EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:141:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 141, 31. květen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 141

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
31. května 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 480/2008 ze dne 26. května 2008 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změnách protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 481/2008 ze dne 30. května 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 482/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005 (1)

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 483/2008 ze dne 30. května 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (CHOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (CHZO), Chodské pivo (CHZO))

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 484/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. června 2008

13

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/404/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2008, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určité správní oblasti Itálie za úředně prostou tuberkulózy skotu a určitých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 1876)  (1)

16

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Komise

 

 

2008/405/ES

 

*

Doporučení Komise ze dne 28. května 2008 o opatřeních na snižování rizik pro látky 2-nitrotoluen a 2,4-dinitrotoluen (oznámeno pod číslem K(2008) 2233)  (1)

20

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396 ze dne 30.12.2006, s. 1; opravené znění v Úř. věst. L 136 ze dne 29.5.2007, s. 3)

22

 

*

Oprava směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Úř. věst. L 268 ze dne 24.9.1991, s. 56) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 3, svazek 12, s. 58)

22

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top