Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Go to the summaries’ table of contents

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Finanční krize v roce 2008 odhalila nedostatky ve finančním dohledu v Evropské unii (EU). Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) se sídlem ve Frankfurtu byl vytvořen v roce 2010 s cílem předcházet rizikům destabilizujícím oblast pojišťovnictví.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.

PŘEHLED

Finanční krize v roce 2008 odhalila nedostatky ve finančním dohledu v Evropské unii (EU). Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) se sídlem ve Frankfurtu byl vytvořen v roce 2010 s cílem předcházet rizikům destabilizujícím oblast pojišťovnictví.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení zřizuje EIOPA, orgán EU, který podporuje koordinaci mezi vnitrostátními orgány a zajišťuje konsistentní uplatňování právních předpisů EU v odvětví pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzijních pojištění v zemích EU.

KLÍČOVÉ BODY

Důsledné uplatňování právních předpisů

EIOPA vytváří regulatorní a technické normy, které doprovázejí právní předpisy přijaté Radou a Evropským parlamentem pro pojišťovny, finanční konglomeráty (velké finanční společnosti působící v různých finančních odvětvích), zprostředkovatele zaměstnaneckého penzijního pojištění a pojištění (podniky prodávající pojistky v rámci penzijního pojištění a pojištění). Má rovněž pravomoc vydávat obecné pokyny a doporučení týkající se uplatňování evropských právních předpisů.

Tržní trendy

EIOPA má za úkol zajišťovat stabilitu pojišťovacích trhů a ochranu pojistníků, účastníků penzijních systémů a oprávněných osob. Sleduje například spotřebitelské trendy a vyhodnocuje potenciální rizika a slabá místa trhů. Za určitých přísných podmínek může dočasně zakázat nebo omezit finanční činnosti, které ohrožují stabilitu finančního systému.

Porušení právních předpisů

EIOPA má pravomoc vyšetřovat porušení právních předpisů ze strany vnitrostátního orgánu. K tomu dochází, když takový orgán nezajistí, aby finanční instituce dodržovala evropské právní předpisy.

Do 2 měsíců může EIOPA vydat doporučení vnitrostátnímu orgánu. Evropská komise potom může vydat formální stanovisko požadující po příslušném orgánu, aby přijal nezbytná opatření pro zajištění souladu s právem. Pokud vnitrostátní orgán právní předpisy nadále nedodržuje, EIOPA může za určitých přísných podmínek přímo vydat rozhodnutí finanční instituci. Takové rozhodnutí má přednost před předchozími rozhodnutími přijatými vnitrostátním orgánem.

Evropský dohled nad finančním trhem

EIOPA je součástí Evropského systému dohledu nad finančním trhem vytvořeného v roce 2010, který tvoří tři další organizace dohledu:

Další informace najdete na internetových stránkách EIOPA.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1094/2010

16. 12. 2010

-

Úř. věst. L 331 ze dne 15. 12. 2010, s. 48-83

Oprava

-

-

L 54 ze dne 22. 2. 2014, s. 23-23

Pozměňovací akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2014/51/EU

23. 5. 2014

31. 3. 2015

Úř. věst. L 153, 22. 5. 2014, s. 1-61

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úřední věstník L 331 ze dne 15.12.2010, s. 162-164).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úřední věstník L 331 ze dne 15.12.2010, s. 120-161).

Rozhodnutí Komise 2004/9/ES ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (Úřední věstník L 3 ze dne 7.1.2004, s. 34-35).

Poslední aktualizace 16.04.2015

Top