EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:180:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 180, 01. srpen 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2009.180.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 180

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
1. srpna 2009


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr

2009/C 180/01

Poslední publikace Soudního dvora v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 167, 18.7.2009

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2009/C 180/02

Věc C-142/05: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 4. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Luleå tingsrätt — Švédsko) — Åklagaren v. Percy Mickelsson, Joakim Roos („Směrnice 94/25/ES — Sbližování právních předpisů — Rekreační plavidla — Zákaz používání vodních skútrů mimo veřejně splavné vodní cesty — Články 28 ES a 30 ES — Opatření s rovnocenným účinkem — Přístup na trh — Překážka — Ochrana životního prostředí — Přiměřenost“)

2

2009/C 180/03

Věc C-480/06: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 9. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Spolková republika Německo („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 92/50/EHS — Neprovedení formálního řízení o zadání evropské veřejné zakázky na služby spočívající v úpravě odpadů — Spolupráce mezi nižšími územními celky“)

2

2009/C 180/04

Věc C-241/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 4. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Riigikohus — Estonská republika) — JK Otsa Talu OÜ v. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) („EZOZF — Nařízení (ES) č. 1257/1999 — Podpora Společenství pro rozvoj venkova — Podpora agroenvironmentálních metod produkce“)

3

2009/C 180/05

Věc C-250/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 4. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 93/38/EHS — Veřejné zakázky v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací — Zadávání zakázek bez předchozí výzvy k účasti v soutěži — Podmínky — Sdělování důvodů zamítnutí nabídky — Lhůta“)

3

2009/C 180/06

Věc C-300/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 11. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Düsseldorf — Německo) — Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik v. AOK Rheinland/Hamburg („Směrnice 2004/18/ES — Veřejné zakázky na dodávky a na služby — Veřejné zdravotní pojišťovny — Veřejnoprávní subjekty — Zadavatelé — Vyhlášení veřejné zakázky — Zhotovení a dodání ortopedické obuvi individuálně přizpůsobené potřebám pacientů — Podrobné poradenství poskytované pacientům“)

4

2009/C 180/07

Věc C-303/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus — Finsko) — řízení zahájené Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy („Svoboda usazování — Směrnice 90/435/EHS — Korporační daň — Vyplácení dividend — Srážková daň vybíraná z dividend vyplácených společnostem-nerezidentům, které nejsou společnostmi ve smyslu uvedené směrnice — Osvobození dividend vyplácených společnostem-rezidentům od daně“)

5

2009/C 180/08

Věc C-429/07: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 11. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gerechtshof te Amsterdam — Nizozemsko) — Inspecteur van de Belastingdienst v. X BV („Politika hospodářské soutěže — Články 81 ES a 82 ES — Článek 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 1/2003 — Předložení písemných vyjádření Komisí — Vnitrostátní spor o daňovou odpočitatelnost pokuty uložené rozhodnutím Komise“)

5

2009/C 180/09

Věc C-487/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. června 2009 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené království] — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, jednající pod obchodním jménem „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“), Starion International Ltd („Směrnice 89/104/EHS — Ochranné známky — Článek 5 odst. 1 a 2 — Užití ve srovnávací reklamě — Právo dát zakázat toto užití — Protiprávní těžení z dobrého jména — Zásah do funkcí ochranné známky — Směrnice 84/450/EHS — Srovnávací reklama — Článek 3a odst. 1 písm. g) a h) — Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy — Protiprávní těžení z dobré pověsti ochranné známky — Představování zboží jako napodobeniny nebo reprodukce“)

6

2009/C 180/10

Věc C-521/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Nizozemské království („Nesplnění povinnosti státem — Dohoda o Evropském hospodářském prostoru — Článek 40 — Volný pohyb kapitálu — Diskriminační zacházení s dividendami vyplacenými nizozemskými společnostmi — Srážková daň — Osvobození — Společnosti-příjemkyně usazené v členských státech Společenství — Společnosti-příjemkyně usazené na Islandu nebo v Norsku“)

