Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:223:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 223, 30. srpen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 223

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
30. srpna 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2008/C 223/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 209, 15.8.2008

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2008/C 223/02

Věc C-51/05 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla – Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl a Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (Kasační opravný prostředek — Společná organizace trhu s vínem — Podpory na destilaci — Žaloba na náhradu škody — Mimosmluvní odpovědnost Společenství — Promlčecí doba — Začátek běhu)

2

2008/C 223/03

Věc C-371/05: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 92/50/EHS — Články 11 a 15 odst. 2 — Zadávání veřejných zakázek na služby — Zadání zakázky na informační služby Comune di Mantova — Přímé zadání bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce)

3

2008/C 223/04

Věc C-389/05: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Francouzská republika (Nesplnění povinnosti státem — Články 43 ES a 49 ES — Svoboda usazování a volný pohyb služeb — Veterinární požadavky — Inseminační stanice skotu — Vnitrostátní právní úprava přiznávající schváleným stanicím výlučné právo poskytovat služby umělé inseminace skotu na určitém území a podmiňující vydání licence inseminátora uzavřením dohody s jednou z těchto stanic)

3

2008/C 223/05

Věc C-132/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika (Nesplnění povinnosti státem — Článek 10 ES — Šestá směrnice o DPH — Povinnosti v rámci vnitřního systému — Kontrola zdanitelných plnění — Amnestie)

4

2008/C 223/06

Věc C-206/06: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Groningen – Nizozemsko) – Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV v. Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Vnitřní trh s elektřinou — Vnitrostátní právní předpisy umožňující výběr příplatku k ceně za přenos elektřiny ve prospěch společnosti určené zákonem, která má povinnost platit uvízlé náklady — Poplatky s účinkem rovnocenným clům — Diskriminační vnitrostátní zdanění — Podpory poskytované členskými státy)

4

2008/C 223/07

Věc C-207/06: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Unabhängiger Finanzsenat Salzburg – Aigen – Rakousko) – Schwaninger Martin, Viehhandel – Viehexport v. Zollamt Salzburg, Erstattungen (Nařízení (ES) č. 615/98 — Vývozní náhrady — Dobré životní podmínky skotu během přepravy — Směrnice 91/628/EHS — Použitelnost předpisů o ochraně zvířat během přepravy — Předpisy o délce trvání a odpočinku a o námořní přepravě skotu s místem určení mimo Společenství — Krmení a napájení zvířat během cesty)

5

2008/C 223/08

Věc C-303/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Employment Tribunal – Spojené království) – S. Coleman v. Attridge Law, Steve Law (Sociální politika — Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Článek 1, čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 2 odst. 3, jakož i čl. 3 odst. 1 písm. c) — Přímá diskriminace na základě zdravotního postižení — Obtěžování související se zdravotním postižením — Propuštění zaměstnance, který sám není zdravotně postižen, ale má zdravotně postižené dítě — Začlenění — Důkazní břemeno)

6

2008/C 223/09

Věc C-347/06: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Itálie) – ASM Brescia SpA v. Comune di Rodengo Saiano (Články 43 ES, 49 ES a 86 ES — Koncese na provozování veřejné služby distribuce plynu — Směrnice 2003/55 — Předčasné ukončení ke konci přechodného období — Zásady ochrany legitimního očekávání a právní jistoty)

7

2008/C 223/10

Věc C-413/06 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 10. července 2008 – Bertelsmann AG, Sony Corporation of America v. Komise Evropských společenství, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale), Sony BMG Music Entertainment BV (Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kontrola spojování podniků — Společný podnik Sony BMG — Opravný prostředek proti zrušení rozhodnutí Komise, kterým se prohlašuje spojení za slučitelné se společným trhem — Soudní přezkum — Dosah — Důkazní požadavky — Úloha oznámení námitek — Posílení nebo vytvoření společného dominantního postavení — Odůvodnění rozhodnutí, která povolují spojení podniků — Použití důvěrných informací)

7

2008/C 223/11

Věc C-448/06: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Köln – Německo) – cp-Pharma Handels GmbH v. Spolková republika Německo (Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Platnost nařízení (ES) č. 1873/2003 — Veterinární léčivé přípravky — Nařízení (EHS) č. 2377/90 — Maximální limity reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu — Progesteron — Omezení použití — Směrnice 96/22/ES)

