Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Evropská obranná agentura

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Evropská obranná agentura

Evropská obranná agentura usiluje o zlepšení obranných schopností v oblasti řešení krizí, podporu a posílení evropské spolupráce v oblasti vyzbrojování. Jejím cílem je i posílení výrobní a technologické základny v oblasti obrany, vytvoření konkurenceschopného evropského trhu s obranným vybavením a podpora výzkumu.

AKT

Společná akce Rady 2004/551/SZBP ze dne 12. července 2004 o zřízení Evropské obranné agentury

PŘEHLED

Posláním Evropské obranné agentury je podporovat Radu a členské státy v jejich úsilí o zlepšení obranných schopností Evropské unie (EU) v oblasti řešení krizí a podporovat společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP).

V agentuře jsou zapojeny všechny členské státy, kromě Dánska, (v souladu s článkem 5 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Evropské unie, které mají vliv na obranu). Agentura sídlí v Bruselu.

Agentura je podřízena Radě a působí pod jejím politickým dohledem. Rada vydává každoročně obecné pokyny k činnosti agentury, zejména k jejímu pracovnímu programu a finančnímu rámci. Agentura podává pravidelně zprávy o své činnosti Radě.

Oblasti činnosti

Hlavní úkoly agentury:

 • rozvoj obranných schopností v oblasti krizového řízení: agentura zjišťuje budoucí potřeby EU v oblasti obrany, koordinuje plnění Evropského akčního plánu schopností a harmonizaci v oblasti vojenských potřeb, navrhuje činnosti pro spolupráci v operativní oblasti a poskytuje odhady finančních priorit;
 • podpora a posílení evropské spolupráce ve vyzbrojování: agentura podporuje a navrhuje nové mnohostranné projekty spolupráce, koordinuje stávající programy a řídí konkrétní programy;
 • posilování evropské obranné průmyslové a technologické základny a vytváření konkurenceschopného evropského trhu s vojenským materiálem: agentura vypracovává vhodné politiky a strategie po konzultaci s Komisí a výrobním odvětvím, rozvíjí a harmonizuje vhodná pravidla a nařízení;
 • zesílení účinnosti evropského obranného výzkumu a technologie: agentura posiluje a koordinuje výzkumnou činnost zaměřenou na plnění budoucích potřeb obranných schopností ve spojení s Komisí.

Organizace

Agentura má právní subjektivitu. Jejími orgány jsou vedoucí agentury, řídící výbor a ředitel:

 • vedoucí agentury je vysokým představitelem EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Odpovídá za celkovou organizaci a fungování agentury. Zajišťuje, aby ředitel agentury prováděl obecné pokyny vydané Radou a rozhodnutí řídícího výboru;
 • řídící výbor je rozhodovacím orgánem agentury. Skládá se z jednoho zástupce každého zúčastněného členského státu a ze zástupce Komise. Řídící výbor zasedá každý rok nejméně dvakrát na úrovni ministrů obrany. Řídící výbor se může scházet ve zvláštním složení (například ve složení ředitelů obranného výzkumu členských států, ředitelů pro vyzbrojování členských států, ředitelů pro obranné plánování členských států a politických ředitelů). Vedoucí agentury svolává zasedání řídícího výboru a předsedá jim;
 • řídící výbor jmenuje na návrh vedoucího agentury ředitele agentury na dobu tří let, která může být prodloužena o dva roky. Ředitel je vedoucím zaměstnanců agentury a odpovídá za kontrolu a koordinaci organizačních jednotek. Ředitel agentury má také dva náměstky, kteří jsou stejným způsobem jmenováni řídícím výborem.

Komise je členem řídícího výboru bez hlasovacích práv a je plně zapojena do činnosti agentury. Komise se může také jménem EU účastnit projektů a programů agentury.

Projekty ad hoc

Agentura nabízí členským státům vypracování projektů ad hoc, tj. týkajících se určitého tématu a pouze zainteresovaných členských států. Řídící výbor může také povolit účast třetích stran na projektech ad hoc. Stanoví podmínky spolupráce agentury s třetími stranami.

Finanční pravidla

Finanční předpisy, kterými se řídí obecný rozpočet agentury, schvaluje jednomyslně Rada. Příjmy se skládají z různých příjmů a z příspěvků hrazených zúčastněnými členskými státy.

Řídící výbor může na návrh ředitele nebo členského státu rozhodnout, že členský stát může agentuře na smluvním základě svěřit správní a finanční řízení některých činností v oblasti její působnosti. Řídící výbor může též zmocnit agenturu k uzavírání smluv jménem některých členských států.

Vztahy s organizacemi a třetími státy

V rámci svého poslání může agentura spolupracovat se třetími státy. Může také spolupracovat s mezinárodními organizacemi, jako je Severoatlantická aliance (NATO) (EN) (FR) nebo Organizace pro vzájemnou spolupráci v oblasti vyzbrojování (OCCAR) (EN). Spolupráce s organizacemi nebo třetími státy se týká zejména:

 • vztahů mezi agenturou a třetí stranou;
 • ustanovení o konzultacích k otázkám souvisejícím s činností agentury;
 • bezpečnostní záležitosti.

Kontext

Evropská obranná agentura byla ustanovena na základě čl. 42 odst. 3 Smlouvy o EU. Její úkoly jsou vyjmenovány v článku 45 Smlouvy o EU. Evropská obranná agentura je základním prvkem společné bezpečnostní a obranné politiky EU. Členským státům nabízí institucionální a právní rámec spolupráce v oblasti obrany.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Společná akce 2004/551/SZBP

12. 7. 2004

-

Úř. věst. L 245 ze dne 17. 7. 2004

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Společná akce 2008/299/SZBP

7. 4. 2008

-

Úř. věst. L 102 ze dne 12. 4. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2007/643/SZBP ze dne 18. září 2007 o finančních pravidlech Evropské obranné agentury, pravidlech pro zadávání veřejných zakázek a pravidlech pro finanční příspěvky z operativního rozpočtu Evropské obranné agentury (Úř. věst. L 269 ze dne 12.10.2007).

Rozhodnutí upřesňuje a doplňuje finanční ustanovení společné akce 2004/551/SZBP a mimo jiné zajišťuje soulad s příslušnými evropskými předpisy. Stanoví zásady rozpočtu agentury a jeho realizaci stanoví dále harmonogram finančních vztahů a provádění auditu jednou za rok. Upřesňuje také ustanovení (oblast působnosti, postupy, sankce atd.) a způsoby realizace pravidel zadávání veřejných zakázek a pravidla týkající se finančních příspěvků z operativního rozpočtu Evropské obranné agentury.

See also

 • Evropská obranná agentura (EN)

Poslední aktualizace: 11.03.2011

Top