EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nové finanční nařízení: snadnější přístup k financování z prostředků EU

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Nové finanční nařízení: snadnější přístup k financování z prostředků EU

Finanční nařízení je hlavní dokument obsahující finanční pravidla EU. Stanoví principy rozpočtu EU a určuje, jak jsou prostředky z tohoto rozpočtu vynakládány.

Nově přijaté nařízení, které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2013, umožňuje příjemcům finančních prostředků z EU - podnikům, nevládním organizacím, vědcům, studentům, obcím apod. - dodržovat snadnější, jasná pravidla a jednoduché postupy.

AKT

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. (Úřední věstník L 298 ze dne 26.10.2012)

PŘEHLED

CO BYLO ÚČELEM PREZKUMU FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ?

EU modernizuje své finanční postupy, aby lépe sloužily plnění cílů strategie Evropa 2020. Změny se zaměřují na tři oblasti:

 • zjednodušení: omezit byrokracii, urychlit postupy a přesunout těžiště činnosti od administrativní práce na provádění,
 • odpovědnost: zajistit řádné finanční řízení a ochranu finančních zájmů EU,
 • inovace: zavedení finančních mechanismů, které umožní aktivovat mimorozpočtové zdroje třetích osob pro doplnění prostředků z EU.

CO JE NOVÉHO?

Konkrétní zlepšení pro větší zaměřenost na výsledky:

 • zmizela povinnost zakládat oddělené bankovní účty,
 • zrychlení plateb příjemcům (30, 60 nebo 90 dnů v závislosti na složitosti dokládané dokumentace),
 • jednodušší postupy (použití jednorázových částek a paušálů) u nižších částek,
 • méně administrativy.

Zvýšení odpovědnosti:

 • nová pravidla zvýší odpovědnost členských států, zejména v oblasti regionální politiky,
 • vnitrostátní orgány budou podepisovat a předkládat každoroční prohlášení dokládající, že prostředky EU byly řádně vynaloženy.

Posílení kontroly:

 • pokud se objeví nesrovnalosti, budou spuštěny nápravné mechanismy a Komise vydá rozhodnutí o uložení sankcí za zneužívání finančních prostředků EU.

Flexibilita:

 • budou používány různé finanční nástroje - půjčky, kapitálové investice nebo záruky, které znásobí finanční vliv evropských fondů;
 • budou vytvořeny nové možnosti pro partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Spojování zdrojů:

 • EU bude moci vytvářet svěřenské fondy Unie, které budou spojovat své vlastní zdroje se zdroji členských států a jiných dárců, aby se zlepšila koordinace a poskytování vnější pomoci a zvýšila její viditelnost.

Další informace: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost - Den skončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012

27. 10. 2012

-

Úř. věst. L 298 ze dne 26. 10. 2012

SOUVISEJÍCÍ AKT

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012souhrnném rozpočtu Unie. (Úřední věstník L 362 ze dne 31.12.2012)

Poslední aktualizace: 24.01.2014

Top