8

2008/C 223/12

Věc C-484/06: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV v. Staatssecretaris van Financiën (Řízení o předběžné otázce — První a šestá směrnice o DPH — Zásady daňové neutrality a proporcionality — Pravidla týkající se zaokrouhlování částek DPH — Zaokrouhlování u každého kusu zboží směrem dolů)

9

2008/C 223/13

Věc C-488/06 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 – L & D SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Julius Sämann Ltd (Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) a článek 73 — Obrazová ochranná známka „Aire Limpio“ — Obrazová ochranná známka Společenství a vnitrostátní a mezinárodní obrazové ochranné známky znázorňující jedli s různými názvy — Námitky majitele — Částečné zamítnutí zápisu — Vyvození zvláštní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky z důkazů týkajících se jiné ochranné známky)

9

2008/C 223/14

Věc C-500/06: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Giudice di pace di Genova – Itálie) – Corporación Dermoestética SA v. To Me Group Advertising Media (Články 3 odst. 1 písm. g) ES, 4 ES, 10 ES, 43 ES, 49 ES, 81 ES, 86 ES a 98 ES — Vnitrostátní právní předpisy, které zakazují reklamu na léčebné postupy v oblasti lékařské kosmetiky a kosmetické chirurgie)

10

2008/C 223/15

Věc C-521/06 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. července 2008 – Athinaïki Techniki AE v. Komise Evropských společenství, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Kasační opravný prostředek — Státní podpora — Podpora poskytnutá Řeckou republikou konsorciu Hyatt Regency — Stížnost — Rozhodnutí, kterým se odkládá stížnost — Nařízení (ES) č. 659/1999 — Články 4, 13 a 20 — Pojem „napadnutelný akt“ ve smyslu článku 230 ES)

10

2008/C 223/16

Věc C-33/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Dâmbovița – Rumunsko) – Ministerul Administrației și Internelor – Direcția Generală de Pașapoarte București v. Gheorghe Jipa (Občanství Unie — Článek 18 ES — Směrnice 2004/38/ES — Právo občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států)

11

2008/C 223/17

Věc C-54/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeidshof te Brussel – Belgie) – Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV („Směrnice 2000/43/ES — Diskriminační kritéria výběru zaměstnanců — Důkazní břemeno — Sankce“)

11

2008/C 223/18

Věc C-71/07 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2008 – Franco Campoli v. Komise Evropských společenství, Rad Evropské unie (Kasační opravný prostředek — Úředníci — Odměna — Důchod — Použití koeficientu vypočítaného v závislosti na průměrných životních nákladech ve státě bydliště — Přechodný režim stanovený nařízením, kterým se mění služební řád úředníků — Námitka protiprávnosti)

12

2008/C 223/19

Věc C-94/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeitsgericht Bonn – Německo) – Andrea Raccanelli v. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (Článek 39 ES — Pojem „pracovník“ — Veřejně prospěšná nevládní organizace — Doktorandské stipendium — Pracovní smlouva — Podmínky)

12

2008/C 223/20

Spojené věci C-152/07 až C-154/07: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht – Německo) – Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07) v. Spolková republika Německo (Odvětví telekomunikací — Sítě a služby — Tarifní rovnováha — Článek 4c směrnice 90/388/EHS — Článek 7 odst. 2 směrnice 97/33/ES — Článek 12 odst. 7 směrnice 98/61/ES — Regulační orgán — Přímý účinek směrnic — Trojstranný vztah)

13

2008/C 223/21

Věc C-173/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Německo) – Emirates Airlines Direktion für Deutschland v. Diether Schenkel (Letecká doprava — Nařízení (ES) č. 261/2004 — Náhrady cestujícím v případě zrušení letu — Oblast působnosti — Článek 3 odst. 1 písm. a) — Pojem „let“)

14

2008/C 223/22

Věc C-207/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království (Nesplnění povinnosti státem — Články 43 ES a 56 ES — Vnitrostátní právní předpisy podmiňující nabytí určitého podílu v podnicích provádějících regulované činnosti v energetickém odvětví a aktiv nezbytných k výkonu těchto činností předchozím povolením zvláštní komise)