7

2009/C 180/11

Věc C-527/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. června 2009 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Spojené království] — The Queen, Generics (UK) Ltd v. Licensing Authority (jednající prostřednictvím Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Směrnice 2001/83/ES — Humánní léčivé přípravky — Registrace — Důvody pro odmítnutí — Generika — Pojem ‚referenční léčivý přípravek‘“)

7

2009/C 180/12

Věc C-529/07: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof — Rakousko) — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH („Trojrozměrná ochranná známka — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 51 odst. 1 písm. b) — Relevantní kritéria pro účely posouzení ‚neexistence dobré víry‘ přihlašovatele v době podání přihlášky ochranné známky Společenství“)

8

2009/C 180/13

Věc C-542/07 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. června 2009 — Imagination Technologies Ltd v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Zamítnutí zápisu — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 7 odst. 3 — Rozlišovací způsobilost získaná užíváním — Užívání po datu podání přihlášky k zápisu“)

8

2009/C 180/14

Věc C-560/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 4. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tallinna Halduskohus — Estonská republika) — Balbiino AS v. Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus („Přistoupení Estonska — Přechodná opatření — Zemědělské produkty — Cukr — Přebytečné zásoby — Nařízení (ES) č. 1972/2003, 60/2004 a 832/2005“)

9

2009/C 180/15

Věc C-561/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2001/23/ES — Převod podniku — Zachování práv zaměstnanců — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví, že se neuplatní na převody podniků v ‚krizové situaci‘“)

10

2009/C 180/16

Věc C-564/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Rakouská republika („Nesplnění povinnosti státem — Článek 49 ES — Volný pohyb služeb — Patentový zástupce — Povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání — Povinnost ustanovit domiciliáta ve členském státě určení služeb“)

10

2009/C 180/17

Věc C-566/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Nizozemsko) — Staatssecretaris van Financiën v. Stadeco BV („Šestá směrnice o DPH — Článek 21 odst. 1 písm. c) — Daň dlužná pouze z důvodu jejího uvedení na faktuře — Oprava bezdůvodně naúčtované daně — Bezdůvodné obohacení“)

11

2009/C 180/18

Věc C-568/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 4. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Články 43 ES a 48 ES — Oční optici — Podmínky usazování — Otevření a provozování prodejen oční optiky — Neúplné splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora — Paušální částka“)

11

2009/C 180/19

Věc C-572/07: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským soudem v Ústí nad Labem — Česká republika) — RLRE Tellmer Property s.r.o. v. Finanční ředitelství v Ústí nad Labem (Řízení o předběžné otázce — DPH — Osvobození nájmu nemovitého majetku od daně — Úklid společných prostor souvisejících s nájmem — Vedlejší plnění)

12

2009/C 180/20

Věc C-8/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 4. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nizozemsko) — T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV v. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 81 odst. 1 ES — Pojem,jednání ve vzájemné shodě — Příčinná souvislost mezi jednáním ve vzájemné shodě a chováním podniků na trhu — Posuzování podle předpisů vnitrostátního práva — Dostatečnost jediné schůzky nebo nezbytnost dlouhodobého a pravidelného ‚jednání ve vzájemné shodě‘‘)

12

2009/C 180/21

Věc C-16/08: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 11. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce l'Administratīvā apgabaltiesa — Lotyšská republika) — Schenker SIA v. Valsts ieņēmumu dienests („Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Zařízení s kapalnými krystaly“)

13

2009/C 180/22

Spojené věci C-22/08 a C-23/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 4. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sozialgericht Nürnberg — Německo) — Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08) v. Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 („Evropské občanství — Volný pohyb osob — Články 12 ES a 39 ES — Směrnice 2004/38/ES — Článek 24 odst. 2 — Posouzení platnosti — Státní příslušníci členského státu — Profesní činnost v jiném členském státě — Výše odměny za práci a doba trvání činnosti — Zachování statusu ‚pracovníka‘ — Nárok na pobírání dávek pro uchazeče o zaměstnání“)

14

2009/C 180/23

Věc C-33/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof — Rakousko) — Agrana Zucker GmbH v. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft („Cukr — Dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu — Článek 11 nařízení (ES) č. 320/2006 — Výpočet dočasné restrukturalizační částky — Zahrnutí části kvóty, která byla preventivně stažena z trhu — Zásady proporcionality a zákazu diskriminace“)

