Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohoda z Cotonou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohoda z Cotonou

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Dohoda o partnerství 2000/483/ES mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a EU na straně druhé

CO JE CÍLEM TÉTO DOHODY O PARTNERSTVÍ?

 • Dohoda z Cotonou je páteří partnerství mezi Evropskou unií (EU), zeměmi EU a 79 zeměmi nacházejícími se na třech světadílech v Africe, Karibiku a Tichomoří (státy AKT).
 • Jejím cílem je snížit chudobu až k jejímu úplnému vymýcení, podporovat udržitelný hospodářský, kulturní a sociální rozvoj partnerských zemí a usnadnit postupné zapojení jejich hospodářství do světové ekonomiky.

KLÍČOVÉ BODY

 • Dohoda z Cotonou je úzké partnerství založené na řadě základních zásad.
  • Partneři dohody jsou si rovni.
  • Země AKT určují své vlastní rozvojové politiky.
  • Spolupráce neprobíhá pouze na mezivládní úrovni: svou úlohu mají i parlamenty, místní orgány, občanská společnost, soukromý sektor, ekonomičtí a sociální partneři.
  • Dohody o spolupráci a priority se liší v závislosti na aspektech, jako je úroveň rozvoje dané země.
 • Provádění dohody z Cotonou podporují společné orgány. Rada ministrů AKT, které pomáhá Výbor velvyslanců, vede politický dialog, přijímá politické pokyny a rozhodnutí nezbytná pro provádění této dohody. Předkládá výroční zprávu o pokroku společnému parlamentnímu shromáždění AKT-EU. Tento poradní orgán vydává doporučení za účelem dosažení cílů této dohody.
 • Důležitý je politický rozměr dohody z Cotonou, který zahrnuje:
  • souhrnný politický dialog o vnitrostátních, regionálních a globálních otázkách,
  • prosazování lidských práv a demokratických zásad,
  • rozvoj politik na podporu míru a předcházení, řízení a řešení násilných konfliktů,
  • řešení problematiky migrace a bezpečnosti včetně boje proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení.
 • Dohoda zahrnuje činnosti spolupráce, které mají podpořit:
  • hospodářský rozvoj zaměřený na odvětví průmyslu, zemědělství nebo cestovního ruchu zemí AKT,
  • sociální a lidský rozvoj ke zlepšení služeb v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a výživy, a
  • regionální spolupráci a integraci na podporu a rozšíření obchodu ve státech AKT.
  • Tyto aktivity jsou financovány z Evropského rozvojového fondu.
 • Dohoda je v souladu s pravidly Světové obchodní organizace a umožňuje státům AKT plnohodnotně se zapojit do mezinárodního obchodu.
 • Dohoda byla podepsána roku 2000 a skončí v roce 2020. Poslední přezkum proběhl v roce 2010 (rozhodnutí 2010/648/ES) a upravil partnerství v tom smyslu, aby se více zaměřovalo na otázky, jako jsou:

ODKDY SE TATO DOHODA O PARTNERSTVÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. dubna 2003, protože poslední ratifikační listina nebo schválení byly uloženy 27. února 2003.

KONTEXT

 • Dohoda o partnerství mezi státy AKT a EU, podepsaná 23. června 2000 v beninském Cotonou, je poslední fází spolupráce mezi státy AKT a EU. Pro některé státy AKT spolupráce začala už podepsáním Římské smlouvy v roce 1957. Byla rozšířena dvěma úmluvami z Yaoundé a čtyřmi úmluvami z Lomé. V roce 2016 bylo přijato sdělení o obnoveném partnerství se zeměmi AKT na období po roce 2020.
 • Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Dohoda o partnerství 2000/483/ES mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 (Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3–353)

Postupné změny dohody o partnerství 2000/483/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě: Obnovené partnerství se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016)

Poslední aktualizace 08.12.2016

Top