14

2008/C 223/23

Věc C-226/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – Flughafen Köln/Bonn GmbH v. Hauptzollamt Köln (Směrnice 2003/96/ES — Rámcové předpisy Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny — Článek 14 odst. 1 písm. a) — Osvobození energetických produktů používaných k výrobě elektřiny od daně — Možnost zdanění z důvodu ochrany životního prostředí — Přímý účinek osvobození od daně)

15

2008/C 223/24

Věc C-307/07: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 89/48/EHS — Uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého odborného vzdělávání a přípravy — Neuznání diplomů, které umožňují přístup k povolání farmaceuta v oboru biologické medicíny — Neprovedení)

15

2008/C 223/25

Věc C-311/07: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Rakouská republika (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 89/105/EHS — Začlenění humánních léčivých přípravků do rozsahu působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění — Článek 6 bod 1 — Seznam léčiv hrazených z vnitrostátního systému zdravotního pojištění, kterým se stanoví tři odlišné kategorie z hlediska podmínek úhrady — Lhůta pro přijetí rozhodnutí týkajícího se žádosti o zápis léčivého přípravku do kategorií tohoto seznamu, které poskytují nejvýhodnější podmínky úhrady)

16

2008/C 223/26

Věc C-426/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku – Polská republika) – Dariusz Krawczyński v. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (Vnitrostátní zdanění — Daně z automobilů — Spotřební daň — Ojetá vozidla — Dovoz)

16

2008/C 223/27

Věc C-510/07: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 68/414/EHS — Článek 1 odst. 1 — Povinnost udržovat stálé minimální zásoby ropných produktů — Porušení)

17

2008/C 223/28

Věc C-543/07: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 17. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království (Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2002/73/ES — Rovnost zacházení pro muže a ženy — Přístup k zaměstnání — Odborné vzdělávání a postup v zaměstnání — Pracovní podmínky — Nepřijetí ve stanovené lhůtě)

18

2008/C 223/29

Věc C-66/08: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Stuttgart – Německo) – Řízení týkající se výkonu evropského zatýkacího rozkazu proti Szymonu Kozlowskému (Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Evropský zatýkací rozkaz a postupy předávání mezi členskými státy — Článek 4 bod 6 — Důvod, pro který je možné odmítnout výkon evropského zatýkacího rozkazu — Výklad pojmů „má trvalé bydliště“ a „zdržuje se“ ve vykonávajícím členském státě)

18

2008/C 223/30

Věc C-195/08 PPU: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. července 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litevská republika) – V řízení zahájeném Ingou Rinau (Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí — Výkon ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti — Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 — Návrh na neuznání rozhodnutí o navrácení dítěte neoprávněně zadrženého v jiném členském státě — Řízení o naléhavé předběžné otázce)

19

2008/C 223/31

Věc C-214/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. května 2008 Philippem Guigardem proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) vydanému dne 11. března 2008 ve věci T-301/05, Guigard v. Komise

19

2008/C 223/32

Věc C-227/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Salamanca (Španělsko) dne 26. května 2008 – Eva Martín Martín v. EDP Editores, S.L. a Juan Caballo Bueno

20

2008/C 223/33

Věc C-229/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 28. května 2008 – Colin Wolf v. Stadt Frankfurt am Main

21

2008/C 223/34

Věc C-231/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. května 2008 Massimem Gianninim proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) vydanému dne 12. března 2008 ve věci T-100/04, Massimo Giannini v. Komise

22

2008/C 223/35

Věc C-235/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Ried im Innkreis (Rakousko) dne 2. června 2008 – Trestní řízení proti Rolandu Langerovi

23

2008/C 223/36

Věc C-242/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 4. června 2008 – Swiss Re Germany Holding GmbH v. Finanzamt München für Körperschaften

23

2008/C 223/37

Věc C-247/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Köln (Německo) dne 9. června 2008 – Gaz de France – Berliner Investissement SA v. Bundeszentralamt für Steuern

24

2008/C 223/38

Věc C-250/08: Žaloba podaná dne 10. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Belgické království

25

2008/C 223/39

Věc C-253/08: Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

25

2008/C 223/40

Věc C-255/08: Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Nizozemské království

