EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:211:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 211, 19. srpen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 211

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
19. srpna 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

444. plenární zasedání ve dnech 22. a 23. dubna 2008

2008/C 211/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Konkurenceschopnost evropských regionů na základě výzkumu a inovací Příspěvek k vyššímu růstu a k vytváření více a lepších pracovních příležitostí KOM(2007) 474 v konečném znění

1

2008/C 211/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu KOM(2007) 560 v konečném znění – 2007/0201 (COD)

9

2008/C 211/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel KOM(2007) 851 v konečném znění – 2007/0295 (COD)

12

2008/C 211/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (kodifikované znění) KOM(2008) 25 v konečném znění – 2008/0008 (COD)

17

2008/C 211/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Směrem ke společné energetické politice

17

2008/C 211/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k

návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou

návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám KOM(2007) 528 v konečném znění – 2007/0195 (COD) — KOM(2007) 529 v konečném znění – 2007/0196 (COD) — KOM(2007) 530 v konečném znění – 2007/0197 (COD) — KOM(2007) 531 v konečném znění – 2007/0198 (COD) — KOM(2007) 532 v konečném znění – 2007/0199 (COD)

23

2008/C 211/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii KOM(2007) 575 v konečném znění

31

2008/C 211/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi KOM(2007) 778 v konečném znění – 2007/0269 (COD)

36

2008/C 211/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálními výboru a Výboru regionů Malé, čisté a konkurenceschopné Program na pomoc malým a středním podnikům při dosahování souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí KOM(2007) 379 v konečném znění {SEC(2007) 906, SEC(2007) 907, SEC(2007) 908}

37

2008/C 211/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech KOM(2007) 707 v konečném znění

40

2008/C 211/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro zvláštní výživu (přepracované znění) KOM(2008) 3 v konečném znění – 2008/0003 (COD)

44

2008/C 211/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou/návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi KOM(2008) 104 v konečném znění – 2008/0042 (COD)

45

2008/C 211/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou/návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi KOM(2008) 105 v konečném znění – 2008/0038 (COD)

46

2008/C 211/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 (o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií), pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi KOM(2008) 53 v konečném znění – 2008/0030 (COD)

47

2008/C 211/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty KOM(2007) 359 v konečném znění

48

2008/C 211/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů KOM(2007) 424 v konečném znění

54

2008/C 211/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Prevenci terorismu a násilné radikalizace

61

2008/C 211/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o jiných než základních sazbách DPH KOM(2007) 380 v konečném znění – SEC(2007) 910

67

2008/C 211/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti KOM(2007) 507 v konečném znění

72

2008/C 211/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Svoboda sdružovaní ve středomořských partnerských zemích

77

2008/C 211/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Jednání o nových obchodních dohodách – postoj EHSV

82

2008/C 211/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Partnerství pro komunikaci o Evropě KOM(2007) 568 v konečném znění a příloha KOM(2007) 569 v konečném znění

90


CS

 

Top