EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obecné zásady EU v oblasti práv dítěte

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Obecné zásady EU v oblasti práv dítěte

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

CO JE CÍLEM TĚCHTO OBECNÝCH ZÁSAD?

Zřizují rámec umožňující Evropské unii (EU) zajistit, aby ve všech jejích externích politikách a opatřeních byla zohledňována práva dítěte*.

Posilují opatření EU pro prosazování a ochranu práv dítěte v těchto vnějších vztazích a vybízejí k celkovému, strategickému přístupu k této problematice. Rovněž doplňují Obecné zásady EU týkající se dětí a ozbrojených konfliktů a Agendu EU v oblasti práv dítěte.

KLÍČOVÉ BODY

Pro dosažení cíle chránit práva dítěte používá EU operační nástroje, jako jsou:

 • politický dialog zahrnutím práv dětí do jednání a diskusí konaných s organizacemi a se zeměmi mimo EU;
 • demarše (např. u konkrétního tématu diplomatická stížnost jedné vlády adresovaná jiné) s cílem připomínat zemím mimo EU, že je nutné přijmout nezbytná opatření na ochranu dětí;
 • dvoustranná a mnohostranná spolupráce na vytvoření humanitární pomoci a rozvoji programů podpory s důrazem na práva dětí;
 • partnerství a koordinace s mezinárodními subjekty, jako jsou Organizace spojených národů (OSN), regionální organizace, Evropské fórum pro práva dítěte, výzkumné instituce, občanská společnost a mezinárodní finanční instituce.

K všeobecným opatřením pro provádění těchto obecných zásad patří:

 • vybízení zemí mimo EU, aby dodržovaly příslušné mezinárodní nástroje a normy a spolupracovaly s orgány, jako jsou OSN a Rada Evropy;
 • zasazování se o posilování ochrany práv dítěte v zemích mimo EU vytvářením strategií a posilováním stávajících mechanismů;
 • zlepšování procesů a struktur pro sledování (např. databází);
 • nabízení více prostředků na podporu prosazování a ochrany práv dítěte;
 • boj proti porušování práv dítěte a ukončení stávající beztrestnosti;
 • vybízení k zapojení dětí do rozhodování a provádění politik, které se jich týkají;
 • posílení schopnosti rodin a dalších opatrovatelů plně zvládat svou úlohu s ohledem na ochranu práv dítěte;
 • prosazování provádění programů pro zvyšování povědomí o právech dítěte podporou kampaní na začlenění práv dítěte do školních osnov.

Budou přijata zvláštní opatření v prioritních oblastech na základě samostatných strategií provádění. Prioritní oblasti jsou vybrány na dvouleté období. První prioritní oblast se týká všech forem násilí páchaného na dětech. Cíl, operační část a strategie provádění v jednotlivých zemích, opatření, sledování a hodnocení provádění jsou popsány v příloze I těchto obecných zásad.

KONTEXT

Děti jsou v řadě ohledů ohrožovány a mají nedostatek příležitostí k přístupu ke vzdělání a zdravotní a sociální péči. Jsou oběťmi dětské práce, násilí, sexuálního zneužívání, nemocí a ozbrojených konfliktů a jsou vystaveny diskriminaci, přehlížení a vyloučení. Zvláště ohroženy jsou dívky, které vyžadují mimořádnou pozornost.

EU je ve světě klíčový hráč při ochraně lidských práv (a zejména dětských práv). Dodržuje Úmluvu OSN o právech dítěte a její opční protokoly. Zároveň prosazuje další iniciativy usilující o zlepšení situace dětí, jako jsou někdejší rozvojové cíle tisíciletí, které na počátku roku 2016 nahradila Agenda pro udržitelný rozvoj 2030.

* KLÍČOVÉ POJMY

Dítě: v kontextu tohoto přehledu dítě označuje každou lidskou bytost mladší 18 let.

HLAVNÍ DOKUMENT

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte, schválené Radou dne 10. prosince 2007 (nebyly zveřejněny v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace 16.08.2016

Top