26

2008/C 223/41

Věc C-258/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 18. června 2008 – Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. a Ladbrokes International Ltd. v. Stichting de Nationale Sporttotalisator

26

2008/C 223/42

Věc C-268/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. června 2008 Christosem Michailem proti rozsudku Soudu prvního stupně (prvního senátu) vydanému dne 16. dubna 2008 ve věci T-486/04, Michail v. Komise

27

2008/C 223/43

Věc C-271/08: Žaloba podaná dne 24. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

27

2008/C 223/44

Věc C-275/08: Žaloba podaná dne 24. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

28

2008/C 223/45

Věc C-277/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social č. 23 de Madrid (Španělsko) dne 26. června 2008 – Francisco Vicente Pereda v. Madrid Movilidad SA

29

2008/C 223/46

Věc C-278/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 26. června 2008 – Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni a trekking.at Reisen GmbH

30

2008/C 223/47

Věc C-279/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. června 2008 Komisí Evropských společenství proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého rozšířeného senátu) vydanému dne 10. dubna 2008 ve věci T-233/04, Nizozemské království podporované Spolkovou republikou Německo proti Komisi Evropských společenství

30

2008/C 223/48

Věc C-280/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. června 2008 Deutsche Telekom AG proti rozsudku Soudu prvního stupně (pátého rozšířeného senátu) vydanému dne 10. dubna 2008 ve věci T-271/03, Deutsche Telekom v. Komise Evropských společenství

31

2008/C 223/49

Věc C-283/08: Žaloba podaná dne 27. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Nizozemské království

32

2008/C 223/50

Věc C-284/08: Žaloba podaná dne 27. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

32

2008/C 223/51

Věc C-286/08: Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

33

2008/C 223/52

Věc C-289/08: Žaloba podaná dne 1. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Lucemburské velkovévodství

33

2008/C 223/53

Věc C-293/08: Žaloba podaná dne 2. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Finská republika

34

2008/C 223/54

Věc C-296/08: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Montpellier (Francie) dne 3. července 2008 – Ministère public v. Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

34

2008/C 223/55

Věc C-297/08: Žaloba podaná dne 3. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

35

2008/C 223/56

Věc C-298/08: Žaloba podaná dne 3. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Řecká republika

35

2008/C 223/57

Věc C-300/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. července 2008 Leche Celta, SL, proti rozsudku Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 23. dubna 2008 ve věci T-35/07, Leche Celta v. OHIM

36

2008/C 223/58

Věc C-306/08: Žaloba podaná dne 9. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království

36

2008/C 223/59

Věc C-308/08: Žaloba podaná dne 10. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království

37

2008/C 223/60

Věc C-312/08: Žaloba podaná dne 14. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

37

2008/C 223/61

Věc C-313/08: Žaloba podaná dne 14. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

37

2008/C 223/62

Věc C-321/08: Žaloba podaná dne 15. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Španělské království

38

2008/C 223/63

Věc C-322/08: Žaloba podaná dne 15. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Švédské království

38

2008/C 223/64

Věc C-326/08: Žaloba podaná dne 16. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo

38

2008/C 223/65

Věc C-334/08: Žaloba podaná dne 18. července 2008 – Komise Evropských společenství v. Italská republika

39

2008/C 223/66

Věc C-332/07: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 30. dubna 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Josef Holzinger v. Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

39

 

Soud prvního stupně

2008/C 223/67

Spojené věci T-433/03, 434/03, T-367/04 a T-244/05: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2008 – Gibtelecom v. Komise („Hospodářská soutěž — Telekomunikace — Rozhodnutí o odložení stížností založených na článku 86 ES — Nezaujetí stanoviska Komisí ke stížnostem založeným na článku 86 ES — Žaloba na neplatnost — Žaloba pro nečinnost — Bezpředmětnost sporu v průběhu řízení — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

40

2008/C 223/68

Věc T-322/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2008 – Espinosa Labella a další v. Komise („Žaloba na neplatnost — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin — Rozhodnutí 2006/613/ES — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Napadnutelný akt — Nedostatek přímého vlivu — Nepřípustnost“)

