Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnost silničního provozu: přeshraniční vymáhání právních předpisů

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Bezpečnost silničního provozu: přeshraniční vymáhání právních předpisů

Politikou Evropské unie je zvyšovat bezpečnost silničního provozu, aby se snížil počet úmrtí a zranění na silnicích. Vymáhání sankcí je významným nástrojem k dosažení tohoto cíle, sankce za přestupky však často nejsou vymáhány, pokud jsou spáchány řidičem vozidla zaregistrovaného v jiném členském státě, než je členský stát, v němž byl přestupek spáchán. Systém přeshraniční výměny informací musí umožnit snadnější přeshraniční stíhání nejnebezpečnějších dopravních přestupků.

AKT

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. března 2008 o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (KOM(2008) 151 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Dopravní přestupky spáchané v členském státě s vozidlem zaregistrovaným v jiném členském státě zůstávají často nepotrestané. Mezi několika členskými státy byly uzavřeny dvoustranné dohody s cílem odstranit tuto beztrestnost, ale jejich provádění se ukázalo jako obtížné. Neexistence stíhání zahraničních pachatelů snižuje účinnost politiky bezpečnosti silničního provozu prováděné na úrovni členských států a vede k diskriminaci tuzemských řidičů.

Cílem tohoto návrhu směrnice je usnadnit vymáhání sankcí proti řidičům, kteří spáchali přestupek v jiném členském státě, než je stát, v němž je vozidlo registrováno.

Návrh stanovuje vytvoření elektronického systému výměny údajů rozšířeného na celou Evropskou unii, který musí umožnit orgánům členského státu, v němž byl dopravní přestupek spáchán, určit totožnost pachatele a ohlásit mu sankci vyplývající z tohoto přestupku.

Oblast působnosti

Směrnice se vztahuje na tyto dopravní přestupky:

  • přestupky, které jsou příčinou největšího počtu nehod a úmrtí na silnicích (nepřiměřená rychlost *, nepoužití bezpečnostních pásů *, nezastavení na červenou na křižovatce se světelným signalizačním zařízením *, řízení vozidla pod vlivem alkoholu *);
  • pokud je sankcí, která má být uložena, pokuta nebo pokud taková sankce pokutu zahrnuje.

Systém výměny informací

Když byl v členském státě spáchán přestupek vozidlem, které je registrováno v jiném členském státě, a orgány odpovědné za stíhání přestupku ve státě, v němž byl přestupek spáchán, neuložily pachateli sankci, zašle příslušný orgán tohoto státu registrační značku vozidla a informace o datu a místě přestupku příslušnému orgánu ve státě bydliště pachatele.

Příslušný orgán ve státě bydliště * předá příslušnému orgánu ve státě přestupku * informace o vozidle a držiteli osvědčení o registraci.

Oznámení o přestupku

Po přijetí těchto informací zašle příslušný orgán státu přestupku oznámení o přestupku držiteli osvědčení o registraci. Toto oznámení obsahuje podrobnosti o přestupku, stanoví výši pokuty, která se má zaplatit, a informace o možnostech napadení a odvolání. Oznámení o přestupku je vyhotoveno v úředním jazyce nebo úředních jazycích státu bydliště.

Ústřední orgány

Každý členský stát určí ústřední orgán, který mu bude nápomocen při uplatňování této směrnice. Každá osoba, jejíž osobní údaje byly předány v rámci tohoto systému, může podat žádost o přístup, opravu nebo vymazání nepřesných údajů nebo údajů, které byly zapsány neoprávněně, u ústředního orgánu státu bydliště.

Kontext

Evropský akční plán pro bezpečnost silničního provozu zavedený v roce 2003 si klade za cíl snížení celkového počtu úmrtí na silnicích o polovinu v roce 2010. V roce 2001 na silnicích v 27 členských státech zahynulo 54 000 osob. V období mezi lety 2001–2007 se počet úmrtí snížil o 20 %, ale přestože roční snížení počtu úmrtí v roce 2004 činilo 6 % a v roce 2006 činilo 5 %, tak v roce 2007 s počtem úmrtí 43 000 ke snížení nedošlo. Tento návrh směrnice reaguje na cíl přimět účastníky silničního provozu k lepšímu chování přísnějším dodržováním stávajících právních předpisů.

Klíčové pojmy aktu

  • Stát přestupku: členský stát, v němž byl přestupek spáchán.
  • Stát bydliště: členský stát, v němž je registrováno vozidlo, s nímž byl přestupek spáchán.
  • Nepřiměřená rychlost: překročení rychlostních limitů platných ve státě přestupku pro dotyčnou komunikaci a dotyčný typ vozidla.
  • Řízení vozidla pod vlivem alkoholu: řízení vozidla s množstvím alkoholu v krvi vyšším, než je maximální povolené množství platné ve státě přestupku.
  • Nepoužití bezpečnostních pásů: nedodržení požadavku připoutat se bezpečnostními pásy nebo použít dětský zádržný systém podle směrnice Rady 91/671/EHS a podle vnitrostátního práva státu přestupku.
  • Nezastavení na červenou na křižovatce se světelným signalizačním zařízením: přestupek nezastavení na signál s červeným světlem světelného signalizačního zařízení, jak je vymezen v právu státu přestupku.

Odkazy

Návrh

Úřední věstník

Postup

KOM(2008) 151

-

COD/2008/0062

Poslední aktualizace: 04.08.2008

Top