Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:296E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 296, 06. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 296E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
6. prosince 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   (Sdělení)

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

ZASEDÁNÍ 2006 - 2007

 

Dílčí zasedání od 26. do 27. dubna 2006

 

Středa 26. dubna 2006

2006/C 296E/01

ZÁPIS

1

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Pokračování zasedání

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Předložení dokumentů

Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu)

Převody prostředků

Složení Parlamentu

Název delegace

Pořad jednání

Dvacet let po Černobylu: ponaučení pro budoucnost (rozprava)

Stav jednání o přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii (rozprava)

Přerušení pomoci Palestinské samosprávě (rozprava)

Posílené partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou (rozprava)

Změna protokolu o výsadách a imunitách (rozprava)

Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Udělení absolutoria za provádění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rok 2004 (rozprava)

Správa aktiv (rozprava)

Státní podpory ve prospěch inovace (rozprava)

Pořad jednání příštího zasedání

Ukončení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

15

 

Čtvrtek 27. dubna 2006

2006/C 296E/02

ZÁPIS

17

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Zahájení zasedání

Bezpečnost silničního provozu: systém eCall pro všechny (rozprava)

Podpora mnohojazyčnosti a výuky jazyků v Evropské unii (rozprava)

Schválení zápisu z předchozího zasedání

Hlasování

Pojmenování meziparlamentní delegace D14 (hlasování)

Klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Pravidla hospodářské soutěže při výrobě zemědělských produktů a obchodování s nimi * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2006 * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Přidělování kvót pro hydrochlorfluoruhlovodíky s ohledem na nové členské státy ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Úmluva o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Výdaje ve veterinární oblasti * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Veterinární požadavky na živočichy pocházející z akvakultury a produkty z nich získané * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Přechod od analogického vysílání na vysílání digitální: příležitost pro evropskou audiovizuální politiku a kulturní rozmanitost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Posílené partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou (hlasování)

Dohoda o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi ES a Mauretánií * (hlasování)

Změna protokolu o výsadách a imunitách (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl III, Komise (hlasování)

Absolutorium za rok 2004: Oddíl I, Evropský parlament (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl II, Rada (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl IV, Soudní dvůr (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl V, Účetní dvůr (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl VI, Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl VII, Výbor regionů (hlasování)

Udělení absolutorium za rok 2004: Oddíl VIII A, Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl VIII B, Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: 6., 7., 8. a 9. Evropský rozvojový fond (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská agentura pro obnovu (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská agentura pro životní prostředí (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská agentura pro léčivé přípravky (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Eurojust (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská nadace pro odborné vzdělávání (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Agentura pro leteckou bezpečnost (hlasování)

Udělení absolutoria za rok 2004: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (hlasování)

Správa aktiv (hlasování)

Státní podpory ve prospěch inovace (hlasování)

Bezpečnost silničního provozu: systém eCall pro všechny (hlasování)

Podpora mnohojazyčnosti a výuky jazyků v Evropské unii (hlasování)

Vysvětlení hlasování

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Složení Parlamentu

Žádost o ochranu parlamentní imunity

Prohlášení o finančních zájmech

Rozhodnutí o určitých dokumentech

Předání textů přijatých během zasedání

Termíny příštích zasedání

Přerušení zasedání

PREZENČNÍ LISTINA

34

PŘÍLOHA I

36

PŘÍLOHA II

52

PŘIJATÉ TEXTY

99

P6_TA(2006)0145
Klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (kodifikované znění) (KOM(2005)0402 — C6-0309/2005 — 2005/0171(CNS))

99

P6_TA(2006)0146
Pravidla hospodářské soutěže při výrobě zemědělských produktů a obchodování s nimi *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (kodifikované znění) (KOM(2005)0613 — C6-0019/2006 — 2005/0231(CNS))

99

P6_TA(2006)0147
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity
Rozhodnutí Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 3 interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu (KOM(2006)0114 — C6-0086/2006 — 2006/2064(ACI))

100

PŘÍLOHA

101

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

101

P6_TA(2006)0148
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2006
Usnesení Evropského parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2006 na rozpočtový rok 2006 — Oddíl III — Komise (záplavy v Bulharsku, Rumunsku a Rakousku) (8512/2006 — C6-0131/2006 — 2006/2066(BUD))

102

P6_TA(2006)0149
Přidělování kvót pro hydrochlorfluoruhlovodíky s ohledem na nové členské státy ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, pokud jde o základní rok pro přidělování kvót pro hydrochlorfluoruhlovodíky s ohledem na členské státy, které přistoupily dne 1. května 2004 (KOM(2004)0550 — 13632/2005 — C6-0421/2005 — 2004/0296(COD))

103

P6_TA(2006)0150
Úmluva o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky ***
Legislativní usnesení Evropského parlamentu k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se jménem Evropského společenství uzavírá Úmluva o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky, zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 (14343/2005 — C6-0023/2006 — 2005/0137(AVC))

104

P6_TA(2006)0151
Úmluva UNESCO o rozmanitosti kulturních projevů *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (5067/2006 — KOM(2005)0678 — C6-0025/2006 — 2005/0268(CNS))

104

P6_TA(2006)0152
Výdaje ve veterinární oblasti *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti (KOM(2005)0362 — C6-0282/2005 — 2005/ 0154 (CNS))

105

P6_TA(2006)0153
Veterinární požadavky na živočichy pocházející z vodního hospodářství a produkty z nich získané *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Rady o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty z nich získané a o prevenci a zdolávání některých chorob vodních živočichů (KOM(2005)0362 — C6-0281/2005 — 2005/0153(CNS))

