EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:034:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 34, 2. února 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 34

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
2. února 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

520. plenární zasedání EHSV ve dnech 19. a 20. října 2016

2017/C 34/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Rozpočet EU založený na výkonnosti a zaměřený na výsledky: klíčový prvek pro řádné finanční řízení (stanovisko z vlastní iniciativy)

1

2017/C 34/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Evropský kontrolní mechanismus právního státu a základních práv (stanovisko z vlastní iniciativy)

8

2017/C 34/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Závěrečné připomínky Výboru OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením – Nová strategie pro osoby se zdravotním postižením v Evropské unii (stanovisko z vlastní iniciativy)

15

2017/C 34/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Úloha a účinky společných technologických iniciativ a partnerství veřejného a soukromého sektoru při provádění programu Horizont 2020 pro udržitelné průmyslové změny (stanovisko z vlastní iniciativy)

24

2017/C 34/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Posílení evropského průmyslového odvětví produktů pro osobní péči a tělesnou hygienu a kosmetických přípravků (stanovisko z vlastní iniciativy)

31

2017/C 34/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Vrakování lodí a recyklační společnost (Stanovisko z vlastní iniciativy)

38

2017/C 34/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Energie vyráběná spotřebiteli a družstva pro výrobu energie spotřebiteli – příležitosti a výzvy v členských státech EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

44

2017/C 34/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Mořská energie: obnovitelné zdroje energie, které je třeba rozvíjet (stanovisko z vlastní iniciativy)

53

2017/C 34/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Agenda 2030 – Odhodlání Evropské unie globálně podporovat udržitelný rozvoj (Stanovisko z vlastní iniciativy)

58

2017/C 34/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Hodnocení programu Horizont 2020 v polovině období (Průzkumné stanovisko)

66

2017/C 34/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Odstranění překážek udržitelné akvakultury v Evropě (průzkumné stanovisko)

73

2017/C 34/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Nové uspořádání trhu s elektřinou a potenciální dopady na zranitelné spotřebitele (Průzkumné stanovisko)

78


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

520. plenární zasedání EHSV ve dnech 19. a 20. října 2016

2017/C 34/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropské normy pro 21. století [COM(2016) 358 final]

86

2017/C 34/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES [COM(2016) 289 final – 2016/0152 (COD)]

93

2017/C 34/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele [COM(2016) 283 final – 2016/0148 (COD)]

100

2017/C 34/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků [COM(2016) 285 final – 2016/0149 (COD)]

106

2017/C 34/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2015 [COM(2016) 393 final – SWD(2016) 198 final]

110

2017/C 34/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb [COM(2016) 388 final – 2016/0182 (COD)]

117

2017/C 34/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES [COM(2016) 450 final – 2016/0208 (COD)]

121

2017/C 34/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz [COM(2016) 452 final – 2016/0209 (CNS)]

127

2017/C 34/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v rámci potravinového řetězce [COM(2016) 32 final]

130

2017/C 34/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění) [COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD)]

140

2017/C 34/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 [COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD)]

142

2017/C 34/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) [COM(2016) 270 final – 2016/0133 (COD)] Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 [COM(2016) 271 final – 2016/0131 (COD)] Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování (nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států), za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění) [COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD)]

144

2017/C 34/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro vytápění a chlazení [COM(2016) 51 final]

151

2017/C 34/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu [COM(2016) 287 final – 2016/0151 (COD)]

157

2017/C 34/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem [COM(2016) 399 final – 2016/185 (COD)]

162

2017/C 34/28

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě [COM(2016) 369 final – 2016/0170(COD)]

167

2017/C 34/29

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvající z nich [COM(2016) 370 final – 2016/171(COD)]

172

2017/C 34/30

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES [COM(2016) 371 final – 2016/0172 (COD)]

176

2017/C 34/31

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek [COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD)]

182


CS

 

Top