EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:143:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 143, 22. květen 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.143.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 143

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
22. května 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

478. plenární zasedání ve dnech 22. a 23. února 2012

2012/C 143/01

Evropského hospodářského a sociálního výboru k hospodářské a sociální situaci Evropské unie přijaté na 478. plenárním zasedání

1

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

478. plenární zasedání ve dnech 22. a 23. února 2012

2012/C 143/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Způsoby zapojení občanské společnosti do regulace finančních trhů (stanovisko z vlastní iniciativy)

3

2012/C 143/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Růst a státní dluh v EU – dva inovační návrhy (stanovisko z vlastní iniciativy)

10

2012/C 143/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Na cestě k občanskému a humanistickému pojetí politiky vnitřního trhu (stanovisko z vlastní iniciativy)

17

2012/C 143/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální dopady nových právních předpisů o správě ekonomických záležitostí (stanovisko z vlastní iniciativy)

23

2012/C 143/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální ekonomika v Latinské Americe

29

2012/C 143/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zemědělství a řemeslná výroba – úspěšná kombinace pro venkovské oblasti (stanovisko z vlastní iniciativy)

35

2012/C 143/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Postoj EHSV k přípravě konference OSN o udržitelném rozvoji (RIO+20) (dodatkové stanovisko)

39


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

478. plenární zasedání ve dnech 22. a 23. února 2012

2012/C 143/09

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) KOM(2011) 608 v konečném znění – 2011/0269(COD)

42

2012/C 143/10

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (přepracované znění) KOM(2011) 714 v konečném znění – 2011/0314 (CNS)

46

2012/C 143/11

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví akční program pro oblast cel a daní v Evropské unii na období let 2014–2020 (FISCUS) a zrušují rozhodnutí č. 1482/2007/ES a č. 624/2007/ES KOM(2011) 706 v konečném znění – 2011/0341 (COD)

48

2012/C 143/12

Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Roční analýza růstu 2012 KOM(2011) 815 v konečném znění

51

2012/C 143/13

Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropské unii: příležitosti a výzvy při tvorbě jednotného digitálního trhu KOM(2011) 427 v konečném znění

69

2012/C 143/14

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (nařízení infrastruktuře evropských trhů) o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů KOM(2011) 652 v konečném znění – 2011/0296 (COD)

74

2012/C 143/15

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES KOM(2011) 683 v konečném znění – 2011/0307 (COD)

78

2012/C 143/16

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 KOM(2011) 607 v konečném znění – 2011/0268 (COD)

82

2012/C 143/17

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace KOM(2011) 609 v konečném znění – 2011/0270 (COD)

88

2012/C 143/18

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států KOM(2011) 813 v konečném znění – 2011/0390 (CNS)

94

2012/C 143/19

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Zdraví pro růst, třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 KOM(2011) 709 v konečném znění – 2011/0339 (COD)

102

2012/C 143/20

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti činností v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na moři KOM(2011) 688 v konečném znění – 2011/0309 (COD)

107

2012/C 143/21

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek KOM(2011) 518 v konečném znění

110

2012/C 143/22

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření KOM(2011) 593 v konečném znění – 2011/0254 (NLE)

113

2012/C 143/23

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy KOM(2011) 665 v konečném znění – 2011/0302 (COD)

116

2012/C 143/24

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES KOM(2011) 657 v konečném znění – 2011/0299 (COD)

120

2012/C 143/25

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury a o zrušení rozhodnutí č. 1364/2006/ES KOM(2011) 658 v konečném znění – 2011/0300 (COD)

125

2012/C 143/26

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě KOM(2011) 650 v konečném znění – 2011/0294 (COD)

130

2012/C 143/27

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1639/2006/ES, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013), a nařízení (ES) č. 680/2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí KOM(2011) 659 v konečném znění – 2011/0301 (COD)

134

2012/C 143/28

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES, pokud jde o řidičské průkazy, které obsahují funkce karty řidiče KOM(2011) 710 v konečném znění – 2011/0327 (COD)

139

2012/C 143/29

Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha občanské společnosti ve vztazích mezi Evropskou unií a Chile

141

2012/C 143/30

Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis a o farmakovigilanci KOM(2011) 632 v konečném znění – 2008/0255 (COD)

146

2012/C 143/31

Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2001/83/ES, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis a pokud jde o farmakovigilanci KOM(2011) 633 v konečném znění – 2008/0256 (COD)

147

2012/C 143/32

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) KOM(2012) 15 v konečném znění – 2012/0003 (COD)

148

2012/C 143/33

Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství KOM(2011) 855 v konečném znění – 2011/0416 COD

149


CS

 

Top