EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:044:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 44, 15. únor 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.044.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 44

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
15. února 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

485. plenární zasedání ve dnech 12. a 13. prosince 2012

2013/C 044/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vývoj makroregionální strategie ve Středomoří – přínosy pro ostrovní členské státy (průzkumné stanovisko na žádost kyperského předsednictví)

1

2013/C 044/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Propojení energetických ostrovů EU – růst, konkurenceschopnost, solidarita a udržitelný rozvoj na vnitřním energetickém trhu EU (průzkumné stanovisko na žádost kyperského předsednictví)

9

2013/C 044/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Trendy a dopady budoucího vývoje v odvětví osobních sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb v Evropské unii (stanovisko z vlastní iniciativy)

16

2013/C 044/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zásada partnerství při provádění fondů společného strategického rámce – prvky evropského kodexu chování pro partnerství SWD(2012) 106 final (stanovisko z vlastní iniciativy)

23

2013/C 044/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Provádění a monitorování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením institucemi EU a úloha EHSV (stanovisko z vlastní iniciativy)

28

2013/C 044/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropský rok duševního zdraví – lepší práce, vyšší kvalita života (stanovisko z vlastní iniciativy)

36

2013/C 044/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální zemědělství – ekologická péče a politiky v sociální a zdravotní oblasti (stanovisko z vlastní iniciativy)

44

2013/C 044/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kvalita služeb železniční dopravy v EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

49

2013/C 044/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Problematika definice sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu (stanovisko z vlastní iniciativy)

53

2013/C 044/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rozvíjející se občanská společnost v Číně – příspěvek občanské společnosti k Roku mezikulturního dialogu mezi EU a Čínou a jeho udržitelnému dopadu

59

2013/C 044/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rio+20 – bilance a perspektivy (dodatkové stanovisko)

64


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

485. plenární zasedání ve dnech 12. a 13. prosince 2012

2013/C 044/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/EHS, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 COM(2012) 280 final – 2012/0150 (COD)

68

2013/C 044/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD)

76

2013/C 044/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2011 COM(2012) 253 final

83

2013/C 044/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro klíčové technologie – cesta k růstu a zaměstnanosti COM(2012) 341 final

88

2013/C 044/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění (přepracované znění) COM(2012) 360 final – 2012/0175 (COD)

95

2013/C 044/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES COM(2012) 369 final – 2012/0192 (COD)

99

2013/C 044/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu COM(2012) 372 final – 2012/0180 (COD)

104

2013/C 044/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020 COM(2012) 393 final – 2012/0190 (COD) a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020 COM(2012) 394 final – 2012/0191 (COD)

109

2013/C 044/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016 COM(2012) 286 final

115

2013/C 044/21

Stanovisko specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o evropském inovačním partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“COM(2012) 79 final

119

2013/C 044/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací COM(2012) 498 final

125

2013/C 044/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel obsahujícímu následující dokumenty: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES COM(2012) 380 final – 2012/0184 (COD), návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/37/ES o registračních dokladech vozidel COM(2012) 381 final – 2012/0185 (COD), návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES COM(2012) 382 final – 2012/0186 (COD)

128

2013/C 044/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií COM(2012) 271 final

133

2013/C 044/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti („zátěžových testech“) jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejících COM(2012) 571 final

140

2013/C 044/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o evropském inovačním partnerství v oblasti hospodaření s vodou COM(2012) 216 final

147

2013/C 044/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Akce pro stabilitu, růst a zaměstnanost COM(2012) 299 final

153

2013/C 044/28

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu COM(2012) 591 final – 2012/0285 (COD)

157

2013/C 044/29

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke změně návrhu Komise KOM(2011) 626 v konečném znění/3 nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty (nařízení o jednotné společné organizaci trhů) COM(2012) 535 final – 2012/0281 (COD)

158

2013/C 044/30

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke změně návrhu Komise KOM(2011) 625 v konečném znění/3 nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky COM(2012) 552 final – 2011/0280 (COD)

159

2013/C 044/31

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke změně návrhu Komise KOM(2011) 627 v konečném znění/3 nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) COM(2012) 553 final – 2012/0282 (COD)

160


CS

 

Top