EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:204:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 204, 09. srpen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 204

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 51
9. srpna 2008


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

443. plenární zasedání ve dnech 12. a 13. března 2008

2008/C 204/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Budoucnost jednotného trhu – působit globálně

1

2008/C 204/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Evropské komise: Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva Společenství KOM(2007) 502 v konečném znění

9

2008/C 204/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylendifenyldiisokyanát, cyklohexan a dusičnan amonný) KOM(2007) 559 v konečném znění – 2007/0200 (COD)

13

2008/C 204/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o založení společného podniku pro palivové články a vodík KOM(2007) 571 v konečném znění – 2007/0211 (CNS)

19

2008/C 204/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) KOM(2008) 23 v konečném znění – 2008/0019 (COD)

24

2008/C 204/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností (kodifikované znění) KOM(2008) 26 v konečném znění – 2008/0009 (COD)

24

2008/C 204/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (kodifikované znění) KOM(2008) 39 v konečném znění – 2008/0022 (COD)

25

2008/C 204/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise – Transevropské sítě: Směrem k integrovanému přístupu KOM(2007) 135 v konečném znění

25

2008/C 204/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracovaná verze) KOM(2007) 265 v konečném znění – 2007/0099 (COD)

31

2008/C 204/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Snižování emisí CO2 z letišť prostřednictvím nového přístupu k řízení letišť (průzkumné stanovisko)

39

2008/C 204/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Pokyny o použití článku 81 Smlouvy o ES v námořní dopravě (dodatkové stanovisko)

43

2008/C 204/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby (kodifikované znění) KOM(2008) 37 v konečném znění – 2008/0021 (COD)

47

2008/C 204/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice č. 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 KOM(2007) 355 v konečném znění – 2007/0121 (COD)

47

2008/C 204/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zeměpisná označení a označení původu

57

2008/C 204/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zlepšení mechanismu civilní ochrany Společenství – reakce na přírodní pohromy

66

2008/C 204/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (stanovisko z vlastní iniciativy)

70

2008/C 204/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Zelené knize o budoucím společném evropském azylovém systému KOM(2007) 301 v konečném znění

77

2008/C 204/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009–2013) KOM(2007) 395 v konečném znění

85

2008/C 204/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán vzdělávání dospělých. K učení je vždy vhodná doba KOM(2007) 558 v konečném znění

89

2008/C 204/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha sociálních partnerů při zlepšování situace mladých lidí na trhu práce (průzkumné stanovisko)

95

2008/C 204/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zabezpečení přístupu k dlouhodobé péči a udržitelné financování systémů pro dlouhodobou péči o starší občany

103

2008/C 204/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) KOM(2007) 669 v konečném znění – 2007/0230 (COD)

110

2008/C 204/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Reforma rozpočtu EU a budoucí způsoby jeho financování

113

2008/C 204/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění různá ustanovení směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty KOM(2007) 677 v konečném znění

119

2008/C 204/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vztahy mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií: úloha občanské společnosti

120


CS

 

Top