EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský rybářský fond

This summary has been archived and will not be updated. See 'Evropský námořní a rybářský fond (2014–2020)' for an updated information about the subject.

Evropský rybářský fond

Nařízení zavádí nový Evropský rybářský fond (ERF) na období 2007–2013. Fond zavádí možnosti finanční podpory, které mají usnadnit provádění reformy společné rybářské politiky (SRP) z roku 2002 a přispět k provedení restrukturalizace, která je nezbytná s ohledem na změny v odvětví rybolovu.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Evropský rybářský fond (ERF) má přispět ke splnění cílů společné rybářské politiky (SRP), k nimž patří zejména zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů. Pro tyto účely může poskytovat finanční podporu, zaměřenou na:

 • zabezpečení udržitelnosti činností v odvětví rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů;
 • snížení tlaku na populace ryb nastolením rovnováhy mezi kapacitou loďstva Společenství a dostupnými zdroji;
 • podporu udržitelného rozvoje vnitrozemského rybolovu;
 • rozvoj ekonomicky perspektivních společností v odvětví rybolovu a posílení konkurenceschopnosti provozních struktur;
 • podporu ochrany životního prostředí a zachování mořských rybolovných zdrojů;
 • podporu udržitelného rozvoje a zlepšování kvality života v oblastech s činnostmi v odvětví rybolovu;
 • prosazování rovnosti žen a mužů působících v odvětví rybolovu.

Prioritní osy

ERF zahrnuje pět prioritních os:

 • opatření zaměřená na přizpůsobení rybářského loďstva Společenství:Finanční podpora může být poskytnuta rybářům a majitelům plavidel, kteří jsou dotčeni opatřeními přijatými k boji proti nadměrnému využívání zdrojů nebo k ochraně veřejného zdraví. Může se zaměřit na dočasné či trvalé zastavení rybolovných činností, na vzdělávání, rekvalifikaci nebo na předčasný odchod rybářů do důchodu. Rybářská plavidla, jejichž činnost byla trvale zastavena, lze buď vrakovat nebo přeřadit na jinou než rybolovnou činnost či na vytvoření umělých útesů. ERF může podpořit také zlepšení pracovních podmínek, jakosti výrobků, energetické účinnosti a selektivnosti rybolovu. Dále lze z fondu přispět na výměnu motorů, na jednorázové vyrovnávací platby pro rybáře dotčené trvalým zastavením rybolovných činností a na individuální prémie pro mladé rybáře, kteří chtějí zakoupit své první rybářské plavidlo. Poskytnutí finanční pomoci však nesmí mít za následek zvýšení intenzity rybolovu ani zvýšení výkonu motoru plavidla;
 • akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracovávání a uvádění na trh:Z ERF lze podpořit získávání a využívání zařízení a technik, jejichž účelem je snížit dopad akvakultury na životní prostředí a zlepšit jakost výrobků a podmínky týkající se hygieny a zdraví lidí či zvířat. Podpora je omezena na mikropodniky a malé a střední podniky, ale lze ji poskytnout i velkým podnikům, které mají méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nižší než 200 milionů EUR. Přednost však mají mikropodniky a malé a střední podniky;
 • společné činnosti:Podpora z ERF může být poskytnuta i na určité společné činnosti, pod podmínkou, že přispívají k udržitelnému rozvoji nebo k zachování zdrojů, ke zlepšení služeb, které nabízejí rybářské přístavy, ke zlepšení trhů s produkty rybolovu nebo k podpoře partnerství mezi vědci a hospodářskými subjekty v odvětví rybolovu;
 • udržitelný rozvoj rybolovných oblastí:ERF je určen k podpoře opatření a iniciativ zaměřených na diverzifikaci a posílení hospodářského rozvoje rybolovných oblastí, v nichž se význam rybolovu snižuje.
 • technická pomoc:Z prostředků fondu lze financovat opatření zaměřená na přípravu, monitorování, správní a technickou podporu, hodnocení, audit a kontrolu, která jsou nezbytná pro provádění tohoto nařízení.

Plánování

Jedním z hlavních cílů ERF je zjednodušit přidělování a řízení finančních prostředků. Členské státy, které si přejí získat podporu z Evropského rybářského fondu, musí Komisi předložit strategický plán a operační program.

Ve vnitrostátních strategických plánech musí být uvedeny vnitrostátní cíle a priority týkající se provádění společné rybářské politiky. Do 31. prosince 2011 uspořádá Komise rozpravu s členskými státy o pokroku při provádění strategických plánů na základě výsledků hodnocení v polovině období.

