EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Globální aliance pro boj proti změně klimatu

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Globální aliance pro boj proti změně klimatu

Evropská unie (EU) navrhuje vytvořit globální alianci s rozvojovými zeměmi, které jsou nejvíce ohroženy změnou klimatu, a pomoci jim připravit se na tuto výzvu. Tato aliance se bude soustředit na nejméně rozvinuté země a malé ostrovní rozvojové státy, jimž nabídne strukturovaný dialog a konkrétní spolupráci na akcích financovaných rozvojovou politikou EU.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 18. září 2007 – Založení globální aliance pro změnu klimatu mezi Evropskou unií a chudými rozvojovými zeměmi, které jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy (KOM(2007) 540 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Změnou klimatu budou nejvíce zasaženy rozvojové země, zejména nejméně rozvinuté země (NRZ) a malé ostrovní rozvojové státy (SIDS), které nemají dostatečné zdroje, které by jim umožnily připravit se na probíhající změny a přizpůsobit se jim. Podle Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) je Afrika touto výzvou významně ohrožena. Afrika je ohrožena zejména problémy se zásobováním vodou, extrémními klimatickými jevy a s nedostatečným zajišťováním potravin v důsledku sucha a desertifikace.

Globální aliance pro změnu klimatu (GCCA) si klade za cíl podpořit schopnost nejchudších a nejohroženějších zemí adaptovat se na vlivy změny klimatu. Poskytne platformu pro dialog a pravidelnou výměnu informací mezi EU a těmito zeměmi s cílem začlenit změnu klimatu do národních rozvojových strategií a do rozvojové spolupráce. Tento dialog bude veden i na regionální úrovni, například se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT), Africkou unií, státy SIDS a v rámci setkání Asie-Evropa (ASEM). Globální aliance pro změnu klimatu poskytne rovněž technickou a finanční podporu pro adaptaci opatření a integraci změny klimatu do rozvojových strategií.

Tato výměna stanovisek a zkušeností vně rámce vyjednávání napomůže podpořit proces probíhající dle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a přispět k souladu stanovisek Evropy a rozvojových zemí a k vytvoření dohody o změně klimatu na období po roce 2012.

Komise navrhuje pět prioritních oblastí zásahu, které budou prodiskutovány a upřesněny v rámci dialogu uvnitř GCCA:

  • zavedení opatření na přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím vytvoření národních adaptačních plánů pro země nepatřící do skupiny NRZ a realizací těchto plánů v NRZ a v zemích SIDS, které těmto plánům daly konečnou podobu. Další navrhovaná opatření zahrnují financování pilotních adaptačních projektů a podporu výzkumu dopadu změny klimatu v rozvojových zemích. Navrhováno je rovněž vytvoření inovativních adaptačních řešení v rámci 7. rámcového programu pro výzkum EU a tematického programu pro potravinovou bezpečnost;
  • snižování emisí vznikajících v důsledku odlesňování prostřednictvím posílení národních kapacit ke sledování odlesňování a vytvoření národních strategií pro boj proti odlesňování. EU dále navrhuje zavést finanční pobídky a rozšíření „Programu pro vymahatelnost práva, správu a obchod v oblasti lesnictví“ (FLEGT);
  • podpora účasti na mechanismu čistého rozvoje (CDM) prostřednictvím vybudování kapacit a poskytnutí technické podpory pro hospodárný rozvoj projektů a pro podporu projektů vhodných pro specifické podmínky nejméně rozvinutých zemí a zemí SIDS;
  • podpora snižování rizika katastrof (DDR) prostřednictvím zlepšení systémů pro sledování a předpověď klimatu a informačních systémů a využití shromážděných údajů k zavedení účinných pohotovostních opatření. Dále Komise navrhuje posilování schopnosti regionů vypořádat se s rizikem katastrof spojeným se změnami klimatu a nalezení opatření, která pomohou rozvojovým zemím ohrožovaným katastrofami zavést rámec pro činnost z Hyogo (EN);
  • začlenění otázky klimatických změn do strategií a programů pro snižování chudoby. To zahrnuje prosazování začlenění akčních plánů na přizpůsobení do rozvojových strategií a budování institucionálních kapacit NRZ a zemí SIDS ohledně začleňování otázky klimatických změn do jejich politik. Dále Komise navrhuje analýzu vlivu projektů a rozvojových programů financovaných EU na životní prostředí. Komise se bude soustavně zabývat otázkami spojenými s klimatickými změnami u příležitosti střednědobého přezkumu strategických dokumentů pro jednotlivé země a regiony.

Financování

Aliance GCCA bude financována především prostřednictvím tematického programu „Životní prostředí a udržitelné řízení přírodních zdrojů včetně energie“, kterému bylo na období 2008–2010 přiděleno dalších 50 milionů EUR. Dále lze počítat s prostředky uvolněnými z 10. Evropského rozvojového fondu (ERF). Konkrétně se jedná o národní a regionální balíčky, které mohou alianci přispět částkou přibližně 200 milionů EUR pro interní programy AKT v oblasti změny klimatu, životního prostředí a prevence rizika katastrof.

Komise vyzývá členské státy, aby se podílely na financování aliance GCCA a zejména na navýšení veřejné podpory rozvoje, čehož se členské státy zavázaly dosáhnout před rokem 2010.

Kontext

Na úzký vztah mezi změnami klimatu a chudobou EU upozornila již v roce 2003. Myšlenka založit Globální alianci pro boj se změnou klimatu byla zmíněna v červnu 2007 v zelené knize o přizpůsobení se změně klimatu v Evropě, která obsahuje část o integrování tohoto přizpůsobení i do vnějších činností EU. V návaznosti na závěry Evropské rady z března 2007 zelená kniha vyzývala k posílenému dialogu a spolupráci mezi EU a rozvojovými zeměmi v této oblasti.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Závěry Rady týkající se globální aliance pro boj se změnou klimatu mezi Evropskou unií a chudými rozvojovými zeměmi, které jsou změnami klimatu nejvíce ohroženy. Rada ve složení pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy – 20. listopadu 2007 (nebyly zveřejněny v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 12.12.2007

Top