EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom)

Smlouva Euratom byla původně vytvořena, aby napomáhala koordinaci výzkumných programů členských států pro mírové využití jaderné energie. Dnes přispívá ke společnému sdílení znalostí, infrastruktury a financování jaderné energie. Zajišťuje bezpečnost zásobování jadernou energií prostřednictvím centralizované kontroly.

VZNIK

Když bylo založeno Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), které zahájilo činnost v červenci 1952, došlo poprvé k realizaci nadnárodní Evropy. Šest států této organizace poprvé v určité omezené oblasti opouští část své suverenity ve prospěch Společenství.

První pokus o integraci však rychle poznal své hranice, neboť v roce 1954 neuspělo Evropské obranné společenství (EOS).

I když existovaly obavy, že úsilí vynaložené ESUO nebude mít budoucnost, messinská konference v červnu 1955 se pokusila znovu rozjet evropský proces integrace. Po této konferenci následovaly další schůzky ministrů a expertů. Počátkem roku 1956 byl sestaven přípravný výbor, který měl vypracovat zprávu o vytvoření společného evropského trhu. Zasedal v Bruselu pod předsednictvím P. H. Spaaka, tehdejšího belgického ministra zahraničních věcí. V dubnu 1956 předložil výbor dva návrhy odpovídající dvěma alternativám vybraným členskými státy:

 • vytvoření širokého společného trhu;
 • vytvoření Společenství pro atomovou energii.

V březnu 1957 byly v Římě podepsány proslulé „Římské smlouvy“.

První zakládala Evropské hospodářské společenství (EHS) a druhá Evropské společenství pro atomovou energii, známější pod jménem Euratom.

Jelikož ratifikace na národních úrovních proběhly bez potíží, vstoupily obě smlouvy v platnost 1. ledna 1958.

Tento přehled se týká pouze Smlouvy o Euratomu.

CÍLE

V boji proti obecnému nedostatku „tradiční“ energie z padesátých let hledalo šest zakládajících států (Německo, Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko) v jaderné energii způsob, jak dosáhnout energetické nezávislosti. Jelikož investiční náklady na jadernou energii přesahují možnosti jednotlivých států, spojily se zakládající státy a vytvořily Euratom.

Obecně platí, že smlouva má za cíl přispět k vytváření a růstu evropského jaderného průmyslu, aby zajistila, že všechny členské státy mohou využívat rozvoj atomové energie a zajistit bezpečnost dodávek. Smlouva současně zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti pro obyvatelstvo a zabraňuje, aby jaderné suroviny, které jsou určené pro civilní účely, byly zneužity pro vojenské účely. Je důležité připomenout, že Euratom má pravomoci pouze v oblasti civilní a mírové jaderné energie.

V preambuli prohlašují signatáři smlouvy, že:

“ - vědomi si, že jaderná energie představuje zdroj nezbytný k rozvoji a obnově výroby a k mírovému pokroku...

- rozhodnuti vytvořit podmínky pro rozvoj mocného jaderného průmyslu, který rozšíří zdroje energie, povede k modernizaci technologií a přispěje k blahobytu jejich národů v mnoha dalších oblastech,

- usilujíce vytvořit bezpečnostní podmínky, jež vyloučí ohrožení života a zdraví obyvatelstva,

- přejíce si přidružit i jiné země ke svému dílu a spolupracovat s mezinárodními organizacemi, které se zabývají mírovým rozvojem atomové energie...“.

OBLAST PŮSOBNOSTI

Smlouva o Euratomu má za cíl spojit jaderný průmysl členských států. V tomto smyslu se vztahuje pouze na určité subjekty (členské státy, fyzické osoby a podniky nebo veřejnoprávní či soukromoprávní instituce), které vykonávají svou činnost zcela nebo zčásti v některé z oblastí dotčených smlouvou: zvláštní štěpné materiály, suroviny a rudy, ze kterých se získávají suroviny.