14

2009/C 180/24

Věc C-88/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof — Rakousko) — David Hütter v. Technische Universität Graz („Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Diskriminace na základě věku — Stanovení platu smluvních zaměstnanců státu — Vyloučení odborné praxe absolvované před dovršením věku 18 let“)

15

2009/C 180/25

Věc C-102/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 4. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — Finanzamt Düsseldorf-Süd v. SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG („Šestá směrnice o DPH — Článek 4 odst. 5 druhý a čtvrtý pododstavec — Možnost členských států považovat činnosti veřejnoprávních subjektů, které jsou podle článků 13 a 28 osvobozeny od daně, za činnosti orgánů veřejné správy — Způsoby výkonu — Nárok na odpočet — Výrazné narušení hospodářské soutěže“)

15

2009/C 180/26

Věc C-109/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 4. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Články 28 ES, 43 ES a 49 ES — Směrnice 98/34/ES — Normy a technické předpisy — Vnitrostátní právní úprava použitelná na elektrické, elektromechanické a elektronické počítačové hry — Rozsudek Soudního dvora, jímž se určuje, že stát nesplnil povinnost — Neprovedení — Článek 228 ES — Peněžité sankce“)

16

2009/C 180/27

Věc C-144/08: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 4. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Finská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 83/182/EHS — Osvobození od daní — Dočasný dovoz dopravních prostředků — Obvyklé bydliště“)

17

2009/C 180/28

Spojené věci C-155/08 a C-157/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 11. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Nizozemí) — X (C-155/08), E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08) v. Staatssecretaris van Financiën („Volný pohyb služeb — Volný pohyb kapitálu — Daň z majetku — Daň z příjmů — Úspory investované v jiném členském státě, než je členský stát místa bydliště — Nepřiznání daně — Lhůta pro doměření daně — Prodloužení lhůty pro doměření daně v případě aktiv uložených mimo členský stát místa pobytu — Směrnice 77/799/EHS — Vzájemná pomoc mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých a nepřímých daní — Bankovní tajemství“)

17

2009/C 180/29

Věc C-158/08: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 4. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione Tributaria Regionale di Trieste — Itálie) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste v. Pometon SpA („Celní kodex Společenství — Nařízení (ES) č. 384/96 — Ochrana před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství — Nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 — Ochrana finančních zájmů Evropských společenství — Zpracování v režimu aktivního zušlechťovacího styku — Protiprávní praktiky“)

18

2009/C 180/30

Věc C-170/08: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nizozemsko) — H.J. Nijemeisland v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Společná zemědělská politika — Hovězí a telecí maso — Nařízení (ES) č. 795/2004 — Článek 3a — Integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor — Jednotná platba — Stanovení referenční částky — Snížení a vyloučení)

18

2009/C 180/31

Věc C-173/08: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gerechtshof te Amsterdam — Nizozemsko) — Kloosterboer Services BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam („Společný celní sazebník — Položky sazebníku — Chladicí systémy do počítačů sestávající z chladiče ‚heat sink‘ a ventilátoru — Zařazení do kombinované nomenklatury“)

19

2009/C 180/32

Věc C-243/08: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 4. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Budaörsi Városi Bíróság — Maďarsko) — Pannon GSM Zrt v. Erzsébet Sustikné Győrfi („Směrnice 93/13/EHS — Zneužívající klauzule ve spotřebitelských smlouvách — Právní účinky zneužívající klauzule — Pravomoc a povinnost vnitrostátního soudu posoudit bez návrhu zneužívající charakter ustanovení o soudní příslušnosti — Kritéria pro posouzení“)

19

2009/C 180/33

Věc C-285/08: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 4. června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation — Francie) — Société Moteurs Leroy Somer v. Société Dalkia France, Société Ace Europe („Odpovědnost za vadné výrobky — Směrnice 85/374/EHS — Působnost — Škoda způsobená na věci určené pro podnikatelské použití a použité pro takový účel — Vnitrostátní režim umožňující poškozené osobě, aby se domáhala náhrady takové škody, pokud předloží pouze důkaz škody, vady a příčinné souvislosti — Slučitelnost“)

