Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Protokol proti obchodování s lidmi

Go to the summaries’ table of contents

Protokol proti obchodování s lidmi

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2006/618/ES o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropské unie – v oblasti působnosti článků 179 a 181a Smlouvy

Rozhodnutí 2006/619/ES o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropské unie – v oblasti působnosti části třetí hlavy IV Smlouvy

CO JE CÍLEM TĚCHTO ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

 • Účelem protokolu je:
  • předcházet nadnárodnímu obchodování s lidmi*, zejména s ženami a dětmi*, organizovanými zločineckými skupinami,
  • chránit oběti vykořisťování a pomáhat jim*,
  • podporovat spolupráci mezi zeměmi v této oblasti.
 • Každá signatářská země musí přijmout nezbytné zákony a jiná opatření k tomu, aby činy definované jako obchodování s lidmi, včetně působení jako komplic při takových činech, byly klasifikovány jako trestné činy.
 • Spory mezi signatáři ohledně výkladu nebo uplatňování protokolu by se měly řešit jednáním a v případě jeho neúspěchu arbitráží.
 • V případě, že spor dospěje k arbitráži a není urovnán do šesti měsíců, může se některá ze stran obrátit na Mezinárodní soudní dvůr.

Předcházení obchodování s lidmi

 • Signatářské země by měly ve spolupráci s příslušnými občanskými organizacemi přijmout opatření, která budou předcházet obchodování s lidmi a bojovat proti němu. K těmto opatřením mohou patřit informační a mediální kampaně a sociální a ekonomické iniciativy.
 • Je též důležité zabývat se v rámci dvoustranné a mnohostranné spolupráce faktory, které způsobují, že lidé jsou zranitelní vůči obchodování s lidmi, například chudobou, nedostatečným vývojem a chybějícími rovnými příležitostmi.

Ochrana obětí

 • Signatářské země musí:
  • chránitsoukromí a totožnost obětí obchodování s lidmi,
  • dávat jim informace o příslušných soudních a správních řízeních,
  • zajistit jejich fyzické, psychické a sociální zotavení, např. bydlení, vhodnou péči, zaměstnání a příležitosti v oblasti vzdělávání a odborné přípravy,
  • umožnit obětem obchodování s lidmi zůstat dočasně nebo trvale na jejich území a náležitě zvážit humanitární a soucitné faktory,
  • pomoci obětem vrátit se do jejich země původu nebo dostat se do jiné země, přičemž musí vzít náležitě v úvahu jejich bezpečnost.

Výměna informací a spolupráce

 • Příslušné subjekty signatářských zemí souhlasí s výměnou informací o některých aspektech, k nimž patří:
  • druhy cestovních dokladů používaných pro účely obchodování s lidmi,
  • prostředky a metody používané organizovanými zločineckými skupinami pro tento účel.
 • Země se rovněž zavazují k posílení spolupráce mezi svými pohraničními útvary.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJÍ?

Používají se od 24. července 2006.

KONTEXT

Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, přijatá Valným shromážděním OSN dne 15. listopadu 2000, vstoupila v platnost 23. září 2003.

Doplňují ji tři protokoly:

* KLÍČOVÉ POJMY

Obchodování s lidmi: získávání, přeprava, převoz, ukrývání nebo přijímání osob na základě hrozby nebo použití síly či jiných forem nátlaku, únosu, podvodu, oklamání, zneužití síly či pozice zranitelnosti nebo platby či přijetí platby nebo výhod pro získání souhlasu osoby, která ovládá jinou osobu za účelem vykořisťování.

Děti: osoby do 18 let.

Vykořisťování: vykořisťování prostituce jiných osob nebo jiné formy sexuálního vykořisťování, nucené práce či služby, otroctví nebo praktiky podobné otroctví, nevolnictví nebo odstranění orgánů.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2006/618/ES ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti článků 179 a 181a Smlouvy o založení Evropského společenství (Úř. věst. L 262, 22.9.2006, s. 44–50)

Rozhodnutí Rady 2006/619/ES ze dne 24. července 2006 o uzavření Protokolu o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, jménem Evropského společenství, pokud jde o ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství (Úř. věst. L 262, 22.9.2006, s. 51–58)

Poslední aktualizace 13.12.2016

Top