EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategie proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategie proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

Komise předkládá globální strategii proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, který představuje hrozbu pro hospodářství v odvětví rybolovu, pro rybolovné zdroje i mořské prostředí. Podle navrhovaných opatření by měl být přístup na trh Evropské unie (EU) omezen pouze na produkty rybolovu, kterým příslušný stát vlajky nebo příslušný stát vývozu udělil osvědčení o legálnosti. Komise dále stanoví, že by mělo dojít k posílení dohledu nad činnostmi na moři, identifikaci provozovatelů nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, lepšímu uplatňování právních předpisů v oblasti rybolovu a k účinnějšímu používání sankcí za protiprávní jednání.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 17. října 2007 o nové strategii Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (KOM(2007) 601 v konečném znění - Nezveřejněné v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Evropská unie (EU) navrhuje globální strategii proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu ve vodách Společenství a v mezinárodních vodách. Tyto rybolovné činnosti ohrožují společnou rybářskou politiku (SRP) a narušují udržitelnou obnovu rybích populací, mořskou biodiverzitu a křehké ekosystémy, na úkor poctivých rybářů a obyvatelstva příslušných pobřežních oblastí. Jedná se o mezinárodně rozšířený nešvar s environmentálními, hospodářskými i sociálními dopady.

Úloha, kterou EU hraje, je přitom zásadní, neboť představuje jednoho z hlavních aktérů trhu s rybami, kde působí jako výrobce i jako spotřebitel. Objem produktů nezákonného rybolovu dovezených každý rok do EU se odhaduje přibližně na 500 000 tun v hodnotě 1,1 miliardy EUR.

Boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu se vztahuje na:

  • porušování předpisů pro řízení a zachování rybolovných zdrojů v národních a mezinárodních vodách;
  • rybolovné činnosti na otevřeném moři v oblastech působnosti organizace pro řízení rybolovu, které provádějí plavidla porušující předpisy této organizace. Jedná se o plavidla bez státní příslušnosti či registrovaná v zemi, která není členem příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu;
  • rybolovné činnosti na volném moři v oblastech mimo působnost regionální organizace pro řízení rybolovu vykonávané v rozporu s odpovědností státu, pokud jde o zachování rybolovných zdrojů podle mezinárodního práva.

EU je povinna bojovat proti některým hnacím mechanismům nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, k nimž patří:

  • dosahování zisku. Důvodem jsou nízké provozní náklady, které umožňují dosáhnout značných zisků. Příčinu lze najít rovněž v nadkapacitě rybolovných loďstev v porovnání s povolenými rybolovnými právy;
  • mezery ve vnitrostátních i mezinárodních systémech, jichž provozovatelé nezákonného rybolovu využívají. Tyto mezery se týkají registrace vlajek, koordinace mezi státy a mezinárodními organizacemi a systémů monitorování, kontroly a dohledu.

Opatření ze strany Společenství

Navzdory pokroku, jehož bylo dosaženo v rámci akčního plánu z roku 2002, není problém nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu zdaleka vyřešen. Přijetím této strategie se Komise snaží prosadit vypracování mezinárodních pravidel a vytvoření regionálních organizací pro řízení rybolovu, které by byly pověřeny jejich uplatňováním. Navrhuje, aby se v oblasti rybolovných činností nadále provádělo monitorování, kontrola a dohled a aby byli identifikováni provozovatelé nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Zdůrazňuje rovněž potřebu lepšího uplatňování uvedených pravidel a odstrašujících sankcí za protiprávní činnosti.

Tato globální strategie se týká všech činností nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu či činností s ním souvisejících (výlov, překládka, zpracování, vykládka, obchod atd.). Vztahuje se na celý dodavatelský řetězec a řeší problémy spojené s uvedenými činnostmi jak na úrovni Společenství, tak na úrovni regionální a mezinárodní.

Do boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu musí být začleněna také obchodní dimenze. V tomto ohledu Komise navrhuje, aby byl evropský trh chráněn před vstupem produktů nezákonného rybolovu zavedením systému kontroly prováděné přístavním státem; tento systém spočívá v tom, že předmětem vykládky či dovozu do EU mohou být pouze ryby či produkty rybolovu, kterým stát vlajky udělil osvědčení o legálnosti.

S cílem vyřešit problém plavidel „pod cizí vlajkou“ by měla EU postupovat jednotně, neboť akce na mnohostranné úrovni nejsou postačující. Na úrovni Společenství by mělo dojít k sestavení seznamů plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a států, které těmto plavidlům poskytují vlajky.

Komise zdůrazňuje nutnost dosažení vyššího stupně plnění mezinárodních norem a norem EU ze strany plavidel a provozovatelů rybolovu EU. Poukazuje také na to, že je nutná podpora členských států a státních příslušníků Společenství při zajišťování řádného provádění SRP a přísnější kontrola a opatření na vynucování předpisů. Nezbytné je, aby byly uplatňovány odstrašující sankce za provádění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu ve vodách Společenství, jakož i vůči provozovatelům rybolovu EU, kteří tento druh rybolovu provádějí v kterékoliv části světa.

Posílení spolupráce umožní vést vyšetřovaní nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Měl by být zaručen vysoký stupeň koordinace a pravidelná výměna informací, za podpory Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu. Na mezinárodní úrovni by měla EU přispívat k úsilí vyvinutému především v rámci Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) (EN) (ES) (FR) na zavedení celosvětového registru rybářských plavidel a mezinárodní sítě na monitorování činnosti. Na úrovni Společenství musí EU zlepšit koordinaci mezi kontrolními orgány členských států.

EU musí zintenzivnit boj proti rybolovu na otevřeném moři v rámci regionálních, dvoustranných a vícestranných vztahů. Strategie EU pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu se opírá o několik subjektů:

  • regionální organizace pro řízení rybolovu. Mělo by dojít k posílení opatření, která přijímají regionální organizace pro řízení rybolovu, a současně i ke koordinaci činnosti těchto organizací;
  • pobřežní rozvojové země. Mají-li být rybolovné činnosti lépe řízeny a sledovány, je potřeba zvýšit finanční podporu těchto zemí ze strany Společenství. Mělo by dojít rovněž ke zhodnocení dopadu nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu na rozvojové země, jakož i ke zhodnocení doprovodných opatření;
  • Mezinárodní organizace práce (MOP) (EN) (ES) (FR). Mezinárodní úmluvy o práci v odvětví rybolovu i mezinárodní úmluvy o bezpečnosti rybářských plavidel musí být podepsány větším počtem států. Zvážena by měla být i možnost provedení těchto právních předpisů do práva Společenství.

Kontext

Toto sdělení je součástí širokého mezinárodního konsenzu, který byl vyjádřen v rozhodnutích FAO, Valného shromáždění Organizace spojených národů a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) (EN) (FR) ohledně potřeby přijetí globálního přístupu k odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Navazuje na akční plán Komise z roku 2002 a na usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2007. Spolu s návrhem nařízení, který by měl být přijat během roku 2008, představuje jednu z prvních etap na cestě k vytvoření integrované námořní politiky EU, jejímž cílem je udržitelné využívání moří.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstraněnc nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úřední věstník L 286 ze dne 29.10.2008).

Poslední aktualizace: 11.11.2010

Top