EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Širší přístup k materiálu chráněnému autorským právem – osiřelá díla

Širší přístup k materiálu chráněnému autorským právem – osiřelá díla

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2012/28/EU — některé povolené způsoby užití osiřelých děl

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zaměřuje se na propagaci digitalizace osiřelých děl a oprávněný on-line přístup k osiřelým dílům* v EU, přičemž tato díla se nacházejí ve sbírkách knihoven, vzdělávacích institucí, muzeí, archivů, institucí s audiovizuálním dědictvím a veřejnoprávních vysílacích organizací.

Posláním ve veřejném zájmu těchto organizací je:

 • uchovávat,
 • restaurovat,
 • rozmnožovat a
 • poskytovat on-line přístup k jejich sbírkám pro kulturní a vzdělávací účely.

Po dokončení důsledného vyhledání* budou tyto organizace moci používat osiřelá díla pro tyto účely.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Směrnice se uplatňuje na díla chráněná autorským právem, která byla poprvé vydána, nebo nebyla-li vydána, byla poprvé odvysílána (v televizi nebo on-line, tj. spíše ve vizuálních médiích než v psaných médiích) v některé zemi EU.

Směrnice se vztahuje na několik kategorií děl:

 • vydané knihy, noviny, časopisy nebo jiné písemnosti,
 • díla vložená či začleněná do výše uvedených kategorií,
 • kinematografická nebo audiovizuální díla a zvukové záznamy.

Status osiřelých děl

 • Organizace, na které se směrnice vztahuje, musí zajistit, aby bylo provedeno důsledné vyhledání v dobré víře nahlédnutím do zdrojů vhodných pro ověření statusu osiřelého díla.
 • Směrnice uvádí, že země EU musí určit vhodné zdroje a zahrnout seznam zdrojů, do něhož by se mělo nahlížet při provádění důsledného vyhledávání.
 • Materiál, který je pokládán za osiřelý v jedné zemi EU, má stejný status ve všech ostatních zemích EU.
 • V případě, že se objeví nositel práv u toho, co je pokládáno za osiřelé dílo, stanovuje směrnice možnost ukončit status osiřelého díla a poskytnout spravedlivou odměnu.

Databáze

Bude zřízena jediná celoevropská veřejně přístupná on-line databáze s informacemi o osiřelých dílech, která obsahuje:

 • výsledky vyhledávání nositelů práv,
 • užívání osiřelých děl organizacemi,
 • veškeré změny statusu osiřelých děl u používaných děl.

To zajišťuje, že informace o identifikaci a užívání osiřelých děl mohou najít organizace provádějící vyhledávání i nositelé práv.

Povolená užití

Organizace, na něž se směrnice vztahuje, mohou osiřelé dílo použít pouze k dosažení cílů týkajících se jejich poslání ve veřejném zájmu:

 • zpřístupnit osiřelé dílo veřejnosti,
 • rozmnožit osiřelé dílo pro účely digitalizace, zpřístupnění, indexace, katalogizace, uchování nebo restaurování.

Organizace mohou v průběhu takových užití vytvářet příjmy výhradně k pokrytí svých nákladů na digitalizaci osiřelých děl a jejich zpřístupnění veřejnosti.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Platí ode dne 29. října 2014 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději v týž den.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Osiřelá díla: díla jako knihy, články v novinách a časopisech a filmy, které jsou stále chráněny autorským právem, ale jejichž autoři či jiní držitelé práv nejsou známi nebo jejichž autory či jiné držitele práv nelze dohledat nebo kontaktovat za účelem získání povolení podle autorského práva.
Důsledné vyhledání: důkladné hledání s cílem určit a/nebo najít autora materiálů chráněných autorským právem nebo jiných držitelů práv.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 5–12)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) (Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1–99)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne 19. dubna 2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) svěřují úkoly související s prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně sdružování zástupců veřejného a soukromého sektoru v podobě Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 129, 16.5.2012, s. 1–6)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10–19)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 14.06.2018

Top