Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský konsensus o rozvoji

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Evropský konsensus o rozvoji

Evropská unie (EU) poskytuje 55 % celosvětové rozvojové pomoci, a je tedy vůbec největším dárcem. Účinnost evropské pomoci je však ještě možné a nutné zvýšit dalším zlepšením koordinace a harmonizace. Toto prohlášení předkládá společný rámec, kterým se řídí opatření EU v oblasti rozvojové spolupráce na úrovni jejích členských států i na úrovni Společenství. Stanovuje rovněž konkrétní opatření, která je třeba přijmout při naplňování tohoto rámce na úrovni Společenství.

AKT

Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: „Evropský konsensus“ (Úř. věst. C 46, 24.2.2006)

PŘEHLED

Dne 20. prosince 2005 podepsali předsedové Komise, Parlamentu a Rady nové prohlášení o rozvojové politice EU pod názvem „evropský konsensus“. Konsensus poprvé za padesát let spolupráce definuje společné zásady, jimiž se EU a její členské státy na základě doplňkovosti budou řídit při provádění svých rozvojových politik.

První část: rozvojový rámec EU

První část prohlášení stanoví cíle a zásady, k nimž se členské státy a Společenství v tomto společném rámci zavazují. Hlavním cílem je odstraňování chudoby ve světě v kontextu udržitelného rozvoje; EU proto hodlá do konce roku 2015 splnit rozvojové cíle tisíciletí, k nimž se přihlásily všechny členské země OSN a jsou následující:

 • odstraňovat chudobu a hlad ve světě;
 • zajistit základní vzdělání pro všechny;
 • šířit zásady rovnosti pohlaví a osamostatnění žen;
 • snížit dětskou úmrtnost;
 • zlepšit zdraví matek;
 • bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem;
 • zajistit udržitelnost životního prostředí;
 • rozvíjet globální partnerství pro rozvoj.

Evropská unie se rovněž domnívá, že hlavní cíl snižování chudoby souvisí s doplňkovým cílem, jímž je podpora řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv, což jsou základní společné hodnoty EU. Boj proti chudobě mimo jiné znamená zajistit rovnováhu mezi činnostmi souvisejícími s lidským rozvojem, s ochranou přírodních zdrojů a s hospodářským růstem a tvorbou bohatství ve prospěch chudého obyvatelstva.

Hlavní zásady, jimiž se řídí rozvojová spolupráce, jsou vlastní odpovědnost, partnerství, zevrubný politický dialog, účast občanské společnosti, rovnost žen a mužů a neustálá angažovanost v prevenci oslabování role států. Rozvojové země za svůj vlastní rozvoj zodpovídají především samy, nicméně EU nese svůj díl zodpovědnosti za práci prováděnou společně v rámci partnerství.

EU se zavázala, že rozpočet určený na pomoc navýší až na 0,7 % hrubého národního důchodu do roku 2015, s průběžným společným cílem 0,56 % do roku 2010; polovina takto navýšené pomoci bude přidělena Africe. I nadále se bude priorita přikládat podpoře nejméně rozvinutých zemí a zemí s nízkými a středními příjmy. Prostředky budou přidělovány na základě objektivních a transparentních kritérií, založených na potřebách a výkonnosti. Veškeré programování Společenství na úrovni zemí a regionů se bude řídit zásadou soustředění, kterou se rozumí výběr omezeného množství prioritních oblastí činnosti.

Pro EU bude prvořadá kvalita pomoci, a proto bude plnění svých závazků sledovat z hlediska účinnosti pomoci, zejména na základě konkrétních cílů stanovených pro rok 2010. V této souvislosti jsou hlavními zásadami vlastní odpovědnost dané země, koordinace a harmonizace dárců počínající již v terénu, přizpůsobení se systémům přijímající země a zaměření na výsledky. Budou posíleny předvídatelnější mechanismy pomoci, které partnerským zemím umožní efektivně plánovat.

Evropská unie bude podporovat lepší koordinaci a doplňkovost mezi dárci a za tímto účelem bude prosazovat společné víceleté plánování, které bude vycházet ze strategií a postupů partnerských zemí, ze společných prováděcích mechanismů a z využití nástrojů spolufinancování. Podpoří rovněž konzistenci rozvojových politik v nejrůznějších oblastech.

