EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Podpora podnikání evropských malých a středních podniků – program COSME' for an updated information about the subject.

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) (2007–2013)

V souladu s Lisabonskou strategií podporuje rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) opatření k posílení konkurenceschopnosti a inovační kapacity v Evropské unii (EU) v období let 2007–2013. Je určen zejména na podporu používání informačních technologií, environmentálních technologií a obnovitelných zdrojů energie.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013) (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) navrhuje jednotný rámec pro zlepšení konkurenceschopnosti * a inovační kapacity * v Evropské unii (EU). Akce, které podporuje, směřují k rozvoji znalostní společnosti a udržitelného rozvoje založeného na vyváženém hospodářském růstu.

Rámcový program zahrnuje zvláštní programy podpory Společenství, nová opatření a synergie s ostatními programy, čímž přispívá ke splnění cílů obnovené Lisabonské strategie pro jednodušší, viditelnější a lépe cílená opatření ze strany Společenství.

Zvláštní programy

Pro zohlednění rozmanitosti cílů rámcového programu a k zajištění jejich viditelnosti se tento program skládá ze tří podprogramů. Průřezovými prioritami, které se prolínají celým rámcovým programem, jsou zájmy malých a středních podniků (MSP) a ekologické inovace.

  • Program pro podnikání a inovace zastřešuje činnosti na podporu podnikání, průmyslové konkurenceschopnosti a inovací. Program se zejména zaměřuje na malé a střední podniky *, od společností s vysokým potenciálem růstu (tzv. gazely) podnikajících v oblasti sofistikovaných technologií až po tradiční mikropodniky a rodinné firmy, které tvoří velkou většinu evropských podniků. Usnadňuje malým a středním podnikům přístup k financím a investicím ve fázi zahájení podnikání a růstu. Zpřístupňuje také podnikům informace a poradenství o fungování a příležitostech vnitřního trhu, informace o právních předpisech Společenství, které se na ně vztahují, jakož i o chystaných právních úpravách, aby se mohly připravit a snáze se jim přizpůsobit. V této souvislosti hraje důležitou roli síť Enterprise Europe Network (DE) (EN) (FR). Program také obsahuje ustanovení pro výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy za účelem vytvoření lepšího právního a správního prostředí pro podnikání a inovace. Konečně pak podporuje prosazování ekologických inovací *, a to tak, že podporuje úsilí směřující k plnému využití potenciálu environmentálních technologií.
  • Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií se zaměřuje na podporu přijetí a využití informačních a komunikačních technologií (IKT), které jsou pilířem znalostní ekonomiky. Zavedení informačních a komunikačních technologií v soukromém i veřejném sektoru napomáhá stimulovat evropskou inovační výkonnost a konkurenceschopnost. Program se podílí na digitálním programu pro Evropu a zahrnuje nástroje, které byly dříve financovány z programů eTen, eContent a Modinis.
  • Program „Inteligentní energie – Evropa“ (EN) pomáhá urychlit úsilí o dosažení cílů v oblasti udržitelné energie. Podporuje zlepšení energetické účinnosti, zavádění nových a obnovitelných zdrojů energie, větší pronikání těchto zdrojů energie na trh, diverzifikaci energií a paliv, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (EU si stanovila cíl zvýšit do roku 2010 podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě na 12 %) a snížení konečné spotřeby energie. Zvláštní pozornost je v této souvislosti věnována odvětví dopravy. Tento program navazuje na program Inteligentní energie – Evropa (2003–2006), který skončil 31. prosince 2006.

Provádění

Provádění CIP spočívá na nástrojích (finanční nástroje, projekty, sítě, analýzy atd.), které lze uplatnit v každém konkrétním programu. Tento společný soubor nástrojů pro jednotlivé programy napomáhá zjednodušit způsob, jakým rámcový program funguje pro své uživatele. Rámcový program se nezakládá pouze na vyzkoušených a osvědčených opatřeních, ale zavádí také nástroje nové.

Několik finančních nástrojů Společenství je zapojeno do podpory podnikání. Mechanismus pro inovativní malé a střední podniky a malé a střední podniky s vysokým růstem (GIF) usnadňuje těmto podnikům přístup k počátečnímu kapitálu a poskytuje jim následný kapitál během růstové fáze, což je nový prvek, který rámcový program zavádí. Záruční mechanismus usnadňuje malým a středním podnikům přístup k financování půjčkou (úvěry nebo leasing), mikroúvěrům a kvazivlastnímu nebo vlastnímu kapitálu. Tento mechanismus také obsahuje nový nástroj pro sekuritizaci portfolií bankovních úvěrů s cílem mobilizovat dodatečné úvěrové financování malých a středních podniků.

Rámcový program posiluje a rozvíjí podpůrné služby pro podnikání a inovace, díky nimž podniky získávají informace o politikách, právních předpisech a programech Společenství, zejména o vnitřním trhu a rámcových výzkumných programech. Tyto služby také firmám nabízejí informace o inovacích, technologii a předávání znalostí. Mimoto zajišťují získávání zpětné vazby pro posouzení dopadů a další vytváření politik.

