Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zdravotní péče v jiných zemích EU – práva pacientů

Zdravotní péče v jiných zemích EU – práva pacientů

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví pravidla, podle nichž může pacient cestovat do jiné země EU za účelem získání bezpečné a vysoce kvalitní lékařské péče, a náklady na ni si nechat proplatit z vlastního zdravotního pojištění.
 • Směrnice také podporuje spolupráci mezi vnitrostátními systémy zdravotní péče.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU poskytující zdravotní péči musí zajistit, aby:
  • pacienti získali všechny potřebné informace pro informované rozhodnutí,
  • existovaly transparentní postupy pro podávání stížností,
  • fungovaly systémy pojištění profesní odpovědnosti nebo záruky či podobná ujednání,
  • bylo chráněno soukromí osobních údajů,
  • pacienti měli přístup k písemnému nebo elektronickému záznamu o léčbě, které se jim dostalo,
  • účtované poplatky byly stejné jako ty, které se uplatňují na tuzemské pacienty.
 • Země EU, v níž je pacient pojištěn, musí zajistit, aby:
  • byly nahrazeny náklady na poskytnutou zdravotní péči,
  • byly dostupné informace o právech a nárocích pacientů,
  • pacienti měli přístup k jakékoli následné lékařské péči, která může být nezbytná,
  • pacienti měli přístup ke své zdravotnické dokumentaci.
 • Existují vnitrostátní kontaktní místa, která poskytují informace a konzultují se sdruženími pacientů, poskytovateli zdravotní péče a pojistiteli.
 • Poskytovatelé zdravotní péče poskytují pacientům informace o:
  • možnostech léčby,
  • dostupnosti,
  • kvalitě a bezpečnosti zdravotní péče, kterou poskytují,
  • cenách,
  • svém oprávnění či stavu registrace.
 • Země, kde je pacient pojištěn, musí nahradit náklady na péči podle sazebníků, které uplatňuje na tuzemské pacienty. Může se také rozhodnout, že nahradí ubytování a cestovní výdaje.
 • Pacient může požadovat předchozí povolení země, v níž je pojištěn, než odcestuje za léčbou do zahraničí. To může být nutné, pokud zdravotnická péče zahrnuje pobyt dotčeného pacienta v nemocnici alespoň na jednu noc, nebo vyžaduje vysoce specializovanou a nákladnou lékařskou infrastrukturu nebo zdravotnické vybavení, nebo pokud představuje zvláštní riziko pro pacienta nebo obyvatelstvo.
 • Vnitrostátní orgán může odmítnout udělit předchozí povolení, pokud lze tuto zdravotní péči poskytnout na jeho území ve lhůtě, která je lékařsky odůvodnitelná.
 • Žádost o zdravotní péči v jiné zemi EU musí být vyřízena v přiměřené lhůtě.
 • Lékařské předpisy vystavené v jedné zemi EU jsou platné i v jiné zemi EU.
 • Vnitrostátní zdravotnické orgány musí vzájemně spolupracovat při provádění právních předpisů a rozvíjení evropských referenčních sítí mezi poskytovateli zdravotní péče a odbornými středisky.
 • Spolupráce se týká zejména léčby vzácných onemocnění, rozvoje elektronického zdravotnictví a hodnocení nových zdravotnických technologií.
 • Směrnice se nevztahuje na dlouhodobou péči, na přidělování orgánů a přístup k nim a na očkování.
 • Tato směrnice dále nepostihuje to, jak země EU organizují a financují vnitrostátní systémy zdravotní péče pro své občany.
 • Evropská komise každé tři roky vypracuje zprávu o uplatňování této směrnice a o fungování systému. První zpráva byla přijata v září 2015.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 24. dubna 2011. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 25. října 2013.

KONTEXT

Pravidla o přeshraniční zdravotní péči bylo nutné vyjasnit z toho důvodu, že byla po více než deset let vyvíjena na základě jednotlivých rozsudků Soudního dvora Evropské unie. Směrnice byla předložena konkrétně za účelem objasnění práv na zdravotní péči, která vycházejí z rozhodnutí Soudního dvora EU na základě článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie, a využití těchto práv v praxi. Cílem směrnice je objasnit vztah mezi jejími ustanoveními o přeshraniční zdravotní péči a stávajícím rámcem, který poskytuje nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci sociálního zabezpečení.

Přeshraniční péče: rámec právních předpisů

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45–65)

Postupné změny směrnice 2011/24/EU byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě (Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 68–70).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Zpráva Komise o uplatňování směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (COM(2015) 421 final ze dne 4.9.2015)

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci 2014/286/EU ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří se chtějí do některé z nich zapojit (Úř. věst. L 147, 17.5.2014, s. 71–78)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/287/EU ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria pro zřizování a hodnocení evropských referenčních sítí, pro schvalování a hodnocení jejich členů a pro usnadnění výměny informací a odborných poznatků o zřizování a hodnocení těchto sítí (Úř. věst. L 147, 17.5.2014, s. 79–87)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/890/EU ze dne 22. prosince 2011, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a fungování sítě vnitrostátních orgánů odpovědných za elektronické zdravotnictví (Úř. věst. L 344, 28.12.2011, s. 48–50)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/329/EU ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví pravidla pro zřízení, řízení a transparentní fungování sítě vnitrostátních orgánů nebo subjektů příslušných pro hodnocení zdravotnických technologií (Úř. věst. L 175, 27.6.2013, s. 71–72)

Poslední aktualizace 18.01.2016

Top