20

2009/C 180/34

Věc C-327/08: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 89/665/EHS a 92/13/EHS — Přezkumná řízení při zadávání veřejných zakázek — Záruka účinného přezkumu — Minimální lhůta, kterou je třeba dodržet mezi doručením rozhodnutí o zadání zakázky všem vyloučeným zájemcům a uchazečům a podpisem smlouvy ohledně dané zakázky“)

21

2009/C 180/35

Věc C-335/08 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. června 2009 — Transports Schiocchet — Excursions SARL v. Komise Evropských společenství („Kasační opravný prostředek — Žaloba na náhradu škody — Nařízení (EHS) č. 517/72 a 684/92 — Mezinárodní přeprava cestujících autokary a autobusy — Podmínky vzniku mimosmluvní odpovědnosti Společenství — Promlčecí lhůta“)

21

2009/C 180/36

Věc C-417/08: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/35/ES — Odpovědnost za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí — Neprovedení do vnitrostátního právního řádu“)

22

2009/C 180/37

Věc C-422/08: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 18. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Rakouská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2004/35/ES — Odpovědnost za životní prostředí — Prevence a náprava škod na životním prostředí — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

22

2009/C 180/38

Věc C-427/08: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 4. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2006/100/ES — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

23

2009/C 180/39

Věc C-546/08: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 11. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Švédské království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2005/60/ES — Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

23

2009/C 180/40

Věc C-555/08: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 4. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Švédské království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2005/56/ES — Přeshraniční fúze kapitálových společností — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

24

2009/C 180/41

Věc C-217/08: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 17. března 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale ordinario di Milano — Itálie) — Rita Mariano v. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) („Článek 104 odst. 3 jednacího řádu — Rovné zacházení v oblasti zaměstnání a práce — Články 12 ES a 13 ES — Přiznání pozůstalostní dávky — Vnitrostátní právní úprava stanovící rozdílná zacházení mezi pozůstalým manželem či manželkou a pozůstalým druhem či družkou“)

24

2009/C 180/42

Věc C-153/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Schwerin (Německo) dne 4. května 2009 — Agrargut Bäbelin GmbH & Co KG v. Amt für Landwirtschaft Bützow

25

2009/C 180/43

Věc C-156/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 6. května 2009 — Finanzamt Leverkusen v. Verigen Transplantation Service International AG

25

2009/C 180/44

Věc C-157/09: Žaloba podaná dne 7. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Nizozemské království

25

2009/C 180/45

Věc C-158/09: Žaloba podaná dne 7. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Španělské království

26

2009/C 180/46

Věc C-159/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de commerce de Bourges (Francie) dne 8. května 2009 — Lidl SNC v. Vierzon Distribution SA

27

2009/C 180/47

Věc C-163/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax) (Spojené království) dne 8. května 2009 — Repertoire Culinaire Ltd v. The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

27

2009/C 180/48

Věc C-164/09: Žaloba podaná dne 8. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Italská republika

28

2009/C 180/49

Věc C-173/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia — grad (Bulharsko) dne 14. května 2009 — Georgi Ivanov Elchinov v. Natsionalna Zdravnoosiguritelna kasa

28

2009/C 180/50

Věc C-176/09: Žaloba podaná dne 15. května 2009 — Lucemburské velkovévodství v. Evropský parlament, Rada Evropské unie

29

2009/C 180/51

Věc C-177/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 15. května 2009 — Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh v. Région wallonne

30

2009/C 180/52

Věc C-178/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 15. května 2009 — Action et défense de l'environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne v. Région wallonne

31

2009/C 180/53

Věc C-179/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 15. května 2009 — Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh v. Région wallonne

31

2009/C 180/54

Věc C-185/09: Žaloba podaná dne 26. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Švédské království

32

2009/C 180/55

Věc C-186/09: Žaloba podaná dne 26. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

