EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:238:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 238, 6. července 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 238

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
6. července 2018


Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2016–2017
Dílčí zasedání od 12. do 15. prosince 2016
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn Úř. věst. C 387, 16.11.2017
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Úterý, 13. prosince 2016

2018/C 238/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2016 o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2015 (2016/2009(INI))

2

2018/C 238/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2016 o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví (2016/2072(INI))

28

2018/C 238/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2016 o právech žen ve státech Východního partnerství (2016/2060(INI))

42

 

Středa, 14. prosince 2016

2018/C 238/04

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE) – 2016/2226(INI))

51

2018/C 238/05

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

55

2018/C 238/06

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti (2016/2219(INI))

57

2018/C 238/07

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (2016/2036(INI))

89

2018/C 238/08

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o nástrojích SZP určených ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích (2016/2034(INI))

101

 

Čtvrtek, 15. prosince 2016

2018/C 238/09

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o případech tibetské buddhistické akademie ve městě Larung Gar a Ilhama Tohtiho (2016/3026(RSP))

108

2018/C 238/10

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě (2016/3027(RSP))

112

2018/C 238/11

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o masových hrobech v Iráku (2016/3028(RSP))

117

2018/C 238/12

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o návrhu prováděcí směrnice Komise, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (D047308/01 – 2016/3010(RSP))

120

2018/C 238/13

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o podpoře poskytované obětem thalidomidu (2016/3029(RSP))

125

2018/C 238/14

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o regulaci pediatrických léčivých přípravků (2016/2902(RSP))

128

2018/C 238/15

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o činnosti Petičního výboru v průběhu roku 2015 (2016/2146(INI))

132

2018/C 238/16

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o mezinárodních dohodách o letecké dopravě (2016/2961(RSP))

142


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 13. prosince 2016

2018/C 238/17

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie (16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE))

144

2018/C 238/18

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD))

145

2018/C 238/19

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne. 13. prosince 2016 o celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu (2016/2114(REG))

146

 

Středa, 14. prosince 2016

2018/C 238/20

P8_TA(2016)0488
Insolvenční řízení a insolvenční správci ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují seznamy insolvenčních řízení a insolvenčních správců v přílohách A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))
P8_TC1-COD(2016)0159
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a (EU) 2017/…, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

393

2018/C 238/21

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

394

2018/C 238/22

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru jménem Unie (07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

395

2018/C 238/23

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

396

2018/C 238/24

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Gruzií a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem (10343/2016 – C8-0266/2016 – 2016/0810(CNS))

397

2018/C 238/25

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD))

398

2018/C 238/26

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD))

403

2018/C 238/27

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD))

404

2018/C 238/28

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))

406

2018/C 238/29

P8_TA(2016)0499
Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))
P8_TC1-COD(2013)0157
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/…, kterým se zřizuje rámec pro poskytování přístavních služeb a stanoví společná pravidla pro finanční transparentnost přístavů

407

2018/C 238/30

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu na jmenování Juhana Partse členem Účetního dvora (C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE))

409

2018/C 238/31

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

410

 

Čtvrtek, 15. prosince 2016

2018/C 238/32

P8_TA(2016)0508
Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: revize mechanismu pozastavení ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení) (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))
P8_TC1-COD(2016)0142
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/…, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení)

416


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top