40

2008/C 223/69

Věc T-323/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2008 – Fresyga v. Komise („Žaloba na neplatnost — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin — Rozhodnutí 2006/613/ES — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Napadnutelný akt — Nedostatek přímého vlivu — Nepřípustnost“)

41

2008/C 223/70

Věc T-345/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2008 – Complejo Agrícola v. Komise („Žaloba na neplatnost — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin — Rozhodnutí 2006/613/ES — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Napadnutelný akt — Nedostatek přímého vlivu — Nepřípustnost“)

41

2008/C 223/71

Věc T-358/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 4. července 2008 – Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans v. Komise („Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení čl. 81 ES — Žaloba podaná podnikem uvedeným v odůvodnění rozhodnutí, které mu nebylo určeno — Nedostatek právního zájmu na podání žaloby — Nepřípustnost“)

42

2008/C 223/72

Věc T-366/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2008 – Calebus v. Komise („Žaloba na neplatnost — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin — Rozhodnutí 2006/613/ES — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Napadnutelný akt — Nedostatek přímého vlivu — Nepřípustnost“)

42

2008/C 223/73

Věc T-12/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 2. července 2008 – Polimeri Europa v. Komise („Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

43

2008/C 223/74

Věc T-30/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 27. června 2008 – Denka International v. Komise („Žaloba na neplatnost — Směrnice 2006/92/ES — Maximální limity reziduí pro dichlorvos — Nepřípustnost“)

43

2008/C 223/75

Spojené věci T-354/07 až T-356/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2008 – Pfizer v. OHIM – Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN) („Ochranná známka Společenství — Návrh na prohlášení neplatnosti — Zrušení — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

43

2008/C 223/76

Věc T-451/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 11. července 2008 – WellBiz v. OHIM – Wild (WELLBIZ) („Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

44

2008/C 223/77

Věc T-9/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 25. června 2008 – Volkswagen v. OHIM (Silueta automobilu se světlomety) („Ochranná známka Společenství — Zřeknutí se národního zápisu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

44

2008/C 223/78

Věc T-208/08: Žaloba podaná dne 4. června 2008 – Gosselin Word Wide Moving v. Komise

45

2008/C 223/79

Věc T-221/08: Žaloba podaná dne 6. června 2008 – Strack v. Komise

45

2008/C 223/80

Věc T-222/08: Žaloba podaná dne 9. června 2008 – Sanatur v. OHIM – Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

46

2008/C 223/81

Věc T-223/08: Žaloba podaná dne 12. června 2008 – Iranian Tobacco v. OHIM – AD Bulgartabac (Bahman)

46

2008/C 223/82

Věc T-225/08: Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel v. OHIM – Schwarzbräu (ALASKA)

47

2008/C 223/83

Věc T-226/08: Žaloba podaná dne 13. června 2008 – Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel v. OHIM – Schwarzbräu (Alaska)

47

2008/C 223/84

Věc T-230/08: Žaloba podaná dne 17. června 2008 – Asenbaum Fine Arts v. OHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

48

2008/C 223/85

Věc T-231/08: Žaloba podaná dne 17. července 2008 – Asenbaum Fine Arts v. OHIM (WIENER WERKSTÄTTE)

49

2008/C 223/86

Věc T-233/08: Žaloba podaná dne 16. června 2008 – MPDV Mikrolab v. OHIM (ROI ANALYZER)

49

2008/C 223/87

Věc T-236/08: Žaloba podaná dne 16. června 2008 – HPA v. Komise

49

2008/C 223/88

Věc T-238/08: Žaloba podaná dne 19. června 2008 – Komise v. Commune de Valbonne

50

2008/C 223/89

Věc T-244/08: Žaloba podaná dne 23. června 2008 – Konsum Nord v. Komise

51

2008/C 223/90

Věc T-245/08: Žaloba podaná dne 20. června 2008 – Iranian Tobacco v. OHIM – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

51

2008/C 223/91

Věc T-248/08 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. června 2008 Františkem Doktorem proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. dubna 2008 ve věci F-73/07, Doktor v. Rada

52

2008/C 223/92

Věc T-251/08: Žaloba podaná dne 26. června 2008 – Vion v. OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD)

52

2008/C 223/93

Věc T-254/08: Žaloba podaná dne 26. června 2008 – Associazione Giullemanidallajuve v. Komise