33

2009/C 180/56

Věc C-189/09: Žaloba podaná dne 28. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Rakouská republika

33

2009/C 180/57

Věc C-190/09: Žaloba podaná dne 28. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Kyperská republika

33

2009/C 180/58

Věc C-192/09: Žaloba podaná dne 28. května 2009 — Komise Evropských společenství v. Nizozemské království

34

2009/C 180/59

Věc C-203/09: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 8. června 2009 — Volvo Car Germany GmbH v. Autohof Weidensdorf GmbH

34

2009/C 180/60

Věc C-206/09: Žaloba podaná dne 5. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Italská republika

35

2009/C 180/61

Věc C-212/09: Žaloba podaná dne 11. června 2009 — Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

35

2009/C 180/62

Věc C-496/07: Usnesení předsedy sedmého senátu Soudního dvora ze dne 6. března 2009 — Komise Evropských společenství v. Česká republika

36

2009/C 180/63

Věc C-106/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 24. dubna 2009 — Komise Evropských společenství v. Řecká republika

36

2009/C 180/64

Spojené věci C-359/08 až 361/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 2. dubna 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State — Nizozemsko) — Stichting Greenpeace Nederland (C-359/08 až C-361/08), Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie „VoMiGen“ (C-360/08) v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, za přítomnosti: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

36

2009/C 180/65

Věc C-524/08: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 26. března 2009 — Komise Evropských společenství v. Portugalská republika

36

 

Soud prvního stupně

2009/C 180/66

Věc T-318/01: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — Othman v. Rada a Komise („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření namířená proti osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem — Zmrazení prostředků — Žaloba na neplatnost — Úprava návrhových žádání — Základní práva — Právo na ochranu vlastnictví, právo být vyslechnut a právo na účinný soudní přezkum“)

37

2009/C 180/67

Věc T-292/02: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — Confservizi v. Komise („Státní podpory — Režim podpor poskytovaných italskými orgány některým podnikům poskytujícím veřejné služby ve formě osvobození od daně a půjček se zvýhodněnou sazbou — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné se společným trhem — Žaloba na neplatnost — Sdružení podniků — Nedostatek osobního dotčení — Nepřípustnost“)

37

2009/C 180/68

Věc T-297/02: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — ACEA v. Komise („Státní podpory — Režim podpor poskytovaných italskými orgány některým podnikům poskytujícím veřejné služby ve formě osvobození od daně a půjček se zvýhodněnou sazbou — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné se společným trhem — Žaloba na neplatnost — Osobní dotčení — Přípustnost — Existující podpory nebo nové podpory — Článek 87 odst. 3 písm. c) ES“)

38

2009/C 180/69

Věc T-300/02: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — AMGA v. Komise („Státní podpory — Režim podpor poskytovaných italskými orgány některým podnikům poskytujícím veřejné služby ve formě osvobození od daně a půjček se zvýhodněnou sazbou — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné se společným trhem — Žaloba na neplatnost — Nedostatek osobního dotčení — Nepřípustnost“)

38

2009/C 180/70

Věc T-301/02: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — AEM v. Komise („Státní podpory — Režim podpor poskytovaných italskými orgány některým podnikům poskytujícím veřejné služby ve formě osvobození od daně a půjček se zvýhodněnou sazbou — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné se společným trhem — Žaloba na neplatnost — Osobní dotčení — Přípustnost — Existující podpory nebo nové podpory — Článek 87 odst. 3 písm. c) ES“)

39

2009/C 180/71

Věc T-309/02: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — Acegas v. Komise („Státní podpory — Režim podpor poskytovaných italskými orgány některým podnikům poskytujícím veřejné služby ve formě osvobození od daně a půjček se zvýhodněnou sazbou — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné se společným trhem — Žaloba na neplatnost — Nedostatek osobního dotčení — Nepřípustnost“)

39

2009/C 180/72

Věc T-189/03: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — ASM Brescia v. Komise („Státní podpory — Režim podpor poskytovaných italskými orgány některým podnikům poskytujícím veřejné služby ve formě osvobození od daně a půjček se zvýhodněnou sazbou — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné se společným trhem — Žaloba na neplatnost — Osobní dotčení — Přípustnost — Článek 87 odst. 3 písm. c) ES — Článek 86 odst. 2 ES“)

