EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:318:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 318, 23. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 318

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 49
23. prosince 2006


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

429. plenárním zasedání ve dnech 13. a 14. září 2006

2006/C 318/1

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Udržitelný rozvoj jako hnací síla průmyslových změn

1

2006/C 318/2

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Územní řízení průmyslových změn – úloha sociálních partnerů a příspěvek rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci

12

2006/C 318/3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přínos celoživotního učení využívajícího informační technologie pro evropskou konkurenceschopnost, průmyslové změny a rozvoj sociálního kapitálu

20

2006/C 318/4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Služby a evropský zpracovatelský průmysl: interakce mezi odvětvími a její dopad na zaměstnanost, hospodářskou soutěž a produktivitu

26

2006/C 318/5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci KOM(2006) 91 v konečném znění – 2006/0033 (COD)

38

2006/C 318/6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vykonávání hlasovacích práv akcionáři společností, které mají své sídlo v členském státě a jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2004/109/ES KOM(2005) 685 v konečném znění – 2005/0265 (COD)

42

2006/C 318/7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování KOM(2006) 135 v konečném znění – 2006/0042 (COD)

45

2006/C 318/8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o bezpapírovém prostředí pro clo a obchod KOM(2005) 609 v konečném znění – 2005/02476 (COD)

47

2006/C 318/9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Provádění lisabonského programu Společenství: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2000/12/ES a 2002/65/ES KOM(2005) 603 v konečném znění – 2005/0245 (COD)

51

2006/C 318/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) KOM(2005) 650 v konečném znění – 2005/0261 (COD)

56

2006/C 318/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise a na přístup k informacím o opravách vozidla, kterým se mění směrnice 72/306/EHS a směrnice …/…/ES KOM(2005) 683 v konečném znění – 2005/0282 (COD)

62

2006/C 318/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální cestovní ruch v Evropě

67

2006/C 318/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturální statistice podnikání KOM(2006) 66 v konečném znění – 2006/0020 (COD).

78

2006/C 318/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní KOM(2006) 93 v konečném znění – 2006/0031 (COD)

83

2006/C 318/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o Tematické strategii pro městské životní prostředí KOM(2005) 718 v konečném znění – (SEK(2006) 16)

86

2006/C 318/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Vyhlídky na budoucnost zemědělství v oblastech se zvláštním přírodním znevýhodněním (horské, ostrovní a nejvzdálenější regiony)

93

2006/C 318/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Čelíme klimatické změně – úloha občanské společnosti

102

2006/C 318/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zpracování kadáverů a využití vedlejších živočišných produktů

109

2006/C 318/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového (kodifikované znění) KOM(2006) 4 v konečném znění – 2006/0003 (CNS)

114

2006/C 318/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh určitých měřicích zařízení obsahujících rtuť KOM(2006) 69 v konečném znění – 2006/0018 (COD)

115

2006/C 318/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zlepšování hospodářské situace v odvětví rybolovu KOM (2006) 103 v konečném znění

117

2006/C 318/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o glukose a laktose (kodifikované znění) KOM(2006) 116 v konečném znění – 2006/0038 CNS

122

2006/C 318/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Občanská společnost v Bělorusku

123

2006/C 318/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Imigrace v rámci EU a integrační politika – spolupráce místních a regionálních zastupitelstev s organizacemi občanské společnosti

128

2006/C 318/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropské rady zaměstnanců: nová úloha v podpoře evropské integrace

137

2006/C 318/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Účast občanské společnosti v boji proti organizované trestné činnosti a terorismu

147

2006/C 318/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kvalita profesního života, produktivita a zaměstnanost v kontextu globalizace a demografických výzev

157

2006/C 318/28

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropské občanství a prostředky ke zvýšení jeho viditelnosti a účinnosti

163

2006/C 318/29

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006-2010 KOM(2006) 92 v konečném znění

173

2006/C 318/30

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Transevropské dopravní koridory 2004 – 2006

180

2006/C 318/31

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zásobování EU energií: strategie pro optimální energetický mix

185

2006/C 318/32

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o souladu s požadavky na stát vlajky — KOM(2005) 586 v konečném znění – 2005/0236 (COD), návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy — KOM(2005) 587 v konečném znění – 2005/237 (COD), návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (KOM(2005) 588 v konečném znění – 2005/0238 (COD), návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel (KOM(2005) 589 v konečném znění – 2005/0239 (COD), návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES — KOM(2005) 590 v konečném znění – 2005/0240 (COD), návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod — KOM(2005) 592 v konečném znění – 2005/0241 (COD), návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o občanskoprávní odpovědnosti a finančních zárukách majitelů plavidel — KOM(2005) 593 v konečném znění – 2005/0242 (COD)

195

2006/C 318/33

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání KOM(2005) 646 v konečném znění – 2005/0260 (COD)

202

2006/C 318/34

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Program GALILEO – úspěšně realizovat Evropský úřad pro dohled

210

2006/C 318/35

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise o podpoře vnitrozemské vodní dopravy „NAIADES“ – integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu KOM(2006) 6 v konečném znění

218

2006/C 318/36

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Překlenutí propasti v širokopásmovém připojení KOM(2006) 129 v konečném znění

222

2006/C 318/37

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 2978/94 KOM(2006) 111 v konečném znění – 2006/0046 (COD)

229


CS

 

Top