Strategické plány jsou základem pro vypracování operačních programů pro provádění politik a priorit spolufinancovaných z ERF. Komise poté ověří, zda jsou operační programy v souladu s cíli ERF, a přijme rozhodnutí o jejich schválení. Může případně požádat, aby byl operační program upraven.

Operační programy podléhají trojímu hodnocení. Členské státy jsou odpovědny za předběžná hodnocení a za hodnocení v polovině období, zatímco Komise provádí konečná hodnocení. Tato hodnocení mohou být financována z části rozpočtu vyhrazené pro technickou pomoc.

Povinnosti

Nařízení stanoví povinnosti členských států a Komise v souvislosti s ERF. Členské státy jsou především povinny informovat širokou veřejnost, případné příjemce a zúčastněné subjekty o možnostech, které ERF poskytuje, s cílem zajistit průhlednost pomoci z tohoto fondu a zdůraznit úlohu Společenství.

Finanční rámec

Rozpočet ERF na programové období 2007–2013 činí 4 304 milionů EUR. Komise navrhuje, aby členským státům, které se rozhodnou čerpat podporu z prostředků ERF (všechny členské státy s výjimkou Lucemburska), bylo v tomto období přiděleno průměrně 615 milionů EUR ročně.

Finanční prostředky se rozdělí mezi členské státy, a to s přihlédnutím k velikosti odvětví rybolovu, počtu osob působících v tomto odvětví a rozsahu úprav, které jsou považovány za nezbytné pro rybolovné činnosti a pro jejich plynulost.

S výjimkou některých výdajů Komise, které jsou financovány z ERF ve výši 100 %, se maximální příspěvek z ERF vždy vypočítává v poměru k celkovým veřejným výdajům. Stanoví se pro každou prioritní osu zvlášť a zvyšuje se u nejvíce znevýhodněných regionů a nových členských států, tedy států spadajících do nového cíle „Konvergence“ v rámci strukturálních fondů. Také míra veřejné podpory, která je na určitou financovanou operaci poskytnuta, se liší v závislosti na stejných kritériích (viz příloha II tohoto nařízení).

Nařízení stanoví pravidla pro způsobilost výdajů (článek 55), finanční řízení, finanční opravy, rozpočtové závazky a pro vrácení platby. Zavádí Výbor pro Evropský rybářský fond, který je nápomocen Komisi při řízení ERF.

Míra spolufinancování Unií nesmí být vyšší než příspěvek z veřejných zdrojů a pro každou prioritní osu a každý cíl nesmí přesáhnout maximální částku pomoci z fondu stanovenou v platném finančním plánu. Na základě písemné žádosti členského státu a za splnění jistých podmínek však mohou být uděleny výjimky (viz článek 76).

Řízení, monitorování a kontrola

Každý členský stát, který si přeje podat žádost o platbu, musí nejprve určit:

 • řídicí orgán k řízení operačního programu, pověřený výběrem a monitorováním financovaných operací;
 • certifikační orgán, který ověřuje, zda jsou výdaje v souladu s předpisy Společenství;
 • auditní orgán, který ověřuje účinné fungování řídicího a certifikačního orgánu;
 • monitorovací výbor, v němž je zastoupen zástupce Komise v poradním postavení a který hodnotí pokrok v dosahování cílů operačního programu.

Řídicí orgán je povinen předložit každý rok Komisi výroční zprávu, k níž Komise sdělí své připomínky. Tyto zprávy Komise shrne ve své výroční zprávě, kterou předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Členské státy musí do 31. března 2017 předložit závěrečnou zprávu o provádění operačního programu.

Kontext

ERF, jakožto nový nástroj určený k programování rybolovných činností v rámci finančního výhledu EU na období 2007-2013, nahradil Finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR).

Stejně jako ostatní evropské fondy se i ERF řídí zásadami nového přístupu, který je zaměřen na zjednodušení, průhlednost, strategické plánování a zvýšení odpovědnosti členských států za výběr a provádění fondů. ERF představuje jeden ze dvou rozpočtových nástrojů, které existují v rámci společné rybářské politiky.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1198/2006

4. 9. 2006

Úř. věst. L 223ze dne 15. 8. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 387/2012

16. 5. 2012

-

Úř. věst. L 129 ze dne 16. 5. 2012

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1198/2006 byly začleněny do základního textu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2008/693/ES ze dne 13. srpna 2008, kterým se mění rozhodnutí K(2006) 4332, kterým se ročně orientačně rozdělují položky závazků Společenství z Evropského rybářského fondu podle jednotlivých členských států na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 (Úřední věstníku L 229 ze dne 28. 8. 2008).

Poslední aktualizace: 13.01.2013

Top