EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohoda z Cotonou

Dohoda z Cotonou

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Dohoda o partnerství 2000/483/ES – mezi zeměmi AKT a EU

CO JE CÍLEM TÉTO DOHODY O PARTNERSTVÍ?

Dohoda z Cotonou je základem partnerství mezi EU, zeměmi EU a 79 africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (země AKT).

Jejím cílem je snížit chudobu až k jejímu úplnému vymýcení, podporovat udržitelný hospodářský, kulturní a sociální rozvoj partnerských zemí a usnadnit postupnou integraci jejich hospodářství do světové ekonomiky.

KLÍČOVÉ BODY

Hlavní zásady

Dohoda z Cotonou je úzké partnerství založené na řadě zásad:

 • Partneři dohody jsou si rovni.
 • Země AKT určují své vlastní rozvojové politiky.
 • Spolupráce neprobíhá pouze na mezivládní úrovni: svou úlohu mají i parlamenty, místní orgány, občanská společnost, soukromý sektor, ekonomičtí a sociální partneři.
 • Dohody o spolupráci a priority se liší v závislosti na aspektech, jako je úroveň rozvoje dané země.

Organizace

Provádění dohody z Cotonou podporují společné orgány:

 • Rada ministrů AKT za pomoci Výboru velvyslanců:
  • vede politický dialog,
  • přijímá politické pokyny a
  • přijímá rozhodnutí pro provádění dohody.
 • Předkládá výroční zprávu o pokroku Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU. Tento poradní orgán vydává doporučení za účelem dosažení cílů této dohody.
 • Smíšený ministerský výbor pro obchod AKT-EU projednává problematiku týkající se obchodu a všech zemí AKT. Sleduje jednání o dohodách o hospodářském partnerství a jejich provádění. Zkoumá také dopad mnohostranných obchodních jednání na obchod AKT-EU a rozvoj hospodářství zemí AKT.
 • Výbor pro rozvojovou finanční spolupráci AKT-EU zkoumá provádění rozvojové finanční spolupráce a sleduje pokrok.

Politický rozměr

Důležitý je politický rozměr dohody z Cotonou, který zahrnuje:

 • souhrnný politický dialog o vnitrostátních, regionálních a globálních otázkách,
 • prosazování lidských práv a demokratických zásad,
 • rozvoj politik na podporu míru a předcházení a řešení konfliktů,
 • řešení problematiky migrace a bezpečnosti, včetně boje proti terorismu a proti šíření zbraní hromadného ničení.

Činnosti

Dohoda zahrnuje činnosti spolupráce, které mají podpořit:

 • hospodářský rozvoj se zaměřením na odvětví průmyslu, zemědělství nebo cestovního ruchu zemí AKT,
 • sociální a lidský rozvoj za účelem zlepšení služeb v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a výživy a
 • regionální spolupráci a integraci na podporu a rozšíření obchodu mezi státy AKT.

Tyto činnosti jsou financovány z Evropského rozvojového fondu.

Dohoda je v souladu s pravidly Světové obchodní organizace a umožňuje státům AKT plnohodnotně se zapojit do mezinárodního obchodu.

Přezkoumání dohody

Dohoda byla podepsána v roce 2000 a skončí na konci roku 2020.

Naposledy byla revidována v roce 2017 (rozhodnutí (EU) 2017/435). V roce 2010 byla dohoda upravena tak, aby se zaměřovala na otázky, jako jsou:

Jednání o nové dohodě musí být zahájena do srpna 2018.

V roce 2016 bylo přijato sdělení o obnoveném partnerství na období po roce 2020. Sdělení:

ODKDY TATO DOHODA O PARTNERSTVÍ PLATÍ?

Platí ode dne 1. dubna 2003 a původně měla skončit dne 29. února 2020. Rozhodnutí č. 3/2019 prodlužuje použitelnost dohody do 31. prosince 2020 nebo do doby, kdy vstoupí v platnost nová dohoda (nebo bude zahájeno její prozatímní provádění), která nahradí dohodu o partnerství 2000/483/ES.

KONTEXT

Nová dohoda mezi EU a zeměmi AKT začala být vyjednávána v roce 2018 a nahradí dohodu o partnerství 2000/483/ES.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Dohoda o partnerství 2000/483/ES mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 (Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3–353)

Postupné změny dohody o partnerství 2000/483/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí výboru velvyslanců AKT–EU č. 3/2019 ze dne 17. prosince 2019 o přijetí přechodných opatření podle čl. 95 odst. 4 dohody o partnerství AKT–EU [2020/2] (Úř. věst. L 1, 3.1.2020, s. 3–4)

Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise (Úř. věst. C 210, 30.6.2017, s. 1–24)

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/435 ze dne 28. února 2017 o uzavření Dohody, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé pozměněná v Lucemburku dne 25. června 2005 (Úř. věst. L 67, 14.3.2017, s. 31–32)

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě: Obnovené partnerství se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016)

Poslední aktualizace 03.04.2020

Top