EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

WTO: dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví

WTO: dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí Rady 94/800/ES o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994)

Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání (1986–1994) – Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) – konkrétněji Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ A DOHODY?

 • Rozhodnutí schvaluje jménem Evropského společenství (dnes Evropská unie – EU) dohodu, která zřizuje Světovou obchodní organizaci (WTO), k níž patří Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS).
 • TRIPS sleduje dva hlavní cíle:
  • zajišťuje účinnou a přiměřenou ochranu práv k duševnímu vlastnictví souvisejících s obchodem, přičemž bere v úvahu rozdíly ve vnitrostátních právních řádech,
  • zavádí mnohostranná minimální pravidla na pomoc v boji proti padělání.

KLÍČOVÉ BODY

K základním zásadám patří národní zacházení a zacházení podle nejvyšších výhod. To znamená, že členové WTO musí občanům ostatních členských zemí poskytovat zacházení neméně příznivé, než jaké poskytují svým vlastním občanům. Navíc jakákoli výhoda přiznaná občanům jiné členské země musí být přiznána ihned a bezpodmínečně také občanům všech ostatních členských zemí, i když je toto zacházení příznivější, než jaké je poskytováno vlastním občanům.

OBECNÁ PRAVIDLA

Normy týkající se dostupnosti, rozsahu a užití práv k duševnímu vlastnictví

 • Cílem dohody je zajistit uplatňování přiměřených pravidel o ochraně duševního vlastnictví ve všech členských zemích na základě základních povinností stanovených Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) v různých úmluvách o právech duševního vlastnictví (Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Bernská úmluva na ochranu děl literárních a uměleckých, Římská úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací a Washingtonská smlouva o oboru integrovaných obvodů). Zavádí se řada nových pravidel nebo přísnějších pravidel v oblastech, které nepokrývají stávající úmluvy nebo ve kterých jsou stávající úmluvy nedostatečné.
 • Pokud jde o autorské právo, členové WTO musí dodržovat základní pravidla Bernské úmluvy na ochranu děl literárních a uměleckých. Počítačové programy budou od nynějška chráněny jako literární díla.
 • Pokud jde o práva pronajímání, autoři počítačových programů a tvůrci zvukových nahrávek mohou povolit nebo zakázat komerční pronajímání svých děl pro veřejnost. Podobné výlučné právo se vztahuje na kinematografická díla.
 • Dohoda specifikuje typy označení, které mohou mít užitek z ochrany jako ochranné známky, a také minimální práva udělená jejich vlastníkovi. Stanoví také požadavky týkající se:
  • používání ochranných známek,
  • doby platnosti ochrany,
  • poskytování licence a převod ochranných známek.
 • Pokud jde o zeměpisná označení, členové WTO musí zabránit užívání jakýchkoli zavádějících způsobů označení původu produktu, a jakékoli užívání, které by bylo nekalou soutěží. Dohoda také stanovila dodatečnou ochranu zeměpisných označení u vín a lihovin, a to i v případech, kdy nehrozí, že by spotřebitelé byli uvedeni v omyl.
 • Průmyslové vzory jsou podle dohody chráněny 10 let. Jejich majitelé mají právo zabránit třetím stranám, aby vyráběly, prodávaly nebo dovážely výrobky, jejichž design je napodobeninou chráněného vzoru.
 • Pokud jde o patenty, členové WTO mají obecnou povinnost dodržovat Pařížskou úmluvu z roku 1967. Kromě toho dohoda TRIPS stanoví, že musí být možné chránit všechny vynálezy patentem po dobu 20 let.
  • Určité vynálezy mohou být vyloučeny z patentování, pokud jejich využívání je zakázáno kvůli veřejnému pořádku nebo morálce.
  • Další oprávněná vyloučení zahrnují:
   • diagnostické, léčebné a chirurgické metody léčení lidí a zvířat,
   • rostliny nebo zvířata (kromě mikroorganismů), a
   • v podstatě biologické postupy pro pěstování rostlin a zvířat (jinými než nebiologickými a mikrobiologickými postupy). Nicméně členové musí poskytnout ochranu odrůd rostlin buď prostřednictvím patentů, nebo jednorázovým systémem.
 • Pokud jde o topografie (layout-designs) integrovaných obvodů, členové WTO musí zajistit jejich ochranu v souladu s Washingtonskou smlouvou o duševním vlastnictví v oboru integrovaných obvodů. Dohoda TRIPS také stanoví řadu dalších pravidel, která se týkají zejména doby trvání ochrany.
 • Obchodní tajemství a technické znalosti, které mají komerční hodnotu, musí být chráněny před porušením důvěry a jakýmkoli činem v rozporu s čestnou komerční praxí. Dále protikonkurenční praktiky ve smluvních licencích mohou na straně členů podléhat opatřením, jejichž cílem je takovým praktikám předcházet a/nebo je kontrolovat.

PROVÁDĚNÍ DOHODY

Posílení práv duševního vlastnictví

 • Zákony členských zemí WTO musí zahrnovat řízení pro zajištění toho, aby práva k duševnímu vlastnictví byla respektována jak zahraničními majiteli práv, tak jejich vlastními občany. Tato řízení musí umožňovat účinné kroky vůči jakémukoli porušování těchto práv. Řízení musí být spravedlivá a nestranná, nesmí být nadměrně složitá nebo nákladná a nesmí obsahovat nerozumné lhůty. Konečná správní rozhodnutí mohou být přezkoumána soudním orgánem.
 • Dohoda poskytuje podrobnosti týkající se důkazů, soudních zákazů, náhrady škod, prozatímních opatření a dalších nápravných opatření.

Přechodové období

Pokud jde o uplatňování dohody, rozvinuté země měly období jednoho roku na to, aby podle dohody přizpůsobily své právní předpisy a postupy. Toto období bylo v případě rozvojových zemí a zemí, které přecházely z centrálně plánované na tržní ekonomiku, rozšířeno na 5 let a v případě nejméně rozvinutých zemí na 11 let.

Institucionální rámec

ODKDY SE ROZHODNUTÍ A DOHODA POUŽIJÍ?

 • Rozhodnutí se používá od 22. prosince 1994.
 • Dohoda se používá od 1. ledna 1995.

KONTEXT

Více informací najdete zde: „EU a WTO“ na internetových stránkách Evropské komise.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1–2)

Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání(1986–1994) – Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)

Poslední aktualizace 18.04.2017

Top