EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana chodců a nechráněných účastníků silničního provozu

Ochrana chodců a nechráněných účastníků silničního provozu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Snížit počet a závažnost zranění chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, která jsou způsobena přední částí motorových vozidel. Zavádí požadavky a opatření, které zajistí lepší ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu*.

KLÍČOVÉ BODY

Toto nařízení stanoví požadavky na konstrukci a fungování vozidel a systémů čelní ochrany.

Dotčené typy vozidel

Nařízení se vztahuje na:

 • motorová vozidla kategorie M1 (v podstatě osobní vozidla) definovaná v příloze II směrnice 2007/46/ESMotorová vozidla – Systém EU schvalování typu,
 • motorová vozidla kategorie N1 (v podstatě lehká nákladní vozidla do hmotnosti 3 500 kg) definovaná v příloze II směrnice 2007/46/ES,
 • systémy čelní ochrany těchto vozidel montované na vozidla jako původní vybavení nebo dodávané jako samostatné celky.

Povinnosti výrobců

Výrobci:

 • musí zajistit, aby vozidla uváděná na trh byla vybavena systémem asistence při brzdění schváleným pro daný typ,
 • mohou přidat systém čelní ochrany, který musí splňovat kritéria stanovená v tomto nařízení,
 • musí sdělit údaje o požadavcích na vozidlo a systém čelní ochrany a o podmínkách zkoušek schvalovacím orgánům.

Výrobce musí předložit orgánům žádost o ES schválení typu formou informačního dokumentu, který bude obsahovat:

 • obecné informace,
 • konstrukční vlastnosti a
 • informace vztahující se ke karosérii vozidla.

Povinnosti orgánů zemí EU

 • Schvalovací orgán musí udělit EU schválení typu vozidla, když jsou výrobcem dodrženy příslušné požadavky.
 • Podle požadavků, které vozidlo splňuje, je uděleno jedno ze tří písmen, a to:
  • A (odpovídá prvnímu stupni minimální ochrany),
  • B (odpovídá druhému stupni ochrany) nebo
  • X (odpovídá stupni ochrany jistých specifických vozidel).

Vnitrostátní orgány nesmí udělit EU schválení typu vozidla, pokud systém čelní ochrany nesplňuje příslušné požadavky stanovené tímto nařízením. Vozidla vybavená systémy pro prevenci střetů však v budoucnu nemusí splňovat tyto požadavky na základě posouzení Evropské komise.

Prováděcí pravidla

Nařízení Komise (ES) č. 631/2009 stanovuje prováděcí pravidla k příloze I nařízení vztahujícího se k technickým požadavkům nezbytným pro provádění zkoušek.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Uplatňuje se od 24. listopadu 2009 s výjimkou:

 • čl. 4 odst. 6 a čl. 9 odst. 9, které platí ode dne 24. února 2009.
 • čl. 9 odst. 2 až odst. 8, které platí od různých dat v období až do 24. srpna 2019.

KONTEXT

Kromě opatření pro schvalování typu, která jsou ošetřena v nařízení (ES) č. 78/2009, EU také přijala směrnici 2010/40/EUNasazení inteligentních dopravních systémů v Evropě. Bezpečnost silničního provozu a bezpečnostní aplikace založené na těchto inteligentních dopravních systémech prokázaly svou účinnost, ale jejich celkový užitek pro společnost závisí na jejich širším nasazení.

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Nechránění účastníci silničního provozu: účastníci silničního provozu bez motorových vozidel, jako jsou chodci nebo cyklisté i motocyklisté a osoby se zdravotním postižením nebo sníženou hybností či orientací.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. ledna 2009 o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na ochranu chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 2003/102/ES a 2005/66/ES (Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 1–31)

Postupné změny nařízení (ES) č. 78/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1–13)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 631/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska ochrany chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu, mění směrnice 2007/46/ES a zrušují směrnice 2003/102/ES a 2005/66/ES (Úř. věst. L 195, 25.7.2009, s. 1–60)

Viz konsolidované znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1–160)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 11.01.2019

Top