40

2009/C 180/73

Věc T-269/03: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. června 2009 — Socratec v. Komise (Hospodářská soutěž — Spojování podniků — Trh silničních telematických systémů — Žalobkyně, na kterou byl během řízení prohlášen konkurs — Zánik právního zájmu na podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé)

40

2009/C 180/74

Věc T-48/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. června 2009 — Qualcomm v. Komise („Hospodářská soutěž — Spojování podniků — Trh silničních telematických systémů — Rozhodnutí prohlašující spojení za slučitelné se společným trhem — Závazky — Zjevně nesprávné posouzení — Zneužití pravomoci — Povinnost uvést odůvodnění“)

41

2009/C 180/75

Věc T-222/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — Itálie v. Komise („Státní podpory — Režim podpor poskytovaných italskými orgány některým podnikům poskytujícím veřejné služby ve formě osvobození od daně a půjček se zvýhodněnou sazbou — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné se společným trhem — Existující podpory a nové podpory — Článek 86 odst. 2 ES“)

41

2009/C 180/76

Věc T-257/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. června 2009 — Polsko v. Komise („Zemědělství — Společná organizace trhů — Přechodná opatření, která mají být přijata z důvodu přistoupení nových členských států — Nařízení (ES) č. 1972/2003 o opatřeních, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty — Žaloba na neplatnost — Lhůta pro podání žaloby — Začátek běhu — Opožděnost — Změna ustanovení nařízení — Znovuotevření možnosti podat žalobu proti tomuto ustanovení a proti všem ustanovením tvořícím s ním jeden celek — Částečná přípustnost — Přiměřenost — Zásada zákazu diskriminace — Legitimní očekávání — Odůvodnění“)

42

2009/C 180/77

Věc T-498/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17. června 2009 — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group v. Rada („Dumping — Dovoz glyfosátu pocházejícího z Číny — Status podniku působícího v tržním hospodářství — Článek 2 odst. 7 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 384/96“)

42

2009/C 180/78

Věc T-369/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 19. června 2009 — Španělsko v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Podpory na restrukturalizace a přeměny v odvětví vinařských produktů — Podpory na zdokonalení výroby a prodeje medu — Pojem ztrát příjmů v důsledku provádění plánu — Článek 13 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1493/1999 — Pojem zásahů určených ke stabilizaci zemědělských trhů — Článek 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999“)

43

2009/C 180/79

Spojené věci T-396/05 a T-397/05: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. června 2009 — ArchiMEDES v. Komise („Rozhodčí doložka — Smlouva týkající se projektu renovace městského nemovitého majetku — Vrácení části vyplacených částek — Návrh směřující k tomu, aby bylo Komisi uloženo zaplacení zůstatku — Vzájemná žaloba Komise — Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí o vymáhání — Oznámení dluhu — Akty smluvní povahy — Nepřípustnost — Započtení pohledávek“)

43

2009/C 180/80

Věc T-204/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. června 2009 — Vivartia v. OHIM — Kraft Foods Schweiz (milko ΔΕΛΤΑ) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství milko ΔΕΛΤΑ — Starší obrazová ochranná známka Společenství MILKA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

44

2009/C 180/81

Věc T-33/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — Řecko v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Olivový olej, bavlna, sušené hrozny a citrusové plody — Nedodržení lhůt splatnosti — Lhůta 24 měsíců — Vyhodnocení výdajů, které mají být vyloučeny — Klíčové kontroly — Zásada proporcionality — Zásada ne bis in idem — Extrapolace zjištění nedostatků“)

44

2009/C 180/82

Věc T-50/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17. června 2009 — Portugalsko v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování Společenství — Orná půda — Pšenice tvrdá — Lhůta 24 měsíců — První oznámení uvedené v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1663/95 — Kontroly na místě — Dálkový průzkum — Účinnost kontrol — Výsledky ověřování — Opravná opatření, která má přijmout dotčený členský stát — Existence finanční újmy způsobené EZOZF“)