106

P6_TA(2006)0154
Přechod z analogového na digitální rozhlasové a televizní vysílání
Usnesení Evropského parlamentu o přechodu z analogového na digitální rozhlasové a televizní vysílání: příležitost pro evropskou audivizuální politiku a kulturní rozmanitost? (2005/2212(INI))

120

P6_TA(2006)0155
Posílené partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou amerikou
Usnesení Evropského parlamentu o posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou (2005/2241(INI))

123

P6_TA(2006)0156
Dohoda ES/Mauritánská islámská republika *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změnách upravujících protokol, kterým se na období od 1. srpna 2001 do 31. července 2006 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o spolupráci v odvětví mořského rybolovu mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou (KOM(2005)0591 — C6-0433/2005 — 2005/0229(CNS))

135

P6_TA(2006)0157
Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl III — Komise

136

136

137

138

P6_TA(2006)0158
Absolutorium za rok 2004: Oddíl I — Evropský parlament
Rozhodnutí Evropského parlamentu o absolutoriu za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie v rozpočtovém roce 2004: Oddíl I — Evropský parlament (N6-0027/2005 — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC))

162

P6_TA(2006)0159
Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl II — Rada

163

163

163

P6_TA(2006)0160
Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl IV — Soudní dvůr

165

165

166

P6_TA(2006)0161
Udělení absolutoria za rok 2004, Oddíl V — Účetní dvůr

168

168

169

P6_TA(2006)0162
Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl VI — Evropský hospodářský a sociální výbor

171

171

172

P6_TA(2006)0163
Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl VII — Výbor regionů

174

174

175

P6_TA(2006)0164
Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl VIII A — Evropský veřejný ochránce práv

177

177

178

P6_TA(2006)0165
Udělení absolutoria za rok 2004: Oddíl VIII B — Evropský inspektor ochrany údajů

179

179

180

P6_TA(2006)0166
Udělení absolutoria za rok 2004: 6., 7., 8. a 9. Evropský rozvojový fond

181

181

183

185

P6_TA(2006)0167
Udělení absolutoria za rok 2004: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

191

191

192

193

P6_TA(2006)0168
Udělení absolutoria za rok 2004: Evorpská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

196

196

197

198

P6_TA(2006)0169
Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská agentura pro obnovu

200

200

201

203

P6_TA(2006)0170
Udělení absolutoria za rok 2004: Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie

206

206

207

208

P6_TA(2006)0171
Udělení absolutoria za rok 2004: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

211

211

212

213

P6_TA(2006)0172
Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská agentura pro životní prostředí

215

215

216

218

P6_TA(2006)0173
Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci

220

220

221

223

P6_TA(2006)0174
Udělení absolutoria za rok 2004: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

225

225

226

227

P6_TA(2006)0175
Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská agentura pro léčivé přípravky

229

229

230

232

P6_TA(2006)0176
Udělení absolutoria za rok 2004: Eurojust

234

234

234

236

P6_TA(2006)0177
Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská nadace pro odborné vzdělávání

238

238

238

240

P6_TA(2006)0178
Udělení absolutoria za rok 2004: Evropská agentura pro námořní bezpečnost

242

242

243

244

P6_TA(2006)0179
Udělení absolutoria za rok 2004: Agentura pro leteckou bezpečnost

247

247

248

249

P6_TA(2006)0180
Udělení absolutoria za rok 2004: Evropský úřad pro bezpečnost potravin

252

252

253

254

P6_TA(2006)0181
Správa aktiv
Usnesení Evropského parlamentu o správě aktiv (2006/2037(INI))

257

P6_TA(2006)0182
Pomoc na obnovu
Usnesení Evropského parlamentu o odvětvových hlediscích akčního plánu pro státní podpory: podpora na inovace (2006/2044(INI))

263

P6_TA(2006)0183
Bezpečnost silničního provozu: systém eCall pro všechny
Usnesení Evropského parlamentu o bezpečnosti silničního provozu: Zpřístupnění systému eCall občanům (2005/2211(INI))

268

P6_TA(2006)0184
Podpora mnohojazyčnosti a výuky jazyků v Evropské unii
Usnesení Evropského parlamentu o opatřeních na podporu mnohojazyčnosti a výuky jazyků v Evropské unii: Evropský ukazatel jazykových znalostí (2005/2213(INI))

271

P6_TA(2006)0185
Cukrovka
Prohlášení Evropského parlamentu o cukrovce

273


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Informace k době hlasování

Pokud není uvedeno jinak, zpravodajové před hlasováním písemně oznámili předsednictvu svá stanoviska k pozměňovacím návrhům.

Zkratky používané pro parlamentní výbory

AFET

Výbor pro zahraniční věci

DEVE

Výbor pro rozvoj

INTA

Výbor pro mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočtový výbor

CONT

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

ECON

Hospodářský a měnový výbor

EMPL

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

IMCO

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

TRAN

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

REGI

Výbor pro regionální rozvoj

AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

PECH

Výbor pro rybolov

CULT

Výbor pro kulturu a vzdělávání

JURI

Výbor pro právní záležitosti

LIBE

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Výbor pro ústavní záležitosti

FEMM

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petiční výbor

Zkratky používané pro politické skupiny

PPE-DE

Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů

PSE

Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu

ALDE

Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

Verts/ALE

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

GUE/NGL

Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

IND/DEM

Skupina Nezávislosti a demokracie

UEN

Skupina Unie pro Evropu národů

NI

Nezařazení poslanci

CS

 

Top