EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnost silničního provozu: Hlavní směry politiky týkající se bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020

Bezpečnost silničního provozu: Hlavní směry politiky týkající se bezpečnosti silničního provozu v letech 2011-2020

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Komise Evropskému parlamentu (KOM(2010) 389 v konečném znění) – Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu 2011–2020

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE?

I přes dosažené pokroky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v Evropské unii (EU) během třetího akčního programu pro bezpečnost silničního provozu, který proběhl v letech 2003 až 2010, zdůrazňuje Evropská komise, že ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu je nutné vynaložit další úsilí.

KLÍČOVÉ BODY

Směry evropské politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu (2011–2020) usilují o stanovení obecného rámce a náročných cílů, které by měly být vodítkem pro vnitrostátní nebo místní strategie, v souladu se zásadou subsidiarity. Pokud jde o obecný rámec, Komise zdůrazňuje potřebu:

 • vytvořit rámec spolupráce na základě výměny osvědčených postupů v celé EU,
 • přijmout strategii zaměřenou na zranění a první pomoc, jejímž prostřednictvím by se řešila urgentní a rostoucí potřeba snížit počet zraněných na silnicích,
 • zvýšit bezpečnost zranitelných účastníků silničního provozu.

Zásady a cíl

Komise stanoví 3 hlavní zásady:

 • snaha o dosažení co nejvyšších norem bezpečnosti silničního provozu po celé Evropě – podporou občanů EU v tom, aby za svou bezpečnost a za bezpečnost druhých na silnicích EU převzali hlavní odpovědnost, a zvýšením bezpečnosti těch účastníků silničního provozu, kteří jsou zranitelnější
 • integrovaný přístup k bezpečnosti silničního provozu – spoluprací s dalšími oblastmi politik EU, jako je energetika, životní prostředí, vzdělávání, inovace a technologie a spravedlnost.
 • subsidiarita, proporcionalita a sdílená odpovědnost – koncepcí sdílené odpovědnosti a konkrétními opatřeními na všech úrovních od zemí EU přes jejich orgány až po regionální a místní subjekty.

Po akčním programu pro bezpečnost silničního provozu 2003–2010 Komise navrhuje pokračovat v cíli o polovinu snížit celkový počet smrtelných nehod v EU v letech 2010 až 2020. To ukazuje jasný závazek EU v oblasti bezpečnosti silniční dopravy a takový společný cíl zajistí občanům EU stejnoměrnější úroveň bezpečnosti silničního provozu v rámci EU. Komise vybízí jednotlivé země EU, aby prostřednictvím svých vnitrostátních strategií přispěly k dosažení tohoto společného cíle.

Cíl snížení vážných zranění způsobených při dopravních nehodách byl navržen během veřejných konzultací ohledně těchto politických směrů, které se konaly v období od července do prosince 2009. Jakmile bude stanovena obecná definice „vážných zranění“, musí Komise k těmto směrům evropské politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu do roku 2020 přidat společný „cíl omezení počtu zraněných“.

Strategické cíle

Komise identifikovala 7 cílů, pro které budou navržena opatření na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni:

 • zlepšit vzdělávání a výcvik účastníků silničního provozu – nutnost zlepšit kvalitu systému udělování průkazů a výcviku se zvláštním zřetelem na mladé řidičeKomise bude se zeměmi EU spolupracovat na vytvoření společné strategie vzdělávání a výcviku v rámci bezpečnosti silničního provozu, včetně přípravy na zkoušku a výcviku po vydání řidičského průkazu,
 • zesílit prosazování pravidel silničního provozu – Komise, Evropský parlament a Rada budou spolupracovat na zřízení přeshraniční výměny informací v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Komise bude rovněž pracovat na vývoji společné strategie prosazování právních předpisů týkajících se bezpečnosti silničního provozu, která bude zahrnovat kampaně zaměřené na prosazování pravidel, vnitrostátní cíle prosazování a technologii vozidel na podporu prosazování včetně možnosti omezovačů rychlosti u lehkých užitkových vozidel a alkoholových imobilizérů,
 • bezpečnější silniční infrastruktura – Komise zajistí, aby financování z fondů EU bylo poskytnuto na infrastrukturu, která splňuje bezpečnostní požadavky EU. Komise bude také prosazovat uplatňování příslušných zásad na řízení bezpečnosti na vedlejší silniční síti v zemích EU, zejména pomocí výměny osvědčených postupů.
 • bezpečnější vozidla – kromě dalšího prosazování pokroku v oblasti bezpečnosti vozidel Komise také zhodnotí a navrhne opatření v oblasti harmonizace a postupného posilování právních předpisů EU týkajících se technických prohlídek a silničních technických kontrol,
 • podpora používání moderních technologií za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu – Komise bude dál podporovat používání inteligentních dopravních systémů s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu. Účinnost a rychlost při záchranných akcích se zvýší zavedením služby celoevropského palubního tísňového volání, „eCall“,
 • zlepšit záchranné služby a služby následné péče o zraněné – Komise navrhne zavedení globální strategie opatření týkajících se zranění při dopravních nehodách a první pomoci. Komise prověří zejména prostředky ke zlepšení účinnosti zásahů první pomoci a následného ošetření s cílem snížit dopady silničních nehod.
 • ochrana zranitelných účastníků silničního provozu – Komise bude pracovat na zlepšení bezpečnosti motocyklistů, přičemž se zaměří na chování a také na bezpečnost vozidel a infrastruktury. Bude rovněž podporovat výstavbu odpovídající infrastruktury s cílem zvýšit bezpečnost cyklistů a dalších zranitelných účastníků silničního provozu.

Provádění směrů evropské politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu 2011–2020

Otevřená spolupráce mezi zeměmi EU a Komisí usnadňuje provádění politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Souběžně s tím i země EU mají své národní plány pro bezpečnost silničního provozu, které zahrnují konkrétní národní cíle, které jsou specifické pro jejich konkrétní situaci.

Komise se bude věnovat zlepšování stávajících nástrojů ke shromažďování údajů a analýzám, jako je CARE, což je databáze EU o dopravních nehodách, která byla zřízena v souladu s rozhodnutím Rady 93/704/ES, a také Evropské středisko pro sledování bezpečnosti silničního provozu (ERSO), které na internetu zveřejňuje údaje a poznatky o bezpečnosti silničního provozu na evropské úrovni.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Bezpečnost silničního provozu

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020 (KOM(2010) 389 v konečném znění ze dne 20. července 2010)

Poslední aktualizace 09.05.2016

Top