45

2009/C 180/83

Spojené věci T-114/07 a T-115/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — Last Minute Network v. OHIM — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství LAST MINUTE TOUR — Nezapsaná starší národní ochranná známka LASTMINUTE.COM — Relativní důvod pro zamítnutí — Odkaz na vnitrostátní právo upravující starší ochrannou známku — Režim žaloby podle common law týkající se neoprávněného užívání označení (action for passing off) — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009] a čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

45

2009/C 180/84

Věc T-418/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. června 2009 — LIBRO Handelsgesellschaft mbH v. OHIM — Dagmar Causley (LiBRO) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství LiBRO — Starší obrazová ochranná známka Společenství LIBERO — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009] — Částečné zamítnutí zápisu — Návrh na zrušení podaný vedlejší účastnicí — Článek 134 odst. 3 jednacího řádu Soudu — Podpis vyjádření uvádějícího důvody odvolání podaného k odvolacímu senátu — Přípustnost odvolání k odvolacímu senátu“)

46

2009/C 180/85

Věc T-450/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. června 2009 — Harwin International v. OHIM — Cuadrado (Pickwick COLOUR GROUP) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství Pickwick COLOUR GROUP — Starší národní ochranné známky PicK OuiC a PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA — Žádost o předložení důkazu o užívání — Článek 56 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 57 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009]“)

46

2009/C 180/86

Věc T-464/07: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17. června 2009 — Korsch v. OHIM (PharmaResearch) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství PharmaResearch — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009] — Omezení výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky“)

47

2009/C 180/87

Věc T-33/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — Bastos Viegas v. OHIM — Fabre Médicament (OPDREX) („Ochranná známka společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství OPDREX — Starší národní slovní ochranná známka OPTREX — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

47

2009/C 180/88

Věc T-67/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — Hedgefund Intelligence v. OHIM — Hedge Invest (InvestHedge) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství InvestHedge — Starší obrazová ochranná známka Společenství HEDGE INVEST — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst.1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

48

2009/C 180/89

Věc T-78/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — Baldesberger v. OHIM (Tvar pinzety) („Ochranná známka společenství — Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství — Tvar pinzety — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009]“)

48

2009/C 180/90

Věc T-132/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — ERNI Electronics v. OHIM (MaxiBridge) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství MaxiBridge — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter funkce výrobků označených v přihlášce ochranné známky — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009]“)

48

2009/C 180/91

Věc T-151/08: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. června 2009 — Guedes — Indústria e Comércio v. OHIM — Espai Rural de Gallecs (Gallecs) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Gallecs — Starší obrazové národní ochranné známky a starší obrazové ochranné známky Společenství GALLO, GALLO AZEITE NOVO, GALLO AZEITE — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Neexistence podobnosti označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009]“)

49

2009/C 180/92

Věc T-572/08 P: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 18. června 2009– Komise v. Traore („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Přijetí — Oznámení o uvolnění pracovního místa — Jmenování na místo vedoucího operací delegace Komise v Tanzánii — Určení úrovně pracovního místa — Zásada oddělení platové třídy a funkce“)

49

2009/C 180/93

Věc T-251/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 19. května 2009 — Meyer Falk v. Komise („Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se boje proti organizovanému zločinu a reformy soudnictví v Bulharsku — Odepření přístupu — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

50

2009/C 180/94

Věc T-4/09: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 4. června 2009 — UniCredit v. OHIM — Union Investment Privatfonds (UniCredit) („Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

50

2009/C 180/95

Věc T-95/09 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 28. dubna 2009 — United Phosphorus v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Směrnice 91/414/EHS — Rozhodnutí týkající se nezařazení napropamidu do přílohy I směrnice 91/414 — Návrh na odklad výkonu rozhodnutí a na přeběžná opatření — Fumus boni juris — Naléhavost — Vážení zájmů“)

51

2009/C 180/96

Věc T-149/09 R: Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 8. června 2009 — Dover v. Parlament („Předběžné opatření — Vymáhání příspěvků vyplacených ve formě náhrady nákladů na parlamentní asistenci — Návrh na odklad výkonu — Nepřípustnost — Neexistence naléhavosti“)