STRUKTURA

Smlouva o Euratomu obsahuje preambuli a 234 článků, které jsou uspořádány do šesti hlav. Počet článků se v prosinci 2007 snížil na 177 po podpisu smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii (Smlouva o EU) a Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouva o ES).

 • Hlava první obsahuje poslání Společenství.
 • Hlava druhá definuje podporu vývoje v oblasti jaderné energie (rozvoj výzkumu, šíření poznatků, ochrana zdraví, investice, společné podniky, zásobování, záruky, vlastnictví, společný jaderný trh a vnější vztahy).
 • Třetí hlava je zasvěcena orgánům Společenství a obecným finančním ustanovením. Tato ustanovení byla upravena v souladu se Smlouvou pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o ES, která byla podepsána v prosinci 2007.
 • Čtvrtá hlava obsahuje zvláštní finanční ustanovení.
 • Pátá a šestá hlava obsahují obecná ustanovení a ustanovení týkající se počátečního období (zakládání orgánů, první prováděcí ustanovení a přechodná ustanovení).

Dále smlouva obsahuje také pět příloh týkajících se oblasti výzkumu jaderné energie uvedené v článku 4 smlouvy, průmyslových oblastí uvedených v článku 41 smlouvy, výhod, které mohou být poskytnuty společným podnikům podle článku 48 smlouvy, seznamů zboží a produktů, na které se vztahuje kapitola 9 o společném jaderném trhu a úvodního programu výzkumu a vzdělávání uvedeného v článku 215 smlouvy.

Nakonec jsou ke smlouvě přiloženy také dva protokoly. Jedná se o Protokol týkající se použití Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii na neevropské části Nizozemského království a Protokol o Statutu Soudního dvora Evropského společenství pro atomovou energii.

POSLÁNÍ

Podle smlouvy je zvláštním posláním Euratomu:

 • rozvíjet výzkum a zajišťovat šíření technických poznatkůKomise vyzývá členské státy, osoby nebo podniky, aby předložily své programy týkající se jaderného výzkumu. Komise pravidelně zveřejňuje seznam oblastí jaderného výzkumu, které považuje za nedostatečně prostudované, a vytvoří společné středisko jaderného výzkumu. Společné výzkumné středisko (JRC) se stalo klíčovým aktérem v oblasti jaderného výzkumu Společenství a výzkumu v oblastech jako je životní prostředí nebo bezpečnost potravin.Na základě žádosti podané Komisi jsou členské státy, osoby nebo podniky oprávněny získat nevýlučné licence na patenty, na prozatímně chráněná patentová práva, na užitné vzory nebo na přihlášky vynálezu, které jsou ve vlastnictví Společenství.
 • vypracovávat a zajistit používání jednotných bezpečnostních standardů na ochranu zdraví obyvatelstva a pracovníků Každý členský stát vydá právní a správní předpisy k dodržování přijatých základních standardů a přijme opatření nezbytná k výuce, vzdělávání a odborné přípravě. Přijaté právní předpisy platí také pro lékařské aplikace, výzkum, maximální přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin, stejně jako pro ochranná opatření v případě radiační mimořádné situace.Každý členský stát je povinen poskytnout Komisi všeobecné údaje, které se týkají veškerých plánů na zneškodňování radioaktivních odpadů. Současně, pokud mohou pokusy ohrozit území jiných členských států, je nutné souhlasné stanovisko Komise.
 • usnadňovat investice a zajišťovat vybudování základních zařízení nezbytných pro rozvoj jaderné energetiky v EUKomise vydává pravidelně Jaderné ukázkové programy (PINC), které se týkají zejména cílů výroby jaderné energie a investic nezbytných pro jejich dosažení. Osoby a podniky působící v průmyslových odvětvích vyjmenovaných v příloze II smlouvy jsou povinny sdělit Komisi své investiční záměry.
 • dbát na pravidelné a rovnoměrné zásobování všech uživatelů v EU rudami a jadernými palivyZásobování rudami, výchozími materiály a zvláštními štěpnými materiály je zajištěno na zásadě rovného přístupu ke zdrojům prostřednictvím společné politiky zásobování. V této souvislosti smlouva:

Agentura Euratom pro zásobování, která má právní subjektivitu a je finančně samostatná, podléhá dozoru Komise, která jí vydává směrnice a má právo veta proti jejím rozhodnutím.

