EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:050E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 50, 21. únor 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.CE2012.050.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 50E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
21. února 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2010–2011
Dílčí zasedání od 21. do 22. září 2010
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 320 E, 25.11.2010
PŘIJATÉ TEXTY

 

Úterý, 21. září 2010

2012/C 050E/01

Dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchodUsnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 o dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod (2010/2012(INI))

1

2012/C 050E/02

Obchodní a hospodářské vztahy s TureckemUsnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 o obchodních a hospodářských vztazích s Tureckem (2009/2200(INI))

15

2012/C 050E/03

Právní předpisy EU zaměřené na zachování biologické rozmanitostiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 o provádění právních předpisů EU zaměřených na zachování biologické rozmanitosti (2009/2108(INI))

19

2012/C 050E/04

Sdělení Komise: Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkemUsnesení Evropského parlamentu o sdělení Komise ze dne 21. září 2010: Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (2009/2151(INI))

30

2012/C 050E/05

Snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích: cesta vpředUsnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 o snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích: cesta vpřed (2009/2171(INI))

37

 

Středa, 22. září 2010

2012/C 050E/06

Dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu (2009/2178(INI))

48

2012/C 050E/07

Evropská strategie pro hospodářský a sociální rozvoj horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o evropské strategii hospodářského a sociálního rozvoje horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí

55


 

III   Přípravné akty

 

Evropský parlament

 

Úterý, 21. září 2010

2012/C 050E/08

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2010: OLAF a revize vlastních zdrojůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (13473/2010 – C7-0260/2010 – 2010/2091(BUD))

58

2012/C 050E/09

Vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví (KOM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD))

59

P7_TC1-COD(2009)0170
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 21. září 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES

60

2012/C 050E/10

Zabezpečení dodávek plynu ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES (KOM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

60

P7_TC1-COD(2009)0108
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 21. září 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES

61

PŘÍLOHA

61

2012/C 050E/11

Dohoda ES-Pákistán o zpětném přebírání osob ***Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. září 2010 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Pákistánskou islámskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

62

PŘÍLOHA

63

 

Středa, 22. září 2010

2012/C 050E/12

Víceletý finanční rámec na období 2007–2013Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2007–2013 (KOM(2010)0072 – 2010/0048(APP))

64

2012/C 050E/13

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2010: záruka poskytnutá Evropskou unií v souladu s článkem 122 Smlouvy o fungování EU - finanční pomoc členským státůmUsnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (13476/2010 – C7-0261/2010 – 2010/2120(BUD))

68

2012/C 050E/14

Vrácení daně z přidané hodnoty *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě (KOM(2010)0381 – C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS))

69

2012/C 050E/15

Farmakovigilance léčivých přípravků (změna nařízení (ES) č. 726/2004) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění, pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (KOM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

70

P7_TC1-COD(2008)0257
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22 září 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010, kterým se mění, pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, a nařízení (ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii

71

PŘÍLOHA

71

2012/C 050E/16

Farmakovigilance (změna směrnice 2001/83/ES) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci (KOM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))

72

P7_TC1-COD(2008)0260
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22 září 2010 k k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/…/EU, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci

73

2012/C 050E/17

Uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání (KOM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

73

P7_TC1-COD(2009)0076
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. září 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání a o zrušení směrnice 98/8/ES
 (1)

74

PŘÍLOHA I

143

PŘÍLOHA II

150

PŘÍLOHA III

174

PŘÍLOHA IV

183

PŘÍLOHA V

186

PŘÍLOHA VI

188

PŘÍLOHA VII

200

2012/C 050E/18

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

209

P7_TC1-COD(2009)0143
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. září 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES

210

PŘÍLOHA

210

2012/C 050E/19

Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Společenství a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

210

P7_TC1-COD(2009)0140
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. září 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika

211

2012/C 050E/20

Pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

212

P7_TC1-COD(2009)0161
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. září 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/…/EU, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy)

213

PŘÍLOHA

213

2012/C 050E/21

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského organu pro bankovnictví (KOM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

214

P7_TC1-COD(2009)0142
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. září 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES

215

PŘÍLOHA

215

2012/C 050E/22

Zvláštní úkoly Evropské centrální banky, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o návrhu nařízení Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

216

2012/C 050E/23

Evropský orgán dohledu (Evropská orgán pro cenné papíry a trhy) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

217

P7_TC1-COD(2009)0144
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. září 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES

218

PŘÍLOHA

218


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ║.

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top