EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Digitální program pro Evropu

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Digitální program pro Evropu

Digitální program představený Evropskou komisí tvoří jeden ze sedmi pilířů strategie Evropa 2020, která stanovuje cíle hospodářského růstu v Evropské unii (EU) do roku 2020. Tento digitální program navrhuje lepší využití potenciálu informačních a komunikačních technologií (IKT) pro podporu inovací, hospodářského růstu a pokroku.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů ze dne 19. května 2010 s názvem „Digitální program pro Evropu“ (KOM(2010) 245 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská komise navrhla digitální program, jehož hlavním cílem je vytvoření jednotného digitálního trhu za účelem řízení Evropy směrem k inteligentnímu, udržitelnému a integrujícímu růstu.

Jaké jsou překážky digitálního programu?

  • roztříštěné digitální trhy;
  • nedostatečná interoperabilita;
  • rostoucí počítačová trestná činnost a riziko nízké důvěry v sítě;
  • nedostatečné investice do sítí;
  • nedostatečný výzkum a inovace;
  • nedostatky v oblasti počítačové gramotnosti a počítačových dovedností;
  • promarněné příležitosti při řešení společenských problémů.

Jaké akce podniknout v rámci digitálního programu?

Vytvořit jednotný digitální trh

Komise se zavazuje, za prvé otevřít legální přístup k obsahu on-line při současném zjednodušení udělování autorských práv, jejich řízení a přeshraničního udělování licencí. Za tímto účelem navrhne rámcovou směrnici o kolektivní správě práv a směrnici o osiřelých dílech. Za druhé přezkoumá směrnici o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Pro usnadnění plateb a elektronické fakturace musí Komise dokončit vybudování Jednotného prostoru platby v eurech (SEPA) a revizi směrnice o elektronických podpisech, aby mohla nabídnout bezpečné systémy elektronického ověřování.

Evropský on-line trh trpí nedostatkem důvěry uživatelů co se týče bezpečnosti plateb nebo respektování soukromého života. Komise hodlá přezkoumat regulační rámec EU v oblasti ochrany údajů. Má také v úmyslu zveřejnit on-line kodex, který jasným a přehledným způsobem shrnuje práva občanů v digitálním světě. Tento kodex se bude rovněž vztahovat na smluvní právo a on-line řešení sporů po celé EU. Komise také zváží zavedení on-line značky důvěry EU pro zajištění bezpečnosti uživatele.

Telekomunikační služby musí být sjednoceny. Je také vhodné ujednotit číslování služeb a frekvenčních pásem.

Zvýšit interoperabilitu a standardy

Je nezbytné, aby EU zvýšila interoperabilitu zařízení, aplikací, datových platforem, služeb a sítí. Za tímto účelem je nutné, aby Komise pokračovala v přezkoumání své normalizační politiky. Rovněž musí podpořit vhodná pravidla pro práva duševního vlastnictví.

Posílit důvěru a bezpečnost on-line

Evropa musí posílit svou politiku boje proti kyberkriminalitě , dětské pornografii on-line a narušení soukromého života a osobních údajů. Komise představí opatření pro bezpečnost informačních sítí a pro boj proti kybernetickým útokům.

Současně musí členské státy podniknout opatření pro vytvoření účinné sítě na národní úrovni a provádět simulace rozsáhlých kybernetických útoků. Národní informační platformy by měly být přizpůsobeny evropské platformě pro potírání kyberkriminality, kterou řídí Europol.

Podpořit přístup pro všechny k rychlostnímu a vysokorychlostnímu internetu

Evropa musí disponovat rychlostním a vysokorychlostním internetem přístupným všem, který nebude složitý. V této optice musí EU zavést přístupové sítě nové generace (SNG). Komise má v úmyslu využít evropské fondy (zejména EFFR nebo EZFRV) k financování investic do širokopásmového připojení. Komise také posílí svou politiku v rámci rádiového spektra.

Investovat do výzkumu a inovací

Evropa musí překonat svůj nedostatek investic do výzkumu a rozvoje v oblasti IKT, které jsou v Evropě stále nedostatečné v porovnání s jejími hlavními obchodními partnery. Komise tedy zamýšlí podpořit soukromé investice a zdvojnásobit veřejné výdaje v oblasti rozvoje IKT.

Podpořit kulturu, znalosti a digitální integraci

Ačkoliv je internet každodenní součástí velkého počtu evropských obyvatel, některé kategorie populace jsou stále vyloučeny ze vzdělávání v mediální gramotnosti v digitálním prostředí. Kromě toho EU trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti IKT.

Aby podpořila zaměstnanost v sektoru IKT, Komise navrhuje schopnosti a digitální kulturu jako prioritu v rámci programu Evropského sociálního fondu. Rovněž chce vytvořit nástroje, které by umožnily rozeznat a identifikovat schopnosti techniků a uživatelů IKT. Cílem je zavést evropský rámec speciálně navržený pro odborníky v IKT.

Pro překonání nerovného přístupu evropských občanů k digitálnímu vzdělávání, členské státy musí podpořit e-přístupnost zejména v rámci aplikace směrnice „o audiovizuálních mediálních službách“.

Vytvořit chytré využití technologií ve společnosti

Evropská unie musí prozkoumat potenciál, který nabízí využívání IKT v následujících oblastech:

Jak tyto akce realizovat?

Realizace dříve zmíněných akcí bude vyžadovat konstantní úroveň zapojení EU a členských států (včetně regionálních úrovní). Bude koordinovaná skupinou komisařů, kteří budou muset zapojit členské státy a Evropský parlament.

Pravidelná bilance úspěšnosti realizace digitálního programu bude prováděna každoročně a na jejím základě bude vydáno Výroční sdělení Evropského digitálního programu a obsah Shromáždění digitálního programu.

Kontext

Finanční krize z roku 2008 odhalila některé strukturální slabiny v evropské ekonomice. Strategie „Evropa 2020“ zahájená Evropskou komisí v roce 2010 představuje jednu z odpovědí na tuto krizi. Stanovuje cíle v rámci zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Digitální program pro Evropu je součástí strategie Evropa 2020 a tvoří jednu z jejích sedmi stěžejních iniciativ.

Poslední aktualizace: 25.06.2010

Top