Nový mechanismus podněcuje spolupráci mezi národními a regionálními programy na podporu inovací v podnikání a podniky tak získávají další možnosti, jak využít nápady, know how a tržní příležitosti v ostatních evropských regionech.

Rámcový program rovněž podporuje pilotní projekty tržní replikace. Jejich cílem je podporovat účinné marketingové a ekonomické využití technologií a produktů v oblasti inovací nebo ekologických inovací, které již byly úspěšně předvedeny z technického hlediska, zatím však výrazněji nepronikly na trh. Tyto projekty se realizují prostřednictvím partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem.

Za provádění opatření v rámci programu „Inteligentní energie – Evropa“ a činností v rámci programu "Podnikání a inovace" zodpovídá Výkonná agentura pro inteligentní energii.

Je nutné, aby strategický rozvoj politik Společenství nadále pokračoval na základě otevřené koordinace a aby se opíral o nové twinningové akce s cílem pomoci členským státům a regionům využívat příklady osvědčených postupů a optimalizovat tok znalostí a nápadů.

Soulad s ostatními politikami Společenství

Rámcový program je provázán s dalšími klíčovými iniciativami Společenství. Jejich různé činnosti se realizují paralelně a vzájemně se doplňují. Rámcový program se tedy podílí na dosahování cílů Společenství v oblasti výzkumu, soudržnosti, životního prostředí, vzdělávání a odborné přípravy.

CIP tak usnadňuje přístup k finančním prostředkům pro podniky, jejichž činnost se týká inovací, výzkumu a vývoje. Také pomáhá firmám zapojovat se do 7. rámcového programu pro výzkum a technický rozvoj (FP7-RTD).

Rozpočet

Rámcový program je stanoven pro sedmileté období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Byl mu přidělen celkový rozpočet ve výši 3,621 miliard EUR.

Podle předběžného rozdělení půjde 60 % celkového rozpočtu (2,170 miliard EUR) na program pro podnikání a inovace. Jedna pětina z této částky (430 milionů EUR) je vyčleněna na podporu ekologických inovací. Programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií bylo přiděleno 20 % z celkového rozpočtu (730 milionů EUR) a zbývajících 20 % (730 milionů EUR) je vyhrazeno pro program Inteligentní energie – Evropa.

Náklady uznatelné v rámci několika nástrojů ovšem nemohou být proplaceny dvakrát.

Sledování a hodnocení

Komise pravidelně sleduje provádění rámcového programu a jeho zvláštních programů. Pro rámcový program a pro každý zvláštní program vypracuje výroční zprávu o provádění, v níž posoudí podporované činnosti z hlediska finančního provádění, výsledků, a je-li to možné, i dopadů ve věci podporovaných činností.

Rámcový program a jeho zvláštní programy podléhají průběžnému a závěrečnému hodnocení. Tato hodnocení posoudí např. případnost, provázanost a synergie, účinnost, úspornost, udržitelnost, účelnost atd. Závěrečné hodnocení navíc posoudí, do jaké míry rámcový program jako celek a každý z jeho zvláštních programů splnily své cíle.

Kontext

V souvislosti s Lisabonským procesem, jehož cílem je vytvořit z Evropy nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku na světě, se konkurenceschopnost pochopitelně stala jedním z klíčových politických zájmů EU. V reakci na cíle obnovené Lisabonské strategie navrhuje Evropská komise rámcový program pro inovaci a konkurenceschopnost, aby podpořila soudržnost mezi různými programy Společenství na posílení své konkurenceschopnosti.

Klíčové pojmy aktu

  • Malé a střední podniky (MSP): podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR a/nebo jejichž celková roční rozvaha nepřesahuje 43 milionů EUR (doporučení 2003/361/ES).
  • Konkurenceschopnost: schopnost podniků rychle reagovat na změny, využívat svůj inovační potenciál a vyvíjet vysoce kvalitní produkty.
  • Inovace: obnova a rozšíření škály výrobků a služeb, zavedení nových návrhů, výrobních postupů, způsobů dodávky a distribuce, zavádění změn v řízení a organizaci práce, zlepšení pracovních podmínek a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
  • Ekologické inovace: jakýkoli způsob inovace k dosažení udržitelného a ekologicky šetrného rozvoje snižováním dopadů na životní prostředí nebo efektivnějším a zodpovědnějším využíváním přírodních zdrojů, zejména energie.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 1639/2006/ES

29. 11. 2006

-

Úř. věst L 310ze dne 9. 11. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 670/2012

1. 8. 2012

-

Úř. věst L 204ze dne 31. 7. 2012

Postupné změny a opravy rozhodnutí 1639/2006/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) (KOM(2011) 834 v konečném znění – Nebyl zveřejněn v Úředním věstníku) Postup spolurozhodování (2011/0394/COD).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Hodnocení rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace“ (KOM(2013) 2 v konečném znění – Nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

See also

Poslední aktualizace: 01.02.2013

Top