51

2009/C 180/97

Věc T-182/09: Žaloba podaná dne 4. května 2009 — Budapesti Erőmű v. Komise

52

2009/C 180/98

Věc T-188/09: Žaloba podaná dne 12. května 2009 — Galileo International Technology v. OHIM — Residencias Universitarias (GALILEO)

53

2009/C 180/99

Věc T-191/09: Žaloba podaná dne 14. května 2009 — HIT Trading a Berkman Forwarding v. Komise

53

2009/C 180/00

Věc T-195/09: Žaloba podaná dne 19. května 2009 — Matkompaniet v. OHIM — DF World of Spices (KATOZ)

54

2009/C 180/01

Věc T-197/09: Žaloba podaná dne 20. května 2009 — Slovinská republika v. Komise Evropských společenství

54

2009/C 180/02

Věc T-201/09: Žaloba podaná dne 22. května 2009 — Rügen Fisch v. OHIM — Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX)

55

2009/C 180/03

Věc T-202/09: Žaloba podaná dne 25. května 2009 — Deichmann-Schuhe v. OHIM (znázornění zahnutého proužku s vytečkovanými čarami)

55

2009/C 180/04

Věc T-209/09: Žaloba podaná dne 27. května 2009 — Alder Capital v. OHIM — Halder Holdings (ALDER CAPITAL)

56

2009/C 180/05

Věc T-213/09: Žaloba podaná dne 28. května 2009 — Yorma’s v. OHIM — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S y)

57

2009/C 180/06

Věc T-214/09: Žaloba podaná dne 26. května 2009 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke v. OHIM — El Corte Inglés (COR)

57

2009/C 180/07

Věc T-215/09: Žaloba podaná dne 3. června 2009 — Freistaat Sachsen v. Komise

58

2009/C 180/08

Věc T-217/09: Žaloba podaná dne 3. června 2009 — Mitteldeutsche Flughafen a Flughafen Dresden v. Komise

58

2009/C 180/09

Věc T-218/09: Žaloba podaná dne 28. května 2009 — Itálie v. Komise a EPSO

59

2009/C 180/10

Věc T-220/09: Žaloba podaná dne 3. června 2009 — ERGO Versicherungsgruppe v. OHIM — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO)

60

2009/C 180/11

Věc T-221/09: Žaloba podaná dne 3. června 2009 — ERGO Versicherungsgruppe v. OHIM — Société de Développement et de Recherche Industrielle (ERGO Group)

60

2009/C 180/12

Věc T-222/09: Žaloba podaná dne 1. června 2009 — INEOS Healthcare v. OHIM — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

61

2009/C 180/13

Věc T-225/09: Žaloba podaná dne 8. června 2009 — CLARO v. OHIM — Telefónica (Claro)

61

2009/C 180/14

Věc T-228/09: Žaloba podaná dne 11. června 2009 — United States Polo Association v. OHIM — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

62

 

Soud pro veřejnou službu

2009/C 180/15

Věc F-41/09: Žaloba podaná dne 7. dubna 2009 — Roumimper v. Europol

63

2009/C 180/16

Věc F-42/09: Žaloba podaná dne 9. dubna 2009 — Esneau-Kappé v. Europol

63

2009/C 180/17

Věc F-43/09: Žaloba podaná dne 15. dubna 2009 — van Heuckelom v. Europol

63

2009/C 180/18

Věc F-44/09: Žaloba podaná dne 17. dubna 2009 — Knöll v. Europol

64

2009/C 180/19

Věc F-53/09: Žaloba podaná dne 20. května 2009 — J v. Komise

64

2009/C 180/20

Věc F-55/09: Žaloba podaná dne 26. května 2009 — Maxwell v. Komise

64

2009/C 180/21

Věc F-57/09: Žaloba podaná dne 2. června 2009 — Dionisio Galao v. Výbor regionů

65

2009/C 180/22

Věc F-58/09: Žaloba podaná dne 10. června 2009 — Pascual García v. Komise

65


CS

 

Top