Členské státy jsou povinny jednou ročně předložit Komisi zprávu o rozvoji průzkumu ložisek, těžby, o předpokládaných zásobách a o provedených nebo navržených investicích do těžby na jejich územích.

 • zaručovat, aby jaderný materiál nebyl zneužíván k jiným účelům (zejména vojenským) Smlouva o Euratomu zavádí systém velmi komplexní a přísné kontroly, zajišťující aby jaderný materiál určený pro civilní účely nebyl členskými státy zneužíván. EU má v této oblasti výlučnou pravomoc prováděnou skupinou 300 inspektorů, kteří zajišťují realizaci záruk Euratomu v EU.

Komise je povinna se na území členských států ujistit, že:

 • rudy, výchozí materiály nebo zvláštní štěpné materiály nejsou využívány k jiným účelům, než které uživatelé uvedli;
 • jsou dodržována ustanovení týkající se dodávek a jakýchkoli zvláštních závazků zajistit přístup k nejlepším technickým prostředkům prostřednictvím společného trhu surovin, vybavení, atd.

Komise může na území členských států vyslat inspektory. Inspektoři mají kdykoli přístup na všechna místa a ke všem údajům a osobám, které v rámci svého povolání nakládají s materiály, vybavením nebo zařízením, které podléhají zárukám.

Záruky Euratomu jsou propojeny se zárukami Mezinárodní agentury pro atomovou energii - IAEA (EN) v rámci trojstranných dohod uzavřených mezi členskými státy, Společenstvím a IAEA.

V případě porušení povinností může Komise odpovědným osobám či podnikům uložit sankce. Sankce jsou seřazeny od pouhého varování, přes odnětí zvláštních výhod, (například finanční podpory nebo technické pomoci) nebo zavedení nucené správy podniku osobou nebo skupinou osob, až po úplné nebo částečné odnětí výchozích materiálů nebo zvláštních štěpných materiálů.

 • vykonávat vlastnické právo, jež mu bylo přiznáno ke zvláštním štěpným materiálům
 • přispívat k pokroku v mírovém využití jaderné energie ve spolupráci s třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi MAAE je nezávislá organizace se sídlem ve Vídni (Rakousko), která spolupracuje s Organizací spojených národů (OSN). Cílem agentury je jednak podporovat využívání jaderné energie pro mírové účely, a jednak zajistit, že pomoc, kterou poskytuje, nebude použita pro vojenské účely.

Komise sjednává a uzavírá dohody o jaderné spolupráci se třetími zeměmi. Uzavírání těchto dohod však musí být schváleno Radou. Členské státy jsou povinny sdělovat Komisi návrhy svých dohod a smluv s třetí zemí, mezinárodní organizací nebo příslušníkem třetí země. V současnosti existují dohody Euratomu s mnoha zeměmi, například Spojenými státy, Austrálií nebo Kanadou.

 • zřizovat společné podnikyTyto podniky jsou zřizovány pro zvláštní projekty zásadní důležitosti pro rozvoj evropského jaderného průmyslu. Jako příklad můžeme citovat Joint European Torus (JET) v oblasti jaderné fúze (podnik byl rozpuštěn v roce 2000, ale jeho činnost pokračuje pod záštitou „European fusion development agreement“ - EFDA (EN) -) nebo také ITER, který dokonce překračuje rámec Evropy.

ORGÁNY A ČLENSKÉ STÁTY

Institucionální členění Smlouvy o Euratomu je v hrubých rysech podobné členění Smlouvy o EHS a spočívá na stejném „institucionálním trojúhelníku“ (Rada, Komise a Evropský parlament). Realizace úkolů Společenství je zajišťována nejen Evropským parlamentem, Komisí a Radou, ale také Soudním dvorem a Účetním dvorem. Každý orgán jedná v mezích působnosti, kterou mu svěřuje smlouva. Radě a Komisi je nápomocen Hospodářský a sociální výbor, který má poradní funkci.