53

2008/C 223/94

Věc T-257/08: Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Biotronik v. OHIM (BioMonitor)

53

2008/C 223/95

Věc T-258/08: Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Rath v. OHIM – Portela & Ca. (DIACOR)

54

2008/C 223/96

Věc T-260/08: Žaloba podaná dne 3. července 2008 – Indo Internacional v. OHIM – Visual (VISUAL MAP)

54

2008/C 223/97

Věc T-262/08: Žaloba podaná dne 8. července 2008 – Canon Communications v. OHIM – Messe Düsseldorf (MEDTEC)

55

2008/C 223/98

Věc T-263/08: Žaloba podaná dne 7. července 2008 – Becker Flugfunkwerk v. OHIM – Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

55

2008/C 223/99

Věc T-265/08: Žaloba podaná dne 4. července 2008 – Německo v. Komise

56

2008/C 223/00

Věc T-274/08: Žaloba podaná dne 11. července 2008 – Itálie v. Komise

57

2008/C 223/01

Věc T-275/08: Žaloba podaná dne 11. července 2008 – Itálie v. Komise

57

2008/C 223/02

Věc T-492/04: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 10. července 2008 – Jungbunzlauer a další v. Komise

58

2008/C 223/03

Věc T-67/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 10. července 2008 – Elini v. OHIM – Rolex (Elini)

58

2008/C 223/04

Věc T-237/07: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 9. července 2008 – CityLine Hungary v. Komise

58

2008/C 223/05

Věc T-87/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

58

2008/C 223/06

Věc T-88/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

58

2008/C 223/07

Věc T-91/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

58

2008/C 223/08

Věc T-92/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

59

2008/C 223/09

Věc T-93/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

59

2008/C 223/10

Věc T-119/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

59

2008/C 223/11

Věc T-122/08: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 16. června 2008 – Kypr v. Komise

59

 

Soud pro veřejnou službu Evropské unie

2008/C 223/12

Věc F-60/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. února 2008 – Vande Velde v. Komise (Veřejná služba — Smluvní zaměstnanec — Pozdě podaná stížnost — Žaloba zjevně nepřípustná)

60

2008/C 223/13

Věc F-63/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. února 2008 – Arana de la Cal v. Komise (Veřejná služba — Smluvní zaměstnanec — Pozdě podaná stížnost — Žaloba zjevně nepřípustná)

60

2008/C 223/14

Věc F-123/06: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. června 2008 – Timmer v. Účetní dvůr (Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Lhůta k podání stížnosti — Nová skutečnost — Nepřípustnost)

61

2008/C 223/15

Věc F-78/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 21. dubna 2008 – Boudova a další v. Komise (Veřejná správa — Úředníci — Jmenování — Zařazení do platové třídy — Pomocní zaměstnanci jmenovaní úředníky — Výběrová řízení vyhlášená před vstupem v platnost nového služebního řádu — Akt, kterým bylo zkráceno právo — Přípustnost žaloby)

61

2008/C 223/16

Věc F-108/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. června 2008 – Nijs v. Účetní dvůr (Veřejná správa — Úředníci — Článek 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Soudu prvního stupně — Stručný popis žalobních důvodů v žalobě — Neexistence předchozí stížnosti — Zjevná nepřípustnost)

61

2008/C 223/17

Věc F-136/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. června 2008 – Nijs v. Účetní dvůr (Veřejná služba — Úředníci — Předchozí stížnost — Nepodání — Lhůta pro podání žaloby — Opožděnost — Zjevná nepřípustnost)

62

2008/C 223/18

Věc F-54/08: Žaloba podaná dne 29. května 2008 – Bernard v. Europol

62

2008/C 223/19

Věc F-59/08: Žaloba podaná dne 30. června 2008 – Klug v. Evropská agentura pro léčiva

62

2008/C 223/20

Věc F-60/08: Žaloba podaná dne 25. června 2008 – Z v. Komise

63

2008/C 223/21

Věc F-62/05: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 13. února 2008 – Ghem v. Komise

63

2008/C 223/22

Věc F-64/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 2. dubna 2008 – S v. Parlament

63

2008/C 223/23

Věc F-68/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 6. března 2008 – Gering v. Europol

63


CS

 

Top