EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:367:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 367, 10. října 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

Úřední věstník

Evropské unie

C 367

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61

10. října 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

I Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru – Vliv nové bezuhlíkové, decentralizované a digitalizované struktury dodávek energie na pracovní místa a regionální hospodářství (stanovisko z vlastní iniciativy)

1


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru – Úloha dopravy při plnění cílů udržitelného rozvoje a z toho plynoucí důsledky pro tvorbu politik EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

9


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke koncepci EU v oblasti řízení transformačních procesů v digitalizovaném světě práce – významný příspěvek k bílé knize o budoucnosti světa práce (průzkumné stanovisko na žádost rakouského předsednictví)

15


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Situace žen se zdravotním postižením (průzkumné stanovisko na žádost Evropského parlamentu)

20


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor


 

III Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny [COM(2018) 163 final – 2018/0076 (COD)]

28


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek [COM(2018) 137 final – 2018/0065 (COD)]

32


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání [COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD)]

35


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie [COM(2018) 259 final – 2018/0123 (COD)]

39


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic [COM(2018) 134 final – 2018/0060 (COD)] — k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu [COM(2018) 135 final – 2018/0063 (COD)]

43


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o právu rozhodném pro majetkové účinky transakcí s cennými papíry [COM(2018) 89 final], k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování [COM(2018) 92 final – 2018/0041 (COD)], k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany [COM(2018) 96 final – 2018/0044 (COD)], k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 [COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD)]

50


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech [COM(2018) 93 final – 2018/0042 (COD)] k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU [COM(2018) 94 final – 2018/0043 (COD)]

56


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro finanční technologie: Za konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor [COM(2018) 109 final]

61


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů [COM(2018) 99 final – 2018/0047 (COD)] návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky [COM(2018) 113 final – 2018/0048 (COD)]

65


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti [COM(2018) 147 final – 2018/0072 (CNS)] návrhu směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb [COM(2018) 148 final – 2018/0073 (CNS)]

73


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu [COM(2018) 212 final – 2018/0104 (COD)]

78


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV [COM(2018) 213 final – 2018/0105 (COD)]

84


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech [COM(2018) 225 final – 2018/0108 (COD)] — k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení [COM(2018) 226 final – 2018/0107 (COD)]

88


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění) [COM(2018) 144 final – 2018/0070 (COD)]

93


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámci pro sledování oběhového hospodářství [COM(2018) 29 final]

97


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři [COM(2018) 115 final – 2018/0050 (COD)]

103


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) [COM(2017) 753 final – 2017/0332(COD)]

107


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně.eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004 [COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD)]

112


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES [COM(2018) 261 final – 2018/0124 (CNS)]

117


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH [COM(2018) 298 final – 2018/0150(CNS)]

118


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie [COM(2018) 199 final – 2018/0097 (COD)]

119


 

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/C 367/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku [COM(2017) 643 final – 2017/0297 (COD)]

120

CS

Top