavu vztahů mezi EU a Afrikou (2007/2002(INI))

633

P6_TA(2007)0484
Mezinárodní smlouva o zákazu kazetové munice
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o mezinárodní smlouvě zakazující veškerou kazetovou munici

648

P6_TA(2007)0485
Výroba opia pro léčebné účely v Afghánistánu
Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 25. října 2007 s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k výrobě opia pro léčebné účely v Afghánistánu (2007/2125(INI))

651

P6_TA(2007)0486
Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii: obstavení bankovních účtů
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 k zelené knize o zlepšení účinnosti výkonu soudních rozhodnutí v Evropské unii: obstavení bankovních účtů (2007/2026 (INI))

655

P6_TA(2007)0487
Činnosti Evropského veřejného ochránce práv za rok 2006
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o výroční zprávě týkající se činnosti Evropského veřejného ochránce práv za rok 2006 (2007/2131(INI))

657

P6_TA(2007)0488
Írán
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o Íránu

663

P6_TA(2007)0489
Pákistán
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o Pákistánu

666

P6_TA(2007)0490
Súdán
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o Súdánu

669

P6_TA(2007)0491
Právo společností
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2007 o evropské soukromé společnosti a čtrnácté směrnici v oblasti práva společností o přemístění sídla společností

671


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Informace k době hlasování

Pokud není uvedeno jinak, zpravodajové před hlasováním písemně oznámili předsednictvu svá stanoviska k pozměňovacím návrhům.

Zkratky používané pro parlamentní výbory

AFET

Výbor pro zahraniční věci

DEVE

Výbor pro rozvoj

INTA

Výbor pro mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočtový výbor

CONT

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ECON

Hospodářský a měnový výbor

EMPL

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

IMCO

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

TRAN

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

REGI

Výbor pro regionální rozvoj

AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

PECH

Výbor pro rybolov

CULT

Výbor pro kulturu a vzdělávání

JURI

Výbor pro právní záležitosti

LIBE

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Výbor pro ústavní záležitosti

FEMM

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petiční výbor

Zkratky používané pro politické skupiny

PPE-DE

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů

PSE

Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu

ALDE

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

UEN

Skupina Unie pro Evropu národů

Verts/ALE

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

GUE/NGL

Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

IND/DEM

Skupina Nezávislosti a demokracie

ITS

Skupina Identita, tradice, suverenita

NI

Nezařazení poslanci

CS

 

Top