Orgány Společenství odpovídají za provádění smlouvy a činnost dvou orgánů Euratomu: Agentury pro zásobování a Úřadu pro záruky (který provádí účetní i fyzickou kontrolu ve všech jaderných zařízeních Společenství).

I přesto, že Smlouva o Euratomu nesvěřuje Společenství přísné a výlučné pravomoci v určitých oblastech, zůstává pro jeho členy skutečnou přidanou hodnotu. Skutečně, na základě této smlouvy přijala Komise doporučení a rozhodnutí, která sice nejsou vymahatelná, ale zavádí určité evropské standardy. Dále je důležité zdůraznit, že i jiné politiky Společenství, jako například politika životního prostředí a výzkumu, mají značný dopad na oblast jaderné energie.

Přidaná hodnota Euratomu a EU se výrazně projevila v souvislosti s rozšířením. Díky Euratomu realizuje EU v oblasti jaderné energie harmonizovaný přístup Společenství ke kandidátským zemím. Rozšíření EU na východ klade důraz na oblast jaderné energie a zejména na otázky dotýkající se jaderné bezpečnosti. Vskutku, jaderná energie je důležitým zdrojem energie pro mnoho zemí ve východní Evropě (kandidátů nebo nových členů EU). Avšak úroveň bezpečnosti jejich jaderných elektráren a ochrana obyvatelstva a pracovníků není vždy dostatečná. V této souvislosti jim Komise nabízí podporu prostřednictvím programu PHARE ke zlepšení situace. Po rozpadu Sovětského svazu musí mnoho nových nezávislých států čelit podobným problémům a v těchto případech jim Komise také poskytuje pomoc.

V průběhu let pak nabyly na důležitosti další témata spojená s jadernou energií, zejména provozní bezpečnost jaderných zařízení, ukládání radioaktivního odpadu a nešíření jaderného záření (jaderné záruky). I když hlavní odpovědnost za tyto oblasti nesou členské státy, existuje určitý stupeň jednotnosti na mezinárodní úrovni díky řadě smluv, dohod a iniciativ, které vytvořily do určité míry mezinárodní režim pro klíčové činnosti v oblasti jaderné energetiky (Úmluva o jaderné bezpečnosti).

BUDOUCNOST SMLOUVY O EURATOMU

Na rozdíl od Smlouvy o ES, Smlouva o Euratomu nikdy nedoznala velkých změn a zůstává v platnosti. Evropské společenství pro atomovou energii se nesloučilo s Evropskou unií a zůstává samostatnou právnickou osobou, i když sdílí stejné orgány. Smlouvou pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o ES, která byla podepsána v prosinci 2007, byla pozměněna některá ustanovení Smlouvy o Euratomu v „protokolu (č. 12) pozměňujícím Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii“. Změny se omezily na přijetí nových předpisů stanovených pozměňující smlouvou, zejména v oblasti institucionální a finanční.

V březnu 2007 vypracovala Komise zhodnocení perspektiv týkajících se Smlouvy o Euratomu. Bilance je velmi pozitivní, zejména v oblasti výzkumu, ochrany zdraví, kontroly mírového využití jaderných materiálů a mezinárodních vztahů. Potřeba zajistit bezpečnost dodávek energie a obavy z klimatických změn dále zvyšují zájem o jadernou energii. V budoucnosti musí Smlouva o Euratomu pokračovat a zaměří se na bezpečnost a spolehlivost jaderných surovin. Společenství Euratom by mělo nadále zastřešovat rozvoj jaderného průmyslu a zajišťovat dodržování vysokých standardů v oblasti ochrany před jaderným zářením, bezpečnosti a spolehlivosti.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Smlouva o Euratomu

25. 3. 1957

1. 1. 1958

-

See also

Poslední aktualizace: 19.10.2007

Top