Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Barcelonské prohlášení a evropsko-středomořské partnerství

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Barcelonské prohlášení a evropsko-středomořské partnerství

Toto prohlášení je zakládající akt globálního partnerství mezi Evropskou unií (EU) a dvanácti zeměmi jižního Středomoří. Cílem tohoto partnerství je vytvořit ze Středomoří společný prostor míru, stability a prosperity díky prohloubení politického dialogu a bezpečnosti, hospodářské, finanční, sociální a kulturní spolupráce.

AKT

Závěrečné prohlášení (EN) evropsko-středomořské konference ministrů zahraničních věcí v Barceloně ve dnech 27. a 28. listopadu 1995 a její pracovní program.

PŘEHLED

Evropská unie (EU) zavádí rámec multilaterální spolupráce se zeměmi středomořské oblasti. Toto partnerství představuje novou etapu jejich vztahů. Poprvé se dotýká hospodářských, sociálních, lidských a kulturních aspektů a otázek společné bezpečnosti.

Toto partnerství dostalo reálnou podobu přijetím barcelonského prohlášení, které podepsaly členské státy EU a těchto dvanáct třetích zemí oblasti Středomoří: Alžírsko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Malta, Maroko, Sýrie, Tunisko, Turecko a palestinská samospráva. Přizvány byly i Liga arabských států (EN), Svaz arabského Maghrebu (UMA) (FR) a Mauritánie jako člen UMA.

Partnerství je založeno na duchu solidarity a úcty k specifičnostem každého z účastníků. Doplňuje další činnosti a iniciativy podnikané ve prospěch míru, stability a rozvoje oblasti.

Partnerství v oblasti politiky a bezpečnosti

Prvním cílem partnerství je vytvořit ve Středomoří společný prostor míru a stability. Tohoto cíle je třeba dosáhnout prostřednictvím mnohostranného dialogu, který doplní dvoustranné rozhovory zakotvené v evropsko-středomořských dohodách o přidružení. V nich se partneři zavazují:

 • dodržovat lidská práva a základní svobody uplatňováním zásad Charty OSN (EN) (ES) (FR), Všeobecné deklarace lidských práv (EN) (ES) (FR) a mezinárodního práva, a provádět výměnu informací v těchto oblastech;
 • dodržovat zásady právního státu a demokracie při současném uznání práva každého partnera na svobodnou volbu a rozvoj svého politického, společensko-kulturního, hospodářského a právního systému;
 • respektovat nezávislost států, rovnost práv národů a jejich právo na sebeurčení;
 • respektovat územní celistvost, zásady nezasahování do vnitřních záležitostí a mírové urovnání konfliktů;
 • bojovat proti terorismu, organizovanému zločinu a obchodu s drogami;
 • podporovat regionální bezpečnost, omezovat zbraně hromadného ničení, připojit se k mezinárodním a regionálním režimům nešíření jaderných zbraní a k dohodám o kontrole zbrojení a o odzbrojení.

Zúčastněné strany podporují spravedlivé, globální a udržitelné řešení konfliktů na Středním východě, zejména na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

Hospodářské a finanční partnerství

Udržitelný a vyvážený sociálně-ekonomický rozvoj zemí oblasti Středomoří musí vést k vytvoření prostoru společné prosperity.

Reformy musí umožnit zavedení zóny volného obchodu, která povede k postupnému odstranění celních překážek (tarifních i netarifních) bránících obchodování s vyrobenými produkty. Partneři také uvažují o postupné liberalizaci obchodování se zemědělskými produkty a službami.

Zavedení Evropsko-středomořské zóny volného obchodu je podloženo evropsko-středomořskými dohodami o přidružení a dohodami o volném obchodu mezi zeměmi oblasti Středomoří. Tyto dohody se uzavírají v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO) (EN) (ES) (FR).

Partneři stanovili priority pro snazší vytvoření zóny volného obchodu:

 • přijmout celní režim kumulace původu zboží, přijmout právní předpisy pro hospodářskou soutěž, certifikaci hospodářských subjektů a ochranu práv duševního vlastnictví;
 • rozvíjet tržní ekonomiku, soukromý sektor, přenos technologií a hospodářskou integraci zemí oblasti Středomoří;
 • modernizovat hospodářské a sociální struktury, podporovat programy ve prospěch nejvíce znevýhodněných vrstev obyvatelstva;
 • podporovat volný obchod, harmonizovat pravidla a celní postupy, odstranit zbytečné technické překážky obchodování se zemědělskými produkty.

Hospodářská spolupráce mezi partnery má navíc za úkol:

 • podpořit soukromé úspory a investice, včetně přímých zahraničních investic;
 • podpořit regionální spolupráci mezi zeměmi oblasti Středomoří;
 • vytvořit příznivé prostředí pro průmysl a malé a střední podniky (MSP);
 • dospět k udržitelnému řízení životního prostředí, energetiky, přírodních zdrojů a populací ryb;
 • podporovat roli žen v ekonomice;
 • modernizovat zemědělství.

Partneři si také musí stanovit priority spolupráce týkající se dopravních infrastruktur, rozvoje informačních technologií a modernizace telekomunikací.

Partneři také musí posílit finanční spolupráci a EU musí navýšit svou finanční pomoc, zejména formou úvěrů od Evropské investiční banky (EIB).

Sociální, kulturní a lidské partnerství

Partneři spolupracují s cílem rozvíjet lidské zdroje, podporovat porozumění mezi kulturami a vzájemné kontakty občanských společností.

V tomto ohledu kladou barcelonské prohlášení a jeho pracovní program důraz na:

 • význam mezikulturního a mezináboženského dialogu;
 • význam úlohy médií při vzájemném poznávání kultur a porozumění mezi nimi;
 • kulturní výměny, výuku jazyků, provádění vzdělávacích a kulturních programů respektujících různou kulturní identitu;
 • význam zdraví a sociálního rozvoje a dodržování základních sociálních práv;
 • účast občanské společnosti na evropsko-středomořském partnerství a posílení spolupráce mezi regionálními a místními orgány;
 • boj proti nepovolenému přistěhovalectví, terorismu, obchodu s drogami, mezinárodnímu zločinu a korupci.

Kontext

Barcelonské prohlášení počítá s pravidelnými schůzkami ministrů zahraničních věcí partnerských středomořských zemí a EU. Tyto evropsko-středomořské konference (EN) (FR) připravuje Evropsko-středomořský výbor Barcelonského procesu, který je také pověřen dohledem nad procesem a prioritami spolupráce.

Poslední aktualizace: 08.09.2011

Top