Druhá část: provádění rozvojové politiky Evropského společenství

Politika Společenství a politiky prováděné v této oblasti členskými státy se musejí navzájem doplňovat. Přidaná hodnota politiky Společenství spočívá v jeho celosvětové přítomnosti, ve znalostech a zkušenostech s prováděním pomoci, v jeho úloze při podpoře konzistentních politik a nejlepších postupů, v podpoře koordinace a harmonizace, v podpoře demokracie, lidských práv, řádné správy věcí veřejných a dodržování mezinárodního práva a v propagaci účasti občanské společnosti a solidarity mezi Severem a Jihem.

Rozvojová spolupráce je hlavní součástí širšího spektra vnějších činností, které musejí být konzistentní a navzájem se doplňovat. Všechny tyto politiky se promítají do programových dokumentů obsahujících národní, regionální nebo tematické strategie, které zároveň zajišťují konzistenci jednotlivých politik.

V reakci na potřeby vyjádřené partnerskými zeměmi se Společenství bude soustředit zejména na následující oblasti:

 • obchod a regionální integrace;
 • životní prostředí a udržitelná správa přírodních zdrojů; infrastruktury;
 • voda a energie;
 • rozvoj venkova, zemědělství a zajištění potravin;
 • správa věcí veřejných, demokracie, lidská práva a podpora hospodářských a institucionálních reforem;
 • prevence konfliktů a zranitelné státy;
 • lidský rozvoj; sociální soudržnost a zaměstnanost.

U některých problémů, které se dotýkají obecných zásad použitelných pro každou iniciativu a vyžadují úsilí ve více odvětvích, posílí Společenství přístup tzv. mainstreamingu. Součástí tzv. mainstreamingu by měla být demokracie, řádná správa věcí veřejných, lidská práva, práva dětí a domorodých obyvatel, rovnost žen a mužů, udržitelné životní prostředí a boj proti HIV/AIDS.

Konkrétní postup pomoci bude přizpůsoben potřebám a situaci každé země, přičemž dovolí-li to podmínky, bude preferovanou formou rozpočtová podpora. Společenství bude používat přístup založený na ukazatelích výsledků a účinnosti. Větší část pomoci Společenství bude nadále poskytována ve formě darů, což je vhodné zejména v případě nejchudších zemí a zemí s nižší schopností splácení.

Pomoc Společenství a kvalita poskytované pomoci se zlepšily díky reformě vnější pomoci zahájené v roce 2000 Komisí. Pomoc by se měla zlepšovat i nadále - například by se měly zkvalitnit informační systémy a dojde k dalšímu předávání zodpovědnosti delegacím. Komise přihlédne k poučením vyvozeným z hodnocení rozvojové politiky Evropského společenství z roku 2000 a zajistí provádění „evropského konsensu o rozvoji“ v rozvojových programech Společenství ve všech rozvojových zemích.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 21. června 2007 - Výroční zpráva za rok 2007 o rozvojové politice Evropského společenství a o provádění vnější pomoci v roce 2006 (KOM(2007) 349 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). V roce 2006 věnovala EU na oficiální rozvojovou pomoc (ORP) 9,8 miliard EUR. Tento rok se vyznačoval důležitými změnami ve způsobu, jakým EU řídí rozvojovou spolupráci: bylo přijato rozhodnutí věnovat zvláštní pozornost soudržnosti politik v zájmu rozvoje, byly schváleny regionální strategie odrážející hlavní priority EU, zjednodušily se nástroje vnější pomoci (především byl zřízen finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci a nástroj pro demokracii a lidská práva), byl zaveden rámec pro zlepšení účinnosti pomoci a zlepšila se metodika hodnocení výsledků.

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 22. června 2006 - Výroční zpráva za rok 2006 o rozvojové politice Evropského společenství a o provádění vnější pomoci v roce 2005 (KOM(2006) 326 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). V roce 2005 se EU zavázala, že do roku 2010 zdvojnásobí současnou výši své oficiální rozvojové pomoci (ORP), a na rozvojovou pomoc poskytla 6,2 miliardy EUR. V roční politické strategii na rok 2005 bylo cílem Komise v oblasti rozvoje znovu přezkoumat a zlepšit přínos EU k plnění rozvojových cílů tisíciletí a zahájit facilitu pro vodohospodářská zařízení.

Krom toho Společenství i členské státy podepsaly Pařížskou deklaraci o účinnosti rozvojové pomoci (pdf) (DE) (EN) (ES) (FR) a bylo schváleno nové třístranné prohlášení o rozvojové politice (evropský konsensus o rozvoji).

Prioritou roku 2005 byla především Afrika, jíž se týkala revize dohody z Cotonou, provádění facility pro mír a vypracování strategie EU pro Afriku.

Poslední aktualizace: 28.11.2007

Top