EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropská normalizace

Evropská normalizace

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Jeho cílem je modernizovat a zlepšit standardizaci, která hraje hlavní úlohu na jednotném trhu EU, uvedením toho, jak:
  • v EU funguje proces stanovení norem, a
  • jak spolupracují různé organizace zapojené do tohoto procesu (na unijní i na vnitrostátní úrovni).
 • Snaží se zjednodušit a upravit legislativní rámec tak, aby odrážel nejnovější vývoj a budoucí výzvy.
 • Normy podporují hospodářskou soutěž na trhu, snižují náklady, zvyšují bezpečnost a zlepšují konkurenceschopnost, chrání zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení zavádí přísnější požadavky týkající se:

 • spolupráce mezi normalizačními organizacemi, národními normalizačními orgány, zeměmi EU a Evropskou komisí,
 • zavádění evropských norem podle potřeb trhu pro výrobky a služby v souladu s právními předpisy a politikami EU,
 • toho, jak technické specifikace informační a komunikační technologie mohou tento proces podpořit,
 • financování činností v oblasti normalizace, zpravidla v podobě grantů nebo výzev k předkládání návrhů v souladu s právními předpisy a politikami EU,
 • zapojení zúčastněných stran.

Nařízení zahrnuje normy pro služby a také pro výrobky. K požadovaným charakteristikám výrobku nebo služby musí patřit také ochrana životního prostředí a veřejného zdraví.

Široká účast na normalizačním procesu

 • Evropské organizace pro normalizaci musí usnadnit účinné zapojení všech příslušných zúčastněných stran, včetně malých a středních podniků, spotřebitelských organizací a zúčastněných stran v oblasti životního prostředí a zúčastněných stran v sociální oblasti, do normalizační činnosti.
 • Národní normalizační orgány musí usnadnit přístup malých a středních podniků k normám a procesům jejich tvorby a sdílet osvědčené postupy pro lepší zapojení.
 • Země EU v případě potřeby podporují zapojení orgánů veřejné správy, včetně orgánů dozoru nad trhem, do národních normalizačních činností zaměřených na tvorbu nebo revizi norem.

Žádosti o normalizaci adresované evropským normalizačním organizacím

Komise může požádat jednu nebo více evropských normalizačních organizací, aby vypracovaly návrh evropské normy, která musí vycházet z potřeb trhu a brát v úvahu veřejný zájem a rovněž politické cíle EU. Komise určí požadavky a lhůtu, které je nutné splnit. Země EU oznámí Komisi veškeré žádosti podané normalizačním institucím týkající se vypracování technických specifikací nebo normy pro určité výrobky za účelem vytvoření návrhu technických předpisů.

Uznávání a používání technických specifikací

Orgány veřejné správy by měly využít příslušné technické specifikace při nákupu hardwaru, softwaru a IT služeb. Technické specifikace jsou na trhu přijímány a jejich používání nepředstavuje překážku interoperability při používání stávajících evropských nebo mezinárodních norem.

Roční pracovní program a námitky proti harmonizovaným normám

V zájmu zajištění řádných konzultací a významu pro trh vytvoří Komise pro všechny zúčastněné strany informační systém, a to dříve než přijme roční pracovní program nebo žádosti o normalizaci, nebo přijme rozhodnutí o námitkách proti harmonizovaným normám předložených zeměmi EU nebo Evropským parlamentem.

Podávání zpráv

Evropské normalizační organizace zašlou Komisi výroční zprávu o provádění tohoto nařízení.

Změny od zveřejnění

Nařízení bylo změněno, protože vydáno s tím, že výslovně zahrnuje tyto specifické normy:

ODKDY TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Platí ode dne 1. ledna 2013.

KONTEXT

Viz také:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12–33).

Následné změny nařízení (EU) č. 1025/2012 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Strategická vize pro evropské normy: další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020 (KOM(2011) 311 v konečném znění, 1.6.2011)

Poslední aktualizace 22.05.2019

Top